Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Biotalouteen liittyvien innovaatioiden rahoitus Pohjois-Karjalssa 

   Kärkkäinen, Leena
   Opas : 6/2015 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 12 / 2015)
   Oppaassa esitellään Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Tekesin biotalouteen liittyvään innovaatiotoimintaan tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia Pohjois-Karjalan näkökulmasta.
  • Buller- och vibrationsbekämpning vid planering av markanvändningen 

   Airola, Hannu
   Opas : 8/2013 (Uudenmaan ELY-keskus, 2013)
   Planläggning är en central metod för att påverka buller- och vibrationsbekämpning. Genom planläggningen kan man förhindra eller bidra till uppkomsten av buller- och vibrationsproblem. Närings-, trafikoch miljöcentralen i ...
  • Edunmenetysten korvaaminen Natura 2000 -verkoston soiden vedenpalautuksessa kunnostusojituksen yhteydessä 

   Salo, Olli
   Opas : 2/2021 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 10 / 2021)
   Tätä ohjetta käytetään vain kunnostusojitusten yhteydessä tehtäviin vedenpalautuksiin. Ohjetta ei sovelleta kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 21 §:n mukaisiin, luonnonhoitohankkeiden yhteydessä ...
  • En guide om strandröjning inom vattendragsprojekt och vid rensning av utfallsdiken 

   Haukilehto, Katja
   Opas : 2/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2016)
   Syftet med denna guide är att sprida ut information om genomförande av röjning på stränder och om de effekter som röjningen medför. Guiden är avsedd för ansvarspersoner i olika slags vattendragsprojekt och projekt för ...
  • En handbok för kommunala miljövårdmyndigheter om avgörande av dikningsärenden enligt vattenlagen 

   Keränen, Mauri
   Opas : 3/2018 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2018)
   Denna handbok är en översättning av Opas 3 | 2016: Opas kunnan ympäristönsuojelu-viranomaisille vesilain mukaisten ojitusasioiden ratkaisemiseen (URN:ISBN:978-952-314-749-2). Hos de kommunala miljövårdsmyndigheterna ...
  • Handbok för dikningssammanslutningar : Genomförande av underhålls- och grundförbättringsprojekt 

   Leppiniemi, Outi
   Opas : 1/2015 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 02 / 2015)
   Största delen av åkrarna i Finland har dikats redan före 1970-talet och åkerarealen som för närvarande odlas har grundtorrlagts åtminstone en gång. Vattenförvaltningen grundades år 1970 och torrläggningsärenden överfördes ...
  • Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa 

   Airola, Hannu; Myllynen, Maria
   Opas : 2/2015 (Uudenmaan ELY-keskus, 25.08.2015)
   Maankäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa ilmanlaatuun ihmisen elinympäristössä. Sillä voidaan lieventää tai jopa ehkäistä ilman epäpuhtaushaittoja ja toisaalta luoda niitä. Tämä julkaisu on parhaat käytännöt -tyyppinen ...
  • Jag deltar i planläggningen : Handledning för kommuninvånare 

   Haliseva-Soila, Merja (Toim.)
   Opas : 1/2017 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2017)
   Livsmiljön har en stor betydelse för människans välbefinnande. Planläggningen styr utformningen av den fysiska omgivningen. Med stöd av självstyret har kommunerna rätten att planlägga, dvs. Planläggningsmonopol. Kommunerna ...
  • Jätevesien käsittely haja-asutusalueella 

   Nummelin, Minna (toim.)
   Opas : 1/2013 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 04 / 2013)
  • Jätevesien käsittely haja-asutusalueella (korjattu painos) 

   Nummelin (toim.), Minna
   Opas : 4/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 10 / 2014)
  • Jätevesien käsittely haja-asutusalueella (päivitetty painos) 

   Nummelin, Minna
   Opas : 2/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 06 / 2018)
   Haja-asutuksen jätevesien käsittelyllä parannetaan erityisesti oman lähiympäristön laatua ja turvataan puhdas juomavesi. Jätevesien puhdistamisella hidastetaan lisäksi vesistöjen rehevöitymistä ja estetään pohjavesien ...
  • Jätevesijärjestelmän omaseuranta 

   Ilmanen, Heidi (Toim.)
   Opas : 3/2019 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 09 / 2019)
   Haja-asutusalueen kiinteistöillä, joilla ei ole ollut mahdollisuutta liittyä kunnalliseen viemäriverkostoon tai kyläpuhdistamon viemäriin, jätevesi käsitellään kiinteistökohtaisilla tai naapureiden yhteisillä järjestelmillä. ...
  • Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma - Laadintaohje toiminnanharjoittajalle 

   Onjukka, Anu; Hughes, Maria
   Opas : 2/2020 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 06 / 2020)
   Jätelain (646/2011) 120 §:n 2 momentin mukaan ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on esitettävä lupaviranomaiselle suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä. Jätteen ...
  • Kohti ravinneneutraalia kuntaa 


   Opas : 1/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 02 / 2018)
   Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ravinneneutraali kunta -hankkeessa kehitettiin toimintamalleja kuntien ravinnekierrätystyön edistämiseksi. Työn tulokset on koottu tiivistetysti tähän oppaaseen.
  • Kun kulttuurit tulevat tiskille : Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa 

   Isotalus, Eila
   Opas : 4/2013 (Kainuun ELY-keskus, 05 / 2013)
  • Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa 

   Karhu, Pirjo
   Opas : 5/2013 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 08 / 2013)
   Venäjän ja Suomen välillä on eroja yrityskulttuurissa, liiketoiminnan käsitteissä ja viranomaistoiminnoissa. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on toteuttanut venäläisen yrittäjän avuksi ...
  • Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa 


   Opas : 1/2014 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 07 / 2014)
   Venäjän ja Suomen välillä on eroja yrityskulttuurissa, liiketoiminnan käsitteissä ja viranomaistoiminnoissa. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on toteuttanut venäläisen yrittäjän avuksi ...
  • LIV I VASSEN : Anvisningar om strandskötsel 

   Javanainen, Kati; Kemppainen, Ritva; Orjala, Mika; Perkonoja, Marjo; Saarni, Kati
   Opas : 7/2013 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 09 / 2013)
   Svunna tiders öppna strandområden är numera en sällsynt syn. Betesdjur håller inte längre nere vegetationen vid stränderna, och man slår inte växter som vinterfoder till boskapen. Täta vassruggar har lagt beslag på tidigare ...
  • Luftkvaliteten vid planering 

   Airola, Hannu; Myllynen, Maria
   Opas : 3/2015 (Uudenmaan ELY-keskus, 25.09.2015)
  • Maisemaselvitys : Tietoa maisemasta ja suuntaviivoja suunnittelun tueksi : 

   Nyman, Marie
   Opas : 9/2013 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 24.10.2013)
   Maisemassa ilmenee kulttuuri- ja luontoperintömme monimuotoisuus. Suomen maisemien vanhinta kerrostumaa edustavat luonnonhistoriallisten ilmiöiden, jääkauden ja muinaisen Itämeren vaiheiden jäljet tuhansien vuosien takaa. ...