Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • The Basic Service Quality Level of Transport Infrastructure in Peripheral Areas 

   Perrels, Adriaan
   VATT-keskustelualoitteita : 335 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 10.06.2004)
   The provision of transport infrastructure outside the most populated regions in Finland has been under budgetary pressure for more than decade. Many of these less populated areas suffer a decline of the population, which ...
  • Beskattning av småföretag i Finland 

   Rauhanen, Timo; Kröger, Outi; Kari, Seppo; Karikallio, Hanna
   VATT-keskustelualoitteita : 332 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.04.2004)
   Raportissa kuvataan Suomessa sovellettavaa pienten ja keskisuurten yritysten ja näiden omistajien tuloverotusta, selostetaan Suomessa tästä teemasta käytyä verouudistuskeskustelua sekä arvioidaan Suomen säännösten ...
  • Budjetin aluevaikutukset - Valtion alueellistamis- ja tuottavuusohjelman vaikutukset maakunnissa 

   Sulamaa, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 427 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2007)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan valtionhallinnon toimintojen alueellistamisen taloudellisia vaikutuksia maakuntatasolla sekä kunnallistalouden ja valtiontalouden tasoilla. Arviointiin käytetään alueellista tasapainomallia. ...
  • Data envelopment analyysi -menetelmän ympäristönsuojelusovellukset 

   Karhu, Elina
   VATT-keskustelualoitteita : 178 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Selvityksessä arvioidaan mahdollisuuksia soveltaa tehokkuuden mittaamisessa käytettyjä menetelmiä ja erityisesti data envelopment -analyysiä (DEA) ympäristönsuojelukysymysten tarkasteluun. Raportissa esitellään lyhyesti ...
  • Data Envelopment analyysi terveyskeskusten tuottavuuseroista Suomessa vuonna 1991 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi
   VATT-keskustelualoitteita : 60 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Do the OECD Countries Follow the Same Fiscal Policy Rule? 

   Virén, Matti
   VATT-keskustelualoitteita : 186 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   This paper tries to assess fiscal policy rules in the OECD countries. In particular, we examine whether the EU/EMU countries have had the same rule in terms of the cyclical situation. The analysis is based on a simple VAR ...
  • Efektiivinen veroaste eri sijoitusmuodoissa 

   Kari, Seppo; Lyytikäinen, Teemu
   VATT-keskustelualoitteita : 317 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.11.2003)
   Raportissa vertaillaan kotitalouden keskeisimpien säästämisvaihtoehtojen tosiasiallista verorasitusta Suomessa. Verorasitusta mitataan efektiivisellä veroasteella, joka kuvaa verojen suhteellista osuutta sijoituskohteen ...
  • Ekonometrinen analyysi terveyskeskusten tehokkuuseroista vuonna 1991 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Hjerppe, Reino; Suoniemi, Ilpo
   VATT-keskustelualoitteita : 78 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Ekonomiska råden 1920 - 1991 

   Voipio, Iikko
   VATT-keskustelualoitteita : 30 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Elinkeinotoiminnan tuki ERA-menetelmällä mitattuna. 

   Työryhmämuistio
   VATT-keskustelualoitteita : 46 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Elintarviketalouden sopeuttaminen EU-kilpailukykyiseksi 

   Myhrman, Rolf
   VATT-keskustelualoitteita : 65 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Eläkeikä, sairastavuus ja onnettomuusriski. Tutkimus julkisen liikenteen linja-auton- ja raitiovaununkuljettajien eläkeiän muutoksesta 

   Sullström, Risto; Niemelä, Heikki
   VATT-keskustelualoitteita : 173 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Kunnallisen eläkejärjestelmän (KVTEL) sovittaminen TEL-järjestelmää vastaavaksi 1990-luvulla merkitsi ammatillisen eläkeiän piiriin kuuluneille huomattavia muutoksia. Tutkimuksessa selvitetään Helsingin, Tampereen ja Turun ...
  • Eläkejärjestelmän kannustinvaikutukset 

   Laine, Veli
   VATT-keskustelualoitteita : 331 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.03.2004)
   Tutkimuksessa arvioidaan taloudellisten kannustimien vaikutusta eläkkeelle siirtymisen todennäköisyyteen. Kannustinmittana käytetään optioarvoa, joka voidaan tulkita välittömän eläkkeelle siirtymisen vaihtoehtoiskustannukseksi. ...
  • EMU ja talouden häiriöalttius 

   Alajääskö, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 124 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Talouksien häiriöalttiutta koskevan tutkimuksen runsaus viime vuosina on seurausta vuosikymmenen vaihteessa uudelleen henkiinherätetystä EU:n talous- ja rahaliittohankkeesta. Teoreettinen viitekehys tälle tutkimukselle on ...
  • Energia, päästökauppa ja kilpailukyky - Suomalaisen energiaintensiivisen teollisuuden näkemyksiä EU:n päästökaupasta ja pohjoismaisista energiamarkkinoista 

   Honkatukia, Juha; Rajala, Arto
   VATT-keskustelualoitteita : 423 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.05.2007)
   Tässä tutkimuksessa on kartoitettu energiaintensiivisen teollisuuden näkemyksiä ja kokemuksia pohjoismaisten energiamarkkinoiden toimivuudesta sekä EU:n päästökaupasta ja niiden vaikutuksista yritysten toimintaedellytyksiin ...
  • Eri hankintamuodot julkisissa investoinneissa 

   Mälkönen, Ville
   VATT-keskustelualoitteita : 398 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.08.2006)
   Tässä kirjoituksessa jäsennellään julkisten palvelujen tuotannon organisointia koskevaa keskustelua sekä näkemyksiä siitä, miten uusia yksityiseen rahoitukseen perustuvia hankintamalleja tulisi suhteuttaa perinteisiin ...
  • Espanjan ja Portugalin ensimmäiset vuodet EY:n jäsenenä 

   Mäkelä, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 37 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • EU-laajuisen päästökaupan toteuttamisvaihtoehdot ja vaikutukset Suomen kannalta 

   Honkatukia, Juha; Joutsenvirta, Esa; Kemppi, Heikki; Perrels, Adriaan
   VATT-keskustelualoitteita : 282 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 23.09.2002)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan parhaillaan neuvoteltavana olevan EU:n päästökauppadirektiiviehdotuksen toteuttamisen vaikutuksia Suomessa (European Commission, 2001). Tutkimuksessa keskitytään päästökiintiöiden ...
  • EU:n itälaajenemisen vaikutuksista: laskelmia tasapainomallilla 

   Kiander, Jaakko; Vaittinen, Risto
   VATT-keskustelualoitteita : 259 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 07.09.2001)
   Tässä tutkimusraportissa tarkastellaan EU:n itälaajenemisen taloudellisia vaikutuksia sekä vanhoihin että uusiin jäsenmaihin numeerisen yleisen tasapainon mallin avulla. Raportissa tarkastellaan EU:n itälaajenemisprosessia ...
  • EU:n laajenemisen näköalat 

   Virtanen, Sari; Mäkelä, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 197 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Julkaisu koostuu VATT-seminaarin 17.11.1998 alustuksista. Julkaisussa käsitellään Euroopan unionin laajenemisen vaikutuksia eri näkökulmilta. Erityisteemoina ovat EU:n itälaajenemisen vaikutus valtiontalouteen, tuotannontekijöiden ...