Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Natura 2000 -verkoston ekologiset yhteydet Lounais-Lapissa ; Raportti 

   Sivonen, Sari (toim.)
   Raportteja : Raportteja 62/2017 (Lapin ELY-keskus, 11 / 2017)
   Vuonna 2012 käynnistyi kuusivuotinen NATNET Life+ -hanke (Increasing the ecological connections and coherence of the Natura 2000 network in South-West Lapland), jonka tavoitteena oli ekologisten yhteyksien lisääminen ...
  • Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma : Hällämönharju ja Valkeiskangas 

   Nevalainen, Toni; Grönlund, Anne; Valtanen, Juha
   Raportteja : 30/2018 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 06 / 2018)
   Hällämönharjun ja Valkeiskankaan harjualue kuuluu Natura 2000-verkostoon luontodirektiivin mukaisena SAC-alueena (Special areas of Conservation) eli erityisten suojelutoimien alueena. Natura-alue sijaitsee Pohjois-Savon ...
  • Nestemäisten kemikaalivuotojen hallinta ympäristönsuojelun kannalta 

   Flood, Johanna
   Raportteja : 6/2018 (Hämeen ELY-keskus, 02 / 2018)
   Nestemäisten kemikaalivuotojen hallintahankkeessa oli tavoitteena muodostaa ympäristönsuojelun kannalta perusteltua näkemystä hyvästä nestemäisten kemikaalivuotojen hallinnan tasosta. Tähän hankeraporttiin koottiin tietoa ...
  • Niskapietiläntie, Ruokolahti, Rautjärvi : Museotien hoito- ja ylläpitosuunnitelmat 

   Piltz, Martti; Soosalu, Laura
   Raportteja : 59/2015 (Pirkanmaan ELY-keskus, 2015)
   Niskapietiläntien museotie on Ruokolahden ja Rautjärven kuntien alueella tiellä 3891. Museotiejakso on pituudeltaan 19,5 kilometriä. Sen länsipää on levähdysalueen kohdalla, jonka tierekisteriosoite on 3981/1/6330. Itäpäässä ...
  • Nollavisio teoriasta käytännöksi ajoharjoittelun keinoin 

   Klang, Jaakko; Berg, Rauno; Nyberg, Johanna
   Raportteja : Varsinais-Suomi 110/2012 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2012)
   Työssä kartoitettiin mahdollisuudet nollavisiokeskuksen toteuttamiseksi Paimion ajoharjoitteluradan yhteyteen yhteistyössä Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy:n, ELY-keskuksen ja Liikenneturvan kanssa. Työn lopputuloksena ...
  • Nopeusrajoituksen 100 km/h alentamisen liikenneturvallisuusvaikutukset Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella, esisuunnitelma 

   Klang, Jaakko; Nyberg, Johanna; Roselius, Erica
   Raportteja : 57/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2014)
   Työn tavoitteena ovat valtakunnalliset liikenneturvallisuustavoitteet vuoteen 2020 mennessä ja niiden saavuttaminen tienpitäjän toimenpitein.Tässä työssä tarkasteltiin maanteitä, joilla on kesäaikana voimassa 100 km/h ...
  • Nopeusrajoituspolitiikka ja liikenteenhallintapääkaupunkiseudun pääväylillä 

   Keränen, Matti; Laine, Tomi; Lehteinen, Tuomas
   Raportteja : 6/2013 (Uudenmaan ELY-keskus, 2013)
   Tämän työn tavoitteena on ollut laatia strategia ja toimenpideohjelma nopeusrajoitusten tarkistamiseksi pääkaupunkiseudun pääväylille. Lisäksi omana kokonaisuutenaan on tarkasteltu pääväylien liikenteen hallinnan toimenpiteitä ...
  • Nopeusrajoitusten nykytila ja tulevaisuuden tarpeet Varsinais-Suomen ELY-keskuksen valta-, kanta- ja seututeillä : Esisuunnitelma 

   Klang, Jaakko; Reihe, Hanna; Laine, Markus; Leppäniemi, Marika
   Raportteja : 11/2017 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 04 / 2017)
   Työn lähtökohtana olivat valtakunnalliset liikenneturvallisuustavoitteet vuoteen 2020 ja tienpitäjän keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Työssä käsiteltiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tieverkolla taajamien ulkopuolella ...
  • Nordliga landskap : "Tillämpning av den europeiska landskapskonventionen i kommunerna på Nordkalotten" - Konferensen 7.-9.9.2011, Enare, Finland 

   Raasakka, Noora (toim.); Sivonen, Sari (toim.)
   Raportteja : 48/2012 (Lapin ELY-keskus, 2012)
   För att kunna nå de uppsatta målen för den europeiska landskapskonventionen anordnades en internationell europeisk konferens den 7–9 september 2011 i Enare. Konferensen var främst inriktad på att öka kunskapen om den ...
  • Northern Landscapes : ʻʻImplementation of the European Landscape Convention In the North Calotte Area Municipalitiesʼʼ - Conference in Inari, Finland 7-9.9.2011 

   Raasakka, Noora (toim.); Sivonen, Sari (toim.)
   Raportteja : 48/2012 (Lapin ELY-keskus, 2012)
   The conference promoting the objectives of the international European Landscape Convention (ELC) was held on 7-9 September 2011 in Inari. The primary aim of the conference was to increase awareness of the ELC and the ...
  • Nummi-Pusulan liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Krankka, Maija; Tuomola, Katja
   Raportteja : 64/2012 (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2012)
   Nummi-Pusulan liikenneturvallisuussuunnitelma laadittiin Vihdin ja Nummi-Pusulan kuntien, Karkkilan kaupungin sekä Uudenmaan ELYkeskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa määriteltiin turvallista ja kestävää liikkumista koskevat ...
  • Nuorgamin kylän maisemanhoitosuunnitelma 

   Kurkela, Anna
   Raportteja : 119/2013 (Lapin ELY-keskus, 04.12.2013)
  • Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen sekä ohjauspalveluiden nykytila ja kehittämistarpeet Etelä-Savossa 2015 

   Komonen, Katja
   Raportteja : 29/2015 (Etelä-Savon ELY-keskus, 03 / 2015)
   Vuoden 2011 alusta lähtien on ollut voimassa nuorisolain 7 a§, jonka mukaan kunnassa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon ...
  • Nurmijärven linja-autoliikenteen järjestämismalli 

   Anttila, Tero; Airaksinen, Simo; Rantala, Annika; Lehto, Aino; Wallin, Johanna; Aalto, Pekka
   Raportteja : 119/2012 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2012)
   Joukkoliikenteen järjestämistavat muuttuvat uudistuneen lainsäädännön vuoksi vuodesta 2014 alkaen. Ratkaisun uudesta järjestämistavasta tekee joukkoliikennelain mukainen toimivaltainen viranomainen, joka Nurmijärven ...
  • Nykarleby trafiksäkerhetsplan 2014 

   Uljas, Mikko; Hytönen, Klas; Svenns, Terhi; Turunen, Hannakaisu
   Raportteja : 13/2015 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 02 / 2015)
   Nykarleby trafiksäkerhetsplan har utarbetats i samarbete med kommunerna i regionen och Södra Österbottens NTM-central. I planen har nuläget inom trafiksäkerheten, mobiliteten, verksamhetsmiljön och trafiksystemet utretts, ...
  • Näkökulmia ICT-sektorin kehitykseen Uudellamaalla 

   Sundvall, Santtu
   Raportteja : 60/2013 (Uudenmaan ELY-keskus, 26.08.2013)
   ICT-sektorilla on Uudenmaan ELY-keskuksen alueelle suuri taloudellinen merkitys. Sektori on kuitenkin viime aikoina ollut isojen rakenteellisten muutosten kourissa. Tässä raportissa tarkastellaan Uudenmaan ICT-sektorin ...
  • Närpiönjoen tarkkailu : Vuosien 2013-2016 tulokset 

   Bonde, Anna
   Raportteja : 68/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2017)
   Närpiönjoen vedenlaatua on seurattu 1980-luvulta lähtien. Vuosille 2013–2022 laadittu tarkkailusuunnitelma sisältää Närpiönjoen ja tekojärvien vedenlaadun tarkkailua, tekojärvien kalojen elohopeapitoisuuksien seurantaa ...
  • Närpiönjoen tarkkailu: Tulokset vuosilta 2008-2010 

   Tolonen, Mika
   Raportteja : 86/2012 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2012)
   Närpiönjoen järjestelyhanke sai vesioikeuden luvan vuonna 1976 ja luvan mukaisia vesistötöitä tehtiin 1970-luvun keskivaiheilta vuoteen 1995 saakka. Närpiönjoen järjestelyn ja Västerfjärdenin käytön tavoitteena on ollut ...
  • Närpiönjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelma 2016-2021 

   Bonde, Anna (toim.); Bredgård, Eva-Stina; Teppo, Anssi; Westberg, Vincent
   Raportteja : 39/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2016)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Opas rakentamisen poikkeamishakemusten käsittelyyn 

   Hirvonen, Kalervo
   Raportteja : 58/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 05 / 2016)
   Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui 1.4.2016. Tästä lähtien kaikki maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset poikkeamispäätökset tekee kunta. Aikaisemmin lain 171 §:ssä tarkoitettu poikkeamistoimivalta oli jaettu kuntien ja ...