Viimeksi syötetyt

Viitteet 21-40 / 2077

  • Totkunniemen maisemanhoitoalueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Keski-Karhu, Hanna; Jokinen, Päivi; Piiparinen, Pekka
   Raportteja : 50/2019 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 2020)
   Totkunniemen maisema-arvot perustuvat arvokkaaseen rakennusperintöön sekä omaleimaiseen Laatokan Karjalan maisemaseudun piirteisiin. Totkunniemi on maisemallisesti ja rakennuskannaltaan yhtenäinen, maakunnan vanhimpiin ...
  • Vuokatin liikennejärjestelmäsuunnitelma 


   Raportteja : 30/2020 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 11 / 2020)
   Edellinen Vuokatin liikennejärjestelmäsuunnitelma on vuodelta 2000 ja siinä esitetyt liikennejärjestelyjen kehittämisajatukset kaipaavat uudelleenarviointia. Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on tehty tiiviissä ...
  • Selvitys maahanmuuttajien rekrytoinnista 


   Raportteja : 09/2020 (Uudenmaan ELY-keskus, 27.10.2020)
   Kotona Suomessa on Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoima valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien kotoutumispalveluita ja -prosesseja. Hankkeessa teetettiin keväällä 2020 taloustutkimuksen tekemä ...
  • Sivuääniä : Asiakkaiden, asiakastyötä tekevien ja verkostotoimijoiden näkemyksiä pakolaistaustaisten ohjauksesta. 

   Toimittanut: Eija, Asikainen
   Raportteja : 29/2020 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 10 / 2020)
   Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke sujuvoittaa pakolaistaustaisten ja muiden maahan muuttaneiden koulutus- ja työsiirtymiä. Kehitämme tieto-, neuvonta – ja ohjaushenkilöstön osaamista, digitaalisia palveluja ja verkostoja. ...
  • Informacione lidhur me bullizmin në shkolla 

   (ETNO Etnisten suhteiden neuvottelukunta | Etelä-Suomi, 10 / 2020)
  • Pääkaupunkiseudun sisääntuloväylinen automaattivalvontapisteiden sijaintien arviointi 

   Marko Kelkka, Herkko Jokela, Ilkka Kantola, Olavi Palmumäki, Dennis Pasterstein, Tiia Tarsa ja Jari Kaikko sekä Ramboll Finland Oy. (Uudenmaan ELY-keskus, 10 / 2020)
   Automaattista nopeusvalvontaa voidaan pitää yhtenä 2000-luvunalun tehokkaimmista liikenne-turvallisuustoimenpiteistä (diplomityö Reimi 2018). Myös kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu että automaattivalvonta alentaa ...
  • Valtateiden 2 ja 9 parantaminen Humppilan kohdalla, Humppila : Aluevaraussuunnitelma 


   Raportteja : 33/2020 (Uudenmaan ELY-keskus, 14.10.2020)
   Valtatie 2 (Vihti-Pori) on valtakunnallisesti ja seudullisesti merkittävä henkilö- ja raskaan liikenteen väylä ja joukkoliikenteen runkoyhteys, johon Humppilassa sekoittuu myös paikallista liikennettä. Valtatie 9 (E63, ...
  • Mustajoen meritaimenen kotiuttamissuunnitelma 

   Joonas, Ikävalko; Vesa, Vanninen; Timo, Koskenala; Mikko, Koivurinta; Markus, Tapaninen; Pekka, Vähänäkki
   Raportteja : 31/2020 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 10 / 2020)
   Taimenen tila Suomessa on heikko. Laji on hävinnyt lukuisista vesistöistä esimerkiksi jokien patoamisen ja perkaamisen sekä ylikalastuksen seurauksena. Tilanteen parantamiseksi on perustettu viljelyemokalastoja, joiden ...
  • Riista-aitojen toteuttaminen valtatielle 1 välille Veikkola-Myllykylä :Toimenpideselvitys 

   Reihe, Hanna; Plihtari-Siltanen, Johanna; Lindroos, Katja
   Raportteja : 30/2019 (Uudenmaan ELY-keskus, 2019)
   Tämän selvityksen perusteella valtatiellä 1 on suuri tarve riista-aidoille osuudelle, jolta ne puuttuvat. Selvityksen perusteella riista-aidat on toteutettavissa osin puuttuvalle välille ELY-keskukselle myönnetyllä 350 000 ...
  • "Kaikki toimi kohdallani" : Selvitys kotoutumispalveluita koskevista näkemyksistä 

   Karinen, Risto; Luukkonen, Tuomas; Kortelainen, Jeremias; Korhonen, Nita; Luomala, Noora
   Raportteja : 24/2020 (Uudenmaan ELY-keskus, 16.09.2020)
   Tämän selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa kotoutumispalveluita käyttävien maahanmuuttajien näkemyksiä saamistaan, kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisista palveluista, jotka ovat ohjaus- ja neuvontapalvelut, ...
  • Pirkanmaan ICT-alan työnhakijoiden osaamisen tunnistaminen 2020 : Osaamiskartoituksen loppuraportti 

   Tervakari, Anne
   Raportteja : 26/2020 (Pirkanmaan ELY-keskus, 09 / 2020)
   Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta osaamiskartoituksessa selvitettiin 232 pirkanmaalaisen ICT-alan työnhakijan ammatil-lista osaamista sekä heidän näkemyksiään siitä, mitkä tekijät hankaloittavat heidän työllistymistään ...
  • Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä 

   Mäkynen, Anne; Rinnola, Virve
   Raportteja : 55/2019 (Pirkanmaan ELY-keskus, 02 / 2020)
   Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hanke toteutettiin 1.9.2017–31.12.2019. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan ...
  • Information on bullying at school 

   (ETNO Etnisten suhteiden neuvottelukunta, 03 / 2020)
  • Ammattialojen ennusteet Pirkanmaalla 2021–2024 

   Järvinen, Jari; Andolin, Mikael
   Raportteja : 22/2020 (Pirkanmaan ELY-keskus, 07 / 2020)
   Tämän Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilaaman ja Foredata Oy:n tekemän selvityksen tavoitteena on koota ja analysoida ammattialojen ja toimialojen työvoima- ja osaamistarpeita Pirkanmaalla. Selvityksestä ...
  • Hulevesien hallinnan tila ympäristölupavelvollisissa laitoksissa 

   Nurhonen, Niko
   Raportteja : 3/2020 (Pirkanmaan ELY-keskus, 05 / 2020)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli laatia kirjallisuusselvitys ympäristölupavelvollisten laitos-ten hulevesiä koskevasta lainsäädännöstä, oppaista, ohjeistuksista ja haitta-ainepitoisuuksien raja-arvoista. Lisäksi tarkoitus ...
  • Kantatie 54 Tammela – Hollola; Kehittämisselvityksen päivitys 


   Raportteja : 23/2020 (Uudenmaan ELY-keskus, 03.06.2020)
   Kantatien 54 kehittämisselvityksen päivityksessä on muodostettu kokonaisnäkemys tien nykytilasta ja kehittämistarpeista. 95 kilometriä pitkä kantatie 54 sijaitsee Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella. Se toimii ...
  • Valtion tuki alueiden pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen 

   Rantanen, Sanni; Heinonen, Mika
   Opas : 3/2020 (Pirkanmaan ELY-keskus, 06 / 2020)
   Valtio on tukenut alueiden pilaantuneisuuden selvittämistä ja pilaantuneiden alueiden puhdistamista 1980-luvun lopusta lähtien, jolloin luotiin valtion jätehuoltotyöjärjestelmä. 2010-luvun lopulla tukijärjestelmää ryhdyttiin ...
  • Pohjaveden suojaustarpeet Keski-Suomen maantieverkolla 2020 : Tarveselvitys 

   Toikka, Jarmo; Pehkonen-Ollila, Anna-Riikka
   Raportteja : 19/2020 (Keski-Suomen ELY-keskus, 06 / 2020)
   Tässä tarveselvityksessä käsitellään pohjavesialueita, jotka kohdistuvat Keski-Suomen maanteille sekä pyritään tunnistamaan keinoja, joilla ennaltaehkäistään tieliikenteestä ja tienpidosta aiheutuvaa pohjaveden laadun ...
  • Purkutyön pikaopas työn tilaajalle : Purkuhankkeen suunnittelu, toteutus ja jätteiden hyödyntäminen 


   Opas : 5 (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2020)
   Purkutyöt ovat monitahoisia ja lainsäädännöllä tarkoin ohjattuja hankkeita. Kiinteistön haltijalla on viimekädessä vastuu purkutyön lainmukaisesta toteuttamisesta. Rakennuksen purkaminen rinnastetaan rakentamiseen ja siihen ...
  • Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma - Laadintaohje toiminnanharjoittajalle 

   Onjukka, Anu; Hughes, Maria
   Opas : 2/2020 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 06 / 2020)
   Jätelain (646/2011) 120 §:n 2 momentin mukaan ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on esitettävä lupaviranomaiselle suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä. Jätteen ...