Uusimmat viitteet

 • Rautalammin reitin yläosan taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma 

  Syrjänen, Jukka; Heinimaa, Petri; Sivonen, Olli; Valkeajärvi, Pentti
  Raportteja : 17/2018 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 04 / 2018)
  Tämän suunnitelman tavoitteena on kirjata toimenpiteet, jotka edesauttavat Rautalammin reitin yläosan villin järvitaimenkannan elpymistä. Rautalammin reitti kuuluu Kymijoen vesistöön. Se on sisävesiemme suurin vapaana ...
 • Liikenneturvallisuustarkastus ja nopeusrajoitusselvitys seututielle 192 

  Klang, Jaakko; Roselius, Erica; Leppäniemi, Marika
  Raportteja : 16/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 04 / 2018)
  Seututie 192 on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella kulkeva maantie Raision ja Kustavin välillä. Tie on pituudeltaan noin 67 kilometriä. Tien vilkkaimmilla osuuksilla Raisiossa liikkuu yli 10 000 ajoneuvoa/vrk. Kesäajan ...
 • Ilmanlaadun seuranta Uudellamaalla : Päivitetty seurantaohjelma vuosille 2019 - 2023 

  Aarnio, Päivi; Myllynen, Maria
  Raportteja : 18/2018 (Uudenmaan ELY-keskus, 31.03.2018)
  Tässä julkaisussa esitetään ilmanlaadun seurantaohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen seuranta-alueelle vuosiksi 2019 – 2023. Seurannan vaatimukset ja puitteet määritellään EU:n direktiiveissä, joiden säännökset on sisällytetty ...
 • Pääteiden leveys 2040 

  Hätälä, Johanna; Koukkula, Minna
  Raportteja : 5/2018 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2018)
  Tässä työssä on määritelty pääteiden leveydet vuonna 2040 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla. Tuloksia käytetään lähtötietoina muun muassa tienpidon suunnittelussa. Päivityksen pohjana on käytetty vuonna 2013 määritettyjä ...
 • Kyrönjoen pohjaeläimistön nykytila : Vuoden 2017 tulosten vertailu aiempiin selvityksiin 

  Majuri (Latvasilmu osk), Pekka
  Raportteja : 19/2018 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli kuvata Kyrönjoen uomajatkumon pohjaeläinyhteisöjen nykytilaa sekä analysoida yhteisöissä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Lisäksi pyrkimyksenä oli tuoda esiin, kuinka Kyrönjoen rakentamisen ...
 • Veden palauttaminen kuivuneille suojelusoille kunnostusojituksen yhteydessä 

  Autio, Olli; Jämsén, Juha; Rinkineva-Kantola, Leena; Joensuu, Samuli
  Raportteja : 10/2018 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2018)
  Veden palauttaminen on uusi, kustannustehokas tapa ennallistaa suojelurajausten ulkopuolisten ojitusten kuivattamia suojelusoita. Vesi voidaan palauttaa kuivuneelle suojelusuolle kunnostusojituksen yhteydessä sopivaan ...
 • Ympäristön tilan seurantaohjelma 2018 

  Horppila, Petri
  Raportteja : 20/2018 (Hämeen ELY-keskus, 03 / 2018)
  Tähän julkaisuun on koottu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristön tilan seurantaohjelma vuodelle 2018. Se perustuu vesistöjen ja pohjavesien seurannan osalta Suomen ympäristökeskuksen laatimiin ...
 • Mäkien rinteiltä peltojen laidoille : Kaskiin maisemanhoitosuunnitelma 

  Puustjärvi, Eeva
  Raportteja : 12/2018 (Etelä-Savon ELY-keskus, 03 / 2018)
  Kaskii on valtakunnallisesti arvokkaaksi määritelty kylämaisema, jonka arvotekijöitä ovat mm. hyvin säilynyt perinteinen mäkikylän ja rantakylän asutusrakenne, kylän rinteiltä aukeavat avarat, metsien ja Sulajärven rantojen ...
 • Valtateiden 18 ja 23 kehittämisselvitys Jyväskylä – Keuruu : Jyväskylä, Petäjävesi, Keuruu 

  A-Insinöörit Suunnittelu Oy
  Raportteja : 14/2018 (Keski-Suomen ELY-keskus, 03 / 2018)
  Kehittämisselvityksessä on muodostettu kokonaisnäkemys valtateiden 18 ja 23 nykytilanteesta ja kehittämistarpeista välillä Jyväskylä – Keuruun Haapamäki. Lähtökohtana on ollut palvelutasolähtöinen ajattelu, jossa keskeisimpien ...
 • Riista-aitaselvitys Uudenmaan ELY-keskuksen moottoriteille 

  Carlstedt, Maija; Oksman, Sonja; Tuominen, Rauno; Väre, Seija
  Raportteja : 13/2018 (Uudenmaan ELY-keskus, 02 / 2018)
  Riista-aitaselvityksen tavoitteena on ollut selvittää edellytyksiä täydentää Uudenmaan ELY-keskuksen alueella sijaitsevien moottoriteiden ja kaksiajorataisten maanteiden riista-aitoja. Tarkastelussa ovat olleet mukana ...
 • Porokello – porovaroittaminen liikenteessä älyteknologian avulla : Loppuraportti 2016–2017 

  Timo-Huhtala, Maria
  Raportteja : 4/2018 (Lapin ELY-keskus, 02 / 2018)
  Loppuraportti koskee Porovaroittaminen liikenteessä älyteknologian avulla -hanketta, joka alkoi 31.1.2016 ja päättyi 31.12.2017. Tässä raportissa käsitellään kyseisenä aikana tehtyjä toimenpiteitä, jotka koostuvat neljästä ...
 • Sammutusjätevesien hallinta ja niiden ympäristövaikutukset 

  Flood, Johanna (toim.); Rintala, Ida; Nyman, Pia; Aarnos, Hanna
  Raportteja : 8/2018 (Hämeen ELY-keskus, 02 / 2018)
  Tässä selvityksessä tarkasteltiin sammutusjätevesiin liittyviä ympäristönsuojelukysymyksiä. Selvitys laadittiin Hämeen ELY-keskuksessa. Hankkeessa tarkasteltiin sammutusjätevesien ympäristövaikutuksia ja hallintaa. Hankkeen ...
 • Itä-Lapin seutukunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 

  Sarjanoja, Erkki; Herranen, Anne; Kinnunen, Teemu
  Raportteja : 81/2017 (Lapin ELY-keskus, 12 / 2017)
  Itä-Lapin seutukunnan liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu kuntien ja ELY-keskuksen yhteistyönä. Hankkeessa on ollut mukana edustaja kustakin organisaatiosta sekä Liikenneturvasta. Suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä ...
 • Maantien 2012 liikenneturvallisuustarkastus välillä Turku-Vahto 

  Klang, Jaakko; Reihe, Hanna; Reimi, Petra; Roselius, Erica
  Raportteja : 11/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 02 / 2018)
  Maantie 2012 kulkee Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella Turusta kantatien 40 pohjoispuolelta Vahtoon. Tiejaksolla toteutettiin liikenneturvallisuustarkistus tien turvallisuustilanteen edistämiseksi. Varsinais-Suomen ...
 • Nestemäisten kemikaalivuotojen hallinta ympäristönsuojelun kannalta 

  Flood, Johanna
  Raportteja : 6/2018 (Hämeen ELY-keskus, 02 / 2018)
  Nestemäisten kemikaalivuotojen hallintahankkeessa oli tavoitteena muodostaa ympäristönsuojelun kannalta perusteltua näkemystä hyvästä nestemäisten kemikaalivuotojen hallinnan tasosta. Tähän hankeraporttiin koottiin tietoa ...
 • Kooste vuotojen hallinnan hyvistä käytännöistä ympäristönsuojelun kannalta 

  Flood, Johanna
  Raportteja : 7/2018 (Hämeen ELY-keskus, 02 / 2018)
  Tähän koosteeseen on kerätty suosituksia nestemäisten kemikaalivuotojen hallinnan hyvistä käytännöistä. Niiden avulla saavutetaan ympäristönsuojelun kannalta hyvä vuotojen hallinnan taso, joka on aina vähintään lainsäädännön ...
 • Skarvens och sälens socioekonomiska konsekvenser i Österbotten och Finland : En fallstudie av wicked problems 

  Nordberg, Kenneth
  Raportteja : 5/2018 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 01 / 2018)
  Konsekvenserna av den häckande storskarvens (Phalacrocorax carbo sinensis) snabba tillväxt har framförallt undersökts genom naturvetenskapliga studier av beroendeförhållanden mellan skarvens diet, fiskbestånd och vattenkvalitet, ...
 • Närpiönjoen tarkkailu : Vuosien 2013-2016 tulokset 

  Bonde, Anna
  Raportteja : 68/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2017)
  Närpiönjoen vedenlaatua on seurattu 1980-luvulta lähtien. Vuosille 2013–2022 laadittu tarkkailusuunnitelma sisältää Närpiönjoen ja tekojärvien vedenlaadun tarkkailua, tekojärvien kalojen elohopeapitoisuuksien seurantaa ...
 • Varareittisuunnitelma valtateille 3, 9, 11 ja 12 : Pirkanmaan ELY-keskus 

  Soisalo, Antti; Udd, Antti
  Raportteja : 1/2018 (Pirkanmaan ELY-keskus, 01 / 2018)
  Tässä varareittisuunnitelmassa esitetään Liikenneviraston ohjeistuksen mukaiset varareitit valtateille 3, 9, 11 ja 12 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueelle. Suunnitteluosuuden pituus on yhteensä noin 445 km. Suunnitelmaraportin ...
 • Haarajoen silta, Joensuu : Museosillan hoito- ja ylläpitosuunnitelma 

  Piltz, Martti; Soosalu, Laura
  Raportteja : 65/2017 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 12 / 2017)
  Haarajoen museosilta, vesistösilta SK-1187, sijaitsee Joensuun kaupungin Tuupovaaran Koverossa. Silta sijoittuu maantien 495 (Huhtilampi-Lastujärvi) länsipuolelle kevyen liikenteen väylälle. Sillan rakennusvuosi on 1926. ...

Näytä lisää