• Lidandet som kamp och drama 

      Wiklund, Lena (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 13.05.2000)
      Denna studie syftar till att via utformandet av en teoretisk modell nå ökad förståelse för hur människan erfar lidandet. Studien, som har en hermeneutisk ansats, fokuserar lidandet som drama och kamp, vilka beskrivs som ...