Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Joukkoliikenteen palvelutaso Itä-Suomessa 2018−2020 

   Weiste, Henriika
   Raportteja : 28/2018 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 07.05.2018)
   Pohjois-Savon ELY-keskus on joukkoliikennelain 4 §:n mukaisesti laatinut ehdotuksen joukkoliikenteen tavoitteellisesta palvelutasosta Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueella vuosina 2018−2020. Palvelutasosuunnitelma ...
  • Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella 

   Rosenberg, Marja; Perälä, Annastiina
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 29/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2010)
   Joukkoliikenteen palvelutason määrittely perustuu joukkoliikennelakiin, joka velvoittaa toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään toimivalta-alueensa joukkoliikenteelle palvelutason vuoden 2011 loppuun mennessä. Esis ...
  • Joukkoliikenteen palvelutason määrittäminen Keski-Suomen joukkoliikenteen toimivaltaisen ELY-keskuksen alueella 

   WAYSTEP CONSULTING OY
   Raportteja : 6/2017 (Keski-Suomen ELY-keskus, 04 / 2017)
   Keski-Suomen ELY-keskus on joukkoliikennelain 4 §:n velvoittamana laatinut ehdotuksen joukkoliikenteen tavoitteellisesta palvelutasosta toimivalta-alueellaan vuosille 2017-2019. Palvelutasosuunnitelma on laadittu yhteistyössä ...
  • Joukkoliikenteen palvelutason määrittäminen Pirkanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueella 2017-2019 

   WayStep Consulting Oy
   Raportteja : 5/2017 (Pirkanmaan ELY-keskus, 06 / 2017)
   Pirkanmaan ELY-keskus on joukkoliikennelain 4 §:n mukaisesti laatinut ehdotuksen joukkoliikenteen tavoitteellisesta palvelutasosta Pirkanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueella vuosina 2017-2019. Palvelutasosuunnitelma on ...
  • Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 

   Weiste, Henriika; Hyvönen, Anna-Sofia
   Raportteja : 98/2013 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 10 / 2013)
   Joukkoliikenteen palvelutason määrittely on tehty ELY-keskuksen ja kuntien yhteistyönä. Aineistoa on käsitelty Pohjois-Savon ELYn kanssa kokouksissa sekä kuntien kuulemistilaisuuksissa. Lisäksi ELY on keskustellut kuntien ...
  • Joukkoliikenteen vaihto- ja solmupysäkit Pirkanmaalla 

   Mantila, Atte; Somerpalo, Sakari; Nyby, Marko; Weiste, Henriika
   Erillisjulkaisut (Pirkanmaan ELY-keskus, 03 / 2019)
   Raportti sisältää luettelon Pirkanmaan ja Kuhmoisten tärkeimmistä joukkoliikenteen solmupysäkeistä sekä tiedot niiden nykytilasta, puutteista ja kehittämistoimenpiteistä. Erityisesti kauko- ja seutuliikenteelle tärkeät ...
  • Julkista työnvälitystä työnantajalähtöisesti ja tuloksekkaasti : Ehdokashakutoimeksiannot Uudenmaan TE-toimiston rekrytointipalveluna 

   Sundvall, Santtu
   Raportteja : 1/2019 (Uudenmaan ELY-keskus, 03.01.2019)
   Tutkimuksessa on tarkasteltu tilastollisin menetelmin TE-toimiston yhden keskeisimmän työnvälitysintrumentin eli ehdokashakupalvelun kokonaisvolyymien ja vaikuttavuuden kehitystä Uudellamaalla. Raporttiin sisältyy myös ...
  • Juuristotietopaketti : Juuret maan rakenteen parantajina 

   Myllys, Merja; Gustafsson, Markus; Koppelmäki, Kari; Känkänen, Harri; Palojärvi, Ansa; Alakukku, Laura
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 1/2015)
  • Juvan Hatsolan ja Rapionkankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 

   Haajanen, Kirsi; Lindsberg, Elina
   Raportteja : 22/2012 (Etelä-Savon ELY-keskus, 03 / 2012)
   Suojelusuunnitelma on laadittu Hatsolan ja Rapionkankaan pohjavesialueille EAKR-osarahoitteisessa Pohjavesien suojeluohjelma, Itä-Suomi -hankkeen yhteydessä. Hankkeen muut rahoittajat ovat Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ...
  • Juvan ja Rantasalmen liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 5/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Suunnitelmassa laadittiin liikenneympäristön parantamissuunnitelmat Juvan ja Rantasalmen kuntien alueille. Suunnitelman tavoitteena oli selvittää liikenneturvallisuuden ongelmakohteet, suunnitella toimenpiteet ja laatia ...
  • Jälkihoidon toteutumisen kartoitus ja suositeltuja toimintamalleja yleisimpiin ongelmatilanteisiin maa-ainesten ottamisalueilla : SOKKA3-hanke 

   Rantataro, Tilda
   Raportteja : 49/2018 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 09 / 2018)
   Kiviainesten, erityisesti soran ja hiekan, käytön ja pohjavesien suojelun välinen ristiriita on kärjistynyt soravarojen vähentyessä ja kiviaineksen tarpeen keskittyessä asutuskeskusten lähistölle. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ...
  • Jänisjoen vesistön säännöstelyn kehittäminen – yhteenveto ja suositukset 

   Sutela, Tapio; Marttunen, Mika; Aaltonen, Juha; Dubrovin, Tanja; Parjanne, Antti; Riihimäki, Juha; Linjama, Teppo; Kärkkäinen, Janne (Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, 12 / 2009)
   Jänisjoen vesistön säännöstelyn kehittämisselvitys toteutettiin vuosina 2007–2009. Hanke toteutettiin vesistön eri käyttäjäryhmien ja intressitahojen laajana yhteistyönä säännöstelyn vaikutuksien ja kehittämismahdollisuuksien ...
  • Jänisjoen vesistön säännöstelysuositusten toteutuminen ja vaikutukset 

   Dubrovin, Tanja; Linjama, Teppo; Väisänen, Sari; Turunen, Timo; Muhonen, Miia
   Raportteja : 97/2016 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 01 / 2017)
   Tässä raportissa tarkastellaan Jänisjoen vesistön säännöstelyn kehittämishankkeessa (2007–2009) esitettyjen suositusten toteutumista ja vaikutuksia ensimmäisellä seurantajaksolla 2010–2015. Kehittämishankkeen keskeiset ...
  • Jäppilän Syvänsin länsipuolen kylien maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma 

   Hellström, Kalle
   Raportteja : 95/2012 (Etelä-Savon ELY-keskus, 27.09.2012)
   Maatalousympäristöihin liittyy paljon luonnon monimuotoisuus-, maisema- ja kulttuuriarvoja. Maiseman – ja luonnonhoidon yleissuunnitelma eli MALU-suunnitelma pyrkii edistämään maaseudun maisemanhoitoa ja maatalousympäristön ...
  • Järvelän pohjavesialueen pilaantuminen Kärkölässä 

   Hautakangas, Hannu (Hämeen ympäristökeskus, 2003)
  • Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 - Viisaita valintoja liikkumiseen! 

   Lautala, Mikko; Heltimo, Juha
   Raportteja : 89/2013 (Uudenmaan ELY-keskus, 10 / 2013)
   Järvenpään kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on kokonaisvaltaisella tavalla edistää turvallisia, terveyttä edistäviä ja ympäristön kannalta myönteisiä liikkumisen valintoja. Suunnitelma on laadittu ...
  • Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma 2020-2027 


   Raportteja : 53/2019 (Etelä-Savon ELY-keskus, 12 / 2019)
   Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman laadinta sai alkunsa vuonna 2018 toteutetusta itäsuomalaisesta maaseudun kehittämissuunnitelmien väliarvioinnista. Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ...
  • Järvien ja merenlahtien kunnostukset Uudellamaalla ja ItäUudellamaalla 

   Toivonen, Ville; Saarinen, Anu (Uudenmaan ympäristökeskus, 12 / 2007)
   Uudenmaan ja ItäUudenmaan järvien ja merenlahtien kunnostustarve ja kunnostetut kohteet kartoitettiin vuonna 2005 Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Uudenmaan TE-keskuksen kalatalousyksikön yhteistyöllä. Kartoitus tehtiin ...
  • Järvikunnostukset : intressiryhmien ja kunnostajien näkemykset sekä ympäristöhallinnon rooli 

   Reunanen, Sami (Uudenmaan ympäristökeskus, 05 / 2005)
   Julkaisussa selvitetään järven virkistyskäyttöön ja kunnostukseen liittyviä intressejä kolmessa kohteessa, jotka eroavat pinta-alaltaan ja väestörakenteeltaan toisistaan. Tarkasteltavat kohteet ovat Jusolanlampi (Lohja), ...
  • Järviruo´on käyttö rehuna 

   Hagelberg, Eija; Vuoristo, Mimmi; Raimoranta, Emil (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 02 / 2008)
   Järviruokoa (Phragmites australis) on perinteisen maatalouden aikana kerätty tehokkaasti rannoilta karjan rehukäyttöön, ja soveltuvilla alueilla karja on laiduntanut ja pitänyt ruovikot kurissa. Maatalouden rakennemuutoksen ...