Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Kokemäenjoen suiston kehitys, maaperämuodostumat ja niiden kemialliset piirteet 

   Cripps, Catherine; Peltonen, Janita; Räsänen, Matti; Huhta, Pekka; Niinikoski, Janne
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 13/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2011)
   Suurelta osin Natura-alueeseen kuuluvan Kokemäenjoen suistoalueen kuivan maan ja suiston edustan vesialueen erityyppisten maaperäkerrostumien kerrosjärjestys ja alueellinen jakautuminen selvitettiin pintamaaperän kartoituksella, ...
  • Kokkolan saariston hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Höglund, Jaana
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Pohjanmaa 2/2011 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Kokkolan kaupungin edustalla sijaitseva saaristoalue kuuluu Natura 2000 verkostoon ja osittain valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Kokkolan saariston keskeisimmät luontoarvot muodostuvat maankohoamisrannikon saariston ...
  • Kompostipiireissä opittua : Eloperäiset jätteet kiertoon -hanke 

   Turunen, Tatu; Salo, Tapio; Virkkunen, Elina; Nikkari, Saara; Heikkinen, Pekka
   Julkaisut 2010-2011 : Kainuu 1/2011 (Kainuun ELY-keskus, 04 / 2011)
   Kompostien käyttöä on kokeiltu ja tutkittu Kainuun ELY-keskuksen Eloperäiset jätteet kiertoon -hankkeessa. Komposteja on hyödynnetty laskettelurinteen ja kaivosteollisuuden sivukiven läjitysalueen maisemoinnissa, pihanurmen ...
  • Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 2/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Kontiolahden kunta on laatinut yhdessä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman. Suunnitelma sisältää sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelman että liikenneturvallisuustyön ...
  • Korjausrakentamisen pk-yritysten ennakoivan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämishanke 

   Järvinen, Jari; Leveälahti, Samuli; Hanhinen, T.
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 6/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Korjausrakentamiseen käytetään koko talonrakentamisen arvosta lähes puolet. Keskeiset korjausrakentamisen haasteet ja kasvutekijät löytyvät rakennuskannan vanhenemisesta ja väestön ikärakenteen muutoksesta. Suomen ...
  • Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Vihdin Vanjokilaaksossa ja Sulkavanojan alueella 

   Vuorinen, Esko
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 13/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2010)
   Yleissuunnitelman tavoitteena on innostaa viljelijöitä vesiensuojelua edistävien kosteikkojen perustamiseen ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen. Toimenpiteiden toteuttaminen on vapaaehtoista, eikä suunnitelma velvoita ...
  • Kosteikkojen yleissuunnitelma Loviisanjoella : Tavoitteena maatalouden vesiensuojelu ja luonnon monimuotoisuus 

   Erkkilä, Elina
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 18/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Yleissuunnitelma on laadittu ensisijaisesti viljelijöiden käyttöön. Yleissuunnitelmat auttavat maanomistajaa kohdentamaan vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä ympäristön kannalta tehokkaammin. ...
  • KOTTI –yrityshaastatteluiden tuloksia Lapissa 

   Mäensivu, Sanna
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 8/2011 (Lapin ELY-keskus, 12 / 2011)
   Tähän julkaisuun on koottu keskeisimmät tulokset Lapin KOTTI – yrityshaastatteluista. KOTTI (yritysten kehitys-, osaamis- ja työvoimatarvetiedustelu) – toimintamalli on uudenlainen tapa selvittää yritysten tarpeita ja ottaa ...
  • Kunnostuksen vaikutukset vuollejokisimpukkaan (Unio crassus) : Siuntionjoen Sågarsforsin padon purkaminen ja kalatien rakentaminen 

   Ljungberg, Reetta
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 15/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Vuollejokisimpukan populaatiossa tapahtuvia muutoksia tutkittiin Siuntionjoessa vuosina 2007–2010. Siuntionjoen Sågarsforsin pato, sen kiertävä sivu-uoma sekä alapuolista aluetta kunnostettiin vuonna 2007 mahdollistamaan ...
  • Kunnostusten vaikutus vuollejokisimpukan elinympäristöön Koskenkylänjoella : Vuoden 2009 sukellustutkimukset sekä yhteenveto vuosien 2007–2009 tuloksista 

   Ilmarinen, Karoliina; Oulasvirta, Panu
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 25/2010 : 25/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 11 / 2010)
   Vuollejokisimpukka (Unio crassus) on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektiivillä (92/43/ETY) ja kansallisella luonnonsuojelulailla (1996/1096). Itä-Uudellamaalla sijaitsevan Koskenkylänjoen kunnostuksiin liittyen ...
  • Kuopion ja Siilinjärven moottorikelkkailureitistön virallistamisselvitys 

   Koponen, Hannu
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 9/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 09 / 2010)
   Moottorikelkkailu perustuu Kuopion seudulla tällä hetkellä epävirallisiin moottorikelkkailu-uriin. Virallistamattomien moottorikelkkailu-urien perustamisesta on sovittu maanomistajien kanssa, mutta muiden tahojen kuuleminen ...
  • Kymenlaakson palvelukohteiden opastussuunnitelma 

   Hämäläinen, Juha; Nurmilaukas, Aki; Huhta, Marjaana
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 6/2011 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 10 / 2011)
   Tässä työssä palvelukohteiden opastussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Kymenlaakson keskeisten sidosryhmien (Kouvola Innovation Oy, Haminan kaupunki, Kouvolan kaupunki, Kotkan kaupunki, Kotkan matkailutoimisto, ...
  • Kyrönjoen vesistön tekojärvien kasvillisuuskartoitus 2010 

   Koivisto, Anna-Maria
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Pohjanmaa 3/2011 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Kyrönjoen vesistön tekojärvien kasvillisuuskartoitus vuonna 2010 liittyy Kyrönjoen vesistötöiden velvoitetarkkailuun. Edelliset kartoitukset tehtiin vuosina 2002 ja 2006. Kaikilla Kyrönjoen tekojärvillä (Kalajärvi, ...
  • Laadullinen tutkimus ulkomaalaisen työvoiman hankinnasta itäsuomalaisten työnantajien näkökulmasta 

   Virtanen, Petri; Lähteenmäki-Smith, Kaisa; Terävä, Eeva; Mäkinen, Liisa; Ruuth, Mari; Kinnunen, Katri
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 4/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 2010)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa työperusteisen maahanmuuton nykytilaa ja tarpeita erityisesti Itä-Suomen alueella. Tutkimuksen tavoitteena on viime kädessä osaltaan edistää Itä-Suomen vetovoimaisuutta ...
  • Lahden seudun joukkoliikenteen palvelutaso : Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 

   Airaksinen, Simo; Rantala, Annika; Anttila, Tero; Wallin, Johanna; Leppänen, Paula; Lintusaari, Maiju; Lehto, Aino
   Julkaisut 2011-2012 : 25/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Lahden seudun joukkoliikenteen palvelutaso –selvitys on jatkoa Uudenmaan ELY-keskuksen esiselvitykselle joukkoliikenteen palvelutason määrittämisestä Uudenmaan ELYn alueella, 29/2010. Esiselvityksen mukaisesti Uudenmaan ...
  • Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 9/2011 (Lapin ELY-keskus, 2011)
   Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille 2011 – 2014 tukee alueella tehtävää liikenneturvallisuustyötä. Suunnitelman eettinen perusta on ajatus, että kenenkään Lapin teillä liikkuvan ei tarvitse joutua vakavan ...
  • Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 

   Ihanamäki, Satu
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 5/2010 (Lapin ELY-keskus, 2010)
   Lapin yleisissä kirjastoissa tilastoitiin asiakaskäyntejä lähes 1,9 miljoonaa vuonna 2009. Käyntejä kertyi 10,19 asukasta kohden, mikä on lähes neljä prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Verkkokäyntejä kirjastojen ...
  • Laukaan liikenneturvallisuus- toimenpidesuunnitelma 


   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 9/2011 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2011)
   Laukaan liikenneturvallisuustoimenpidesuunnitelma on tehty Laukaan kunnan, Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Liikenneturvan Jyväskylän toimiston yhteistyönä. Suunnitelman tavoitteena on kartoittaa liikenneympäristön ongelmakohteet, ...
  • Liikunta- ja elämyspalveluala Uudellamaalla - ennakointityö 

   Kosonen, Hanna
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 24/2010 : 24/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 11 / 2010)
   Liikunta- ja elämyspalvelualan ennakointityö ennakoi alan yritysten tulevaisuutta ja toimintaedellytysten sekä -ympäristön muutoksia Uudellamaalla. Liikunta-ala on moniulotteinen ja hajanainen. Ennakointityö koskee laajaa ...
  • Liperin liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 5/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa mm. kehittämällä liikenneympäristöä ja lisäämällä turvallisen liikkumisen osaamista. Liperin liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu, jotta liikenneturvallisuustyö olisi jatkuvaa ...