Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa

  • Stadens ansikten – urbanitet och svenskhet 1880–2000 

   Landgrén, Lars-Folke (Svenska litteratursällskapet i Finland, 04.04.2005)
   Slutrapport för projektet "Stadens ansikten – urbanitet och svenskhet 1880–2000"
  • Finlandssvenskarna och deras institutioner 

   Liebkind, Karmela (Svenska litteratursällskapet i Finland, 18.01.2006)
   Slutrapport för projektet "Finlandssvenskarna och deras institutioner"
  • Slutrapport för projektet Varför försvann malarian från Svenskfinland? 

   Huldén, Lena (Svenska litteratursällskapet i Finland, 2007)
   Slutrapport för projektet "Varför försvann malarian från Svenskfinland?"
  • Svenskan i Finland. Syntaktiska drag i ett jämförande perspektiv 

   Wide, Camilla (Svenska litteratursällskapet i Finland, 31.01.2007)
   Slutrapport för projektet "Svenskan i Finland. Syntaktiska drag i ett jämförande perspektiv"
  • ja satama (0.3) va e de – reparationer i ett samtal i Kotka 

   Henricson, Sofie (Svensk-Österbottniska samfundet, 2008)
   I artikeln diskuteras reparationer i ett gruppsamtal i Kotka utifrån en analys av vilka funktioner reparationerna fyller.
  • Varför är det så svårt för finnar att uttrycka bestämdhet i svenskan? 

   Järvinen, Eeva-Liisa (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys, 2008)
   Artikeln handlar om min blivande doktorsavhandling som behandlar species och artikelbruk hos finska svenskinlärare i årskurserna 7-9 i finska grundskolan. Undersökningen är longitudinell och materialet består av uppsatser, ...
  • Om finlandismer och språkvårdens möjligheter att motverka dem 

   af Hällström-Reijonen, Charlotta (Språkrådet/Norstedts, 2008)
   Svenskan i Finland följer i stort sett samma språknorm som svenskan i Sverige. Den finlandssvenska språkvården har sett den finlandssvenska riksspråksarten – finlandssvenskan – som en varietet av svenskan, och det övergripande ...
  • Kielioppitiedosta kielioppitaitoon? 

   Åberg, Anne-Maj (Åbo universitet, 2009)
   I denna artikel presenteras de resultat som jag hittills har fått i min forskning som handlar om kunskaperna om svenskans ordföljd hos finska universitetsstuderande. I min doktorsavhandling undersöker jag hur den grammatiska ...
  • Spara det finlandssvenska talet 

   Ivars, Ann-Marie; Södergård, Lisa (Svenska litteratursällskapet i Finland, 2009)
   Slutrapport för projektet "Spara det finlandssvenska talet".
  • Sommarstugor och fritidshus – drömmen om den perfekta tillvaron 

   Lindqvist, Yrsa (Svenska litteratursällskapet i Finland, 12 / 2009)
   Folkkultursarkivets pristävling handlade i år om sommarstugor och fritidsbostäder. Insamlingen pågick under vårvintern fram till mitten av maj och i materialets detaljrikedom kommer det rätt tydligt fram att de allra flesta ...
  • Utmanande och givande. Lärares tankar om arbete i ett mångkulturellt klassrum 

   Airio, Sanna (2010)
   Artikkelini käsittelee opettajien työtä suomenruotsalaisissa peruskoululuokissa, joissa on äidinkielenään ruotsia puhuvien lisäksi myös maahanmuuttajaoppilaita. Tutkin kuinka opettajat kuvailevat millaista on olla opettajana ...
  • Är att en citatmarkör? 

   Henricson, Sofie (Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, 2010)
   I artikeln presenteras en studie av hur konnektiven att används i citatkontext i svenska ungdomssamtal. Materialet utgörs av svenska samtal inspelade i Helsingfors, på finskdominerade orter i Finland (s.k. svenska språköar) ...
  • Svenskans ordföljd hos finska universitetsstuderande. Deklarativ och procedural kunskap om ordföljden 

   Åberg, Anne-Maj (Stockholms universitet, 2010)
   I denna artikel presenteras de resultat som jag hittills har fått i min forskning som handlar om kunskaperna om svenskans ordföljd hos finska universitetsstuderande. I min doktorsavhandling undersöker jag hur den grammatiska ...
  • Ett sekel av kamp mot finlandismer. Tre försök att mäta språkvårdens effekt 

   af Hällström-Reijonen, Charlotta (Bymålslaget, 2010)
   Artikeln har som huvudsyfte att se om den finlandssvenska språkvårdens program för att motverka finlandismer har burit frukt. Ett bisyfte är att föra en metodisk diskussion för att visa på metoder som kan användas när man ...
  • Om finlandismer och språkvårdens möjlighet att påverka dem 

   af Hällström-Reijonen, Charlotta (Svenska litteratursällskapet i Finland, 2010)
   Språkvården i Finland har arbetat mot finlandismer i cirka hundra år. I ett språkvårdsperspektiv finns det flera olika typer av finlandismer: sådana som är lätta eller relativt lätta att påverka, sådana som är i stort sett ...
  • Kieliraja Länsipohjassa Ruotsin ajan lopussa 

   Kuvaja, Christer (Tornionlaakson Neuvosto – Tornedalsrådet/Tornionlaakson maakuntamuseo – Tornedalens landskapsmuseum, 2010)
   Behandlar språkgränsen i Västerbotten i slutet av svenska tiden, språkgränsens uppkomst, kolonisationen, bebyggelseutveckling och förhållandet mellan svenskt och finskt i Tornedalen.
  • Val av species och bestämdhetsform i ett test för finska grundskolelever 

   Järvinen, Eeva-Liisa (Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, 2010)
   Artikeln handlar om ett grammatiktest som niondeklassare som fungerar som informanter i min doktorsavhandling har gjort under en lektion i svenska. Testet består av 28 satser där informanterna skulle välja det rätta ...
  • Slutrapport för projektet “Tidig finlandssvensk litteratur: program och praktik” 

   Lillqvist, Holger (Svenska litteratursällskapet i Finland, 03 / 2010)
   Slutrapport för projektet “Tidig finlandssvensk litteratur: program och praktik”
  • I det nya mångspråkiga Sverige 

   Lindberg, Inger (09.04.2010)
   Den nya språkpolitiken i ljuset av aktuell flerspråkighetsforskning. Vilka teoretiska begrepp och perspektiv är relevanta för språkpolitikens förestående implementering i förhållande till centrala utbildnings- och ...
  • Om reparationer i ett gruppsamtal i Kotka 

   Henricson, Sofie (Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet, 26.04.2010)
   I artikeln diskuteras reparationssekvenser i ett språkösvenskt samtal. Reparation är en paraplyterm för de resurser som deltagarna i ett samtal har för att hantera och åtgärda problem i den gemensamma förståelsen. Inledningsvis ...