Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa

  • Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelma 2010-2015 

   Kotanen, Juho; Manninen, Pertti
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 2/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 12 / 2009)
   Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelmassa on tarkasteltu muun muassa vesien nykytilaa, vesistöjä muuttavia ja kuormittavia tekijöitä, vesien tilatavoitteita sekä tällä hetkellä käytössä olevia vesiensuojelukeinoja. ...
  • Etelä-Savon pohjavesien hoidon toimenpideohjelma 2010-2015 

   Petäjä-Ronkainen, Anne; Haajanen, Kirsi; Panula-Ontto-Suuronen, Anni
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 3/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 12 / 2009)
   Etelä-Savon pohjavesienhoidon toimenpideohjelmassa esitetyillä toimenpiteillä pyritään EU:n asettamaan tavoitteeseen pohjavesien hyvästä tilasta vuoteen 2015 mennessä. Tämän toimenpideohjelman tavoitteena on esittää ne ...
  • Tehokalastuksen vaikutukset Lappajärvessä : Kalastus elinkeinoksi Lappajärvellä -hankkeen vuosien 2001-2006 seurannan loppuraportti 

   Teppo, Anssi; Tuhkanen, Jaakko; Sivil, Mika; Huovinen, Teemu; Palomäki, Arja
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Pohjanmaa 3/2010 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   Lappajärven, Etelä-Pohjanmaan suurimman järven, ekologinen tila on heikentynyt ja se luokitellaan nykyisin tyydyttäväksi. Rehevöityminen, 1990-luvun muikkukato ja yhteiskunnan rakennemuutos ovat vähentäneet kalastajien ja ...
  • Immigration Strategy for Northern Ostrobothnia 2015 

   Keränen, Heikki; Rontti, Sami (eds.)
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Pohjanmaa 3/2010 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   A strategy process was completed in the ESF project “Promotion of Work-related Immigration”, which was implemented at Centre for Economic Development, Transport and the Environment for North Ostrobothnia, and an immigration ...
  • Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 : Toimintatilastot 

   Rusi, Pirkko; Hiltunen, Eeva
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 10/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Julkaisu sisältää yleisten kirjastojen kuntakohtaisia tilastoja vuodelta 2009. Toimintaa kuvaavia tilastoja on esitetty myös maakunnittain, läänialuejaolla ja koko Suomen lukuina sekä verrattu tilannetta aikaisempiin ...
  • Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010 

   Sokka, Irja; Mensonen, Maritta; Tullinen, Merja; Liikanen, Annukka; Ropponen, Jari; Keisala, Timo; Rytkönen, Sirkka; Pihlavuori, Päivi; Huttunen, Sanna; Leskinen, Virpi; Kaijansinkko, Tarja; Mäkitalo-Tulokas, Sari; Toivanen, Tiina; Viinamäki, Olli-Pekka
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 10/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 2010)
   Välityömarkkina -hankkeiden päätavoitteena oli kehittää kolmannen sektorin toimintaa sekä niiden muodostamia välityömarkkinoita eri seutukunnilla. Keskeisinä sisällöllisenä tavoitteena oli kehittää vaikuttavampia ...
  • Laadullinen tutkimus ulkomaalaisen työvoiman hankinnasta itäsuomalaisten työnantajien näkökulmasta 

   Virtanen, Petri; Lähteenmäki-Smith, Kaisa; Terävä, Eeva; Mäkinen, Liisa; Ruuth, Mari; Kinnunen, Katri
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 4/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 2010)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa työperusteisen maahanmuuton nykytilaa ja tarpeita erityisesti Itä-Suomen alueella. Tutkimuksen tavoitteena on viime kädessä osaltaan edistää Itä-Suomen vetovoimaisuutta ...
  • Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen 

   Hyvönen, Eeva-Maija
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 9/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 2010)
   Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) on valtakunnallinen monivuotinen tutkimus- ja kehittämishanke. POSKI-projektin tavoitteena on turvata laadukkaiden kiviainesten sekä hyvälaatuisen pohjaveden ...
  • Ikääntyvä Etelä-Savo : Palvelu- ja osaamistarpeiden suuntaviivoja 

   Sandberg, Katja; Haverinen, Marja; Pylkkönen, Anne
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 1/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 2010)
   Haastateltavilla oli varsin yhteneväisiä käsityksiä, millaisia ikääntyneet tulevat tulevaisuudessa olemaan ja millaisia palveluntarpeita tästä seuraa. Yhtä mieltä oltiin myös siitä, että ikääntyvien määrän kasvaessa julkiset ...
  • Åtgärdsprogram för vattenvarden i Nyland 

   Joensuu, Ilona; Karonen, Mauri; Kinnunen, Timo; Mäntykoski, Antti; Nylander, Esko; Teräsvuori, Eeva
   Julkaisut 2010-2011 : Nyland 2/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Syftet med åtgärdsprogrammet för vattenvården är att nå EU:s mål att yt- och grundvattnen ska ha god status före 2015. I åtgärdsprogrammet presenteras de åtgärder som behövs för att nå målstatusen, kostnaderna för dem samt ...
  • Kehä V -opastuksen ja viitoituksen esisuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 3/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Kehä V:ksi kutsutaan valtatie 25:n ja kantatie 55:n muodostamaa kehämäistä yhteyttä Hangosta Porvooseen. Tämä työ pohjautuu Kehä V - hankkeeseen, jonka tarkoituksena on nostaa tieyhteyden profiilia ja korostaa sen asemaa ...
  • Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus 2009 : Yhteenveto bio- ja lääkealan työnantajahaastatteluista Asiantuntijaraadin SWOT-analyysi 2.3.2010 


   Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 6/2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Varsinais-Suomen ELY-keskus teettää säännöllisesti maakunnan valikoiduille toimialoille työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimuksia (TKTT). Tähän raporttiin on koottu bio- ja terveysalan TKTT-prosessin kaikki osiot: toimialan ...
  • Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuonna 2009 

   Huuskonen, Irene; Keskitalo, Toni; Laita, Mika; Lehkonen, Emmi
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 4/2010 4/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Ilmanlaatua on seurattu Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueen kunnissa käyttäen ilmentäjinä havupuita ja niiden rungoilla kasvavia jäkäliä 1980-luvulta lähtien. Seuranta on toteutettu uusitun, yhteisen seurantaohjelman mukaisesti ...
  • Varkaus - Pieksämäki -seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 6/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Varkaus-Pieksämäki-seudun liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Varkauden ja Pieksämäen kaupunkien sekä Joroisten, Leppävirran ja Heinäveden kuntien alueelle. Suunnitelmassa on määritetty yhteiset seudulliset ...
  • Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma, Uusimaa ja Itä-Uusimaa 

   Keltala, Tommi; Lehteinen, Tuomas; Poutanen, Mikko
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 5/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma on ensisijaisesti asiantuntijoille ja lupaviranomaisille tarkoitettu strategia-asiakirja, jossa ei tehdä varsinaisia opastusmerkkisuunnitelmia. Suunnitelmaa varten selvitetään ...
  • Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma, Tornio 

   Paajanen, Mikko
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 4/2010 (Lapin ELY-keskus, 2010)
   Luonnon monimuotoisuuden (LUMO) yleissuunnittelu on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama valtakunnallinen hankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on auttaa maaseudun ihmisiä edistämään vesiensuojelua sekä arvostamaan, ...
  • Saarioisjärven hoito- ja käyttösuunnitelma: Vanajaveden lintualueet, Natura 2000 -alue 

   Pitkänen, Marja-Liisa
   Julkaisut 2010-2011 : Pirkanmaa 7/2010 (Pirkanmaan ELY-keskus, 2010)
   Valkeakoskella sijaitseva Saarioisjärvi on osa Natura 2000 ‑verkostoon kuuluvaa Vanajaveden lintualueita. Saarioisjärvi on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvokas lintujärvi, jolla on merkitystä erityisesti lintujen ...
  • Varsinais-Suomen ELY-keskuksen potentiaaliset kohteet 1+1-keskikaideteille : Esiselvitys 


   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 8/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Tämä esiselvitys on tehty Varsinais-Suomen ELYn aloitteesta. Sen taustalla on tavoite toteuttaa uusia kustannustehokkaita ratkaisuja maanteiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Yhtenä tällaisena keinona nähdään ...
  • Maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma : Pirkkalankylä–Sionkylä 

   Lepänjuuri, Marjaana
   Julkaisut 2010-2011 : Keski-Suomi 6/2010 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Perinteisen karjatalouden muovaamat perinnebiotoopit, kuten kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet, ovat monimuotoisimpia luontoympäristöjämme. Hoidon myötä arvokkaat maisemat säilyvät avoimina. Härkää sarvista on ...
  • Teiskon maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma 

   Kangasniemi, Päivi
   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 7/2010 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Perinteisen karjatalouden muovaamat perinnebiotoopit, kuten kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet, ovat monimuotoisimpia luontoympäristöjämme. Hoidon myötä arvokkaat maisemat säilyvät avoimina. Härkää sarvista on ...