Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Forssan seudulla palvelutasomäärittelystä tehokkaaseen henkilöliikenteeseen 

   Vähätörmä, Pekka; Svenns, Terhi; Herranen, Anne
   Raportteja : 68/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 15.11.2016)
   Tässä työssä on asetettu Forssan seudun joukkoliikenteelle palvelutasotavoitteet vuosille 2017–2020. Palvelutasomäärittelyssä on sovellettu uutta Liikenneviraston julkaisun 31/2015 mukaista joukkoliikenteen palvelutason ...
  • Forssan seudun turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelma 

   Reihe, Hanna; Svenns, Terhi; Roselius, Erica
   Raportteja : 49/2013 (Uudenmaan ELY-keskus, 13.08.2013)
   Forssan seudun turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelma on laadittu seudun kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa on selvitetty liikenneturvallisuuden, liikkumisen, toimintaympäristön ja ...
  • Guide för lämpliga undersökningsmetoder av marina miljön havsplanering : Rapport framtagen inom SeaGIS-projekt 

   Perus, Jens
   Raportteja : 64/2014 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 08 / 2014)
   Merten aluesuunnittelu on keskeinen osa komission sinisen kasvun strategiaa ja EU:n yhdennettyä meripolitiikkaa. Euroopan parla-mentti on hiljattain hyväksynyt merten aluesuunnittelua koskevan direktiivin, jonka tarkoituksena ...
  • Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 

   Kautiala, Christel; Räsänen, Mika; Yli-Halkola, Eija; Puolimatka, Hanna; Köngäs, Eila
   Raportteja : 118/2014 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2015)
   Haapavedelle laadittiin liikenneturvallisuussuunnitelma yhteistyössä Siikalatvan ja Pyhännän kuntien sekä Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen kanssa. Suunnitelma sisältää turvallisuuden parantamisen lisäksi kestävien ...
  • Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Kautiala, Christel; Räsänen, Mika; Yli-Halkola, Eija; Puolimatka, Hanna; Köngäs, Eila
   Raportteja : 116/2014 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2015)
   Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän kuntiin laadittiin liikenneturvallisuussuunnitelma yhteistyössä kuntien ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Suunnitelma sisältää turvallisuuden parantamisen lisäksi kestävien ...
  • Haarajoen silta, Joensuu : Museosillan hoito- ja ylläpitosuunnitelma 

   Piltz, Martti; Soosalu, Laura
   Raportteja : 65/2017 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 12 / 2017)
   Haarajoen museosilta, vesistösilta SK-1187, sijaitsee Joensuun kaupungin Tuupovaaran Koverossa. Silta sijoittuu maantien 495 (Huhtilampi-Lastujärvi) länsipuolelle kevyen liikenteen väylälle. Sillan rakennusvuosi on 1926. ...
  • Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelma : Hailuoto, Oulu 


   Raportteja : 90/2014 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2014)
   Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut yleissuunnitelman Hailuodon liikenneyhteyden kehittämiseksi kiinteänä yhteytenä. Suunnittelualue sijaitsee Oulun Riutunkarin ja Hailuodon välisellä ...
  • Haitalliset leväesiintymät Pohjois-Karjalassa vuosina 1998-2012 

   Niinioja, Riitta; Rämö, Anita; Holopainen, Anna-Liisa
   Raportteja : 103/2012 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 12 / 2012)
   Selvitykseen on koottu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen levätilanteen seurannan tuloksia ja yleisöltä tulleiden leväilmoitusten tietoja vuosilta 1998−2012. Valtakunnallisessa leväseurannassa havaintopaikkojen määrä on ...
  • HaminaKotka sataman tieliikenneyhteydet Kotkassa 

   Niinikoski, Miikka; Rahiala, Antti
   Raportteja : 40/2014 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 09 / 2014)
   HaminaKotka satama on Itämeren kolmanneksi suurin konttisatama ja kokonaisliikenteessä mitattuna Itämeren 15. suurin. Sataman osuus Suomen ulkomaan tavaraliikenteestä oli vuonna 2011 20 %, ja osuus koko Suomen kauttakulk ...
  • Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 

   Höytämö, Jukka (toim.); Luoma-aho, Maria (toim.)
   Raportteja : 69/2015 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 12 / 2015)
   Tässä suunnitelmassa on käsitelty Kymijoen vesistöalueella mahdollisesti toteutuvaa harvinaista tulvaa ja sen vaatimia tulvariskiä vähentäviä toimenpiteitä. Suunnitelmassa on esitetty erilaisia ennakkotoimenpiteitä, ...
  • Handbok för behandling av undantagslov som gäller byggande 

   Hirvonen, Kalervo
   Raportteja : 60/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 11 / 2016)
   Markanvändnings- och bygglagen ändrades 1.4.2016. Från och med denna tidpunkt fattar kommunen alla undantagsbeslut enligt markanvändnings- och bygglagen. Tidigare fördelades behörigheten att bevilja undantag enligt 171 § ...
  • Hanhijärven valuma-alueen vedenlaatu- ja kuormitusselvitys 

   Kotanen, Juho; Hirvonen, Jukka; Pulkkinen, Jani; Haapala, Antti
   Raportteja : 21/2018 (Etelä-Savon ELY-keskus, 03 / 2018)
   Tämä raportti pyrkii selventämään Mikkelin Hanhijärven ja sen valuma-alueen vesistöjen vedenlaatua ja kuormitusta vesienhoidon jatkotoimenpiteitä varten. Hanhijärven tila on heikentynyt ja tilassa ei pidemmällä aikavälillä ...
  • Harjukiviaineksia korvaavien materiaalien käytön esteet : Esiselvitys Kanta- ja Päijät-Hämeessä 

   Korhonen, Tuomo
   Raportteja : 95/2013 (Hämeen ELY-keskus, 08 / 2014)
   Harjukiviaineksia otetaan Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) toimialueella enemmän kuin muiden ELY-keskusten alueilla. Kalliokiviainesten otto puolestaan on Kanta- ja Päijät-Hämeessä suhteellisen ...
  • Hauen elohopeapitoisuudet Keski-Suomessa 

   Mykrä, Marjut; Eloranta, Anssi; Koistinen, Arja; Olkio, Kimmo
   Raportteja : 17/2015 (Keski-Suomen ELY-keskus, 02 / 2015)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Keski-Suomen haukien (Esox lucius) elohopeapitoisuuksia. Tutkimusta varten koottiin aiempien keskisuomalaisten elohopeaselvitysten tuloksia sekä tutkittiin 31 keskisuomalainen ...
  • Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma 

   Kautiala, Christel; Puolimatka, Hanna; Yli-Halkola, Eija
   Raportteja : 56/2014 (Uudenmaan ELY-keskus, 21.08.2014)
   Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen kuntiin laadittiin turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma. Suunnitelma laadittiin yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen sekä suunnittelualueen kuntien kanssa. Suunnitelma ...
  • Heinäkurpan (Gallinago media) ja viiriäisen (Coturnix coturnix) esiintyminen ja suojelu Pohjois- ja Etelä-Karjalan alueella 

   Kontkanen, Harri; Kontiokorpi, Jari
   Raportteja : 9/2012 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 2012)
  • Heinäveden reitin maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma 

   Hellström, Kalle
   Raportteja : 93/2012 (Etelä-Savon ELY-keskus, 20.09.2012)
   Maatalousympäristöihin liittyy paljon luonnon monimuotoisuus-, maisema- ja kulttuuriarvoja. Maiseman – ja luonnonhoidon yleissuunnitelma eli MALU-suunnitelma pyrkii edistämään maaseudun maisemanhoitoa ja maatalousympäristön ...
  • Heinävedenreitin kestävän kalastuksen ohjelma ja kalataloudellinen kehittämissuunnitelma 

   Rajala, Joonas; Hentinen, Teemu
   Raportteja : 80/2014 (Etelä-Savon ELY-keskus, 11 / 2014)
   Jokainen kalastaja kalastusmuotoon katsomatta arvostaa kalastuskohteen puhdasta luontoa, saaliin tai kalastuskokemuksen varmuutta, alueen saavutettavuutta ja palveluja. Nämä alueellisen viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden ...
  • Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016 - 2021 

   Jaakonaho, Olli; Jussila, Tuukka; Rantakokko, Kari
   Raportteja : 97/2015 (Uudenmaan ELY-keskus, 28.12.2015)
   Suomen vesistöjen varsilla ja merenrannikolla on 21 tunnistettua merkittävää tulvariskialuetta. Kullekin merkittävälle alueelle on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelmat. Tämä Helsingin ja Espoon rannikkoalueen ...
  • Helsingin seudun pääväylien liikenteen hallinta 2030 : Selvitys teknologian kehittymisen tuomista tarpeista ja mahdollisuuksista 

   Laine, Tomi; Kulmala, Risto; Lindholm, Sakari; Berg, Inna; Huju, Matti
   Raportteja : 7/2019 (Uudenmaan ELY-keskus, 03.05.2019)
   Liikenteen automaatio etenee nopeasti ja automaattiajamisen sovelluksia tulee markkinoille 2020-luvun alussa. Sovellukset otetaan käyttöön ensin selkeästi rajoitetuilla alueilla, mutta teknisten ratkaisujen kuten anturien ...