Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa VATT Tutkimukset

  • Tuloerojen ja terveyden välinen yhteys Suomessa 

   Pekkala, Johanna
   VATT Tutkimukset : 142 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.03.2009)
   Tutkimuksessa selvitetään, minkälainen yhteys maakuntien tuloeroilla oli pitkäaikaissairastavuuteen ja yleiseen terveydentilaan Suomessa vuosina 2003 ja 2004, ja tutkitaan, oliko tuloerojen yhteys yksilöiden terveyteen ...
  • Terveyskeskusten tehokkuutta ja tuottavuutta selittävät tekijät 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Aaltonen, Juho
   VATT Julkaisut : 49 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 12.03.2009)
  • Maahanmuuttajien poismuutto Suomesta 

   Karvinen, Anni-Mari
   VATT Tutkimukset : 144 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 07.04.2009)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä maahanmuuttajiin liittyvät tekijät tai havaitut ominaisuudet ovat yhteydessä Suomesta poismuuttoon (tutkimuskysymys 1). Lisäksi tarkoituksena on tutkia, voidaanko lähtö- ...
  • Ääriarvomenetelmät sähkömarkkinoiden riskinarvioinnissa 

   Tuovinen, Tarja
   VATT Tutkimukset : 146 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.04.2009)
   Tutkimuksessa verrataan ääriarvoteoriaan perustuvia menetelmiä muihin yleisesti käytettyihin riskinarviointimenetelmiin. Menetelmiä sovelletaan sähköpörssi Nord Poolin Suomen aluehinnan tunnittaisiin sähkön hinnan vaihteluihin ...
  • Ekotehokkuutta parantavat investoinnit kesämökeillä 

   Perrels, Adriaan; Sahari, Anna
   VATT Tutkimukset : 145 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.04.2009)
   Tässä selvityksessä arvioidaan kesämökkien sähkönkulutuksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia sekä mahdollisuutta pienentää mökkien sähkönkulutusta vaihtoehtoisten lämmitysratkaisujen avulla. Tarkastelun kohteena ovat ...
  • Väestön ikääntymisestä johtuvien julkisten kulutusmenojen kasvun rakenteelliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Marttila, Kimmo; Kinnunen, Jouko
   VATT Tutkimukset : 147 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.05.2009)
   Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu julkisten menojen kehitystä lähivuosina julkisen sektorin kulutusta ennustavan ekonometrisen mallin ja alueellisen YTP-mallin avulla. Ekonometrisen mallin perusteella väestön kasvu selittää ...
  • Terveyspalvelusetelien hyvinvointi- ja kustannusvaikutukset jonotetuissa toimenpiteissä 

   Mälkönen, Ville; Seppälä, Timo
   VATT Tutkimukset : 149 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.06.2009)
   Tässä tutkimuksessa havainnollistetaan teoreettisesti, että hoitojonoista potilaille aiheutuvat kustannukset ohjaavat palveluiden kysyntää hinnan tavoin julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Julkinen valta voi palvelusetelien ...
  • Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli 

   Kröger, Outi; Kari, Seppo
   VATT Tutkimukset : 148 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 10.06.2009)
   Selvityksessä tarkastellaan osinkojen ja osakkeiden luovutusvoittojen verotuksen kansainvälistä kehitystä viime vuosina. Norjan vuonna 2006 käyttöönottamassa osakasmallissa vero kohdistuu normaalituoton ylittävään osaan ...
  • Julkaisujen vaativuus tieteenaloittain 

   Räty, Tarmo
   VATT Tutkimukset : 151 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.07.2009)
   Tässä tutkimuksessa lasketaan vaativuuskertoimet OECD:n FOS2007-tieteenalaluokituksen mukaisesti. Vaativuuskerroin kertoo yhden julkaisun vaatiman työmäärän tutkimustyövuosina. Kertoimet estimoidaan seitsemälle eri ...
  • Kuluttajien näkemyksiä kotitalouden ilmastovaikutusten seuranta- ja palautejärjestelmästä - Climate Bonus -hankeraportti (WP5) 

   Hyvönen, Kaarina; Saastamoinen, Mika; Timonen, Päivi; Kallio, Arto; Hongisto, Mikko; Melin, Magnus; Södergård, Caj; Perrels, Adriaan
   VATT Tutkimukset : 143:4 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.09.2009)
   Tämä raportti kuuluu Climate Bonus -hankkeen raporttisarjaan. Raportti esittelee hankkeessa kehitettyä Ilmastopalautepalvelun demonstraatioversiota sekä palvelun kuluttajapilotoinnin toteutusta ja tuloksia. Palvelun avulla ...
  • Verotuksen ja sosiaaliturvan uudistaminen - miksi ja mihin suuntaan? 

   Kari, Seppo; Pehkonen, Jaakko; Eerola, Essi
   VATT Julkaisut : 54 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.10.2009)
   Artikkelikokoelma tarkastelee sosiaaliturvan ja verotuksen uudistamistarpeita. Se pyrkii sekä avaamaan taustalla olevia kysymyksiä että tuomaan aineksia keskusteluun siitä, mihin suuntaan pitäisi edetä. Teemat pohjaavat ...
  • Hovioikeuksien käsittelyaikojen erot ja aluerakenne 

   Kangasharju, Aki; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja
   VATT Tutkimukset : 152 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 10.12.2009)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan hovioikeuksien toiminnan tehokkuutta ja aluerakennetta. Tehokkuutta arvioidaan asioiden käsittelyaikojen perusteella ottaen huomioon asioiden luonne sekä resurssit ja ruuhkautuneisuus. ...
  • Oman pääoman tuoton vähennyskelpoisuus yritysverotuksessa - Belgian malli 

   Kari, Seppo; Kerkelä, Leena
   VATT Tutkimukset : 153 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 16.12.2009)
   Raportissa tarkastellaan yritysverotuksen mallia, jossa oman pääoman laskennallinen kustannus vähennetään yrityksen veronalaisesta tulosta. Tätä vähennystä kutsutaan ACE-malliksi (Allowance for Corporate Equity). Vähennys ...
  • Talouden rakenteet 2009 

   Rauhanen, Timo; Kröger, Outi; Ilmakunnas, Seija
   VATT Julkaisut : 55 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2009)
   Talouden rakenteet 2009 -teos on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen vuosittain julkaisema laaja ja tiivis tietopaketti Suomen taloudesta ja sen kehityksestä. Julkinen talous on siinä keskeisesti esillä ja verotusta ...
  • Valtionyhtiöt 1975-2008 

   Junka, Teuvo
   VATT Tutkimukset : 155 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.03.2010)
   Valtionyhtiöiden osakepääoma oli tarkastelujakson alkuvuosina alle miljardi euroa. Suurimmillaan varsinaisten valtionyhtiöiden osakepääoma oli runsaat kolme miljardia euroa vuonna 1998 ja vuonna 2008 se oli laskenut kahteen ...
  • Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 

   Honkatukia, Juha; Ahokas, Jussi; Marttila, Kimmo
   VATT Tutkimukset : 154 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.04.2010)
   Tässä julkaisussa esitellään Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) arvioimat talouden rakenneanalyysin tulokset ja näkemykset toimialakohtaisesta työvoiman tarpeesta vuoteen 2025 saakka. Analyysi on toteutettu ...
  • Yritysveropohjan harmonisoimisen vaikutus Suomen yhteisöverotuottoon 

   Kari, Seppo; Harju, Jarkko
   VATT Tutkimukset : 156 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.04.2010)
   Euroopan komission työryhmä on valmistellut direktiiviesitystä yhteisen yritysveropohjan (CCCTB) käyttöön ottamisesta EU:n jäsenmaissa. Hanke näyttäisi sisältyvän myös helmikuussa 2010 nimitetyn uuden komission ohjelmaan. ...
  • Mainettaan parempi tuottavuusohjelma? Katsaus valtion virastojen ja laitosten työn tuottavuuteen ja työhyvinvointiin 

   Kangasharju, Aki; Pääkkönen, Jenni
   VATT Tutkimukset : 159 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.06.2010)
   Valtion tuottavuusohjelma käynnistyi vuonna 2003 osana hallinnon kehittämistoimintaa. Keväällä 2005 hallitus linjasi, että vain puolet valtionhallinnon poistuman johdosta vapautuvista työpaikoista täytetään. Tämä päätös ...
  • Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa 

   Kangasharju, Aki; Mikkola, Teija; Mänttäri, Tuomas; Tyni, Tero; Valta, Maija
   VATT Tutkimukset : 160 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.12.2010)
   Tässä työssä mitataan vanhuspalveluiden tuottavuutta ottamalla huomioon hoidon vaikuttavuus vanhusten toimintakykyyn. Tutkimus perustuu 21 kunnan tietoihin oman tuotannon ja ostopalveluiden suoritteista ja panoksista ...
  • Politiikkatoimien vaikutukset työvoiman tarpeeseen Suomen taloudessa 2010-2025 

   Honkatukia, Juha; Ahokas, Jussi
   VATT Tutkimukset : 161 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.12.2010)
   Tässä raportissa ennakoidaan työvoiman tarvetta Suomen taloudessa vuosien 2010 ja 2025 välisenä aikana. Työvoiman tarvearviot ovat keskeinen osa julkisen sektorin ennakointijärjestelmää, jonka avulla pyritään hahmottamaan ...