Raportteja

 

Uusimmat viitteet

 • Eri kaavatasojen käyttömahdollisuudet pohjavesien suojelussa : Opas kaavoittajille 

  Määttä, Jouni
  Raportteja : 46/2020 (Uudenmaan ELY-keskus, 01 / 2021)
  Keski-Uudenmaan kuntien alueille sijoittuu useita tärkeitä pohjavesialueita. Alueen kunnissa käytetyissä pohjavesialueita koskevissa kaavamääräyksissä on suurta vaihtelevuutta sisällöltään ja suojelutasoltaan, joka on ...
 • Väestön ja rakennuskannan kehittyminen Uudellamaalla asemakaava-alueiden ulkopuolella : Uudenmaan hajarakentamisen tila 

  Federley, Antti
  Raportteja : Uusimaa 44/2020 (Uudenmaan ELY-keskus, 29.12.2020)
  Työssä tutkittiin Uudenmaan asemakaavoitettujen ulkopuolisia alueita väestön ja rakentamisen osalta. Tavoitteena oli selvittää hajarakentamisen tila Uudellamaalla. Käytetty aineisto rajoittui pääsääntöisesti vuosille ...
 • North Karelia Biosphere Reserve : Nature Tourism Plan 2020 – 2025 

  Naumanen, Satu; Silvennoinen, Daisy (eds.); Hokkanen, Timo J. (eds.)
  Raportteja : 41/2020 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 12 / 2020)
  Approximately 340,000 annual visits are made to the protected areas managed by Metsähallitus in the province of North Karelia, which gives an overview of the status of Koli, Patvinsuo and Petkeljärvi National Parks and the ...
 • Kotona suomessa -pilottihankkeiden kehittävän arvioinnin koontiraportti 

  Karinen, Risto
  Raportteja : 45/2020 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2020)
  Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamaa valtakunnallista Kotona Suomessa -hanketta on toteutettu vuosina 2015–2020. Hanketta on koordinoinut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Kotona Suomessa ...
 • Kyrönjoen vesistötyöt : Velvoitetarkkailu vuonna 2019 

  Tolonen, Mika
  Raportteja : 43/2020 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2020)
  Kyrönjoen yläosan tulvasuojeluhankkeen eri osille on useita lupapäätöksiä, joissa luvanhaltijana on valtio. Lupapäätöksissä on velvoite tarkkailla Kyrönjokeen johdettavien kuivatusvesien määrää ja laatua sekä rakentamisen ...
 • Maantien 1452 parantaminen välillä Purola – maantie 140, Järvenpää ja Tuusula : Aluevaraussuunnitelma 


  Raportteja : 34/2020 (Uudenmaan ELY-keskus, 26.11.2020)
  Maantie 1452 (Vähänummentie) Purolasta vanhalle Lahdentielle (maantie 140) on osa tulevaa Keski-Uudenmaan pohjoista logistiikkayhteyttä. Logistiikkayhteyden tavoitteena on palvella lähiseutujen välisen liikenteen lisäksi ...
 • Vesihuoltolaitosten kulut ja tulot 

  Sweco Ympäristö Oy
  Raportteja : 42/2020 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 10 / 2020)
  Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Vesihuoltolaitosten kulut ja tulot -selvitys antaa tietoa vesihuoltolaitosten maksujen kustannusten kattavuudesta.Vesihuoltopalvelujen järjestämistä ohjaa vesihuoltolaki, jonka mukaan toiminnasta ...
 • Kantatie 67 parantaminen välillä Ilmajoki–Seinäjoki, YVA ja yleissuunnitelma : Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

  Ramboll Finland Oy
  Raportteja : 25/2020 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 10 / 2020)
  Kantatie 67 alkaa Pohjanlahden rannikolta Kaskisista. Se yhdistää maakunnan keskeisen kasvukäytävän varren kaupunkeja Kauhajoki-Kurikka-Ilmajoki-Seinäjoki - akselilla ja palvelee lisäksi Länsi-Suomen rannikolle suuntautuvaa ...
 • Kainuun joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma 2020 


  Raportteja : 38/2020 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 11 / 2020)
  Työssä on päivitetty Kainuun maakunnan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet vuosille 2021–2026 ja niiden pohjalta laadittu uusi palvelutaso- ja linjastosuunnitelma. Tavoitteena on ollut eri matkustustarpeet tunnistamalla, ...
 • Totkunniemen maisemanhoitoalueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

  Keski-Karhu, Hanna; Jokinen, Päivi; Piiparinen, Pekka
  Raportteja : 50/2019 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 2020)
  Totkunniemen maisema-arvot perustuvat arvokkaaseen rakennusperintöön sekä omaleimaiseen Laatokan Karjalan maisemaseudun piirteisiin. Totkunniemi on maisemallisesti ja rakennuskannaltaan yhtenäinen, maakunnan vanhimpiin ...
 • Vuokatin liikennejärjestelmäsuunnitelma 


  Raportteja : 30/2020 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 11 / 2020)
  Edellinen Vuokatin liikennejärjestelmäsuunnitelma on vuodelta 2000 ja siinä esitetyt liikennejärjestelyjen kehittämisajatukset kaipaavat uudelleenarviointia. Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on tehty tiiviissä ...
 • Selvitys maahanmuuttajien rekrytoinnista 


  Raportteja : 09/2020 (Uudenmaan ELY-keskus, 27.10.2020)
  Kotona Suomessa on Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoima valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien kotoutumispalveluita ja -prosesseja. Hankkeessa teetettiin keväällä 2020 taloustutkimuksen tekemä ...
 • Sivuääniä : Asiakkaiden, asiakastyötä tekevien ja verkostotoimijoiden näkemyksiä pakolaistaustaisten ohjauksesta. 

  Toimittanut: Eija, Asikainen
  Raportteja : 29/2020 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 10 / 2020)
  Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke sujuvoittaa pakolaistaustaisten ja muiden maahan muuttaneiden koulutus- ja työsiirtymiä. Kehitämme tieto-, neuvonta – ja ohjaushenkilöstön osaamista, digitaalisia palveluja ja verkostoja. ...
 • Valtateiden 2 ja 9 parantaminen Humppilan kohdalla, Humppila : Aluevaraussuunnitelma 


  Raportteja : 33/2020 (Uudenmaan ELY-keskus, 14.10.2020)
  Valtatie 2 (Vihti-Pori) on valtakunnallisesti ja seudullisesti merkittävä henkilö- ja raskaan liikenteen väylä ja joukkoliikenteen runkoyhteys, johon Humppilassa sekoittuu myös paikallista liikennettä. Valtatie 9 (E63, ...
 • Mustajoen meritaimenen kotiuttamissuunnitelma 

  Joonas, Ikävalko; Vesa, Vanninen; Timo, Koskenala; Mikko, Koivurinta; Markus, Tapaninen; Pekka, Vähänäkki
  Raportteja : 31/2020 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 10 / 2020)
  Taimenen tila Suomessa on heikko. Laji on hävinnyt lukuisista vesistöistä esimerkiksi jokien patoamisen ja perkaamisen sekä ylikalastuksen seurauksena. Tilanteen parantamiseksi on perustettu viljelyemokalastoja, joiden ...
 • Riista-aitojen toteuttaminen valtatielle 1 välille Veikkola-Myllykylä :Toimenpideselvitys 

  Reihe, Hanna; Plihtari-Siltanen, Johanna; Lindroos, Katja
  Raportteja : 30/2019 (Uudenmaan ELY-keskus, 2019)
  Tämän selvityksen perusteella valtatiellä 1 on suuri tarve riista-aidoille osuudelle, jolta ne puuttuvat. Selvityksen perusteella riista-aidat on toteutettavissa osin puuttuvalle välille ELY-keskukselle myönnetyllä 350 000 ...
 • "Kaikki toimi kohdallani" : Selvitys kotoutumispalveluita koskevista näkemyksistä 

  Karinen, Risto; Luukkonen, Tuomas; Kortelainen, Jeremias; Korhonen, Nita; Luomala, Noora
  Raportteja : 24/2020 (Uudenmaan ELY-keskus, 16.09.2020)
  Tämän selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa kotoutumispalveluita käyttävien maahanmuuttajien näkemyksiä saamistaan, kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisista palveluista, jotka ovat ohjaus- ja neuvontapalvelut, ...
 • Pirkanmaan ICT-alan työnhakijoiden osaamisen tunnistaminen 2020 : Osaamiskartoituksen loppuraportti 

  Tervakari, Anne
  Raportteja : 26/2020 (Pirkanmaan ELY-keskus, 09 / 2020)
  Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta osaamiskartoituksessa selvitettiin 232 pirkanmaalaisen ICT-alan työnhakijan ammatil-lista osaamista sekä heidän näkemyksiään siitä, mitkä tekijät hankaloittavat heidän työllistymistään ...
 • Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä 

  Mäkynen, Anne; Rinnola, Virve
  Raportteja : 55/2019 (Pirkanmaan ELY-keskus, 02 / 2020)
  Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hanke toteutettiin 1.9.2017–31.12.2019. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan ...
 • Ammattialojen ennusteet Pirkanmaalla 2021–2024 

  Järvinen, Jari; Andolin, Mikael
  Raportteja : 22/2020 (Pirkanmaan ELY-keskus, 07 / 2020)
  Tämän Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilaaman ja Foredata Oy:n tekemän selvityksen tavoitteena on koota ja analysoida ammattialojen ja toimialojen työvoima- ja osaamistarpeita Pirkanmaalla. Selvityksestä ...

Näytä lisää