Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma pohjavesille vuosille 2010-2015 

   Rautanen, Heidi; Tossavainen, Jyrki
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 3/2010 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 04 / 2010)
   Vesienhoidon EU:n laajuisena tavoitteena on pohjavesien hyvä kemiallinen ja määrällinen tila vuoteen 2015. Pintavesien osalta tavoitteena on hyvän ekologisen tilan saavuttaminen. Vesienhoito on osa koko Euroopan laajuista, ...
  • Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma Vuoksen vesienhoitoalueelle vuosille 2010-2015 

   Niittyniemi, Visa; Kauppi, Marja; Ihaksi, Taina; Höytämö, Jukka; Ojanen, Pekka
   Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : Kaakkois-Suomi 1/2010 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 04 / 2010)
   Vesienhoidon EU:n laajuisena tavoitteena on kaikkien pintavesien hyvä ekologinen tila vuoteen 2015 mennessä. Myös pohjavesien hyvä kemiallinen ja määrällinen tila tulee turvata eikä pinta- ja pohjavesien laatu saa nykyises¬tään ...
  • Kalljärven kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Julkaisut 2010-2011 : 7/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Uudenmaan ympäristökeskus teki yhteistyössä Kirkkonummen kunnan kanssa Kalljärven perustilan selvityksen vuonna 2007. Projektia jatkettiin vuonna 2009 tekemällä kuormitusselvitys sekä siihen ja perustilan selvitykseen ...
  • Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 10/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Aluevaraussuunnitelma koskee Lastukosken kohtaa Siilinjärven - Nurmeksen kantatiellä 75, missä tie ylittää Vuotjärven - Syvärin välisen vesireitin. Lastukosken alueella on kaksi kapeahkoa siltaa, jyrkkä mutka, jossa on ...
  • Karkkilan Pyhäjärven hapetus-/ilmastussuunnitelma : Karkkilan kuntakohtainen järvikunnostusohjelma 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2010)
   Karkkilan kaupungin taajamassa sijaitsevassa Pyhäjärvessä esiintyy kesäaikaisia happikatoja. Järvelle tehtiin vuonna 2009 kunnostussuunnitelma Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Karkkilan kaupungin yhteistyöprojektina. ...
  • Kaupan kasvuvisio 2020 

   Mitronen, Lasse; Rintamäki, Timo; Toivonen, Mirka; Talonen, Harri (Pirkanmaan, ELY-keskus, 2011)
   Tämän esiselvityksen tilaajana on Pirkanmaan Ennakointipalvelu (Pirkanmaan ELY-keskuksen ennakointityön kehityshanke). Esiselvityksen johtoryhmässä toimivat seutujohtaja Päivi Nurminen (Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä), ...
  • Kehä V -opastuksen ja viitoituksen esisuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 3/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Kehä V:ksi kutsutaan valtatie 25:n ja kantatie 55:n muodostamaa kehämäistä yhteyttä Hangosta Porvooseen. Tämä työ pohjautuu Kehä V - hankkeeseen, jonka tarkoituksena on nostaa tieyhteyden profiilia ja korostaa sen asemaa ...
  • Keiteleen liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Sarjanoja, Erkki; Lehtonen, Sonja; Kinnunen, Teemu
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 3/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Keiteleen liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Keiteleen kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä rinnan Vesannon ja Tervon liikenneturvallisuussuunnitelmien kanssa. Suunnitelmassa on selvitetty Keiteleen ...
  • Keski-Suomen maahanmuutto-poliittinen ohjelma 

   Iikkanen, Päivi
   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 2/2010 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Keski-Suomen maahanmuuttopoliittista ohjelmaa on tehty Keski-Suomen työ- ja elinkeinokeskuksen (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen), Keski-Suomen liiton, Jyväskylän työ- ja elinkeinotoimiston, Keski-Suomen kuntien, ...
  • Keski-Suomen maakunnan strateginen vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2009–2020 

   Viitaniemi, Katja
   Julkaisut 2010-2011 : Keski-Suomi 3/2010 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Keski-Suomen maakunnan strateginen vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2009–2020 käsittelee maakunnan vesihuollon kehittämistavoitteita, kehittämistarpeita sekä tarvittavia toimenpiteitä. Suunnitelmassa käydään ...
  • Keski-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso : Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely 

   Rinta-Piirto, Jyrki; Räinä, Saija
   Julkaisut 2011-2012 : 24/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Keski-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso –selvitys on jatkoa Uudenmaan ELY-keskuksen esiselvitykselle joukkoliikenteen palvelutason määrittämisestä Uudenmaan ELYn alueella, 29/2010. Esiselvityksen mukaisesti Uudenmaan ...
  • Kestävä kehitys hanketoiminnassa Lounais-Suomessa 2009 - 2010 

   Nokka, Teija; Savolainen, Anne (toim.)
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 7/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 05 / 2011)
   Kestävä kehitys on yksi EU:n rakennerahastotoimintaa ohjaavista yhteisistä horisontaalisista periaatteista, joka otetaan huomioon rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanossa. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisuus on myös ...
  • Kirjasto- ja tietopalvelut Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen yleisissä kirjastoissa vuonna 2009 

   Ketonen, Anneli; Viiri, Marjariitta; Puttonen, Paula; Kattilakoski, Annika
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjanmaa 2/2011 (Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Tässä julkaisussa on kuvattu Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Pohjanmaan ELY-keskus) alueen kuntien kirjastopalvelujen laatua ja saatavuutta vuoden 2009 tilastotietokannan tietojen ja Kirjastopoliittisen ...
  • Kirkkaasta sameaan : Meren kuormitus ja tila Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla 

   Suomela, Janne
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 6/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 03 / 2011)
   Tässä raportissa tarkastellaan Saaristomeren ja Ahvenmaan merialueen kuormitusta ja tilaa ja niissä viime vuosikymmeninä tapahtuneita muutoksia vuosiin 2008 ja 2009 saakka. Pääpaino on ravinnekuormituksessa ja veden laadussa, ...
  • Koivujärven valuma-alueen kunnostushanke : Asukaskyselyn loppuraportti 

   Perälä, Saara
   Julkaisut 2010-2011 : Keski-Suomi 4/2012 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Koivujärven valuma-alueen kunnostushankkeen kohdealueeseen kuuluvat Laukaan ja Toivakan kunnissa sijaitsevat Koivujärvi, Vääräjärvi, Ruuhijärvi, Keskinen sekä Leppäveden Metsolahti. Järvet ovat altistuneet Laukaan Koivusuon ...
  • Kokemäenjoen suiston kehitys, maaperämuodostumat ja niiden kemialliset piirteet 

   Cripps, Catherine; Peltonen, Janita; Räsänen, Matti; Huhta, Pekka; Niinikoski, Janne
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 13/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2011)
   Suurelta osin Natura-alueeseen kuuluvan Kokemäenjoen suistoalueen kuivan maan ja suiston edustan vesialueen erityyppisten maaperäkerrostumien kerrosjärjestys ja alueellinen jakautuminen selvitettiin pintamaaperän kartoituksella, ...
  • Kokkolan saariston hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Höglund, Jaana
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Pohjanmaa 2/2011 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Kokkolan kaupungin edustalla sijaitseva saaristoalue kuuluu Natura 2000 verkostoon ja osittain valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Kokkolan saariston keskeisimmät luontoarvot muodostuvat maankohoamisrannikon saariston ...
  • Kompostipiireissä opittua : Eloperäiset jätteet kiertoon -hanke 

   Turunen, Tatu; Salo, Tapio; Virkkunen, Elina; Nikkari, Saara; Heikkinen, Pekka
   Julkaisut 2010-2011 : Kainuu 1/2011 (Kainuun ELY-keskus, 04 / 2011)
   Kompostien käyttöä on kokeiltu ja tutkittu Kainuun ELY-keskuksen Eloperäiset jätteet kiertoon -hankkeessa. Komposteja on hyödynnetty laskettelurinteen ja kaivosteollisuuden sivukiven läjitysalueen maisemoinnissa, pihanurmen ...
  • Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 2/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Kontiolahden kunta on laatinut yhdessä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman. Suunnitelma sisältää sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelman että liikenneturvallisuustyön ...
  • Korjausrakentamisen pk-yritysten ennakoivan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämishanke 

   Järvinen, Jari; Leveälahti, Samuli; Hanhinen, T.
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 6/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Korjausrakentamiseen käytetään koko talonrakentamisen arvosta lähes puolet. Keskeiset korjausrakentamisen haasteet ja kasvutekijät löytyvät rakennuskannan vanhenemisesta ja väestön ikärakenteen muutoksesta. Suomen ...