Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa VATT Muistiot

  • Puurakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Simola, Antti
   VATT Muistiot : 29 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.02.2013)
   Muistiossa esitellään Työ- ja elinkeinoministeriön Valtion taloudellisella tutkimuskeskuksella (VATT) teettämän puurakentamisen yhteiskunnallisia vaikutuksia arvioineen selvityksen keskeisimmät tulokset. Tarkastelimme ...
  • Terveellisten elintapojen taloudelliset ohjauskeinot 

   Rauhanen, Timo
   VATT Muistiot : 30 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.02.2013)
   Tämän HYVINVOIPA-hankkeen osion tavoitteena on koota kansallinen ja eurooppalainen kokemus verotuksen ja hinnoittelun ohjaustoimista elintarvikkeiden hyvien valintojen ja liikunta‐aktiivisuuden lisäämiseksi sekä tutkia ...
  • Alueellistamisen taloudelliset vaikutukset 

   Pursiainen, Heikki
   VATT Valmisteluraportit : 14 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.03.2013)
   Valtiovarainministeriön toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä tarkastellaan valtion työpaikkojen sijoittamisen alueellistamisen, erityisesti alueellistamisen taloudellisia vaikutuksia kohdealueella. Tarkastelun kohteena ...
  • Kouluvaikutus ja tuloksellisuusrahoitus lukiokoulutuksessa 

   Ansala, Laura; Pääkkönen, Jenni
   VATT Valmisteluraportit : 16 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.03.2013)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan lukioihin suunnitellun tuloksellisuusrahoituksen perusteita useista näkökulmista. Aluksi käydään läpi kannustejärjestelmien teoriaperusteita ja sen jälkeen perehdytään niiden käytännön ...
  • ATVA-työryhmän kustannus-hyötykehikon arvio 

   Pursiainen, Heikki
   VATT Muistiot : 27 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.03.2013)
  • Inflaation vaikutus investointi- ja säästämiskannustimiin 

   Grönberg, Sami
   VATT Muistiot : 31 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.03.2013)
   Tässä muistiossa arvioidaan, kuinka inflaation sekä yhteisö- ja pääomaverokantojen vaikutukset välittyvät investointi- ja säästämiskannustimiin. Investointikannustimia kuvataan King-Fullerton -menetelmän avulla, joka ...
  • Puolustusvoimauudistuksen aluetaloudelliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Tamminen, Saara
   VATT Valmisteluraportit : 15 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.03.2013)
   Vuosina 2012–2015 toteutettavassa puolustusvoimauudistuksessa (PVU) lakkautetaan ja yhdistetään useita joukko-osastoja eri puolilla Suomea sekä organisoidaan uudelleen puolustusvoimien tukitoimintoja ja logistiikkaa. Tässä ...
  • Vuoden 2013 vero- ja etuusperusteiden muutosten vaikutukset kotitalouksiin 

   Viitamäki, Heikki
   VATT Muistiot : 32 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.04.2013)
   Muistiossa arvioidaan ansiotuloveroihin ja sosiaalietuuksiin vuonna 2013 tehtyjen muutosten vaikutuksia kotitalouksien käytettävissä olevien tuloihin, veroasteisiin ja tulonjakoon. Tarkasteltavana ovat ainoastaan lainsäädännön ...
  • Työmarkkinoiden polarisaatio Suomessa 

   Mitrunen, Matti
   VATT Muistiot : 33 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.05.2013)
   Suomen työmarkkinat ovat polarisoitumassa, eli keskipalkkaisten ammattien työvoimaosuus korkea- ja matalapalkkaisiin ammatteihin verrattuna on laskenut. Esimerkiksi lähihoitajien ja diplomi-insinöörien työvoimaosuudet ovat ...
  • Kaupunkialueiden maankäyttö ja taloudellinen kehitys – maapolitiikan vaikutuksista tuottavuuteen sekä työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen 

   Loikkanen, Heikki A.
   VATT Valmisteluraportit : 17 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.05.2013)
   Suomessa tuottavuuskehityksen sekä asunto- ja työmarkkinoiden toimivuuden riippuvuus kaupunkialueiden maankäytön rakenteista on jäänyt liian vähälle huomiolle. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella kaupunkialueen suuri ...
  • Vanhuspalveluiden tuottavuus ja vanhuksen toimintakyvyn heikkeneminen 

   Saxell, Tanja; Luoma, Kalevi
   VATT Muistiot : 34 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.06.2013)
   Väestön ikääntyessä ja elinajanodotteen pidentyessä vanhuspalveluiden aiheuttamien kustannusten kasvuun kohdistuu merkittäviä paineita myös tulevaisuudessa. Jotta julkisia resursseja voidaan allokoida tehokkaasti, on ...
  • Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia 

   Grönberg, Sami; Kari, Seppo; Ropponen, Olli
   VATT Valmisteluraportit : 18 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 13.08.2013)
   Tässä raportissa tarkastellaan 4.4.2013 kehysriihessä tehtyjen päätösten vaikutusta yrittäjän ja hänen yrityksensä verotukseen sekä investointikannusteisiin. Yrittäjän oletetaan valitsevan tulolajit (palkan ja osingon) ...
  • Verohallinnon ja VATT:n yhteishankkeiden tulokset 

   Harju, Jarkko; Kosonen, Tuomas; Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 35 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.10.2013)
  • Kokemuksia verotukien evaluoinnista eräissä maissa 

   Rauhanen, Timo
   VATT Muistiot : 36 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.12.2013)
   Timo Rauhasen esseessä perusteellaan, miksi Suomessa on hyvän hallinnon ja politiikan valmistelun kannalta syytä aloittaa verotukien systemaattinen evaluointi.
  • Miksi kestävyysvajelaskelmat eroavat toisistaan? Hoito- ja hoivamenoista tehtyjen oletusten vaikutus tuloksiin 

   Klavus, Jan; Pääkkönen, Jenni
   VATT Valmisteluraportit : 20 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.03.2014)
   Raportissa arvioidaan maassamme viime aikoina tehtyjen julkisen talouden kestävyysvajelaskelmien analyysimalleja, taustaoletuksia ja tuloksia. Laskelmien vertailu osoittaa kestävyysindikaattorin olevan erityisen herkkä ...
  • Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa 

   Louhivuori, Valtter
   VATT Muistiot : 37 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.09.2014)
   Suomalaisen yritystukijärjestelmän on julkisuudessa arvosteltu suosivan erityisesti suuria yrityksiä. Muistion mukaan pienet ja keskisuuret yritykset saavat kuitenkin valtaosan Suomessa myönnetyistä yritystuista. Myös ...
  • Asumisen verotus - katsaus taloustieteelliseen kirjallisuuteen 

   Eerola, Essi; Lyytikäinen, Teemu; Saarimaa, Tuukka
   VATT Muistiot : 38 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.09.2014)
   Tarkastelemme tässä muistiossa asumisen verotusta ja siihen liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Esittelemme, millä tavalla asumisen verotus ohjaa kotitalouksien käyttäytymistä ja arvioimme, kuinka suuria käyttäytymisvaikutukset ...
  • Oppivelvollisuusiän pidentämisen kustannusvaikutukset 

   Kuosmanen, Isa; Moisio, Antti
   VATT Muistiot : 39 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 13.10.2014)
  • Esiselvitys ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista 

   Garam, Irma; Jaalivaara, Janne; Kuosmanen, Isa; Suhonen, Tuomo
   VATT Valmisteluraportit : 21 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.10.2014)
   Tämän esiselvityksen tarkoituksena on tilastoja ja tutkimuskirjallisuutta tarkastelemalla viitoittaa tietä tulevalle tutkimukselle ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista Suomessa. Raportissa ...
  • Literature review of the dynamic effects of corporate income taxation 

   Kari, Seppo; Ropponen, Olli
   VATT Muistiot : 40 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.11.2014)
   This mimeo provides a literature review of corporate income taxation. The results in the literature are then used to try to understand the most likely implications of a Finnish corporate income tax rate cut in 2014. The ...