Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT Tutkimukset

  • 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Koljonen, Tiina; Lehtilä, Antti
   VATT Tutkimukset : 170 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 07.03.2013)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan EU:n alkuperäistä 20 prosentin päästötavoitetta tiukemman 30 prosentin päästötavoitteen toteuttamisen vaikutuksia Suomessa toimialojen, koko kansantalouden, valtiontalouden ja kuluttajien ...
  • Ajopuusta mallioppilaaksi. Näkökulmia Suomen polusta vaurauteen 

   Leppänen, Seppo
   VATT Julkaisut : 73 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 27.10.2020)
   Talousneuvoston pitkäaikainen pääsihteeri Seppo Leppänen pohtii kirjassaan Ajopuusta mallioppilaaksi: näkökulmia Suomen polusta vaurauteen maamme yhteiskunnan ja talouden kehitystä kriiseistä kärsivästä ajopuusta ...
  • Aktiivimallin vaikutukset työttömiin ja TE-toimistojen toimintaan 

   Kyyrä, Tomi; Naumanen, Päivi; Pesola, Hanna; Uusitalo, Roope; Ylikännö, Minna
   VATT Tutkimukset : 189 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 01.11.2019)
   Raportissa arvioidaan vuoden 2018 alussa käyttöönotetun aktiivimallin vaikutuksia. Mallin tavoitteena oli lisätä työllisyyttä kannustamalla työttömiä aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyysjakson ajan. ...
  • Alueelliset palkkaerot sosiaali- ja terveydenhuollossa 

   Lyytikäinen, Teemu; Saxell, Tanja; Siikanen, Markku; Toikka, Max
   VATT Tutkimukset : 192 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 25.03.2022)
   Alueelliset erot sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden palkoissa voivat johtaa merkittäviin alue-eroihin palvelutuotannon kustannuksissa, sillä henkilöstökulut muodostavat valtaosan kustannuksista. Tässä tutkimuksessa ...
  • Asuntojen hintojen alueellinen eriytyminen Suomessa 

   Eerola, Essi; Lyytikäinen, Teemu; Vanhapelto, Tuuli
   VATT Tutkimukset : 191 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 18.12.2020)
   Asuntohintakehitystä seurataan tarkasti julkisessa keskustelussa. Laskevat asuntohinnat merkitsevät asuntojen nykyisten omistajien varallisuuden laskua. Vastaavasti asuntohintojen nousu heikentää erityisesti pienituloisten ...
  • Ekotehokkuutta parantavat investoinnit kesämökeillä 

   Perrels, Adriaan; Sahari, Anna
   VATT Tutkimukset : 145 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.04.2009)
   Tässä selvityksessä arvioidaan kesämökkien sähkönkulutuksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia sekä mahdollisuutta pienentää mökkien sähkönkulutusta vaihtoehtoisten lämmitysratkaisujen avulla. Tarkastelun kohteena ovat ...
  • Eliittilukioiden vaikutukset ylioppilaskirjoitusten tuloksiin 

   Tervonen, Lassi; Kortelainen, Mika; Kanninen, Ohto
   VATT Tutkimukset : 186 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.05.2017)
   Tutkimuksessa selvitetään minkälaisia vaikutuksia eliittilukioon pääsyllä ja siellä opiskelulla on ylioppilaskirjoitusten tuloksiin. Analyysi keskittyy viiteen pääkaupunkiseudun lukioon, joiden yleislinjojen keskiarvorajat ...
  • Energia- ja ilmastopoliittisen toimenpidekokonaisuuden vaikutukset energiajärjestelmään ja kansantalouteen vuoden 2013 jälkeisessä päästökauppajärjestelmässä 

   Honkatukia, Juha; Forsström, Juha; Pursiheimo, Esa
   VATT Tutkimukset : 165 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.08.2011)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida päästökaupan ja erityisesti erihintaisten päästöoikeuksien vaikutuksia energian tuotantoon ja kulutukseen sekä kansantalouteen osana energia- ja ilmastopoliittista toimenpidekok ...
  • Hoivakodissa vai kotihoivassa? Suurten ikäluokkien halukkuus maksaa vanhuspalveluista 

   Pursiainen, Heikki; Seppälä, Timo
   VATT Tutkimukset : 173 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.08.2013)
   Suurten ikäluokkien vanhushoivan rahoitus on ajankohtainen kysymys. Koska verotulojen tuntuva lisääminen vanhushoivan rahoittamiseksi ei ole mahdollista, on luultavaa, että suuret ikäluokat joutuvat itse maksamaan suuren ...
  • Hovioikeuksien käsittelyaikojen erot ja aluerakenne 

   Kangasharju, Aki; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja
   VATT Tutkimukset : 152 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 10.12.2009)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan hovioikeuksien toiminnan tehokkuutta ja aluerakennetta. Tehokkuutta arvioidaan asioiden käsittelyaikojen perusteella ottaen huomioon asioiden luonne sekä resurssit ja ruuhkautuneisuus. ...
  • Hyvän valtionosuusjärjestelmän periaatteet 

   VATT-työryhmä; Saarimaa, Tuukka; Pursiainen, Heikki; Tukiainen, Janne
   VATT-julkaisuja : 70 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 13.05.2015)
   Suomen julkinen sektori on kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen hajautettu paikallistasolle eli kunnille. Tästä syystä valtion kunnille maksamat valtionosuudet ovat merkittävä menoerä. Nyt käsillä olevassa VATT ...
  • Hyvän veropolitiikan periaatteet 

   VATT-työryhmä; Kari, Seppo; Rauhanen, Timo; Eerola, Essi; Kosonen, Tuomas; Lyytikäinen, Teemu; Saarimaa, Tuukka
   VATT-julkaisuja : 63 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.06.2013)
   Ensimmäinen VATT-Analyysi käy läpi viime vuosien taloustieteellisen verotutkimuksen viisaudet ja johtopäätökset, joiden nojaan hyvä veropolitiikka rakentuu. Tarkastelemme sitä, miten verotus vaikuttaa kotitalouksien ja ...
  • Ikääntymisen vaikutukset taloudelliseen kehitykseen Suomen maakunnissa ja Keski-Suomen seutukunnissa - kuinka vastata kuntatalouden menopaineiden kasvuun? 

   Honkatukia, Juha; Kinnunen, Jouko; Ahokas, Jussi
   VATT Tutkimukset : 167 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.09.2011)
   Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu julkisten menojen alueellista kehitystä laskennallisen yleisen tasapainon mallin avulla. Tutkimuksessa pyritään ennakoimaan kuntatalouden rahoitustilanteen kehityksen alueellisia eroja ...
  • Julkaisujen vaativuus tieteenaloittain 

   Räty, Tarmo
   VATT Tutkimukset : 151 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.07.2009)
   Tässä tutkimuksessa lasketaan vaativuuskertoimet OECD:n FOS2007-tieteenalaluokituksen mukaisesti. Vaativuuskerroin kertoo yhden julkaisun vaatiman työmäärän tutkimustyövuosina. Kertoimet estimoidaan seitsemälle eri ...
  • Julkisen talouden kestävyysvaje ja eläkeiän nostaminen 

   Oksanen, Heikki
   VATT Tutkimukset : 177 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.10.2014)
   Tutkimuksessa tarkastellaan vanhuuseläkeiän merkittävää nostamista, ensin viidellä vuodella 10 vuoden aikana ja vasta sen jälkeen sen sitomista elinajan pitenemiseen. Selvitystä tarvitaan, jotta saadaan perusteltu kokonaiskuva ...
  • Kansantalouden kehitys vähähiiliskenaarioissa 

   Honkatukia, Juha; Niemi, Janne; Tamminen, Saara
   VATT Tutkimukset : 178 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.11.2014)
   Low Carbon Finland 2050 -platform -hankkeen loppuraportti Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kansantalouden kehitystä Low Carbon 2050-skenaarioissa. Tarkasteluun käytetään laskennallista yleisen tasapainon mallia, jossa ...
  • Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräysten aluetaloudelliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Simola, Antti; Airaksinen, Miimu; Vainio, Terttu
   VATT Tutkimukset : 182 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.09.2015)
   Tutkimme EU:n energiatehokkuusdirektiivin taloudellisia vaikutuksia Suomessa sekä kansallisella että suuraluetasolla. Suomella on ohjeellisena tavoitteena vähentää energian loppukäyttöä 310 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä. ...
  • Kriisien jälkeen – Suomen talouden rakenteellinen kehitys vuosina 2013–2030 

   Honkatukia, Juha; Ahokas, Jussi; Simola, Antti
   VATT Tutkimukset : 176 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 10.02.2014)
   Tässä tutkimusraportissa esitellään Suomen talouden ennakoitu perusura ja sen taustaskenaario vuosille 2013–2030. Tutkimus on osa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja neljän ministeriön (TEM, OKM, VM, STM) toteuttamaa ...
  • Kuluttajien näkemyksiä kotitalouden ilmastovaikutusten seuranta- ja palautejärjestelmästä - Climate Bonus -hankeraportti (WP5) 

   Hyvönen, Kaarina; Saastamoinen, Mika; Timonen, Päivi; Kallio, Arto; Hongisto, Mikko; Melin, Magnus; Södergård, Caj; Perrels, Adriaan
   VATT Tutkimukset : 143:4 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.09.2009)
   Tämä raportti kuuluu Climate Bonus -hankkeen raporttisarjaan. Raportti esittelee hankkeessa kehitettyä Ilmastopalautepalvelun demonstraatioversiota sekä palvelun kuluttajapilotoinnin toteutusta ja tuloksia. Palvelun avulla ...
  • Lapin ja Kainuun sosiaaliturvamaksuvapautuksen vaikutus yritysten työllisyyteen, palkkoihin ja kannattavuuteen 

   Korkeamäki, Ossi
   VATT Tutkimukset : 163 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.04.2011)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan Lapin ja Kainuun yritysten alueellisen sosiaaliturvamaksuvapautuksen vaikutusta yritysten työllisyyteen, palkkasummaan ja voittoihin sekä näissä yrityksissä työskentelevien tuntipalkkoihin. ...