Muiden sarjoissa julkaistut

 

Uusimmat viitteet

 • Suomen talous selvisi koronapandemiasta vähäisin vaurioin 

  Isotalo, Eetu; Kyyrä, Tomi; Lähdemäki, Sakari; Pesola, Hanna; Ravaska, Terhi; Suhonen, Tuomo; Villanen, Juuso
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja : 2022:28 (Valtioneuvoston kanslia, 13.09.2022)
  Koronapandemia aiheutti laaja-alaisen mutta lyhyen pudotuksen taloudessa keväällä ja kesällä 2020. Vaikka koko talouden tasolla pudotus oli lyhyt, pandemialla oli iso ja pitkäkestoinen vaikutus muutamiin toimialoihin ja ...
 • Koronakriisin taloudellisten vaikutusten kohdentuminen 

  Isotalo, Eetu; Kyyrä, Tomi; Lähdemäki, Sakari; Pesola, Hanna; Ravaska, Terhi; Suhonen, Tuomo; Villanen, Juuso
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2022:56 (Valtioneuvoston kanslia, 13.09.2022)
  Koronapandemia ja sen hillitsemiseksi tehdyt rajoitustoimet vaikuttivat samaan aikaan sekä tuotteiden ja palveluiden kysyntään että työvoiman tarjontaan ja kysyntään. Siksi pandemian aiheuttama shokki poikkeaa oleellisesti ...
 • Uusia näkökulmia ympäröivään maailmaan 

  Aalto-Setälä, Juuso; Eerola, Essi; Horne, Paula; Huhtala, Anni; Huovari, Janne; Kaitila, Ville; Keskinen, Peetu; Kiema, Ilkka; Kuusela, Olli-Pekka; Kuusi, Tero; Laukkanen, Marita; Lehmus, Markku; Lyytikäinen, Teemu; Nyyssölä, Milla; Pekkarinen, Tuomas; Raukola, Antti; Seppälä, Timo; Silliman, Mikko; Suhonen, Tuomo; Valkonen, Tarmo; Virtanen, Hanna
  Taloustieteen taju (Taloustieteen taju -hanke, 2021)
  Taloustieteen taju tarjoaa uusia näkökulmia ympäröivän maailman tarkastelemiseen ja yhteiskunnallisia kysymyksiä taloustieteen keinoin.
 • Kulutus 

  Kiema, Ilkka; Aalto-Setälä, Juuso
  Taloustieteen taju (Taloustieteen taju -hanke, 2021)
  Kotitalouksien ostovoimaan ja kulutukseen vaikuttavat monet seikat. Kuinka talouden suhdanteet ja harjoitettu talouspolitiikka vaikuttavat eri erilaisten kotitalouksien ostovoimaan ja kulutuskäyttäytymiseen? Voidaanko ...
 • Koulutus 

  Silliman, Mikko; Virtanen, Hanna; Pekkarinen, Tuomas; Suhonen, Tuomo
  Taloustieteen taju (Taloustieteen taju -hanke, 2021)
  Koulutus on merkittävä yksittäinen investointi. Koulutuspolkuja on erilaisia ja niiden vaikutukset yksilön myöhempään elämään myös vaihtelevat. Onko koulutusvalinnoilla loppujen lopuksi merkitystä työelämässä menestymisen ...
 • Ilmasto 

  Kuusela, Olli-Pekka; Nyyssölä, Milla; Horne, Paula; Huhtala, Anni; Kuusi, Tero; Laukkanen, Marita; Kaitila, Ville
  Taloustieteen taju (Taloustieteen taju -hanke, 2021)
  Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, mikä edellyttää suuria muutoksia eritoten energiantuotannossa ja liikenteessä. Kuinka eri politiikkatoimet edesauttavat kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin pääsemistä?
 • Erikoisteemat 

  Kiema, Ilkka; Huovari, Janne; Lehmus, Markku; Raukola, Antti; Mattila, Juri; Karppinen, Petja; Seppälä, Timo; Vallin, Veeti
  Taloustieteen taju (Taloustieteen taju -hanke, 2021)
  Taloustiede tutkii kaikkea verotuksesta metsätalouteen sekä bitcoineihin. Miten esimerkiksi talousennusteet syntyvät? Entäpä mitä verotuksesta olisi hyödyllistä tietää? Tai mistä valtion velka syntyy ja kuinka digitalisaatio ...
 • Asuminen 

  Lyytikäinen, Teemu; Eerola, Essi; Keskinen, Peetu; Valkonen, Tarmo
  Taloustieteen taju (Taloustieteen taju -hanke, 2021)
  Asunto on monien kotitalouksien merkittävin kuluerä ja valtaosa suomalaisten varallisuudesta on kiinni asunnoissa. Mistä asumisen hinta muodostuu, ja miten siihen vaikuttavat esimerkiksi asumisen tuet? Pitäisikö asunnonostajan ...
 • Kuinka työnhakijoiden palvelujärjestelmä voisi huomioida osittain työlliset työnhakijat paremmin? 

  Kauhanen, Merja; Ojala, Satu; Mäkinen, Niklas; Kyyrä, Tomi; Pesola, Hanna
  Policy Brief : 8 (Valtioneuvoston kanslia, 18.03.2022)
  Tämä policy brief käsittelee ’Palvelujärjestelmän toiminta: osa-aikatyö, tilapäinen työ ja siirtymät kokoaikatyöhön’ hankkeen keskeisiä tuloksia. Sovitelluilla etuuksilla työskentely on lisääntynyt Suomessa selvästi. ...
 • Palvelujärjestelmän toiminta: osa-aikatyö, tilapäinen työ ja siirtymät kokoaikatyöhön 

  Kauhanen, Merja; Ojala, Satu; Mäkinen, Niklas; Kyyrä, Tomi; Pesola, Hanna
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 25 (Valtioneuvoston kanslia, 18.03.2022)
  Tällä raportilla on neljä päätavoitetta. Ensiksi tutkitaan osa-aikaisen työttömyyden yleisyyttä yli ajan sekä työllisyyden ja työttömyyden rajapinnalla liikkuvien työuria. Toiseksi tarkastellaan, sisältääkö työttömyystur ...
 • Tavoitteena syrjimätön työelämä: Työsyrjinnän nykytila ja keinoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi 

  Kanninen, Ohto; Virkola, Tuomo; Lilja, Eero; Rask, Shadia
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 2022:20 (Valtioneuvoston kanslia, 01.03.2022)
  Kuvaamme tässä raportissa työsyrjinnän yleisyyttä ja rekrytointisyrjinnän ehkäisyä. Aluksi selvitämme työelämässä esiintyvän syrjinnän yleisyyttä ja ajankohtaista tilannetta. Valotamme työsyrjinnän yleisyyttä eri ...
 • Gynnas småföretag av sänkt bolagsskatt? 

  Harju, Jarkko; Koivisto, Aliisa; Matikka, Tuomas
  SNS Analys : 83 (SNS, 17.02.2022)
  Företag och entreprenörer spelar en viktig roll för att skapa nya arbetstillfällen och innovationer som annars inte skulle ha blivit till, vilket i sin tur leder till ökad välfärd i samhället. Att sänka skatter för företag ...
 • Työllisyyden kuntakokeilujen arviointi I väliraportti 

  Aho, Simo; Arnkil, Robert; Hämäläinen, Kari; Lind, Sami; Spangar, Simo; Tuomala, Juha; Ojala, Satu; Saloniemi, Antti; Stenvall, Jari; Melin, Harri; Mäkiaho, Ari
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 3 (Valtioneuvoston kanslia, 14.01.2022)
  Työllisyyden kuntakokeilujen 2021-2023 arviointitutkimuksen ensimmäisessä väliraportissa kuvataan kokeilujen käynnistymistä pääasiassa viiden esimerkkialueen (Pirkanmaa, Oulu, Helsinki, Pori, Etelä-Pohjanmaa) kokemusten ...
 • Tehokas innovaatiopolitiikka lisää korkean tuottavuuden t&k-työtä 

  Einiö, Elias; Koski, Heli; Kuusi, Tero; Lehmus, Markku
  ETLA Muistio - ETLA Brief : 104 (ETLA, 13.01.2022)
  Tutkimuksemme soveltaa Acemoglun ym. (2018) kehittämää makrotaloudellista mallia (AAABK-malli), joka mahdollistaa erilaisten yrityssektoriin kohdennettujen politiikkatoimien kokonaistaloudellisten vaikutusten arvioinnin. ...
 • Innovation, reallocation, and growth in the 21st century 

  Einiö, Elias; Koski, Heli; Kuusi, Tero; Lehmus, Markku
  Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities (Valtioneuvoston kanslia, 13.01.2022)
  Our work applies the model developed by Acemoglu et al. (2018), henceforth, AAABK, for assessing the growth and welfare implications of different types of innovation policies. Central to the AAABK model is the ratio of ...
 • Talouspolitiikan arviointimenetelmiä kehittämässä – vuoden 2020 alun muutosten vaikutus tuloeroihin ja työnteon kannustimiin Suomessa 

  Ollonqvist, Joonas; Tervola, Jussi; Pirttilä, Jukka
  Talous & Yhteiskunta : 1/2021 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 08.03.2021)
  Suomessa arvioidaan säännöllisesti talouspolitiikan vaikutuksia tuloeroihin ja köyhyyteen mikrosimulointimenetelmän ja laajojen rekisteriaineistojen avulla. Viime aikoina tulonjakoarviointeihin on ryhdytty liittämään myös ...
 • Teknologinen kehitys ajaa ikääntyneitä varhaiseläkkeelle 

  Kyyrä, Tomi; Tuomala, Juha
  Talous & Yhteiskunta : 1/2021 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 08.03.2021)
  Tässä artikkelissa tarkastelemme teknologisen muutoksen ja varhaiseläkereittien vaikutuksia ikääntyneiden työllisyyteen. Aiempi tutkimus on osoittanut, että anteliailla varhaiseläkereiteillä, kuten eläkepäivillä ja ...
 • Asuntokauppojen varainsiirtoveron vaikutus muuttoliikkeeseen 

  Eerola, Essi; Lyytikäinen, Teemu
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 4/2021 (Taloustieteellinen Yhdistys ry, 13.12.2021)
  Varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutukset ovat pysyvästi talouspoliittisen keskustelun agendalla. Mahdollisuus informoituun keskusteluun on parantunut, sillä tutkimustieto varainsiirtoveron vaikutuksista on tarkentunut ...
 • Taloustieteen Nobel luonnollisten koeasetelmienkehittäjille ja hyödyntäjille 

  Kortelainen, Mika
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 4/2021 (Taloustieteellinen Yhdistys ry, 13.12.2021)
  Vuoden 2021 taloustieteen Nobel-palkinto jaettiin David Cardin, Joshua Angristin ja Guido Imbensin kesken. Palkittujen työ on nostanut kausaalipäättelyn ja luonnollisten koeasetelmien merkitystä taloustieteessä. Heidän ...
 • Hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu – kenelle kompensoidaan ja miksi? 

  Eerola, Essi
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2021 (Taloustieteellinen Yhdistys ry, 04.10.2021)
  Kansantaloudellisen aikakauskirjan 3/2021 pääkirjoitus.

Näytä lisää