Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Biotalouteen liittyvien innovaatioiden rahoitus Pohjois-Karjalssa 

   Kärkkäinen, Leena
   Opas : 6/2015 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 12 / 2015)
   Oppaassa esitellään Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Tekesin biotalouteen liittyvään innovaatiotoimintaan tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia Pohjois-Karjalan näkökulmasta.
  • Buller- och vibrationsbekämpning vid planering av markanvändningen 

   Airola, Hannu
   Opas : 8/2013 (Uudenmaan ELY-keskus, 2013)
   Planläggning är en central metod för att påverka buller- och vibrationsbekämpning. Genom planläggningen kan man förhindra eller bidra till uppkomsten av buller- och vibrationsproblem. Närings-, trafikoch miljöcentralen i ...
  • Edunmenetysten korvaaminen Natura 2000 -verkoston soiden vedenpalautuksessa kunnostusojituksen yhteydessä 

   Salo, Olli
   Opas : 2/2021 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 10 / 2021)
   Tätä ohjetta käytetään vain kunnostusojitusten yhteydessä tehtäviin vedenpalautuksiin. Ohjetta ei sovelleta kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 21 §:n mukaisiin, luonnonhoitohankkeiden yhteydessä ...
  • En guide om strandröjning inom vattendragsprojekt och vid rensning av utfallsdiken 

   Haukilehto, Katja
   Opas : 2/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2016)
   Syftet med denna guide är att sprida ut information om genomförande av röjning på stränder och om de effekter som röjningen medför. Guiden är avsedd för ansvarspersoner i olika slags vattendragsprojekt och projekt för ...
  • En handbok för kommunala miljövårdmyndigheter om avgörande av dikningsärenden enligt vattenlagen 

   Keränen, Mauri
   Opas : 3/2018 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2018)
   Denna handbok är en översättning av Opas 3 | 2016: Opas kunnan ympäristönsuojelu-viranomaisille vesilain mukaisten ojitusasioiden ratkaisemiseen (URN:ISBN:978-952-314-749-2). Hos de kommunala miljövårdsmyndigheterna ...
  • Handbok för bekämpning av jättebalsamin i Sverige och Finland 

   Lönnblad-Björkholm, Claes; Backlund, Linda
   Opas : Guide 7/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
   Denna handbok har tagits fram inom Interreg Botnia-Atlanticaprojektet INSPECT, Invasive species eradication and control. Projektet är ett samarbete mellan Sverige och Finland. Handboken innehåller därför information som ...
  • Handbok för bekämpning av vresros i Sverige och Finland 

   Backlund, Linda; Lönnblad-Björkholm, Claes; Flemming, Lise-Lotte
   Opas : Guide 9/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
   Denna handbok har tagits fram inom Interreg Botnia-Atlanticaprojektet INSPECT, Invasive species eradication and control. Projektet är ett samarbete mellan Sverige och Finland. Handboken innehåller därför information som ...
  • Handbok för dikningssammanslutningar : Genomförande av underhålls- och grundförbättringsprojekt 

   Leppiniemi, Outi
   Opas : 1/2015 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 02 / 2015)
   Största delen av åkrarna i Finland har dikats redan före 1970-talet och åkerarealen som för närvarande odlas har grundtorrlagts åtminstone en gång. Vattenförvaltningen grundades år 1970 och torrläggningsärenden överfördes ...
  • Helmi – sisävesien hiekkarantojen kunnostusopas 

   Rudnäs, Rasmus
   Opas : 8/2023 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2023)
   Tässä oppaassa käsitellään sisävesien hiekkarantoja keskittyen erityisesti järvien hiekkarantoihin. Tämän luontotyypin osalta syvennytään hiekkarantojen ekologiaan, hiekkarantaluontoa koskeviin uhkiin ja käydään läpi keinoja ...
  • Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa 

   Airola, Hannu; Myllynen, Maria
   Opas : 2/2015 (Uudenmaan ELY-keskus, 25.08.2015)
   Maankäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa ilmanlaatuun ihmisen elinympäristössä. Sillä voidaan lieventää tai jopa ehkäistä ilman epäpuhtaushaittoja ja toisaalta luoda niitä. Tämä julkaisu on parhaat käytännöt -tyyppinen ...
  • Jag deltar i planläggningen : Handledning för kommuninvånare 

   Haliseva-Soila, Merja (Toim.)
   Opas : 1/2017 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2017)
   Livsmiljön har en stor betydelse för människans välbefinnande. Planläggningen styr utformningen av den fysiska omgivningen. Med stöd av självstyret har kommunerna rätten att planlägga, dvs. Planläggningsmonopol. Kommunerna ...
  • Jätevesien käsittely haja-asutusalueella 

   Nummelin, Minna (toim.)
   Opas : 1/2013 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 04 / 2013)
  • Jätevesien käsittely haja-asutusalueella (korjattu painos) 

   Nummelin (toim.), Minna
   Opas : 4/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 10 / 2014)
  • Jätevesien käsittely haja-asutusalueella (päivitetty painos) 

   Nummelin, Minna
   Opas : 2/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 06 / 2018)
   Haja-asutuksen jätevesien käsittelyllä parannetaan erityisesti oman lähiympäristön laatua ja turvataan puhdas juomavesi. Jätevesien puhdistamisella hidastetaan lisäksi vesistöjen rehevöitymistä ja estetään pohjavesien ...
  • Jätevesijärjestelmän omaseuranta 

   Ilmanen, Heidi (Toim.)
   Opas : 3/2019 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 09 / 2019)
   Haja-asutusalueen kiinteistöillä, joilla ei ole ollut mahdollisuutta liittyä kunnalliseen viemäriverkostoon tai kyläpuhdistamon viemäriin, jätevesi käsitellään kiinteistökohtaisilla tai naapureiden yhteisillä järjestelmillä. ...
  • Jätevesiopas. Jätevesien käsittely haja-asutusalueilla. : Tämä opas sisältää vuonna 2017 uudistuneet säädökset jätevesien käsittelystä. 


   Opas : 1/2020 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2020)
   Tämä jätevesiopas kertoo puolueettomasti, luotettavasti ja uudistuneeseen lainsäädäntöön nojautuen jäteveden käsittelyvaatimuksista vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Opas antaa myös neuvoja ...
  • Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma - Laadintaohje toiminnanharjoittajalle 

   Onjukka, Anu; Hughes, Maria
   Opas : 2/2020 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 06 / 2020)
   Jätelain (646/2011) 120 §:n 2 momentin mukaan ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on esitettävä lupaviranomaiselle suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä. Jätteen ...
  • Kasvihuonetuotannon vedet ja ravinteet kiertoon - opas mahdollisuuksien kartoittamiseen 

   Mikkola, Päivi; Bonde, Anna; Skuthälla, Jenny
   Opas : 1/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2023)
   Kasvihuonetuotannon vedet ja ravinteet kiertoon -opas on tilannekatsaus kasvihuonetuotannon ympäristövaikutusten hallinnan ja tutkimuksen tilanteeseen. Oppaassa keskitytään erityisesti vesistöpäästöjen hallinnan ja jätteiden ...
  • Kestävän kunnostamisen parhaat käytännöt 

   Laitinen, Jarno (Toim.); Kilponen, Ville; Kettunen, Annika; Virta, Oona; Pöyry, Emilia; Tengvall, Jukka; Nousiainen, Aura; Itkonen, Arto
   Opas : 5/2022 (Pirkanmaan ELY-keskus, 03 / 2022)
   Tämän julkaisun tavoitteena on kuvata käytännönläheisen prosessin kautta, miten kestävä kehitys voidaan huomioida eri vaiheissa maaperän kunnostushanketta. Julkaisussa esitellään esimerkkikohteiden avulla hyviä käytäntöjä, ...
  • Kohti ravinneneutraalia kuntaa 


   Opas : 1/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 02 / 2018)
   Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ravinneneutraali kunta -hankkeessa kehitettiin toimintamalleja kuntien ravinnekierrätystyön edistämiseksi. Työn tulokset on koottu tiivistetysti tähän oppaaseen.