Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Keski-Suomen maahanmuutto-poliittinen ohjelma 

   Iikkanen, Päivi
   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 2/2010 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Keski-Suomen maahanmuuttopoliittista ohjelmaa on tehty Keski-Suomen työ- ja elinkeinokeskuksen (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen), Keski-Suomen liiton, Jyväskylän työ- ja elinkeinotoimiston, Keski-Suomen kuntien, ...
  • Keski-Suomen maakunnan strateginen vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2009–2020 

   Viitaniemi, Katja
   Julkaisut 2010-2011 : Keski-Suomi 3/2010 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Keski-Suomen maakunnan strateginen vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2009–2020 käsittelee maakunnan vesihuollon kehittämistavoitteita, kehittämistarpeita sekä tarvittavia toimenpiteitä. Suunnitelmassa käydään ...
  • Keski-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso : Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely 

   Rinta-Piirto, Jyrki; Räinä, Saija
   Julkaisut 2011-2012 : 24/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Keski-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso –selvitys on jatkoa Uudenmaan ELY-keskuksen esiselvitykselle joukkoliikenteen palvelutason määrittämisestä Uudenmaan ELYn alueella, 29/2010. Esiselvityksen mukaisesti Uudenmaan ...
  • Kestävä kehitys hanketoiminnassa Lounais-Suomessa 2009 - 2010 

   Nokka, Teija; Savolainen, Anne (toim.)
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 7/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 05 / 2011)
   Kestävä kehitys on yksi EU:n rakennerahastotoimintaa ohjaavista yhteisistä horisontaalisista periaatteista, joka otetaan huomioon rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanossa. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisuus on myös ...
  • Kirjasto- ja tietopalvelut Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen yleisissä kirjastoissa vuonna 2009 

   Ketonen, Anneli; Viiri, Marjariitta; Puttonen, Paula; Kattilakoski, Annika
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjanmaa 2/2011 (Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Tässä julkaisussa on kuvattu Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Pohjanmaan ELY-keskus) alueen kuntien kirjastopalvelujen laatua ja saatavuutta vuoden 2009 tilastotietokannan tietojen ja Kirjastopoliittisen ...
  • Kirkkaasta sameaan : Meren kuormitus ja tila Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla 

   Suomela, Janne
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 6/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 03 / 2011)
   Tässä raportissa tarkastellaan Saaristomeren ja Ahvenmaan merialueen kuormitusta ja tilaa ja niissä viime vuosikymmeninä tapahtuneita muutoksia vuosiin 2008 ja 2009 saakka. Pääpaino on ravinnekuormituksessa ja veden laadussa, ...
  • Koivujärven valuma-alueen kunnostushanke : Asukaskyselyn loppuraportti 

   Perälä, Saara
   Julkaisut 2010-2011 : Keski-Suomi 4/2012 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Koivujärven valuma-alueen kunnostushankkeen kohdealueeseen kuuluvat Laukaan ja Toivakan kunnissa sijaitsevat Koivujärvi, Vääräjärvi, Ruuhijärvi, Keskinen sekä Leppäveden Metsolahti. Järvet ovat altistuneet Laukaan Koivusuon ...
  • Kokemäenjoen suiston kehitys, maaperämuodostumat ja niiden kemialliset piirteet 

   Cripps, Catherine; Peltonen, Janita; Räsänen, Matti; Huhta, Pekka; Niinikoski, Janne
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 13/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2011)
   Suurelta osin Natura-alueeseen kuuluvan Kokemäenjoen suistoalueen kuivan maan ja suiston edustan vesialueen erityyppisten maaperäkerrostumien kerrosjärjestys ja alueellinen jakautuminen selvitettiin pintamaaperän kartoituksella, ...
  • Kokkolan saariston hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Höglund, Jaana
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Pohjanmaa 2/2011 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Kokkolan kaupungin edustalla sijaitseva saaristoalue kuuluu Natura 2000 verkostoon ja osittain valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Kokkolan saariston keskeisimmät luontoarvot muodostuvat maankohoamisrannikon saariston ...
  • Kompostipiireissä opittua : Eloperäiset jätteet kiertoon -hanke 

   Turunen, Tatu; Salo, Tapio; Virkkunen, Elina; Nikkari, Saara; Heikkinen, Pekka
   Julkaisut 2010-2011 : Kainuu 1/2011 (Kainuun ELY-keskus, 04 / 2011)
   Kompostien käyttöä on kokeiltu ja tutkittu Kainuun ELY-keskuksen Eloperäiset jätteet kiertoon -hankkeessa. Komposteja on hyödynnetty laskettelurinteen ja kaivosteollisuuden sivukiven läjitysalueen maisemoinnissa, pihanurmen ...
  • Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 2/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Kontiolahden kunta on laatinut yhdessä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman. Suunnitelma sisältää sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelman että liikenneturvallisuustyön ...
  • Korjausrakentamisen pk-yritysten ennakoivan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämishanke 

   Järvinen, Jari; Leveälahti, Samuli; Hanhinen, T.
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 6/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Korjausrakentamiseen käytetään koko talonrakentamisen arvosta lähes puolet. Keskeiset korjausrakentamisen haasteet ja kasvutekijät löytyvät rakennuskannan vanhenemisesta ja väestön ikärakenteen muutoksesta. Suomen ...
  • Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Vihdin Vanjokilaaksossa ja Sulkavanojan alueella 

   Vuorinen, Esko
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 13/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2010)
   Yleissuunnitelman tavoitteena on innostaa viljelijöitä vesiensuojelua edistävien kosteikkojen perustamiseen ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen. Toimenpiteiden toteuttaminen on vapaaehtoista, eikä suunnitelma velvoita ...
  • Kosteikkojen yleissuunnitelma Loviisanjoella : Tavoitteena maatalouden vesiensuojelu ja luonnon monimuotoisuus 

   Erkkilä, Elina
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 18/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Yleissuunnitelma on laadittu ensisijaisesti viljelijöiden käyttöön. Yleissuunnitelmat auttavat maanomistajaa kohdentamaan vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä ympäristön kannalta tehokkaammin. ...
  • KOTTI –yrityshaastatteluiden tuloksia Lapissa 

   Mäensivu, Sanna
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 8/2011 (Lapin ELY-keskus, 12 / 2011)
   Tähän julkaisuun on koottu keskeisimmät tulokset Lapin KOTTI – yrityshaastatteluista. KOTTI (yritysten kehitys-, osaamis- ja työvoimatarvetiedustelu) – toimintamalli on uudenlainen tapa selvittää yritysten tarpeita ja ottaa ...
  • Kunnostuksen vaikutukset vuollejokisimpukkaan (Unio crassus) : Siuntionjoen Sågarsforsin padon purkaminen ja kalatien rakentaminen 

   Ljungberg, Reetta
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 15/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Vuollejokisimpukan populaatiossa tapahtuvia muutoksia tutkittiin Siuntionjoessa vuosina 2007–2010. Siuntionjoen Sågarsforsin pato, sen kiertävä sivu-uoma sekä alapuolista aluetta kunnostettiin vuonna 2007 mahdollistamaan ...
  • Kunnostusten vaikutus vuollejokisimpukan elinympäristöön Koskenkylänjoella : Vuoden 2009 sukellustutkimukset sekä yhteenveto vuosien 2007–2009 tuloksista 

   Ilmarinen, Karoliina; Oulasvirta, Panu
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 25/2010 : 25/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 11 / 2010)
   Vuollejokisimpukka (Unio crassus) on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektiivillä (92/43/ETY) ja kansallisella luonnonsuojelulailla (1996/1096). Itä-Uudellamaalla sijaitsevan Koskenkylänjoen kunnostuksiin liittyen ...
  • Kuopion ja Siilinjärven moottorikelkkailureitistön virallistamisselvitys 

   Koponen, Hannu
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 9/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 09 / 2010)
   Moottorikelkkailu perustuu Kuopion seudulla tällä hetkellä epävirallisiin moottorikelkkailu-uriin. Virallistamattomien moottorikelkkailu-urien perustamisesta on sovittu maanomistajien kanssa, mutta muiden tahojen kuuleminen ...
  • Kymenlaakson palvelukohteiden opastussuunnitelma 

   Hämäläinen, Juha; Nurmilaukas, Aki; Huhta, Marjaana
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 6/2011 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 10 / 2011)
   Tässä työssä palvelukohteiden opastussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Kymenlaakson keskeisten sidosryhmien (Kouvola Innovation Oy, Haminan kaupunki, Kouvolan kaupunki, Kotkan kaupunki, Kotkan matkailutoimisto, ...
  • Kyrönjoen vesistön tekojärvien kasvillisuuskartoitus 2010 

   Koivisto, Anna-Maria
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Pohjanmaa 3/2011 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Kyrönjoen vesistön tekojärvien kasvillisuuskartoitus vuonna 2010 liittyy Kyrönjoen vesistötöiden velvoitetarkkailuun. Edelliset kartoitukset tehtiin vuosina 2002 ja 2006. Kaikilla Kyrönjoen tekojärvillä (Kalajärvi, ...