• Arviointia arvioimassa : opiskelijoiden näkemyksiä Stadian musiikin koulutusohjelman kurssitutkintojen arvioinnista 

   Eerola, Inka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 kevät)
   Tutkin työssäni Stadian musiikinopiskelijoiden tyytyväisyyttä kurssitutkintojen arviointiin. Musiikin koulutusohjelman tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen opiskelijat pohtivat vuonna 2004 "Opettajan ammattitaidon ...
  • Asiakaslähtöisyyden mittaaminen hoitotyössä 

   Leino, Hanna; Leino, Sonja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ja analysoida millaisilla mittareilla asiakaslähtöistä hoitotyötä on mitattu ja millaisia tuloksia mittareilla asiakaslähtöisyydestä on saatu. Opinnäytetyö on osa kansainvälistä ...
  • Asiakaslähtöisyys hoitotyössä : artikkeli Eesti Öde-lehteen 

   Leino, Sonja; Pennanen, Laura (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2008)
   Toisen opinnäytetyömme tarkoituksena oli kirjoittaa artikkeli asiakaslähtöisyydestä Viron sairaanhoitajaliiton hoitotyöntekijöille suunnattuun Eesti Öde- lehteen. Lähtökohtana artikkelissa oli kohderyhmän mukaisesti hoitajan ...
  • Asiakaspalvelun ja prosessien nykytilatutkimus ja kehitysanalyysi 

   Reinikka, Mikko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.02.2008)
   Tämä nsinöörityö on tehty VOTG Finlandille tarkoituksena tutkia organisaation prosessien toimivuutta ja vaikutuksia sen sidosryhmiin ja asiakkaisiin. Työn tarkoituksena on ollut kartoittaa organisaation tämänhetkistä tilaa ...
  • Asiakaspalvelun merkitys kahvila-ravintolan tulokseen 

   Karri, Ulla-Maria; Mäki, Hanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.04.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoitus oli tutkia asiakaspalvelun merkitystä tulokseen kahvila-ravintolassa. Pääongelmana tutkimuksessa oli, että miten asiakaspalvelulla saadaan aikaan parempi tulos. Tutkimuksen alaongelmana oli, että ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus ResMed Finland Oy:n huolto-osastolle 

   Jousjärvi, Eeva (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 11.03.2007)
   Tämä insinöörityö on tehty osana ResMed Finland Oy:n huoltotoiminnan laadun parannus- ja kehittämisprojektia. Työtehtävänä oli suorittaa yrityksen huolto-osaston asiakastyytyväisyystutkimus. Työn tavoitteena oli selvittää, ...
  • Asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät rakennuksen julkisivussa 

   Keskimäki, Elina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.04.2007)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää, miten asiakkaat mieltävät YIT Rakennus Oy:n yksikön Asuintalot Itä-Uusimaa:n asuntotuotannon julkisivuratkaisujen ulkonäön ja mitkä seikat rakennuksen julkisivussa vaikuttavat ...
  • Asiakkaiden ruokatuotevalinnat 

   Paltamaa, Sanna-Kaisa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 20.11.2007)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälaisia ruokatuoteominaisuuksia asiakkaat pitävät tärkeinä ja minkälaisia ruokatuotevalintoja asiakkaat tekevät asioidessaan erään ravintolaketjun toimipaikoissa. Kuluttajien ...
  • Astma ja sen hoito : ohjatun omahoidon opas Länsi-Tallinnan keskussairaalan astmapotilaille 

   Jakonen, Titta; Valtonen, Hanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.04.2008)
   Astma on yleinen sairaus kaikkialla maailmassa. Sillä on vaikutuksia niin yhteiskunnallisella kuin yksilötasolla, koska se aiheuttaa muun muassa taloudellista, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista haittaa. Astman esiintyvyys ...
  • ATS3-testausjärjestelmän evaluointi 

   Kopra, Maarit (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 26.02.2007)
   Työ tehtiin Nokia Technology Platforms S60 Mobile Runtime-yksikölle. Työn tavoitteena oli evaluoida ATS3-testausjärjestelmä. ATS3-järjestelmällä voidaan automatisoida ohjelmistotestausta. Evaluoinnilla pyrittiin selvittämään ...
  • Automaattisen nukleiinihappoeristyslaitteen ja reaaliaikaisen PCR-menetelmän soveltuvuus herpes simplex -virusten keskushermostoinfektiodiagnostiikkaan 

   Holopainen, Riina-Mari; Väre, Paula (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.05.2007)
   Keskushermosto- ja neonataali-infektiot ovat herpes simplex -virusten aiheuttamista taudeista vakavimpia. Niihin on olemassa lääkitys, joka on tehokkain, kun se aloitetaan aivan sairauden alkuvaiheessa. Näiden infektioiden ...
  • Avainnustekniikat kuvaajan näkökulmasta 

   Kortesmäki, Joona (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.11.2007)
   Työ käsittelee liikkuvan kuvan digitaalisissa erikoistehosteissa käytettäviä avainnustekniikoita kuvaajan näkökulmasta. Opinnäytetyö on monimuototyö, joka koostuu kirjallisesta osasta ja teososasta, jossa käytetään tekniikan ...
  • Avaruusinstrumentin mekaniikkasuunnittelu 

   Roos, Matias (20.04.2007)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on kehittää avaruusinstrumentti, joka on osa Euroopan avaruusjärjestön ESA:n ja Japanin avaruusjärjestön JAXA:n BepiColombo-yhteistyöhanketta. Satelliitti lähetetään Merkurius-planeetan ...
  • Avustajien rekrytointi draamatuotannossa : kokemukseni Uudisraivaajassa 

   Näätänen, Mari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.05.2007)
   Työ käsittelee avustajien rekrytoimista ja siihen liittyviä hankaluuksia suomalaisissa elokuva- ja televisiotuotannoissa. Pohjana kokemukset toisen apulaisohjaajan työstä Uudisraivaaja-sarjassa. Työ selvittää, ovatko ...
  • Bassossa Erik Lindström 

   Nurmi, Arto (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.11.2006)
   Opinnäytetyössäni tavoitteena on saada tietoa Erik Lindströmistä basistina, sekä selvittää, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet hänen menestyksekkääseen basistin uraansa. Esitän hypoteesina, että ominaisuudet, joita ...
  • Betoniraudoituksen piirustuksen ohjelmallinen luominen 

   Aspiala, Mikko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2008)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli uuden toiminnallisuuden lisääminen suureen ERP-järjestelmään. Asiakasyritykselle suunniteltiin ratkaisu, jonka avulla voidaan tulostaa loppukäyttäjälle tekninen piirustus betoniin ...
  • Betuliinijohdannaiset 

   Metsälä, Erkki (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.12.2007)
   Opinnäytetyön aiheena oli betuliinijohdannaiset. Tavoitteena oli tehdä synteesisarja, jossa betuliiniin ja betulonihappoon liitettiin esteröintireaktiolla erilaisia happoja, terpeenialkoholeja ja fenoleja. Lisäksi tavoitteena ...
  • Big band -sovitus kappaleesta "(Surrounded by) Zip-Zip" : Sovituksen analysoiminen puhallinsektioiden näkökulmasta 

   Lipponen, Antti (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.05.2008)
   Opinnäytetyö käsittelee big bandia sekä sille sovittamista. Keskityn tarkastelemaan ennen kaikkea 1930-40-lukujen musiikillista murrosta, jolloin syntyi uusi tapa käsitellä useasti suurimpien orkestereiden kokoonpanoon ...
  • Blogit median työvälineenä 

   Kemppainen, Karoliina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.05.2007)
   Opinnäytetyöni käsittelee blogeja median työvälineenä. Tarkoituksenani oli tutkia, miten media voi hyödyntää blogeja eli verkkopäiväkirjoja työssään. Pohdin myös, miten blogit ja internet haastavat ja muuttavat perinteistä ...
  • Building an Access Network for Triple-Play Services 

   Doktar, Jan (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.04.2008)
   This final project was made for the Broadband department of TeliaSonera. This project gives an overview on how internet service provider might build an access network so that they can offer triple-play services. It also ...