Muiden sarjoissa julkaistut

 

Uusimmat viitteet

 • Työllisyyden kuntakokeilujen arviointi I väliraportti 

  Aho, Simo; Arnkil, Robert; Hämäläinen, Kari; Lind, Sami; Spangar, Simo; Tuomala, Juha; Ojala, Satu; Saloniemi, Antti; Stenvall, Jari; Melin, Harri; Mäkiaho, Ari
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 3 (Valtioneuvoston kanslia, 14.01.2022)
  Työllisyyden kuntakokeilujen 2021-2023 arviointitutkimuksen ensimmäisessä väliraportissa kuvataan kokeilujen käynnistymistä pääasiassa viiden esimerkkialueen (Pirkanmaa, Oulu, Helsinki, Pori, Etelä-Pohjanmaa) kokemusten ...
 • Tehokas innovaatiopolitiikka lisää korkean tuottavuuden t&k-työtä 

  Einiö, Elias; Koski, Heli; Kuusi, Tero; Lehmus, Markku
  ETLA Muistio - ETLA Brief : 104 (ETLA, 13.01.2022)
  Tutkimuksemme soveltaa Acemoglun ym. (2018) kehittämää makrotaloudellista mallia (AAABK-malli), joka mahdollistaa erilaisten yrityssektoriin kohdennettujen politiikkatoimien kokonaistaloudellisten vaikutusten arvioinnin. ...
 • Innovation, reallocation, and growth in the 21st century 

  Einiö, Elias; Koski, Heli; Kuusi, Tero; Lehmus, Markku
  Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities (Valtioneuvoston kanslia, 13.01.2022)
  Our work applies the model developed by Acemoglu et al. (2018), henceforth, AAABK, for assessing the growth and welfare implications of different types of innovation policies. Central to the AAABK model is the ratio of ...
 • Talouspolitiikan arviointimenetelmiä kehittämässä – vuoden 2020 alun muutosten vaikutus tuloeroihin ja työnteon kannustimiin Suomessa 

  Ollonqvist, Joonas; Tervola, Jussi; Pirttilä, Jukka
  Talous & Yhteiskunta : 1/2021 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 08.03.2021)
  Suomessa arvioidaan säännöllisesti talouspolitiikan vaikutuksia tuloeroihin ja köyhyyteen mikrosimulointimenetelmän ja laajojen rekisteriaineistojen avulla. Viime aikoina tulonjakoarviointeihin on ryhdytty liittämään myös ...
 • Teknologinen kehitys ajaa ikääntyneitä varhaiseläkkeelle 

  Kyyrä, Tomi; Tuomala, Juha
  Talous & Yhteiskunta : 1/2021 (Palkansaajien tutkimuslaitos, 08.03.2021)
  Tässä artikkelissa tarkastelemme teknologisen muutoksen ja varhaiseläkereittien vaikutuksia ikääntyneiden työllisyyteen. Aiempi tutkimus on osoittanut, että anteliailla varhaiseläkereiteillä, kuten eläkepäivillä ja ...
 • Asuntokauppojen varainsiirtoveron vaikutus muuttoliikkeeseen 

  Eerola, Essi; Lyytikäinen, Teemu
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 4/2021 (Taloustieteellinen Yhdistys ry, 13.12.2021)
  Varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutukset ovat pysyvästi talouspoliittisen keskustelun agendalla. Mahdollisuus informoituun keskusteluun on parantunut, sillä tutkimustieto varainsiirtoveron vaikutuksista on tarkentunut ...
 • Taloustieteen Nobel luonnollisten koeasetelmienkehittäjille ja hyödyntäjille 

  Kortelainen, Mika
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 4/2021 (Taloustieteellinen Yhdistys ry, 13.12.2021)
  Vuoden 2021 taloustieteen Nobel-palkinto jaettiin David Cardin, Joshua Angristin ja Guido Imbensin kesken. Palkittujen työ on nostanut kausaalipäättelyn ja luonnollisten koeasetelmien merkitystä taloustieteessä. Heidän ...
 • Esseitä verojen vaikutuksista yrityksiin 

  Koivisto, Aliisa
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 4/2021 (Taloustieteellinen Yhdistys ry, 13.12.2021)
  Yrityksillä on keskeinen rooli taloudessa, ja niiden verotukseen kohdistuu paljon toiveita ja paineita. Väitöskirjassani tarkastelen kolmea yrityksiin kohdistuvaa verovälinettä ja sitä, miten ne vaikuttavat yritysten ...
 • Hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu – kenelle kompensoidaan ja miksi? 

  Eerola, Essi
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 3/2021 (Taloustieteellinen Yhdistys ry, 04.10.2021)
  Kansantaloudellisen aikakauskirjan 3/2021 pääkirjoitus.
 • Hyvinvointialueiden rahoitusmallin kannustinvaikutukset 

  Kortelainen, Mika; Kotakorpi, Kaisa; Lyytikäinen, Teemu
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2/2021 (Taloustieteellinen Yhdistys ry, 07.06.2021)
  Parlamentaarisen maakuntaverokomitean mietintö korostaa maakuntaveron lisäävän alueiden välisiä eroja ja aiheuttavan kiristymispainetta verotukseen. Pidämme näitä huolia liioiteltuina, ja kommentoimme tässä kirjoituksessa ...
 • Luonto – pääomamme 

  Ahlvik, Lassi; Huhtala, Anni
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2/2021 (Taloustieteellinen Yhdistys ry, 07.06.2021)
  Cambridgen yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Partha Dasgupta on ympäristötaloustieteen pioneereja. Hänen elämäntyönsä ja tutkimuksensa tiivistyy Iso-Britannian valtiovarainministeriön tilaamaan Dasguptan raporttiin ...
 • Macroprudential measures, household leverage and tenure choice 

  Eerola, Essi; Lyytikäinen, Teemu; Ramboer, Sander
  Background report for the Finnish Economic Policy Council (Talouspolitiikan arviointineuvosto, 26.01.2021)
  In this paper, we use population wide individual level data to describe the development of housing tenure choices and household debt during recent decades in Finland, and to analyse the effects of policy measures designed ...
 • What Are the Priorities of Bureaucrats? Evidence from Conjoint Experiments with Procurement Officials. 

  Tukiainen, Janne; Blesse, Sebastian; Bohne, Albrecht; Giuffrida, Leonardo M.; Jääskeläinen, Jan; Luukinen, Ari; Sieppi, Antti
  EconPol Working Papers : 63 (ifo Institute, 31.03.2021)
  A well-functioning bureaucracy is a precondition for efficient public goods provision. However, bureaucratic decision-making is still largely seen as a black box. We provide novel insights into the preferences of bureaucrats ...
 • Kuntien verojärjestelmä: kannustimet, kuntien väliset erot ja skenaario verotuottojen kehityksestä 

  Peni, Laura; Riipinen, Toni; Tukiainen, Janne; Viitala, Tomi
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 9 (Valtioneuvoston kanslia, 10.02.2021)
  Kuntien rahoitus nojautuu kolmeen asiaan: Verotuloihin, valtionosuuksiin ja toimintatuloi hin. Verotuotot ovat pääosin kasvaneet kaikissa kuntaluokissa ja verolajeissa. Kuntien ve rotuotot muodostuvat käytännössä kolmesta ...
 • Rekrytointisyrjintä ja sen vastaiset keinot 

  Kanninen, Ohto; Virkola, Tuomo
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 27 (Valtioneuvoston kanslia, 14.05.2021)
  Rekrytointisyrjintä on Suomessa ja monessa muussa maassa kielletty lailla. Kielloista huolimatta sitä esiintyy laajasti työmarkkinoilla. Tässä katsauksessa käymme läpi joukon tutkimuksia, joissa tämä on osoitettu ...
 • Kaivosveron vaihtoehdot ja niiden vertailu 

  Kari, Seppo; Kauppi, Sari; Äimä, Kristiina; Huhtala, Anni; Ropponen, Olli; Silvo, Kimmo; Tuomainen, Jouko
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 44 (Valtioneuvoston kanslia, 28.05.2021)
  Hankkeessa arvioitiin vaihtoehtoisia tapoja kerätä yhteiskunnalle korvaus uusiutumattomien mineraalivarojen käytöstä. Siinä kartoitettiin keskeinen vero oikeudellinen ja taloustieteellinen kirjallisuus sekä kaivostoimintaa ...
 • Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta 

  Isotalo, Eetu; Kanninen, Otto; Karhunen, Hannu; Maczulskij, Terhi; Ravaska, Terhi
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 40 (Valtioneuvoston kanslia, 26.05.2021)
  Tarkastelemme tässä raportissa ulosottojärjestelmän yhteyttä toimeentuloon ja työllisyyteen. Keskustelemme optimaalisen järjestelmän ominaisuuksista käsitteellisesti, vertailemme Suomen järjestelmää Saksan ja Yhdysvaltojen ...
 • Miten nettotulot muuttuvat eläkkeelle siirryttäessä? : Tarkastelu nettotulosuhteen muutoksesta vuosina 2002–2017 

  Rantala, Juha; Pyy-Martikainen, Marjo; Riihelä, Marja
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 04/2021 (Eläketurvakeskus, 24.05.2021)
  Eläkepolitiikan tavoitteena on turvata kaikille eläkeläisille kohtuullinen toimeentulo ja estää köyhyys. Tutkimus sisältää tiiviin katsauksen nettotulojen muuttumisesta eläkkeelle siirtymisen yhteydessä vuosina 2002, 2007, ...
 • Mikä lääkkeissä maksaa? Selvitys lääkkeiden hintaan vaikuttamisesta ja ohjauksesta 

  Kinnunen, Mari; Laukkonen, Marja-Liisa; Linnosmaa, Ismo; Mäklin, Suvi; Nokso-Koivisto, Oskari; Saxell, Tanja; Siikanen, Markku; Toivanen, Otto; Valmari, Nelli
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja : 19 (Valtioneuvoston kanslia, 19.03.2021)
  Selvityksessä arvioidaan avohoidon reseptilääkemarkkinoiden toimintaa ja sääntelyä sekä apteekkien tehtäviä ja toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Työpaketissa A tarkastellaan, mikä avohoidon reseptilääkkeissä maksaa, ...
 • Työntekijöiden edustus yrityksen päätöksenteossa 

  Harju, Jarkko
  Edistys-analyysit : 1/2021 (Teollisuuden Palkansaajat, 12.01.2021)
  Teollisuuden palkansaajat ja kansainvälinen tutkimusryhmä selvittivät 30 vuotta voimassa olleen hallintoedustuslain toteutumista yrityksissä henkilöstön edustajille lähetetyllä kyselyllä. Vastauksista käy ilmi, että erot ...

Näytä lisää