Selaus syöttöajan mukaan kokoelmassa

  • Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2022 

   Väkevä, Outi; Loukkola, Kati
   Raportteja : 33/2023 (Uudenmaan ELY-keskus, 01.06.2023)
   Vuonna 2022 Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä HSY mittasi jatkuvatoimisesti typenoksidien ja hiukkasten pitoisuuksia liikenneympäristössä Järvenpäässä ja kaupunkitausta-asemalla Lohjalla. Typpidioksidin ...
  • Ilmanlaadun seuranta Uudellamaalla : Päivitetty seurantaohjelma vuosille 2024–2028 

   Väkevä, Outi; Manninen, Hanna
   Raportteja : 34/2023 (Uudenmaan ELY-keskus, 01.06.2023)
   Tässä julkaisussa esitetään ilmanlaadun seurantaohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen seuranta-alueelle vuosiksi 2024–2028. Seurannan vaatimukset ja puitteet määritellään EU:n direktiiveissä, joiden säännökset on sisällytetty ...
  • Valtatien 4 kehittäminen välillä Pyhäjärvi - Pulkkila, Pyhäjärvi, Kärsämäki, Siikalava : Toimenpideselvitys 


   Raportteja : 25/2023 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 05 / 2023)
   Valtatie 4 on valtakunnallinen tason I pääväylä ja osa Eurooppa-tasoista TEN-T-ydinverkkokäytävää. Sen merkitys erityisesti valtakunnallisen tavaraliikenteen kannalta on suuri. Monille valtatien varren kunnille valtatie 4 ...
  • Övervakning av Närpes å : Resultat under åren 2017–2021 

   Tolonen, Mika
   Raportteja : 32/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 05.05.2023)
   Från och med slutet av november 2019 var vattnet i Närpes å mycket surt för organismerna (pH 4,6–5,3) under tre månaders tid fram till mitten av mars 2020. Även i Lillån var vattnets pH ≤5,5 i oktober 2020 och i Närpes å ...
  • Närpiönjoen tarkkailu : Tulokset vuosilta 2017–2021 

   Tolonen, Mika
   Raportteja : 31/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 05 / 2023)
   Marraskuun 2019 lopulta alkaen Närpiönjoen vesi oli eliöstölle hyvin hapanta (pH 4,6–5,3) yli kolmen kuukauden ajan maaliskuun 2020 puoliväliin asti. Veden pH oli ≤5,5 myös Lillånissa lokakuussa 2020 sekä Närpiönjoessa ...
  • Hevosista varoittamisen periaatteet Uudenmaan ELY-keskuksen alueella 

   Reihe, Hanna; Örnmark, Annika; Mäkinen, Sini; Leppäniemi, Marika
   Raportteja : 68/2021 (Uudenmaan ELY-keskus, 2021)
   Suomen nykyisen tieliikennelainsäädännön mukaan hevosen ja ratsastajan paikka on tiellä, mikäli ratsastustietä ei ole käytettävissä. Hevosen ja muun tienkäyttäjän kohdatessa voi syntyä vaaratilanteita, mikäli hevonen ...
  • Valuma-aluelähtöinen suunnittelu ja vesienhoidon toimenpiteiden implementointi. Haasteet Suomessa ja EU:n alueella 

   Linnamaa, Jarkko; Hiironen, Ronja; Nuotio, Eeva (Toim.); Valkama, Pasi (Toim.)
   Raportteja : 28/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 04 / 2023)
   Vesienhoidon suunnittelua tehdään Suomessa vesistöaluekohtaisesti. Vesienhoidon toimenpideohjelmien täytäntöönpano vaatii kuitenkin tarkempaa valuma-aluesuunnittelua ja edelleen eri toimijoiden yhteistyötä suunnitteluvaiheesta ...
  • Kyrönjoen vesistötyöt: Velvoitetarkkailu vuonna 2022 

   Tolonen, Mika; Koivisto, Anna-Maria
   Raportteja : 27/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 04 / 2022)
   Kyrönjoen yläosan tulvasuojeluhankkeen eri osille on useita lupapäätöksiä, joissa luvanhaltijana on valtio. Lupa-päätöksissä on velvoite tarkkailla Kyrönjokeen johdettavien kuivatusvesien määrää ja laatua sekä rakentamisen ...
  • Kestävät matkaketjut Itä- ja Länsi-Uudellamaalla 

   Suhonen, Mikko; Lehtinen, Eeropekka; Raninen, Mikko; Mustonen, Liisa; Ahonen, Vesa
   Raportteja : 23/2023 (Uudenmaan ELY-keskus, 31.03.2023)
   Globaalit ilmiöt, kuten ilmastonmuutos sekä energiakriisi luovat entistä suuremman tarpeen kestävien ratkaisuiden kehittämiseksi kaikilla hallintotasoilla. Kestävien matkaketjujen kehittäminen on eräs keino vastata kestävyyden ...
  • Valtatien 4 parantaminen Hartolan kohdalla : Aluevaraussuunnitelma 


   Raportteja : 51/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 31.05.2022)
   Valtatie 4 on yksi Suomen tärkeimmistä pääväylistä ja tärkein etelä-pohjoissuuntainen tieyhteys. Valtatie 4 kuuluu TEN-T-ydinverkkoon ja maanteiden pääväyliin. Hartolan kohdalla tie on kaksikaistainen ja liittymät ovat ...
  • Valtatie 5 Kajaani - Kuusamo kehittämisselvitys 


   Raportteja : 6/2023 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 04 / 2023)
   Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, joka johtaa Heinolasta Mikkelin, Kajaanin ja Kuusamon kautta Sodankylään. Suunnittelualue välillä Kajaani-Kuusamo rajautuu etelässä Kainuun ja Pohjois-Savon ja pohjoisessa Pohjois-Pohjanmaan ...
  • Selvitys Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen pääpysäkeistä 


   Raportteja : 4/2023 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 04 / 2023)
   Raportti on osa selvitystä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskus) toimivalta-alueen pääpysäkeistä. Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa ELY-keskuksen joukkoliikenteen ...
  • Selvitys vesilain valvonnan maksullisuudesta : Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2022 

   Polso (toim.), Anne
   Raportteja : 26/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2023)
   Selvityksessä vesilain valvonnan maksullisuudesta tarkastellaan vesilain (587/2011) valvonnan maksullisuutta ja sen soveltuvuutta erilaisiin ennakko- ja jälkivalvontatilanteisiin sekä esitetään jatkotoimenpiteitä maksullisen ...
  • Mt 1191 Upinniementien liikenneturvallisuussuunnitelma : Kirkkonummi 


   Raportteja : 5/2023 (Uudenmaan ELY-keskus, 13.03.2023)
   Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetyt toimenpide-esitykset antavat lähtökohdat Upinniementien kehittämiselle. Kehittämisen tavoitteena on erityisesti suojattomien kulkijoiden turvallisuuden ja kulkutavan houkuttelevuuden ...
  • Tuulivoimarakentaminen tienpitäjän näkökulmasta 


   Raportteja : 10/2023 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 02 / 2023)
   Tuulivoimarakentaminen tienpitäjän näkökulmasta -selvityksessä käydään läpi tuulivoimahankkeen rakentamisesta aiheutuvia kuljetuksia, kuljetuksista aiheutuvia maantieverkon toimenpidetarpeita sekä toimenpiteiden toteuttamiseen ...
  • Pääkaupunkiseudun alemmman maantieverkon liikenneturvallisuusselvitys 

   Krankka, Aleksi; Seila, Mikko
   Raportteja : 9/2023 (Uudenmaan ELY-keskus, 01.03.2023)
   Pääkaupunkiseudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmissa ei ole huomioitu kattavasti maantieverkkoa ja erityisesti alempi maantieverkko on jäänyt vähäisemmälle huomiolle. Tämä selvitys sisältää Espoon, Helsingin ja ...
  • Valtatien 4 parantaminen välillä Vehniä – Äänekoski (Kuorejoki), Laukaa, Uurainen ja Äänekoski : Yleissuunnitelma 


   Raportteja : 42/2019 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2019)
   Valtatie 4 Helsingistä Utsjoelle on erittäin merkittävä henkilöliikenteen ja kuljetusten reitti. Se kuuluu TEN-T-ydinverkkoon (väli Helsinki–Haaparanta) ja maanteiden pääväyliin (LVM:n asetus pääväylistä ja niiden ...
  • Valtatien 10 kehittäminen välillä Ypäjä–Hämeenlinna : Kehittämisselvitys 

   Ketola, Maiju; Carlstedt, Maija; Lindfors, Ossi; Räikkönen, Antti; Klinga, Taina; Kumpula, Tiina; Arponen, Juha; Gebru, Yamrot; Kaurala, Hanna; Huhtinen, Timo; Kallio, Esa; Parkkinen, Anni; Bigler, Paula; Jalaskoski, Sanna
   Raportteja : 36/2021 (Uudenmaan ELY-keskus, 09 / 2021)
   Valtatie 10 on Turun ja Hämeenlinnan välillä valtakunnallinen tieyhteys, jolla on merkittävä rooli itä–länsi -suuntaisen liikenteen välittäjänä. Yhteysvälillä on myös kansainvälistä merkitystä, sillä se toimii yhteytenä ...
  • Alakönkään museotie, Utsjoki : Museotien kunnossapitosuunnitelma 

   Pentti, Mikko; Soosalu, Laura
   Raportteja : 80/2022 (Pirkanmaan ELY-keskus, 12 / 2022)
   Alakönkääntie kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY) ja sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä Alakönkään koskimaiseman maisema-alueella. Museokohteena Alakönkääntie on ...
  • Ahdaskurun silta, Kilpisjärvi, Enontekiö : Museosillan kunnossapitosuunnitelma 

   Pentti, Mikko; Soosalu, Laura
   Raportteja : 70/2022 (Pirkanmaan ELY-keskus, 2022)
   Ahdaskurun silta sijaitsee Muonion ja Kilpisjärven välisellä valtatiellä E8/ 21 Kilpisjärven kylän ja tullin pohjoispuolella. Lähellä Suomen ja Norjan välistä rajaa sijaitseva vuonna 1943 valmistunut silta ylittää Siilasjärveen ...