• Leda förändring genom relationer, processer och kultur 

   Salmela, Susanne (Åbo Akademi, 21.09.2012)
   Forskningens syfte var att bidra med en ny kunskapssyntes om vad det innebär att leda förändring ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Vårdledaren har, speciellt vid större förändringar inom organisationen, en stor betydelse ...
  • Ledelse - en bevegelse i ansvar og kjærlighet 

   Foss, Berit (Åbo Akademis förlag, 26.05.2012)
  • Lengsel - en kraft til helse 

   Ueland, Venke (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 11.03.2013)
   The aim of this study is to explore longing and its implication for health. The overall purpose is to develop a theory model of longing. The research question is: What is the substance of longing in a caring science ...
  • Lidande och existens i patientens värld : kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer 

   Arman, Maria (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 16.05.2003)
  • Lidandet som kamp och drama 

   Wiklund, Lena (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 13.05.2000)
   Denna studie syftar till att via utformandet av en teoretisk modell nå ökad förståelse för hur människan erfar lidandet. Studien, som har en hermeneutisk ansats, fokuserar lidandet som drama och kamp, vilka beskrivs som ...
  • Livets källa kärleken : hälsans urkraft 

   Hemberg, Jessica (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 08.05.2015)
   This basic research focuses on the ethos of health and the human being's becoming in health. The theoretical perspective consists of the caring tradition within caring science developed at Åbo Akademy University. The aim ...
  • Lyssnande : en vårdvetenskaplig betraktelse 

   Koskinen, Camilla (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 01.04.2011)
   Denna vårdvetenskapliga studie har sökarljuset riktat mot lyssnande som något fundamentalt för människan. Studiens syfte är att utifrån forskarens traditionstillhörighet och en klart uttalad teorikärna, värdegrund, ontologisk ...
  • Makt som fullmakt : ett vårdvetenskapligt perspektiv 

   Rundqvist, Ewa (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 23.04.2004)
   The aim of this study is to deepen understanding and knowledge of the concepts and phenomenaof power and authority from the standpoint of caring science. The overall questions of the research are: What is power? What is ...
  • Menneskets verdighet i kraft av det hellige rommet 

   Kaldestad, Kari (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 07.06.2018)
   The purpose of this thesis is to increase the understanding of and acquire knowledge about the nature of dignity in a caring science perspective. The study's starting point is the Caring Science research tradition developed ...
  • Mötets kalejdoskop : det vårdande mötets skiftande mönster 

   Holopainen, Gunilla (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 17.10.2016)
   The main aim of this study, which takes a hermeneutical approach, is to deepen the understanding of the caring encounter by uncovering what constitutes the encounter and what is caring in the encounter. Through a clearly ...
  • Rummet i vårdandets värld 

   Lassenius, Erna (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 23.04.2005)
   This study is made in the context of basic research within the field ofcaring science. The aim is to make a theoretical and ontological investigation of what the space is in the world of caring. The basic proposition is ...
  • Rörelse som värde, mening och känsla : mot en humanvetenskaplig idealmodell för fysioterapi 

   Wikström-Grotell, Camilla (Åbo Akademi University, 09.12.2016)
   The research interest is based on a need for knowledge development related to the substantial gap between movement as a scientific concept and the practice concept of movement in physiotherapy (PT). The aim is to deepen ...
  • Savnets tone i ensomhetens melodi : ensomhet hos aleneboende personer med alvorlig psykisk lidelse 

   Nilsson, Brita (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 20.03.2004)
   Studiens overordnede hensikt er å bestemme begrepet ensomhet i et vårdvitenskapelig perspektiv. Avhandlingen er en monografisk eksplorativ hermeneutisk studie og oppbygget i fire større helheter, der første hoveddel starter ...
  • Serva ad ministrare : tjänandets ethos i vårdledarskap 

   Honkavuo, Leena (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 07.03.2014)
   Avhandlingen syftar till att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv beskriva och upptäcka tjänandets meningsinnehåll samt fördjupa förståelsekunskap om tjänandets ethos i förhållande till vårdledarskap med en inriktning på ...
  • Som drabbad av en orkan : anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens 

   Söderlund, Maud (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 07.06.2004)
  • Den som våker, sover ikke : om våking og verdighet 

   Tuhus, Ruth (Åbo Akademi, 27.04.2017)
   The purpose of this study is to develop an ideal model for the concept of watch / watching over and dignity from a caring science perspective. An ideal model refers to what is possible and desirable. The concept of watching ...
  • Technology and its ethics 

   Korhonen, Eila-Sisko (Åbo Akademi University, 22.05.2017)
   This research represents basic research in the field of caring science. The purpose of this research is to develop an ideal model for the preconditions of the ethics of technology, and the aim is to gain knowledge and new ...
  • Tid och det tidlösa i tiden : en frambrytande vårdvetenskaplig teorigestaltning 

   Nurminen, Monica (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 07.11.2009)
   Denna vårdvetenskapliga grundforskning syftar till att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv och genom en hermeneutisk ansats fördjupa förståelsen för tiden och hur den gestaltas i vårdandets värld ur patientens synvinkel. ...
  • Urvilja : när livet är människans hem 

   Nyholm, Linda (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 13.03.2015)
   This caring science study explores ‘Will’ as an ontological concept. The aim is to deepen the understanding of the essence of Will, and to highlight the manifestations of Will and how Will becomes evident in clinical caring. ...
  • Vidrörd av livet i dödens närhet - att varda som människa och vårdare i vårdandets gemenskap 

   Karlsson, Margareta (Åbo Akademi, 03.06.2016)
   The overall aim of the study is to create a theory model of “becoming” as a human being and health care provider in the caring communion at the end-of-life. The theoretical perspective of the study is caring science as it ...