• Musiikin kehittämis- ja opetussuunnitelma Seinäjoen Kansalaisopistoon 

   Haanpää, Marjo Helene (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.05.2008)
   Tämän opinnäytetyön lähtökohtana on ollut musiikinopetuksen kehittämis- ja opetussuunnitelman puuttuminen Seinäjoen Kansalaisopistosta. Työn alkuosassa käydään läpi pääpiirteittäin vapaan sivistystyön historia ja Laki ...
  • Musiikin sovittaminen J.V.Snellman 200-vuotta juhlakonserttiin 

   Vuoti, Pasi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 syksy)
   Opinnäytetyössäni olen tehnyt Toppilan Laulustudion tilauksesta sovituksia Kaj Chydeniuksen säveltämistä J. V. Snellmanin rakkausrunoista. Opinnäytetyöhöni kuuluu J. V. Snellman 200-vuotisjuhlakonsertin "Minkä rakkaudelle ...
  • Musiikinteorian ja sellonsoiton integrointi : alkeisoppimateriaalit vertailussa 

   Riikonen, Erja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 kevät)
   Olen opinnäytetyössäni kartoittanut sellonsoiton sekä teorian ja säveltapailun alkeisoppimateriaalien integroinnin mahdollisuuksia sekä selvittänyt, miten lapselle syntyy niiden avulla kokonaiskuva musiikista. Valitsin ...
  • Opettajien tiimityöskentely kamarimusiikkiyhtyeen opetuksessa : Vantaan Peltolan koulun yhteismusisointiprojekti syksyllä 2005 

   Toivonen, Essi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 04.06.2007)
   Tutkin opinnäytetyössäni syksyllä 2005 järjestettyä Vantaan Peltolan koulun yhteismusisointiprojektia opettamisen näkökulmasta. Musiikkiluokkien oppilaista muodostettiin pieniä kamarimusiikkiryhmiä, joita jokaista ohjasi ...
  • Orkesteritoiminnan merkitys Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian opetuksessa 

   Heiskanen, Noora (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 31.05.2006)
   Opinnäytetyössäni tarkastelen Stadian musiikin koulutusohjelman orkesteritoiminnan merkitystä osana muusikon ja musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehtojen opinto-ohjelmaa. Tuon työssäni esille koulun määritelmän ...
  • Orkesterityön haasteet : ihanteellinen orkesterikoulutus jousisoittajan näkökulmasta 

   Åberg, Heidi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.05.2008)
   Opinnäytetyössä käsitellään orkesterisoittoa ja sen koulutusta sekä ammattilaisten että opiskelijoiden näkökulmien pohjalta. Varsinkin käytännön orkesterityöstä kertovat luvut tarjoavat ajankohtaista tietoa orkesterityön ...
  • Panhuilunsoiton peruskurssien 1-3 sekä I/D-tason kurssisuoritusvaatimukset sekä ohjelmistoluettelo 

   Stanciu, Stefan (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2007-kevät)
   Koska panhuilu on vasta "aloitteleva" musiikkioppilaitossoitin, sille ei vielä ole valmiita tasokurssiohjelmistotaulukoita. Panhuilunsoiton opetuksen aloittamisen edellytyksenä on kurssivaatimusten ja ohjelmistoluetteloiden ...
  • Partituurista oopperaksi : laulajan työvälineet 

   Mäkelä, Merja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 kevät)
   Partituurista oopperaksi on tutkielma laulajan työprosessista ja sen hallinnan keinoista. Tämä kirjallinen opinnäytetyö perustuu muistiinpanoihin ja kokemuksiin Dorabellan roolin työstämisestä W. A. Mozartin oopperassa ...
  • " Se on sellainen ihana paketti" : vanhempien näkemyksiä Helsingin Konservatorion musiikkileikkikoulutoiminnasta 

   Valtonen, Minna; Piipponen, Johanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 05.05.2008)
   Opinnäytetyössämme esittelemme musiikkileikkikoulun tavoitteita ja toimintaa sekä vanhempien näkemyksiä ja kokemuksia musiikkileikkikoulusta ja sen vaikutuksista. Pian valmistuvina varhaisiän musiikinopettajina halusimme ...
  • Soitan, mutta kuuntelenko? : 10-15 -vuotiaiden huilunsoiton opiskelijoiden klassisen musiikin kuuntelukokemukset 

   Kangas, Pigga (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 19.12.2007)
   Kartoitan opinnäytetyössäni nuorten soitonopiskelijoiden klassisen musiikin kuuntelemisen kokemuksia ja seuraan näiden kokemuksien kehittymistä ja niiden vaikutusta soitonopiskeluun. Työni perustuu kuunteluprojektiin, jonka ...
  • Soittotoverina elektroniikka : viulistin kokemuksia elektronisen aineiston kanssa soittamisesta 

   Puputti, Katri (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 05.05.2008)
   Monimuototyönä toteutettu opinnäytetyöni käsittelee pohjoismaissa sävellettyä musiikkia sooloviululle ja elektroniikalle. Työhöni kuuluu teosluettelo löytämistäni pohjoismaisista viuluteoksista, joissa on mainittu kokoonpano. ...
  • "Sydänten lapset" : adoptiolapsi musiikkileikkikoululussa 

   Lamminen, Heidi; Iivonen, Laura (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.01.2008)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää miten adoptiolapsia tulisi huomioida musiikkileikkikouluryhmissä. Opetimme lukuvuoden 2006 - 2007 aikana Yhteiset Lapsemme ry:n musiikkileikkikoulussa yhtä adoptiolapsiryhmää, ...
  • Tie omaan ääneen : kehollisuus ja kokonaisvaltaisuus laulunopetuksessa 

   Juhola, Katja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 syksy)
   Työ on hankkeistettu Laulupedagogit ry:n kanssa. Hankkeistamisen muoto on opinnäytetyön abstraktin julkistaminen yhdistyksen kotisivuilla www.siba.fi/laulupedagogit. Pohdin työssäni lauluoppilaan kehollisten kokemusten, ...
  • Uuden musiikin äärellä : kokemuksia nykymusiikin opiskelusta 

   Rautio, Saara (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.05.2007)
   Opinnäytteessäni tarkastelen uutta musiikkia osana muusikon koulutusta Stadiassa ja Hogeschool Gentissä Belgiassa. Uuden musiikin opiskelu on avartanut käsitystäni (klassisesta) musiikista ja omasta instrumentistani ...
  • Vaivaton viulisti : viulistin fyysisen ergonomian opas 

   Kneckt, Tuuli (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 syksy)
   Tämä opinnäytetyö on tehty oppaaksi kehonhuollosta kiinnostuneille viulunsoiton opiskelijoille, opettajille, harrastajille ja ammattilaisille. Opas kokoaa informaatiota muusikoiden vaivoista ja ergonomiasta viulunsoittajalle ...
  • Vanhemmat pienen suzukisoittajan tukena : vanhemman tuen merkitys oppimisessa 

   Ahlström, Marttiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.05.2007)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee suzukimenetelmää ja siihen liittyvää vanhempainkoulutusta. Koska suzukimenetelmällä aloittavat lapset ovat alle kouluikäisiä, on vanhemman rooli soittoharrastuksen alussa merkittävä. Tämän takia ...
  • Vapaa säestys viulupedagogisena mahdollisuutena 

   Lehtipuu, Aira Maria (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.05.2007)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää, miten vapaan säestyksen opetuksen sisällöt ja työtavat soveltuvat viulunsoiton opetukseen. Työ jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäinen kartoittaa musiikkioppilaitosjärjestelmän nykytilan ...
  • Weill! : konsertti ja miten se rakentui 

   Hamarila, Tuuli (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 26.05.2008)
   Opinnäytetyöni on dramatisoitu konsertti Kurt Weillin musiikista, sekä kirjallinen raportti. Työn kirjallinen osio käsittelee konsertin valmistusprosessia, taustatietoja säveltäjästä sekä hänen teoksistaan. Prosessissa ...
  • Ylistäkää kaikin soittimin Herraa! : jousiorkesterisovituksia hengellisistä lastenlauluista 

   Hirvonen, Kristiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 kevät)
   Opinnäytetyöni koostuu neljän hengellisen lastenlaulun jousiorkesterisovituksista ja niiden tekoprosessin kuvauksesta. Työ sisältää tekstiosion lisäksi partituurit sekä stemmat. Työn tueksi haastattelin jousiorkesterien ...