Selaus syöttöajan mukaan kokoelmasssa 316 Hoitotiede

  • Glädje i vårdandets värld 

   Selander, Ginger (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 18.08.2014)
   The present study is made in the context of basic research within the field of caring science. The overall aim is to uncover and make joy visible as an idea in the world of caring. The core of caring has historically always ...
  • Bevegelsens lindring - lindringens bevegelse : omsorgssamtale med barn 

   Melheim, Astri (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 10.06.2014)
   Den overordnede hensikten med avhandlingen er å utvikle kunnskap om omsorgssamtalen og hva som er lindrende i omsorgssamtale med barn, og presentere en teorimodell om dette i et omsorgsvitenskapelig perspektiv. Studien har ...
  • Det hjemløse menneske : en studie av sykdom og lidelse 

   Gabrielsen, Elisabeth (Åbo Akademi, 26.05.2014)
   The overall aim of this study was to achieve a deeper understanding of the relationship between human suffering, disease and illness. The study is rooted in the health-care scientific research tradition as developed by ...
  • Serva ad ministrare : tjänandets ethos i vårdledarskap 

   Honkavuo, Leena (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 07.03.2014)
   Avhandlingen syftar till att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv beskriva och upptäcka tjänandets meningsinnehåll samt fördjupa förståelsekunskap om tjänandets ethos i förhållande till vårdledarskap med en inriktning på ...
  • I hälsans spelrum : lek på vårdandets scen 

   Lindberg, Susan (Åbo Akademi, 01.11.2013)
   With caring science as its foundation and by means of the perioperative dialogue, the intended contribution and overall aim of this present thesis is to describe what play is and could be in the caring reality, an ideal ...
  • En vårdvetenskaplig syntes mellan vårdandets ethos och vårdintensitet 

   Frilund, Marianne (Åbo Akademi, 06.09.2013)
   This is a study in the field of caring science. The kinds of knowledge expansion and theoretical formation outlined in this thesis have a hypothetic-deductive design. The synthesizer of caring science between caring ethos ...
  • Bry sig om : ett vårdvetenskapligt praxisbegrepp 

   Karlsson, Maud (Åbo Akademi, 27.04.2013)
   This study originates in caring science as an academic discipline, where Erikssons caritative caring theory constitutes the basic foundation as well as the horizon of understanding. The research is rooted in the hermeneutical ...
  • Lengsel - en kraft til helse 

   Ueland, Venke (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 11.03.2013)
   The aim of this study is to explore longing and its implication for health. The overall purpose is to develop a theory model of longing. The research question is: What is the substance of longing in a caring science ...
  • Leda förändring genom relationer, processer och kultur 

   Salmela, Susanne (Åbo Akademi, 21.09.2012)
   The aim of this dissertation is to contribute a new knowledge synthesis of what it entails to lead change from a caring science perspective. The nurse leader is, especially during larger organizational changes, of great ...
  • Ledelse - en bevegelse i ansvar og kjærlighet 

   Foss, Berit (Åbo Akademis förlag, 26.05.2012)
  • Lyssnande : en vårdvetenskaplig betraktelse 

   Koskinen, Camilla (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 01.04.2011)
   Denna vårdvetenskapliga studie har sökarljuset riktat mot lyssnande som något fundamentalt för människan. Studiens syfte är att utifrån forskarens traditionstillhörighet och en klart uttalad teorikärna, värdegrund, ontologisk ...
  • Ansvar som klangbotten i vårdandets meningssammanhang 

   Wallinvirta, Eivor (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 14.06.2011)
  • Den vårdande och helande bilden: möten med bildkonst i vårdandets värld 

   Helin, Kaija (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 25.03.2011)
   Denna vårdvetenskapliga avhandling syftar till att avtäcka och belysa en vårdande och helande dimension vid existentiellt lidande patienters möten med bildkonst inom vårdkontext. Kunskapssökandet sker i två studier. Den ...
  • Hjärtats vanor, tankens välvilja och handens gärning : dygd som vårdetiskt grundbegrepp 

   Näsman, Yvonne (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 28.05.2010)
   The main aim of the study is to elucidate the meaning and dimensions of the concept of „virtue‟, and to find the place of virtue in a caritative caring ethics, i.e. a caring ethics based on human love and mercy. The intention ...
  • Tid och det tidlösa i tiden : en frambrytande vårdvetenskaplig teorigestaltning 

   Nurminen, Monica (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 07.11.2009)
   Denna vårdvetenskapliga grundforskning syftar till att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv och genom en hermeneutisk ansats fördjupa förståelsen för tiden och hur den gestaltas i vårdandets värld ur patientens synvinkel. ...
  • Lidandet som kamp och drama 

   Wiklund, Lena (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 13.05.2000)
   Denna studie syftar till att via utformandet av en teoretisk modell nå ökad förståelse för hur människan erfar lidandet. Studien, som har en hermeneutisk ansats, fokuserar lidandet som drama och kamp, vilka beskrivs som ...
  • Hälsans grund kan bara hjärtat förstå : ett sökande efter kunskap om hälsa i ljuset av Blaise Pascals tänkande 

   Rosengren, Anna-Lisa (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 15.05.2009)
   The aim of this thesis is to gain new understanding of health based on the work Penseés (Thoughts) by Blaise Pascal. The research interest originates from the motive of the heart for the greatness of man in conjunction ...
  • Det vårdande samtalet 

   Fredriksson, Lennart (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 21.02.2003)
   Syftet med studien är att utgående från ett vårdvetenskapligt perspektiv utveckla en teori för det vårdande samtalet, speciellt som det gestaltar sig i den psykiatriska vårdkontexten. Avsikten är primärt att tillföra den ...
  • Försoning ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 

   Gustafsson, Lena-Karin (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 21.11.2008)