• Emman kirja surusta : realistisesti kuolemaa käsittelevä lastenkirja 

   Piha, Eeva; Saukonoja, Tanja; Virolainen, Noora (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.11.2006)
   Teimme opinnäytetyönämme realistisesti kuolemaa käsittelevän lastenkirjan. Kirjamme kohderyhmänä ovat pääasiassa 4-8-vuotiaat lapset ja sen tarkoituksena on auttaa sosiaalialan ammattilaisia, lasten vanhempia ja läheisiä ...
  • Harrastetori:tapahtuman suunnittelu ja toteutus yhdessä kehitysvammaisten opiskelijoiden kanssa 

   Pesonen, Maaret; Nuija, Susanna; Hakkarainen, Tuula (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 12.11.2007)
   Toteutimme toiminnallisen opinnäytetyömme Yhdessä-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää inklusiivista toimintaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja yleisopetuksen nuorten välillä Helsingin Maunulassa. Osallistuimme ...
  • Hyvät käytännöt monikulttuurisessa mielenterveystyössä 

   Rastas, Katja; Raike, Ulla; Puupponen, Asta (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 12.11.2007)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kartoittaa hyviä käytäntöjä monikulttuurisessa mielenterveystyössä. Työn tuloksia on tarkoitus hyödyntää jakamalla tietoa hyvistä käytännöistä kaikille mielenterveysalan toimijoille. ...
  • Kasvatuskumppanuus somalinkielisten äitien kokemana : Moniku-hankkeen päiväkodeissa Helsingissä 

   Kekäläinen, Miia; Laamanen, Anne (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.04.2008)
   Opinnäytetyömme liittyy MONIKU -Sosiaalinen vahvistaminen pääkaupunkiseudun monikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa- hankkeeseen. Työmme käsittelee kasvatuskumppanuutta somalinkielisten äitien kokemana. Opinnäytetyö on ...
  • Keski-Uudenmaan Klubitalon vaikutuksia psykososiaaliseen toimintakykyyn 

   Vuorinen, Marju (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.04.2008)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää Keski-Uudenmaan Klubitalon toiminnan vaikutuksia kuntoutumiseen psykososiaalisen toimintakyvyn näkökulmasta mielenterveyskuntoutujien kokemuksen mukaan. Klubitaloideologian pohjalta ...
  • Koskettava tunne : hyvän hetken päiväkirja varhaista vuorovaikutusta tukevana oma-apumenetelmänä 

   Kinnunen, Satu; Kaksonen, Niina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 12.11.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli analysoida alle 1-vuotiaiden vauvojen äitien päiväkirjoja ja selvittää, millaisena varhainen vuorovaikutus näyttäytyy päiväkirjojen tekstien perusteella. Kehitimme yhteistyössä Heikki Waris ...
  • Musiikkikasvatuskansio 3-5 - vuotiaiden varhaiskasvatuksessa päiväkodissa 

   Peltonen, Mari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 31.05.2008)
   Opinnäytetyöni haasteena oli työstää musiikkikasvatuskansio, joka on tarkoitettu päiväkodissa työskenteleville kasvattajille 3-5 - vuotiaiden lasten musiikkikasvatuksen tukena. Musiikkikasvatuskansion laatimisen idea lähti ...
  • Nuorisotilan toiminta vanhemmuuden tukena 

   Veijalainen, Mia (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.03.2008)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten nuorisotilatyössä pystytään vastaamaan vanhempien huolen aiheisiin nuoren kasvuun ja kasvatukseen liittyvissä asioissa. Vanhempien ajatusten pohjalta on tarkoitus kehittää ...
  • Nuorten kokemuksia ja mielipiteitä päihteistä 

   Barck, Heini; Hämäläinen, Elisa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.11.2007)
   Ehkäisevä päihdetyö jakautuu kolmeen eri preventioon: primaari-, sekundaari- ja tertiaaripreventioon. Primaaripreventio on koko yhteiskunnalle tai yleisryhmille suunnattua yleistä ehkäisevää päihdetyötä. Sitä voidaan pitää ...
  • Nuorten kokemuksia lastenkodin itsenäistymisohjelmasta 

   Tanskanen, Sanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2008--)
   Opinnäytetyössäni tarkastelen erään lastenkodin itsenäistymisohjelmaa. Itsenäistymisohjelma koostuu keittiökoulusta, umbrella-työkirjasta ja asumisharjoittelusta itsenäistymisasunnossa. Omahoitaja on tärkeässä roolissa ...
  • Osallisuuden toteutuminen ja kehittäminen nuorten näkökulmasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kaakkoisen nuorisotyöyksikön alueella 

   Kaihlanen, Anna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2008--)
   Opinnäytetyössäni selvitin Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kaakkoisen nuorisotyöyksikön alueen nuorten mielipiteitä heidän osallisuudestaan omassa toimintaympäristössään sekä alueellisten nuorisopalveluiden kehittämisestä. ...
  • Päihdeperhe lastensuojelussa : kokemuksia Kalliolan setlementin lastensuojeluyksiköissä 

   Furst, Kirsi; Grekelä, Mitja; Heinipuro, Pia (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.10.2006)
   Opinnäytetyömme liittyy Kalliolan setlementin Perhe elämään -projektiin, jonka tarkoituksena on kehittää uusia yhteistyöverkostoja ja tukimuotoja, joilla pystytään entistä paremmin huomioimaan päihdeperheen ja sen jokaisen ...
  • Somalialaisten naisten integroituminen Suomessa 

   Kauranen-Abdelwahed, Kirsi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.04.2008)
   Integraatio on ajankohtainen aihe, koska Suomeen tulee jatkuvasti lisää maahanmuuttajia. Integroituminen tapahtuu vuorovaikutuksessa suomalaisten ja maahanmuuttajien välillä. Suomeen muutti 1990-luvun alusta lähtien ...
  • Sosiaaliohjaajan osaaminen ja tehtäväkuva lastensuojelun alkuarvioinnissa 

   Pyhäjärvi, Marika; Putro, Heidi; Portti, Outi (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 02.11.2007)
   Opinnäytetyö tehtiin Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Tehty-hankkeeseen, jossa selvennetään ja mallinnetaan sosiaalialan eri ammattiryhmien tehtäväkuvia ja sosiaalialan eri toimijoiden välistä työnjakoa. Opinnäytetyön ...
  • Sosiaalipedagoginen osaaminen lastensuojelun jälkihuollon asumisohjaajan työssä 

   Merta, Sanna; Nurminen, Niina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 13.11.2007)
   Opinnäytetyömme on osa Helsingin kaupungin Sosiaaliviraston Tehtävärakenteen ja työmallien kehittäminen sosiaalialan työssä (Tehty) -hanketta. Hankkeen tavoitteena oli selventää eri ammattiryhmien tehtävänkuvia sekä eri ...
  • Sosionomien (AMK) käsityksiä koulutuksensa hyödynnettävyydestä Kansaneläkelaitoksen työtehtävissä 

   Siltala, Milla; Soidinsalo, Henna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.11.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoitus on selvittää minkälaisia käsityksiä Kansaneläkelaitoksessa työskentelevillä sosionomeilla (AMK) on koulutuksensa hyödynnettävyydestä Kansaneläkelaitoksen työtehtävissä. Olemme tehneet opinnäytetyömme ...
  • Suvaitsevaisuus koulumaailmassa : toimintakokonaisuus viidennen luokan oppilaille 

   Mikkola, Jessina; Mikkonen, Hannele; Nieminen, Virpi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.11.2007)
   Toiminnallisen opinnäytetyömme tarkoituksena oli järjestää kolmen toimintakerran kokonaisuus Ruusutorpan koululla. Toiminnan kohderyhmänä olivat viidennen luokan oppilaat. Toiminnan aiheena oli suvaitsevaisuuden käsitteleminen. ...
  • Tyttötyötä luovasti 

   Mattila, Niina; Muhonen, Annika (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 12.02.2008)
   Toteutimme toiminnallisen opinnäytetyömme Merikasarmin nuorisotalolla. Pidimme kaksi taidepajaa 10-13 -vuotiaille tytöille. Pajojen aiheena oli " Minä nyt, minä tulevaisuudessa". Työmme tarkoituksena on toteuttaa mielekästä ...
  • Työpajatoimintaa työttömille aikuisille : Amipajaan osallistuneiden voimaantumisen kokemuksia 

   Koukkunen, Marianna; Tondi, Heidi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2008--)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää Amipajaan osallistuneiden voimaantumisen kokemuksia työpajajakson aikana. Aikuisille pitkäaikaistyöttömille suunnattu Amipaja on aikuiskoulutuskeskus Amiedun kehittämishanke. ...
  • "Tää on just mun juttu" : yhteisöllinen päivä Maunulassa 

   Mattila, Heini; Multamäki,Heidi; Peltola, Päivi (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 23.11.2006)
   Opinnäytetyönämme toteutimme yhteisöllisen päivän Helsingissä, Maunulan alueella, yhteistyössä alueen paikallisten toimijoiden verkoston, Maunulatiimin, sekä Haavikon opetus- ja aikuskasvatuskeskuksen kehitysvammaisten ...