Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

Viitteet 2081-2100 / 2108

  • Ähtärin ja Pihlajaveden reittien vesienhoidon toimenpideohjelma 2016-2021 

   Koivisto, Anna-Maria (toim.); Storberg, Karl-Erik; Teppo, Anssi; Westberg, Vincent
   Raportteja : 53/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2016)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Ähtävänjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma 

   Syvänen, Kari; Leiviskä, Pekka (Länsi-Suomen ympäristökeskus, 06 / 2008)
   Ähtävänjoen vesistön alajuoksulla esiintyy vuosittain hyydepato-ongelmia, joita joudutaan torjumaan pääasiallisesti räjäyttämällä. Lisäksi Lappajärveen laskevaan Savonjokeen muodostuu keväisin jäiden lähdön aikaan jääpatoja, ...
  • Äimäjärven ravinnetase ja hydrologia 

   Kontio, Heidi
   Julkaisut 2010-2011 : Häme 2/2011 (Hämeen ELY-keskus, 2011)
   Hämeenlinnassa Kalvolan kaupunginosassa sijaitseva Äimäjärvi on luonnostaan melko rehevä ja sen tila on ollut pitkään varsin huono. Äimäjärven rehevöitymisen syitä ovat voimakas hajakuormitus, yhdyskuntien aikaisempi ...
  • Älykkään vaihtuvan ohjausjärjestelmän pilotointi, esiselvitys : Valtatie 4 Koskela, Helsinki - Järvenpää 

   Laine, Tomi; Lindholm, Sakari; Niinikoski, Miikka
   Raportteja : 72/2015 (Uudenmaan ELY-keskus, 06.11.2015)
   Valtatie 4 Helsingin Koskelan ja Järvenpään eritasoliittymien välillä on erittäin vilkkaasti liikennöity väylä, joka ruuhkautuu sekä aamun että iltapäivän ruuhkatunteina ja jonka turvallisuustilanne on heikko. Ongelmien ...
  • Åtgärdsplan för skarv i Österbottens kustområden 


   Raportteja : 61/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 11 / 2017)
   Åtgärdsplanen för skarv är framtagen av den regionala samarbetsgruppen för skarv i Österbotten och Mellersta Österbotten. Den regionala samarbetsgruppen beslöt på hösten 2016 att i avsaknaden av en färsk nationell ...
  • Åtgärdsprogram för vattenvarden i Nyland 

   Joensuu, Ilona; Karonen, Mauri; Kinnunen, Timo; Mäntykoski, Antti; Nylander, Esko; Teräsvuori, Eeva
   Julkaisut 2010-2011 : Nyland 2/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Syftet med åtgärdsprogrammet för vattenvården är att nå EU:s mål att yt- och grundvattnen ska ha god status före 2015. I åtgärdsprogrammet presenteras de åtgärder som behövs för att nå målstatusen, kostnaderna för dem samt ...
  • Åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland för åren 2016 – 2021 

   Karonen, Mauri (red.); Mäntykoski, Antti (red.); Lankiniemi, Valtteri (red.); Nylander, Esko (red.); Lehto, Kaisa (red.); Jalava, Linda (red.)
   Raportteja : 135/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 04 / 2016)
   Åtgärdsprogrammet för vattenvården i Nyland innehåller uppgifter om vattnens status samt om de åtgärder som krävs för att förbättra och upprätthålla yt- och grundvattnens status under förvaltningsperioden 2016 – ...
  • Öljyn ja hiekanerottimien tyhjennys ja jätteiden kuljetus 

   (Pohjois-Savon ympäristökeskus, 11 / 2008)
  • Öljysuojarahaston tutkimus- ja kunnostustoiminta 

   Soini, Tiina
   Raportteja : 8/2014 (Hämeen ELY-keskus, 04 / 2014)
   Suomessa on maaperän tilan tietojärjestelmässä vuoden 2013 tietojen mukaan 23 850 kohdetta, joiden maaperä on mahdollisesti pilaantunut, pilaantunut tai puhdas ja kunnostettu. Polttonesteiden jakelu on aiheuttanut kolmanneksen ...
  • Österbottens markanvändnings-, trafik- och logistikutredning 

   Mäkinen, Juha; Pöyskö, Tuomo; Rantanen, Iida-Maria
   Raportteja : 74/2012 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2012)
   Markanvändnings- trafik- och logistikutredningen har gjorts parallellt med Österbottens trafiksystemplan så att den stödjer planen och ger bakgrundsinformation för landskapsplanläggningen. Utredningen kartlägger ingående ...
  • Östersundomin ruovikkoalueen yleissuunnitelma 

   Suikkari, Eeva (Uudenmaan ympäristökeskus, 08 / 2007)
   Viron ja Suomen yhteisen ruokohankkeen päätavoiteena on luoda perusteet rannikkoalueiden ruovikoiden kestävän kehityksen mukaiselle käytölle. Hankeen aikana suunnitellaan ja toteutetaan valituille pilottialueille toimenpiteitä ...
  • Översiktsplan för landskaps- och naturvård vid Petalax åmynning 

   Etholén, Toni; Höglund, Jaana
   Raportteja : 106/2012 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 30.11.2012)
   Natura 2000-området Petalax åmynning (FI0800054) ligger vid Bottniska vikens kust i Petalax ås mynningsområde i Malax kommun, ca trettio kilometer sydväst om Vasa stad. Till Naturaområdet hör också Öfjärden som ligger ...
  • Översiktsplan för skyddszoner, våtmarker och naturens mångfald i Raseborg och Ingå 

   Vuorinen, Esko; Nyqvist, Petra
   Raportteja : rapporter 94 | 2013 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2013)
   Publikationen är en jordbrukets översiktsplan som utgördes på avrinningsområdet i Raseborg och Ingå kustområden under sommaren och hösten 2013. I arbetet kartlades särskilt behovet av skyddszoner vid åkrarna. Dessutom ...
  • Översiktsplan för våtmarker vid Lovisaån : Med jordbrukets vattenvård och naturens mångfald som mål 

   Erkkilä, Elina
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 18/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Översiktsplanen har i första hand uppgjorts för jordbrukarnas användning. Översiktsplanen hjälper markägarna att inrikta åtgärder som främjar vattenvården och naturens mångfald så att de blir effektivare för miljön. Det ...
  • Översiktsplan för våtmarker, skyddszoner och naturlig mångfald i jordbruksområden : Vörå 

   Flemming, Lise-Lotte
   Raportteja : 28/2013 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 04 / 2013)
   Maaseudun perinteinen maisema ja luonto ovat muotoutuneet vuosisatojen aikana erilaisten maankäyttötapojen tuloksena. Perinteiset maankäyttömuodot, kuten laidunnus ja niitto, ovat luoneet näille alueille tunnusomaisen ...
  • Översvämningsguide för Tornedalen ; Tips inför en översvämning 


   Esitteet (Lapin ELY-keskus, 18.04.2018)
  • Översvämningsskydd för småhus 

   (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 04 / 2013)
  • Övervakning av Närpes å : Resultat under åren 2013 - 2016 

   Bonde, Anna
   Raportteja : 69/2017 (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2017)
   Vattenkvaliteten i Närpes å har övervakats sedan 1980-talet. Kontrollprogrammet för åren 2013-2022 innehåller övervakning av vattenkvaliteten i Närpes å och de konstgjorda sjöarna, övervakning av kvicksilverhalten i fisk ...
  • Изменения в экологическом состоянии озера Инари в 1960–2009 гг : Озеро Инари 

   ПУРО-ТАНВАНАЙНЕН, АННУККА; АРОВИИТА, ЮККА; ЯРВИНЕН, ЭРККИ А.; КУОППАЛА, МИННА; МАРТТУНЕН, МИКА; НУРМИ, ТЕЕМУ; РИИХИМЯКИ, ЮХА; САЛОНЕН, ЭРНО
   Raportteja : 110/2013 (Lapin ELY-keskus, 18.12.2013)