Uusimmat viitteet

 • Kaksikasvuisen variaatio-ongelman minimoijan säännöllisyydestä 

  Karppinen, Arttu (21.04.2017)
  Tässä työssä tutkitaan kaksikasvuisen variaatio-ongelman minimoijan olemassaoloa ja säännöllisyyttä. Erityisesti osoitetaan, että minimoiva funktio on Hölder-jatkuva ja sen gradientille parempi integroituvuus. Kaksi ...
 • Tieto- ja viestintäteknologia lukion tilastojen ja todennäköisyyden opetuksessa 

  Airta, Joel (18.04.2017)
  Lukion uudessa opetussuunnitelmassa (2015) lisätään matematiikan opetusta tietokoneilla ja ohjelmistoilla. Tämä tutkielma on kirjallisuuskatsaus tutkimuksista, joissa on hyödynnetty tietotekniikkaa ja ohjelmistoja lukion ...
 • Suhteelliseen ilmaantuvuuteen perustuvan kovarianssirakenteen bayesiläinen MCMC-estimointi valikoituneessa perheaineistossa 

  Rantanen, Matti (21.06.2016)
  Tässä tutkielmassa rintasyövän ja ruoansulatuselinten syöpien perheittäistä kertymistä ja perimäosuutta estimoitiin lapsena tai nuorena syövän sairastaneiden suomalaisten perheaineistoissa. Perheet poimittiin siten, että ...
 • Sanojen jaksot ja reunattomat tekijät. Ehrenfeuchtin—Silbergerin ongelma 

  Vänttinen, Kari (20.06.2016)
  Ehrenfeuchtin–Silbergerin ongelma kysyy, kuinka pitkä sana voi olla sen pisimpien reunattomien tekijöiden pituuden suhteen, ennen kuin sillä on sen lyhimmän jakson pituinen reunaton tekijä. Ongelman ratkaisu on sanan ...
 • Catalanin yhtälön ratkaisut pienillä, parittomilla alkulukupotensseilla 

  Palojärvi, Neea (15.06.2016)
  Catalanin konjektuurin mukaan Diofantoksen yhtälön xp-yq=1, missä p,q ≥2, ainoat nollasta eroavat ratkaisut ovat (x,y,p,q)=(±3,2,2,3). Yhtälöä xp-yq=1 kutsutaan Catalanin yhtälöksi. Konjektuuri on yritetty todistaa oikeaksi ...
 • Markov Random Fields in Cancer Mutation Dependencies 

  Lindberg, Oscar (10.06.2016)
  Even though a large amount of evidence would suggest that PP2A serine/threonine protein phosphatase acts as a tumour suppressor the genomics data to support this claim is limited. We fit a sparse binary Markov random field ...
 • A Study of Privacy Preserving Queries with Bloom Filters 

  Ramezanian, Sara (06.06.2016)
  This thesis focuses on the private membership test (PMT) problem and presents three single server protocols to resolve this problem. In the presented solutions, a client can perform an inclusion test for some record x in ...
 • Aritmeettinen ja formaalisti esitetty lukujono lukion matematiikassa 

  Hämäläinen, Pauliina (23.02.2016)
  Tämä tutkielma liittyy Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen projektiin. Projektin tarkoituksena on tuottaa sähköinen matematiikanoppikirja uuden opetussuunnitelman 2015 ...
 • Konttilaivaston reittioptimoinnista 

  Ahola, Jaakko (30.11.2015)
  Työssä kerrotaan laajasti konttilaivaukseen liittyvästä taustasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, joista tärkeimpiin kuuluvat muun muassa laivojen eri reititystopologiat, linjalaivaajien suunnittelutasot ja kysynnän ...
 • Shirshovin lause PI-algebroissa 

  Huikuri, Mikko (26.08.2015)
  Tässä työssä esitetään venäläisen matemaatikon A.I. Shirshovin teorioita ja tuloksia sanojen kombinatoriikasta. Lisäksi näytetään miten ne soveltuvat PI-algebrojen maailmaan. Shirshovin tuloksia tarkasteltaessa käsitellään ...
 • Automaattien synkronisaatiosta 

  Kopra, Johan (04 / 2015)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan eräitä synkronisoituviin automaatteihin liittyviä ongelmia. Pääpaino on Černýn konjektuurissa ja tienväritysongelmassa, joiden lisäksi käsitellään myös hybridikonjektuuria. Černýn ...
 • Optimointia lukiolaisille 

  Koho, Tero (05.12.2013)
  Optimointi on sovelletun matematiikan osa-alue, jossa pyritään löytämään paras mahdollinen ratkaisu ongelmaan useimmiten etsimällä funktion minimiä tai maksimia. Myös löydettyjen arvojen ominaisuuksien kuten herkkyyden ...
 • Pienten kokonaislukumatriisien kuolevuusongelman ratkeavuudesta 

  Niskanen, Reino (21.08.2013)
  Tämä tutkielma käsittelee kokonaislukumatriisien kuolevuusongelman ratkeavuutta. Kuolevuusongelmassa kysytään onko annettujen matriisien jokin tulo nollamatriisi. Ongelma todistettiin ratkeamattomaksi 3 × 3 matriiseille ...
 • Epäyhtälöt 

  Aakula, Riikka (03.06.2013)
 • Git-versiohallinnan matemaattiset perusteet 

  Suutari, Tuomas (21.11.2012)
  Työssä esitetään Git-versiohallintajärjestelmään liittyviä tietorakenteita ja toimintoja matemaattisesta näkökulmasta. Kuvaillaan Gitin käyttämä tietojen tallennustapa ja annetaan yleiskuva Gitin tärkeimmistä toiminnoista. ...
 • Ptolemaioksen lauseen yleistyksestä tasokäyrien tasaisuuden luonnehtimiseksi 

  Harmaala, Eero (05.06.2012)
  Tutkielma tarkastelee tasokäyrien tasaisuuden mittaamista lukuarvona, jonka määritelmä perustetaan geometriseen Ptolemaioksen lauseeseen. Tarkoituksena on selvittää, missä määrin luotu mitta sopii käyrien tasaisuuden ...
 • Latinalaisten neliöiden muodostamisesta 

  Virtanen, Aleksi (25.04.2012)
 • Analyyttista geometriaa GeoGebralla 

  Muuttonen, Piia (13.03.2012)
  GeoGebra on ilmainen, Java-pohjainen, dynaaminen matematiikkaohjelmisto, jossa geometriaan on yhdistetty algebraa, funktio-oppia sekä diferentiaali- ja integraalilaskentaa. Tämän tutkielman aiheena on matematiikkaohjelma ...
 • Kuusi luonnehdintaa Sturmin sanoille 

  Peltomäki, Jarkko (11.01.2012)
  Tämä tutkielma käsittelee ns. Sturmin sanoja, äärettömiä ja jaksottomia binäärisanoja, jotka ovat mahdollisimman yksinkertaisia. Sturmin sanat ovat erityisesti 1990-luvulta lähtien olleet suosittu sanojen kombinatoriikan ...

Näytä lisää