Selaus syöttöajan mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • Markkinamekanismit palvelujen tuotannossa: Itämeren logistiikkapalvelut 

   Siivonen, Erkki; Berg, Inna; Metsäranta, Heikki; Moilanen, Paavo
   VATT-keskustelualoitteita : 463 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2008)
   EU luo markkinoiden vapauttamiselle raamit, jonka sisällä kukin maa luo omat ratkaisunsa infrastruktuuri- ja logistiikkapalvelujen toteuttamiselle. Markkinoiden houkuttelevuus kuitenkin vaihtelee Itämeren maissa ja joissain ...
  • Kustannusvaikuttava terveydenhuolto ja lääkehoidot tulevaisuudessa 

   Kuusi, Osmo
   VATT-keskustelualoitteita : 461 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.12.2008)
   Tutkielmassa tarkastellaan erityisesti kahta teemaa: mitä merkitsee kustannusvaikuttava julkinen terveydenhuolto ja kuinka voidaan päätyä kustannusvaikuttaviin ratkaisuihin lääkehoidoissa, joille uusi geenitekniikka on ...
  • Vuoden 2009 talousarvioesityksen vero- ja etuusperustemuutosten vaikutukset 

   Viitamäki, Heikki
   VATT-keskustelualoitteita : 462 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.12.2008)
   Tässä raportissa arvioidaan vuoden 2009 talousarvioesityksessä ehdotettujen vero- ja etuusperusteiden muutosten vaikutuksia kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin, tuloveroasteisiin, marginaaliveroasteisiin, tulonjakoon ...
  • Terveyskeskuslääkäreiden palkkaeroja vuosina 1998-2004 selittävät tekijät Suomessa 

   Ruskoaho, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 457 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.10.2008)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin paneeliaineistolla terveyskeskuslääkäreiden palkkaeroja selittäviä tekijöitä vuosina 1998–2004. Selittävinä muuttujina oli terveyskeskuksia koskevia potilastietoja ja kuntia kuvaavia muuttujia. ...
  • Maahanmuuttajien työttömyyden ja työllistymisen kustannusvaikutukset Helsingin kaupungille 

   Sarvimäki, Matti; Karvinen, Anni-Mari
   VATT-keskustelualoitteita : 456 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.10.2008)
   Tässä selvityksessä on arvioitu Helsingissä asuville maahanmuuttajille maksettujen tulonsiirtojen kokoluokkaa sekä sitä, kuinka suuria kustannussäästöjä nykyistä korkeammalla maahanmuuttajien työllisyysasteella voitaisiin ...
  • Mökkikannan kehityspolku vuoteen 2025 asti 

   Perrels, Adriaan; Berghäll, Elina; Sahari, Anna
   VATT-keskustelualoitteita : 455 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.10.2008)
   Tässä selvityksessä tarkastellaan mökkikannan ja mökkien varustetason kehitystrendejä. Mökkikannan kasvu kiihtyi sodan jälkeen ja on vähitellen kääntynyt laskuun. Mökkikannan kasvua ovat hillinneet mm. mökkien ja rantatonttien ...
  • Terveyskeskusten meno- ja tehokkuuserot: Hoidon vaativuuden ja tuotantorakenteiden vaikutukset 

   Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 452 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.09.2008)
   Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten hoidon vaativuus ja terveyskeskusten tuotantorakenteet selittävät terveyskeskusten meno- ja tehokkuuseroja. Tehottomuusluvut laskettiin SFA-menetelmällä suhteuttamalla palveluiden ...
  • Kuntien valtionosuuskriteerit tarkastelussa: Esi- ja perusopetus, päivähoito, kirjastot ja kulttuuritoimi 

   Moisio, Antti; Lyytikäinen, Teemu; Lehtonen, Sanna
   VATT-keskustelualoitteita : 451 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.09.2008)
   Tässä tutkimuksessa on selvitetty esi- ja perusopetuksen, lasten päivähoidon, kirjastojen, taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena oli tiedon tuottaminen kuntien ...
  • Julkisen talouden pitkän aikavälin laskentamallit - Katsaus kirjallisuuteen 

   Kostiainen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 445 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.06.2008)
   Tässä kirjallisuuskatsauksessa esitellään limittäisten sukupolvien mallin (OLG) teoreettinen perusta sekä mallin käyttöä numeerisissa sovelluksissa talouden pitkän aikavälin kehityksen arvioinnissa. Työssä käsitellään ...
  • Vapaaehtoiset eläkevakuutukset ja vuoden 2005 verouudistus 

   Harju, Jarkko
   VATT-keskustelualoitteita : 442 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 07.04.2008)
   Vapaaehtoisten eläkevakuutusten verotuskäytäntö muuttui vuonna 2005. Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida uudistuksen vaikutuksia eläkevakuutussäästäjien käyttäytymiseen. Uudistuksen myötä siirryttiin ansiotuloveroj ...
  • Terveyskeskusten tehokkuuseroja selittävät tekijät 

   Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 441 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.04.2008)
   Tutkimuksessa arvioitiin terveyskeskusten kustannustehottomuutta vuosina 2001–2005 SFA-menetelmällä. Panosmuuttujana käytettiin kuntien perusterveydenhuollon asukaskohtaisia menoja ja tuotosmuuttujina yhdeksää eri ...
  • Suomen infrastruktuuripääoma: Rautatiet 

   Uimonen, Sakari
   VATT-keskustelualoitteita : 439 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.03.2008)
   Tutkimuksessa kehitetään rautatiepääoman laskemiseen soveltuva laskentamenetelmä. Menetelmä perustuu rautatieverkoston fyysisten muutosten inventointiin, radan komponenttien fyysisen kulumisen mallittamiseen ja ...
  • Suomalaisten lukioiden tehokkuus - DEA yksilötason aineistolla 

   Lehtonen, Sanna
   VATT-keskustelualoitteita : 437 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.01.2008)
   Tässä tutkimuksessa mitataan suomalaisten lukioiden tehokkuutta vuosina 2000 ja 2004 lineaariseen optimointiin perustuvalla Data Envelopment Analysis (DEA) -menetelmällä. Tutkimusaineistona ovat ylioppilastutkintoon ...
  • Suomen infrastruktuuripääoma: Tiet 

   Uimonen, Sakari
   VATT-keskustelualoitteita : 436 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2007)
   Työssä kehitetään laskentamenetelmää tieinfrastruktuuriin sitoutuneen pääoman arvon laskemiseen. Lähtökohtana on se tosiasia, että säännöllinen kunnossapito ja korjaaminen ovat oleellisia tieinfrastruktuurin hallintaan ...
  • Riittääkö työvoima terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluihin? 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 433 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.12.2007)
   Tässä julkaisussa analysoidaan vuoteen 2040 ulottuvan tuoreen väestöennusteen pohjalta terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen henkilökunnan määrää tulevaisuudessa vaihtoehtolaskelmien avulla. Jatkuvasti pidentyvän elinajan ...
  • Yritysverotuksen koordinointi ja verokilpailu Euroopan unionissa 

   Kohonen, Anssi
   VATT-keskustelualoitteita : 434 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.12.2007)
   Euroopan unionissa yritysveropohjan laskenta perustuu yrityksen maakohtaiseen kirjanpitoon. Komissio valmistelee yhdistetyn ja yhtenäisen veropohjan mallia (CCCTB), jota sovellettaisiin EU:n suuryrityksiin. Tavoitteena on ...
  • Soviteltu työttömyysetuus: Taustaa ja nykytilanne 

   Haataja, Anita
   VATT-keskustelualoitteita : 430 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.12.2007)
   Osittainen työttömyys ja soviteltu työttömyyspäiväraha ovat vähemmän tunnettuja kuin kokoaikainen työttömyys, olipa kysymys tilastoista, työvoimapolitiikasta, etuuden toimintaperiaatteista – tai tutkimuksesta. Tämä raportti ...
  • Soviteltu työttömyysetuus: Kohdentuminen ja toimeentulo 

   Korkeamäki, Ossi; Haataja, Anita
   VATT-keskustelualoitteita : 431 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.12.2007)
   Soviteltujen työttömyysetuuksien tarkoituksena on parantaa toimeentuloa osittaisen työllistymisen aikana. Raportissa selvitettiin ensin keitä osittain työllistyneet - osittain työttömät ovat, minkä työttömyysetuuslajien ...
  • Budjetin aluevaikutukset - Valtion alueellistamis- ja tuottavuusohjelman vaikutukset maakunnissa 

   Sulamaa, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 427 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2007)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan valtionhallinnon toimintojen alueellistamisen taloudellisia vaikutuksia maakuntatasolla sekä kunnallistalouden ja valtiontalouden tasoilla. Arviointiin käytetään alueellista tasapainomallia. ...
  • Vakuutusturvan vaje perheenhuoltajan kuoleman kohdatessa. Julkisen turvan taso ja yksityinen henkivakuutusturva 

   Kröger, Outi; Kari, Seppo; Kosonen, Tuomas
   VATT-keskustelualoitteita : 424 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.06.2007)
   Selvityksessä tarkastellaan huoltajan kuolemasta aiheutuvaa toimeentuloriskiä ja olemassa olevan turvan riittävyyttä. Kuolemanvaraturvan vaje lasketaan vähentämällä kotitalouden tulomenetyksistä julkinen ja yksityinen ...