Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Arviointia arvioimassa : opiskelijoiden näkemyksiä Stadian musiikin koulutusohjelman kurssitutkintojen arvioinnista 

   Eerola, Inka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 kevät)
   Tutkin työssäni Stadian musiikinopiskelijoiden tyytyväisyyttä kurssitutkintojen arviointiin. Musiikin koulutusohjelman tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen opiskelijat pohtivat vuonna 2004 "Opettajan ammattitaidon ...
  • Ei jengii ilman svengii : lasten jousiorkesteriopas 

   Pyrhönen, Iiris; Pyrhönen, Klaara (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.12.2006)
   Opinnäytetyömme koostuu kahdesta osasta, lasten jousiorkesterioppaasta ja opinnäytetyön sisältöä selittävästä raportista. Ei jengii ilman svengii on opas nuorille jousisoittajille, jotka ovat aloittamassa tai jo aloittaneet ...
  • Ensimmäiset äänet : yhteissoittomateriaali klarinetinsoiton vasta-alkajille 

   Ollila, Anni (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.06.2006)
   Työ on kaksiosainen. Raporttiosassa esittelen tekemäni yhteissoittomateriaalin ja sen tekemisen vaiheita ja haasteita. Klarinetin rakennetta ja alkeisoppijaksoja koskeva alkuselvitykseni tekee työn ymmärrettäväksi myös ...
  • Etkö ymmärrä, mitä sulle lausuin? : dysfasialasten kasvatus 

   Rehunen, Essi; Valle, Satu (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.05.2008)
   Tässä työssä perehdyimme puheen- ja kielenkehityksen häiriöisten lasten musiikinopetukseen. Tarkoituksenamme oli löytää keinoja heidän äänenkäyttönsä sekä puheenkehityksensä tukemiseen musiikin avulla. Halusimme myös ...
  • Giacomo Puccinin ooppera Tosca : kahden taltioinnin analyysi 

   Heimsch, Michaela (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.12.2006)
   Työssäni olen tutkinut kahta Puccinin Tosca-oopperasta tehtyä videotaltiointia, joista toinen on perinteinen lavaesitys ja toinen oopperasta toteutettu ohjattu filmatisointi autenttisilla paikoilla Roomassa. Työni tarkoituksena ...
  • Haasteena J. S. Bachin 2. luuttusarja BWV 997 : oppimisprosessi 

   Salonen, Ilkka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 syksy)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Johann Sebastian Bachin toista luuttusarjaa Bwv 997 kokonaisvaltaisena oppimisprosessina. Tässä opinnäytetyössä reflektoin omaa tulkintaani kyseisestä teoksesta ja kerron kuinka tulkinta on ...
  • Harakka huttua keittää : lorut ja laulut yksivuotiaan lapsen arjen apuna 

   Kulmala, Leila (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 syksy)
   Opinnäytetyöni käsittelee yksivuotiaan lapsen elämää ja lasten lorujen/laulujen merkitystä hänen arjessaan. Työni tarkoitus on löytää yksivuotiaan lapsen ja hänen vanhempansa tai hoitajansa väliset päivittäin toistuvat ...
  • Hereillä konsertissa : konserttikäynti osana musiikin perusteiden opetusta 

   Lantta, Hanna-Maija (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.01.2006)
   Esittelen opinnäytetyössäni konserttikäyntiprojektia, jonka toteutin Helsingin Konservatorion musiikin perusteiden (säveltapailu ja musiikinteoria) ryhmieni kanssa lukuvuonna 2004-2005. Keskeistä projektissa oli konsertissa ...
  • Kamarimusiikkia musiikkiluokille : oppilaslähtöinen kuvaus Vantaan Peltolan koulun vuoden 2005 yhteismusisointiprojektista 

   Tötterström, Anna; Nurminen, Paula (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 04.06.2007)
   Syksyllä 2005 järjestettiin kamarimusiikkiprojekti Vantaan Peltolan yläkoulun musiikkiluokkien oppilaille. Projekti oli osa Stadian BaRokkia ja Kamuja -hanketta. Ryhmät saivat ohjausta kuuden viikon ajan ja opettajina ...
  • Katsaus Bolognan konservatorion huilunsoiton opetukseen : ohjelmisto ja vuorovaikutus tuntitilanteessa 

   Rautanen, Annariina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 19.12.2007)
   Opinnäytetyössäni tarkastelen Bolognan konservatorion huilunsoiton opetusta. Työ on vaihto-opiskelijan silmin tehty katsaus vieraan kulttuurin opetuskäytäntöihin ja niitä ohjaavaan opetussuunnitelmaan. Tarkastelussa painottuu ...
  • Laulaen iloa saamme : lapsen ja vanhemman varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen musiikin keinoin 

   Paaso, Jenni; Rekki, Tiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 31.03.2008)
   Toteutimme opinnäytetyön yhteistyössä Tikkurilan neuvolan kanssa. Työn tarkoituksena on kannustaa vanhempia käyttämään musiikkia arjen toiminnassa lapsen kanssa. Opinnäytetyö toteutettiin monimuototyönä. Se sisältää ...
  • Lauluinstrumentin rakennus : harjoituksia laulavan kehon muokkaukseen 

   Thum, Kirsi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.12.2007)
   Opinnäytetyötäni varten tutkin viime vuosina tekemiäni venyttely-, lämmittely-, aktivointi- ja hengitysharjoituksia. Halusin ymmärtää niitä paremmin; sitä, mihin kehonosiin ne kohdistuvat ja miksi ne auttavat. Tavoitteenani ...
  • Laulumaikat ratsastusareenalla : terveempi ääni ratsastuksenopettajan työssä 

   Haavisto, Reetta; Molnár, Laura (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.05.2007)
   Tutkimuksen tarkoituksena on perehtyä ratsastuksenopettajan äänenkäytöllisiin haasteisiin. Perehdyimme virhetoimintojen tuomien ongelmien ehkäisyyn sekä ratsastuksenopettajien omatoimiseen äänenhuoltoon. Tutkimuskohteina ...
  • Laulunopettajista puheopettajiksi 

   Siirala, Elina; Salovaara, Laura (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.05.2008)
   Opinnäytetyömme on kehityskertomus kahden laulupedagogiopiskelijan pyrkimyksistä laajentaa ammattitaitoaan täyteen kapasiteettiinsa. Keskitymme työssämme laulunopettajan mahdollisuuksiin toimia myös puheäänen kehittämisen ...
  • Liettuan sellomusiikki 

   Silvennoinen, Hanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 syksy)
   Työni on lyhyt katsaus Liettuan sellomusiikkiin, musiikin historiaan ja säveltäjiin. Olen yrittänyt poimia työhöni sävellyksiä, joista itse kiinnostuin. Säveltäjät olen valinnut työssä esiintyvien sellosävellysten perusteella ...
  • Mielikuvat ja opettaminen : mielikuvia helpottamaan pianonsoiton tekniikan opettamista 

   Alakärppä, Juho (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.05.2008)
   Käsittelen opinnäytetyössäni mielikuvien käyttöä pianonsoiton tekniikan varhaisopetuksessa. Pohdin tekniikkaa lähinnä motorisesta näkökulmasta, joskin pianonsoitossa tekniikkakäsite on kiinteästi yhteydessä kaikkeen, mikä ...
  • Mielikuvitusmatka viulumaahan : leikit ja mielikuvat viulunsoiton alkeisopetuksessa 

   Piisilä, Maiju (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.04.2008)
   Opinnäytetyöni käsittelee leikinomaista, lapsikeskeistä lähestymistapaa viulunsoiton alkeisopetuksessa. Tutkin työssäni kuinka lapsen näkökulman huomioon ottaminen mahdollistuu suomalaisessa viulupedagogiikassa asemansa ...
  • Miten klarinetinsoitto aloitetaan? : klarinettikoulujen sisältöjen arvioinnista syntyneitä kehittämisideoita 

   Valtasalmi, Juhani (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.12.2006)
   Olen opinnäytetyössäni tutkinut eräiden klarinettikoulujen sisältöä ja vertaillut, miten ne vastaavat Suomen musiikkioppilaitosten liiton vuonna 2005 julkaisemaa klarinetinsoiton tasosuoritusten sisältöä ensimmäisen ...
  • Mitä musiikkiopistojen pääsykokeissa testataan? : tutkimus Helsingissä sijaitsevien SML:n liittoon kuuluvien musiikkiopistojen pääsykokeista 

   Vartiainen, Lea (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.05.2007)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä musiikkiopistoissa käytössä olevat pääsykoetestit mittaavat sekä mitataanko niissä varsinaisesti musikaalisuutta. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin lahjakkuuden ja musikaalisuuden ...
  • "Mitähän mä seuraavaks sanoisin..." : keskusteluntutkimuksen keinoja soittotunnin puheen tarkasteluun 

   Aho, Velma (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 19.05.2008)
   Soittotunnin vuorovaikusta on tutkittu hyvin vähän, ja puhetta tunneilla ei oikeastaan lainkaan. Puhe on olennaisen tärkeä osa soitonopetusta, joten tunnin puhutun osuuden tarkempi tarkastelu olisi opettajille ja opettajaksi ...