Uusimmat viitteet

 • Jätevesijärjestelmän omaseuranta 

  Ilmanen, Heidi (Toim.)
  Opas : 3/2019 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 09 / 2019)
  Haja-asutusalueen kiinteistöillä, joilla ei ole ollut mahdollisuutta liittyä kunnalliseen viemäriverkostoon tai kyläpuhdistamon viemäriin, jätevesi käsitellään kiinteistökohtaisilla tai naapureiden yhteisillä järjestelmillä. ...
 • Uppgörande av miljötillståndsansökan för ett aktivt torvutvinningsområde som är mindre än 10 hektar 

  Koski, Ari
  Opas : 2/2019 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2019)
  Oberoende av areal har torvutvinning och därtill anknuten dikning varit tillståndspliktig från och med 1.9.2014 (miljöskyddslagen 527/2014). I lagen utfärdades övergångsbestämmelser för små torvutvinningsområden som är i ...
 • Ympäristölupahakemuksen laatiminen tuotannossa olevalle alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueelle 

  Koski, Ari
  Opas : 1/2019 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 05 / 2019)
  Turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus pinta-alasta riippumatta on ollut luvanvaraista 1.9.2014 lähtien (ympäristönsuojelulaki 52/2014). Laissa annettiin siirtymäsäännökset koskien toiminnassa olevia pieniä turvetuotantoalueita. ...
 • Towards a nutrient neutral municipality 


  Guide : 1/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2018)
  The purpose of the Nutrient Neutral Municipality project of the Southwest Finland ELY Centre was to develop operating models for promoting nutrient recycling in municipalities. The key results of the project are presented ...
 • Mot en näringsneutral kommun 


  Guide : 1/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2018)
  I projektet En näringsneutral kommun, som bedrevs av NTMcentralen i Egentliga Finland, utvecklades verksamhetsmodeller för att främja arbetet med återvinning av näringsämnen i kommunerna. Resultatet av detta arbete har ...
 • En handbok för kommunala miljövårdmyndigheter om avgörande av dikningsärenden enligt vattenlagen 

  Keränen, Mauri
  Opas : 3/2018 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2018)
  Denna handbok är en översättning av Opas 3 | 2016: Opas kunnan ympäristönsuojelu-viranomaisille vesilain mukaisten ojitusasioiden ratkaisemiseen (URN:ISBN:978-952-314-749-2). Hos de kommunala miljövårdsmyndigheterna ...
 • Jätevesien käsittely haja-asutusalueella (päivitetty painos) 

  Nummelin, Minna
  Opas : 2/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 06 / 2018)
  Haja-asutuksen jätevesien käsittelyllä parannetaan erityisesti oman lähiympäristön laatua ja turvataan puhdas juomavesi. Jätevesien puhdistamisella hidastetaan lisäksi vesistöjen rehevöitymistä ja estetään pohjavesien ...
 • Jag deltar i planläggningen : Handledning för kommuninvånare 

  Haliseva-Soila, Merja (Toim.)
  Opas : 1/2017 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2017)
  Livsmiljön har en stor betydelse för människans välbefinnande. Planläggningen styr utformningen av den fysiska omgivningen. Med stöd av självstyret har kommunerna rätten att planlägga, dvs. Planläggningsmonopol. Kommunerna ...
 • Kohti ravinneneutraalia kuntaa 


  Opas : 1/2018 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 02 / 2018)
  Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ravinneneutraali kunta -hankkeessa kehitettiin toimintamalleja kuntien ravinnekierrätystyön edistämiseksi. Työn tulokset on koottu tiivistetysti tähän oppaaseen.
 • Osallistun kaavoitukseen : Kuntalaisen opas 

  Haliseva-Soila, Merja (toim.)
  Opas : 5/2016 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2016)
  Opas tarkistettu 6/2017 Elinympäristöllä on ihmisen hyvinvoinnille suuri merkitys. Fyysisen ympäristön muotoutumista ohjataan kaavoituksella. Kunnilla on itsehallintoon perustuen kaavoitusoikeus eli kaavoitusmonopoli. ...
 • Silta- ja rumpurakenteiden aukkomitoitus 

  Järvenpää, Lasse; Savolainen, Mika (toim.)
  Opas : 4/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 05 / 2016)
  Ilmastomallien mukaan sademäärät kasvavat kaikkialla suomessa. Sadeolojen ennustetaan äärevöityvän eli yhtäältä esiintyy pitkiä kuivia kausia ja toisaalta rankkasateet voimistuvat ja toistuvat nykyistä useammin. Etelä-Suomessa ...
 • Opas kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille vesilain mukaisten ojitusasioiden ratkaisemiseen 

  Keränen, Mauri
  Opas : 3/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2016)
  Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille tulee säännöllisesti käsiteltäväksi ojitusta koskevia asioita. Vesilaissa ojitusta koskevien asioiden toimivalta on jaettu aluehallintovirastolle, ojtustoimitukselle ja kunnan ...
 • Opas valtaojien perkausten ja vesistöhankkeiden rantaraivauksiin 

  Haukilehto, Katja
  Opas : 1/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2016)
  Tämän oppaan tarkoituksena on jakaa tietoa rantaraivauksen toteuttamisesta ja raivauksen vaikutuksista. Opas on tarkoitettu erilaisten vesistöhankkeiden ja valtaojien perkaushankkeiden vastuuhenkilöille sekä rantaraivausta ...
 • En guide om strandröjning inom vattendragsprojekt och vid rensning av utfallsdiken 

  Haukilehto, Katja
  Opas : 2/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2016)
  Syftet med denna guide är att sprida ut information om genomförande av röjning på stränder och om de effekter som röjningen medför. Guiden är avsedd för ansvarspersoner i olika slags vattendragsprojekt och projekt för ...
 • Virtavesien vedenlaadun jatkuvatoiminen mittaaminen : Käytännön opas 

  Tattari, Sirkka; Koskiaho, Jari; Tarvainen, Marjo
  Opas : 5/2015 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2016)
  Automaattisilla mittausjärjestelmillä voidaan saada luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa veden laadusta. Oppaassa keskitytään optisiin antureihin. Jatkuvatoimisista mittareista on todettu olevan hyötyä etenkin tilanteissa, ...
 • Biotalouteen liittyvien innovaatioiden rahoitus Pohjois-Karjalssa 

  Kärkkäinen, Leena
  Opas : 6/2015 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 12 / 2015)
  Oppaassa esitellään Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Tekesin biotalouteen liittyvään innovaatiotoimintaan tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia Pohjois-Karjalan näkökulmasta.
 • Luftkvaliteten vid planering 

  Airola, Hannu; Myllynen, Maria
  Opas : 3/2015 (Uudenmaan ELY-keskus, 25.09.2015)
 • Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa 

  Airola, Hannu; Myllynen, Maria
  Opas : 2/2015 (Uudenmaan ELY-keskus, 25.08.2015)
  Maankäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa ilmanlaatuun ihmisen elinympäristössä. Sillä voidaan lieventää tai jopa ehkäistä ilman epäpuhtaushaittoja ja toisaalta luoda niitä. Tämä julkaisu on parhaat käytännöt -tyyppinen ...
 • Handbok för dikningssammanslutningar : Genomförande av underhålls- och grundförbättringsprojekt 

  Leppiniemi, Outi
  Opas : 1/2015 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 02 / 2015)
  Största delen av åkrarna i Finland har dikats redan före 1970-talet och åkerarealen som för närvarande odlas har grundtorrlagts åtminstone en gång. Vattenförvaltningen grundades år 1970 och torrläggningsärenden överfördes ...
 • Jätevesien käsittely haja-asutusalueella (korjattu painos) 

  Nummelin (toim.), Minna
  Opas : 4/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 10 / 2014)

Näytä lisää