Stadia

 

Yhteisö sisältää alayhteisöt

Uusimmat viitteet

 • Narratiivin käyttöliittymä verkkosivulla 

  Koivula, Maija (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.04.2008)
  Verkkosuunnittelussa vallitsee käytettävyyden osalta tiettyjä sääntöjä ja käytöntöjä, jotka liittyvät yksinkertaistamiseen, typistämiseen ja selkeyttämiseen. Yleisenä tavoitteena ja ihanteena on rakentaa verkkosivut nopeasti ...
 • Uupunut näyttelijä : ajatuksia teatteriammattilaisten työssäjaksamisesta 

  Antikainen, Essi. (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.06.2008)
  Opinnäytetyössäni käsittelen burnoutia, stressiä sekä työssäjaksamista teatterintekijän näkökulmasta. Pohjaan työni sekä lähdekirjallisuuteen että omiin kokemuksiini. Esittelen aluksi työuupumuksen ja stressiä ilmiöinä ja ...
 • Musiikin kehittämis- ja opetussuunnitelma Seinäjoen Kansalaisopistoon 

  Haanpää, Marjo Helene (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.05.2008)
  Tämän opinnäytetyön lähtökohtana on ollut musiikinopetuksen kehittämis- ja opetussuunnitelman puuttuminen Seinäjoen Kansalaisopistosta. Työn alkuosassa käydään läpi pääpiirteittäin vapaan sivistystyön historia ja Laki ...
 • Osaamisen vahvistuminen fysioterapiaosastolla oppivan organisaation ja yhteistoiminnallisen oppimisen viitekehyksessä 

  Sihvonen, Eija (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2007--)
  Työyhteisöt muuttuvat yhteiskunnan mukana. Sosiaalisesti jaetusta osaamisesta ja tiedon hallitsemisesta on tullut yhä tärkeämpää. Työtä, työyhteisöjä ja organisaatioita voidaan kehittää tietoisen oppimisen näkökulmasta. ...
 • Orkesterityön haasteet : ihanteellinen orkesterikoulutus jousisoittajan näkökulmasta 

  Åberg, Heidi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.05.2008)
  Opinnäytetyössä käsitellään orkesterisoittoa ja sen koulutusta sekä ammattilaisten että opiskelijoiden näkökulmien pohjalta. Varsinkin käytännön orkesterityöstä kertovat luvut tarjoavat ajankohtaista tietoa orkesterityön ...
 • Laulunopettajista puheopettajiksi 

  Siirala, Elina; Salovaara, Laura (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.05.2008)
  Opinnäytetyömme on kehityskertomus kahden laulupedagogiopiskelijan pyrkimyksistä laajentaa ammattitaitoaan täyteen kapasiteettiinsa. Keskitymme työssämme laulunopettajan mahdollisuuksiin toimia myös puheäänen kehittämisen ...
 • Etkö ymmärrä, mitä sulle lausuin? : dysfasialasten kasvatus 

  Rehunen, Essi; Valle, Satu (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.05.2008)
  Tässä työssä perehdyimme puheen- ja kielenkehityksen häiriöisten lasten musiikinopetukseen. Tarkoituksenamme oli löytää keinoja heidän äänenkäyttönsä sekä puheenkehityksensä tukemiseen musiikin avulla. Halusimme myös ...
 • Soittotoverina elektroniikka : viulistin kokemuksia elektronisen aineiston kanssa soittamisesta 

  Puputti, Katri (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 05.05.2008)
  Monimuototyönä toteutettu opinnäytetyöni käsittelee pohjoismaissa sävellettyä musiikkia sooloviululle ja elektroniikalle. Työhöni kuuluu teosluettelo löytämistäni pohjoismaisista viuluteoksista, joissa on mainittu kokoonpano. ...
 • Mielikuvitusmatka viulumaahan : leikit ja mielikuvat viulunsoiton alkeisopetuksessa 

  Piisilä, Maiju (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.04.2008)
  Opinnäytetyöni käsittelee leikinomaista, lapsikeskeistä lähestymistapaa viulunsoiton alkeisopetuksessa. Tutkin työssäni kuinka lapsen näkökulman huomioon ottaminen mahdollistuu suomalaisessa viulupedagogiikassa asemansa ...
 • " Se on sellainen ihana paketti" : vanhempien näkemyksiä Helsingin Konservatorion musiikkileikkikoulutoiminnasta 

  Valtonen, Minna; Piipponen, Johanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 05.05.2008)
  Opinnäytetyössämme esittelemme musiikkileikkikoulun tavoitteita ja toimintaa sekä vanhempien näkemyksiä ja kokemuksia musiikkileikkikoulusta ja sen vaikutuksista. Pian valmistuvina varhaisiän musiikinopettajina halusimme ...
 • Laulaen iloa saamme : lapsen ja vanhemman varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen musiikin keinoin 

  Paaso, Jenni; Rekki, Tiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 31.03.2008)
  Toteutimme opinnäytetyön yhteistyössä Tikkurilan neuvolan kanssa. Työn tarkoituksena on kannustaa vanhempia käyttämään musiikkia arjen toiminnassa lapsen kanssa. Opinnäytetyö toteutettiin monimuototyönä. Se sisältää ...
 • Muodollinen haaste : G. Mahlerin 10. sinfonian I osan rakenteesta 

  Lehtola, Aleksi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 05.05.2008)
  Opinnäytetyöni aiheena on Gustav Mahlerin 10. sinfonian avausosan muodon analysointi. Osa on rakenteensa puolesta poikkeuksellisen kompleksinen, eikä sen muodosta siksi olekaan syntynyt tutkijoiden kesken yhtenäistä ...
 • Weill! : konsertti ja miten se rakentui 

  Hamarila, Tuuli (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 26.05.2008)
  Opinnäytetyöni on dramatisoitu konsertti Kurt Weillin musiikista, sekä kirjallinen raportti. Työn kirjallinen osio käsittelee konsertin valmistusprosessia, taustatietoja säveltäjästä sekä hänen teoksistaan. Prosessissa ...
 • Mielikuvat ja opettaminen : mielikuvia helpottamaan pianonsoiton tekniikan opettamista 

  Alakärppä, Juho (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.05.2008)
  Käsittelen opinnäytetyössäni mielikuvien käyttöä pianonsoiton tekniikan varhaisopetuksessa. Pohdin tekniikkaa lähinnä motorisesta näkökulmasta, joskin pianonsoitossa tekniikkakäsite on kiinteästi yhteydessä kaikkeen, mikä ...
 • "Mitähän mä seuraavaks sanoisin..." : keskusteluntutkimuksen keinoja soittotunnin puheen tarkasteluun 

  Aho, Velma (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 19.05.2008)
  Soittotunnin vuorovaikusta on tutkittu hyvin vähän, ja puhetta tunneilla ei oikeastaan lainkaan. Puhe on olennaisen tärkeä osa soitonopetusta, joten tunnin puhutun osuuden tarkempi tarkastelu olisi opettajille ja opettajaksi ...
 • Java 3D 

  Elomaa, Samuli (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2008)
  Tämä insinöörityö kertoo Java 3D -ohjelmointirajapinnan perusteista ja sen käytöstä kolmiulotteisen tietokonegrafiikan luomisessa Java ohjelmointikielellä. Java 3D on rajapinta Java-ohjelmointikielelle, jonka avulla voidaan ...
 • Alueverkon uudistaminen 

  Loitto, Sammy (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2008)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli tutkia TeliaSoneran alueverkon rakennetta ja laatia uudistusehdotus. Työssä perehdyttiin aluksi verkon nykyiseen rakenteeseen ja käytettyihin siirtolaiteteknologioihin. Tämän jälkeen ...
 • Palavien nesteiden varastosäiliön lupa- ja tarkastusasiat 

  Harju, Matti (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2008)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli tehdä Neste Jacobs Oy:lle suuntaa antava ohje palavien nesteiden varastosäiliöiden lupa- ja tarkastusasioista. Ensimmäiseksi selvitimme Neste Jacobsin kanssa sopivan varastosäiliön, jota ...
 • Kasvisruokien ja niiden tuotantoprosessien kehittämisehdotuksia Fazer Amicalle 

  Huovila, Laura (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.10.2008)
 • Langan varassa : näyttelijä etsii oman esittämisensä eläytyviä ja teknisiä piirteitä 

  Pyykkönen, Paavo (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.04.2008)
  Työn aihe on noussut kirjoittajan tarpeesta selvittää itselleen eroja erilaisten näyttelemisen tekniikoiden välillä. Hän kokee käyttävänsä rooliensa rakentamiseen aina samanlaista prosessia, joka ei ole minkään tietyn ...

Näytä lisää