• Technology and its ethics 

   Korhonen, Eila-Sisko (Åbo Akademi University, 22.05.2017)
   This research represents basic research in the field of caring science. The purpose of this research is to develop an ideal model for the preconditions of the ethics of technology, and the aim is to gain knowledge and new ...
  • Tid och det tidlösa i tiden : en frambrytande vårdvetenskaplig teorigestaltning 

   Nurminen, Monica (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 07.11.2009)
   Denna vårdvetenskapliga grundforskning syftar till att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv och genom en hermeneutisk ansats fördjupa förståelsen för tiden och hur den gestaltas i vårdandets värld ur patientens synvinkel. ...
  • Urvilja : när livet är människans hem 

   Nyholm, Linda (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 13.03.2015)
   This caring science study explores ‘Will’ as an ontological concept. The aim is to deepen the understanding of the essence of Will, and to highlight the manifestations of Will and how Will becomes evident in clinical caring. ...
  • Vidrörd av livet i dödens närhet - att varda som människa och vårdare i vårdandets gemenskap 

   Karlsson, Margareta (Åbo Akademi, 03.06.2016)
   The overall aim of the study is to create a theory model of “becoming” as a human being and health care provider in the caring communion at the end-of-life. The theoretical perspective of the study is caring science as it ...
  • Vårdande gärningar och vanor för en caritativ hållning I den vårdande akten 

   Ljungquist, Marie (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 18.05.2018)
   The research interests address a need for knowledge regarding the importance of ‘acts of caring’ for a caritative approach when performing tasks in the care of the elderly. The overall aim of the research was to deepen the ...
  • Vårdande i kärlek : kärleken går i strumpor 

   Römer, Ritva (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 30.09.2019)
   Caring has been formed by its long history and tradition, which can be seen in the basic values and foundational ideas of caring. The overall aim of the study is to deepen the understanding of the inner ...
  • Vårdande och icke-vårdande tröst 

   Roxberg, Åsa (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 08.04.2005)
   The aim of the thesis is, from a caring science perspective including a caring theology perspective, to illustrate the meaning of the phenomenon consolation and howconsolation relates to suffering and care. Two studies ...
  • Det vårdande samtalet 

   Fredriksson, Lennart (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 21.02.2003)
   Syftet med studien är att utgående från ett vårdvetenskapligt perspektiv utveckla en teori för det vårdande samtalet, speciellt som det gestaltar sig i den psykiatriska vårdkontexten. Avsikten är primärt att tillföra den ...
  • En vårdvetenskaplig syntes mellan vårdandets ethos och vårdintensitet 

   Frilund, Marianne (Åbo Akademi, 06.09.2013)
   This is a study in the field of caring science. The kinds of knowledge expansion and theoretical formation outlined in this thesis have a hypothetic-deductive design. The synthesizer of caring science between caring ethos ...
  • En vårdvetenskaplig teori om interkulturellt vårdande : att föda barn i en annan kultur 

   Wikberg, Anita (Åbo Akademi, 19.09.2014)
   The aim of this dissertation is to develop a theory on intercultural caring to deepen the understanding of caring between nurses and patients who have different cultural backgrounds. The research questions are: 1) What is ...
  • Den Äldsta – livet är ett tillägnande : en vårdvetenskaplig explorativ studie av ett meningsbärande budskap och en innerlig visdom 

   Högström, Maj-Britt (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 01.04.2016)
   In the background of the thematic The Eldest – life is acquiring one finds both previews and myths. Wisdom belongs to these myths. The hermeneutical philosophy refers to thinking as o movement from myth to logos in a ...