Selaus syöttöajan mukaan kokoelmassa

  • Rantaeroosio ja sen torjunta 

   Keto, Katriina
   Opas : 1/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 31.03.2022)
   Virtaavan veden aiheuttama maaperän kuluminen eli eroosio on luonnollinen prosessi, jota rakentaminen, maanmuokkaus, maan kasvipeitteen poistaminen sekä muu ihmistoiminta ja maankäyttö lisäävät. Eroosioprosessit voivat ...
  • Kestävän kunnostamisen parhaat käytännöt 

   Laitinen, Jarno (Toim.); Kilponen, Ville; Kettunen, Annika; Virta, Oona; Pöyry, Emilia; Tengvall, Jukka; Nousiainen, Aura; Itkonen, Arto
   Opas : 5/2022 (Pirkanmaan ELY-keskus, 03 / 2022)
   Tämän julkaisun tavoitteena on kuvata käytännönläheisen prosessin kautta, miten kestävä kehitys voidaan huomioida eri vaiheissa maaperän kunnostushanketta. Julkaisussa esitellään esimerkkikohteiden avulla hyviä käytäntöjä, ...
  • Edunmenetysten korvaaminen Natura 2000 -verkoston soiden vedenpalautuksessa kunnostusojituksen yhteydessä 

   Salo, Olli
   Opas : 2/2021 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 10 / 2021)
   Tätä ohjetta käytetään vain kunnostusojitusten yhteydessä tehtäviin vedenpalautuksiin. Ohjetta ei sovelleta kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 21 §:n mukaisiin, luonnonhoitohankkeiden yhteydessä ...
  • Materiaalitehokkuus - Opas toiminnanharjoittajille 

   Rantanen, Marja (toim.)
   Opas : 1/2021 (Pirkanmaan ELY-keskus, 06 / 2021)
   Tämän oppaan tarkoitus on selventää toiminnanharjoittajille, mitä materiaalitehokkuudella tarkoitetaan ja minkälaisia hyötyjä materiaalin käytön tehostamisella voidaan saavuttaa.
  • Snabbguide om rivningsarbete för arbetets beställare : Planering och genomföring av rivningsprojekt samt avfallsåtervinning 


   Opas : 6/2020 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 01 / 2021)
   I snabbguiden för rivningsarbete beskrivs hur ett rivningsprojekt genomförs på ett högklassigt sätt och i enlighet med målen för cirkulär ekonomi. Guiden har gjorts upp som hjälpmedel i synnerhet för fastighetsägare ...
  • Valtion tuki alueiden pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen 

   Rantanen, Sanni; Heinonen, Mika
   Opas : 3/2020 (Pirkanmaan ELY-keskus, 06 / 2020)
   Valtio on tukenut alueiden pilaantuneisuuden selvittämistä ja pilaantuneiden alueiden puhdistamista 1980-luvun lopusta lähtien, jolloin luotiin valtion jätehuoltotyöjärjestelmä. 2010-luvun lopulla tukijärjestelmää ryhdyttiin ...
  • Purkutyön pikaopas työn tilaajalle : Purkuhankkeen suunnittelu, toteutus ja jätteiden hyödyntäminen 


   Opas : 5 (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2020)
   Purkutyöt ovat monitahoisia ja lainsäädännöllä tarkoin ohjattuja hankkeita. Kiinteistön haltijalla on viimekädessä vastuu purkutyön lainmukaisesta toteuttamisesta. Rakennuksen purkaminen rinnastetaan rakentamiseen ja siihen ...
  • Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma - Laadintaohje toiminnanharjoittajalle 

   Onjukka, Anu; Hughes, Maria
   Opas : 2/2020 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 06 / 2020)
   Jätelain (646/2011) 120 §:n 2 momentin mukaan ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on esitettävä lupaviranomaiselle suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä. Jätteen ...
  • Jätevesijärjestelmän omaseuranta 

   Ilmanen, Heidi (Toim.)
   Opas : 3/2019 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 09 / 2019)
   Haja-asutusalueen kiinteistöillä, joilla ei ole ollut mahdollisuutta liittyä kunnalliseen viemäriverkostoon tai kyläpuhdistamon viemäriin, jätevesi käsitellään kiinteistökohtaisilla tai naapureiden yhteisillä järjestelmillä. ...
  • Uppgörande av miljötillståndsansökan för ett aktivt torvutvinningsområde som är mindre än 10 hektar 

   Koski, Ari
   Opas : 2/2019 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2019)
   Oberoende av areal har torvutvinning och därtill anknuten dikning varit tillståndspliktig från och med 1.9.2014 (miljöskyddslagen 527/2014). I lagen utfärdades övergångsbestämmelser för små torvutvinningsområden som är i ...
  • Ympäristölupahakemuksen laatiminen tuotannossa olevalle alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueelle 

   Koski, Ari
   Opas : 1/2019 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 05 / 2019)
   Turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus pinta-alasta riippumatta on ollut luvanvaraista 1.9.2014 lähtien (ympäristönsuojelulaki 52/2014). Laissa annettiin siirtymäsäännökset koskien toiminnassa olevia pieniä turvetuotantoalueita. ...
  • Towards a nutrient neutral municipality 


   Guide : 4/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2018)
   The purpose of the Nutrient Neutral Municipality project of the Southwest Finland ELY Centre was to develop operating models for promoting nutrient recycling in municipalities. The key results of the project are presented ...
  • Mot en näringsneutral kommun 


   Guide : 5/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2018)
   I projektet En näringsneutral kommun, som bedrevs av NTM-centralen i Egentliga Finland, utvecklades verksamhetsmodeller för att främja arbetet med återvinning av näringsämnen i kommunerna. Resultatet av detta arbete har ...
  • En handbok för kommunala miljövårdmyndigheter om avgörande av dikningsärenden enligt vattenlagen 

   Keränen, Mauri
   Opas : 3/2018 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2018)
   Denna handbok är en översättning av Opas 3 | 2016: Opas kunnan ympäristönsuojelu-viranomaisille vesilain mukaisten ojitusasioiden ratkaisemiseen (URN:ISBN:978-952-314-749-2). Hos de kommunala miljövårdsmyndigheterna ...
  • Jätevesien käsittely haja-asutusalueella (päivitetty painos) 

   Nummelin, Minna
   Opas : 2/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 06 / 2018)
   Haja-asutuksen jätevesien käsittelyllä parannetaan erityisesti oman lähiympäristön laatua ja turvataan puhdas juomavesi. Jätevesien puhdistamisella hidastetaan lisäksi vesistöjen rehevöitymistä ja estetään pohjavesien ...
  • Jag deltar i planläggningen : Handledning för kommuninvånare 

   Haliseva-Soila, Merja (Toim.)
   Opas : 1/2017 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2017)
   Livsmiljön har en stor betydelse för människans välbefinnande. Planläggningen styr utformningen av den fysiska omgivningen. Med stöd av självstyret har kommunerna rätten att planlägga, dvs. Planläggningsmonopol. Kommunerna ...
  • Kohti ravinneneutraalia kuntaa 


   Opas : 1/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 02 / 2018)
   Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ravinneneutraali kunta -hankkeessa kehitettiin toimintamalleja kuntien ravinnekierrätystyön edistämiseksi. Työn tulokset on koottu tiivistetysti tähän oppaaseen.
  • Osallistun kaavoitukseen : Kuntalaisen opas 

   Haliseva-Soila, Merja (toim.)
   Opas : 5/2016 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2016)
   Opas tarkistettu 6/2017 Elinympäristöllä on ihmisen hyvinvoinnille suuri merkitys. Fyysisen ympäristön muotoutumista ohjataan kaavoituksella. Kunnilla on itsehallintoon perustuen kaavoitusoikeus eli kaavoitusmonopoli. ...
  • Silta- ja rumpurakenteiden aukkomitoitus 

   Järvenpää, Lasse; Savolainen, Mika (toim.)
   Opas : 4/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 05 / 2016)
   Ilmastomallien mukaan sademäärät kasvavat kaikkialla suomessa. Sadeolojen ennustetaan äärevöityvän eli yhtäältä esiintyy pitkiä kuivia kausia ja toisaalta rankkasateet voimistuvat ja toistuvat nykyistä useammin. Etelä-Suomessa ...
  • Opas kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille vesilain mukaisten ojitusasioiden ratkaisemiseen 

   Keränen, Mauri
   Opas : 3/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2016)
   Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille tulee säännöllisesti käsiteltäväksi ojitusta koskevia asioita. Vesilaissa ojitusta koskevien asioiden toimivalta on jaettu aluehallintovirastolle, ojtustoimitukselle ja kunnan ...