Selaus syöttöajan mukaan kokoelmassa VATT Tutkimukset

  • Alueelliset palkkaerot sosiaali- ja terveydenhuollossa 

   Lyytikäinen, Teemu; Saxell, Tanja; Siikanen, Markku; Toikka, Max
   VATT Tutkimukset : 192 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 25.03.2022)
   Alueelliset erot sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden palkoissa voivat johtaa merkittäviin alue-eroihin palvelutuotannon kustannuksissa, sillä henkilöstökulut muodostavat valtaosan kustannuksista. Tässä tutkimuksessa ...
  • Asuntojen hintojen alueellinen eriytyminen Suomessa 

   Eerola, Essi; Lyytikäinen, Teemu; Vanhapelto, Tuuli
   VATT Tutkimukset : 191 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 18.12.2020)
   Asuntohintakehitystä seurataan tarkasti julkisessa keskustelussa. Laskevat asuntohinnat merkitsevät asuntojen nykyisten omistajien varallisuuden laskua. Vastaavasti asuntohintojen nousu heikentää erityisesti pienituloisten ...
  • Ajopuusta mallioppilaaksi. Näkökulmia Suomen polusta vaurauteen 

   Leppänen, Seppo
   VATT Julkaisut : 73 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 27.10.2020)
   Talousneuvoston pitkäaikainen pääsihteeri Seppo Leppänen pohtii kirjassaan Ajopuusta mallioppilaaksi: näkökulmia Suomen polusta vaurauteen maamme yhteiskunnan ja talouden kehitystä kriiseistä kärsivästä ajopuusta ...
  • Yritysveropohjan harmonisointi (CCCTB) ja Suomen yhteisöverotuotto 

   Kauppinen, Ilpo; Ropponen, Olli
   VATT Tutkimukset : 190 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 17.06.2020)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan Euroopan komission direktiiviesityksen mukaisen yhteisen yhdistetyn veropohjan (CCCTB) verotuottoseuraamuksia Suomelle. Komission esitys on jatkoa vuonna 2011 tehdylle esitykselle ja on ...
  • Aktiivimallin vaikutukset työttömiin ja TE-toimistojen toimintaan 

   Kyyrä, Tomi; Naumanen, Päivi; Pesola, Hanna; Uusitalo, Roope; Ylikännö, Minna
   VATT Tutkimukset : 189 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 01.11.2019)
   Raportissa arvioidaan vuoden 2018 alussa käyttöönotetun aktiivimallin vaikutuksia. Mallin tavoitteena oli lisätä työllisyyttä kannustamalla työttömiä aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyysjakson ajan. ...
  • Eliittilukioiden vaikutukset ylioppilaskirjoitusten tuloksiin 

   Tervonen, Lassi; Kortelainen, Mika; Kanninen, Ohto
   VATT Tutkimukset : 186 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.05.2017)
   Tutkimuksessa selvitetään minkälaisia vaikutuksia eliittilukioon pääsyllä ja siellä opiskelulla on ylioppilaskirjoitusten tuloksiin. Analyysi keskittyy viiteen pääkaupunkiseudun lukioon, joiden yleislinjojen keskiarvorajat ...
  • Verotuet valtion politiikkavälineenä ja ohjauskeinona 

   Rauhanen, Timo
   VATT Julkaisut : 71 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.05.2017)
   Julkisen sektorin rahoituksesta huolehtimisen lisäksi verotukselle on usein asetettu muitakin tavoitteita. Niiden saavuttamiseksi käytettäviä ohjauskeinoja ja politiikkavälineitä ovat erimuotoiset veronhuojennukset eli ...
  • Suomen talous 2015–2030: Laskelmia politiikkatoimien vaikutuksista 

   Honkatukia, Juha; Lehmus, Markku
   VATT Tutkimukset : 183 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.05.2016)
   Raportissa tarkastellaan Suomen talouden kehitystä vuoteen 2030 sen valossa, miltä kehitys näyttäisi ilman politiikkamuutoksia ja toisaalta sen jälkeen, kun otetaan huomioon jo päätetyt politiikkamuutokset sekä keskeiset ...
  • Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräysten aluetaloudelliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Simola, Antti; Airaksinen, Miimu; Vainio, Terttu
   VATT Tutkimukset : 182 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.09.2015)
   Tutkimme EU:n energiatehokkuusdirektiivin taloudellisia vaikutuksia Suomessa sekä kansallisella että suuraluetasolla. Suomella on ohjeellisena tavoitteena vähentää energian loppukäyttöä 310 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä. ...
  • Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2015–2030 

   Honkatukia, Juha; Niemi, Janne; Ahokas, Jussi; Simola, Antti; Tamminen, Saara; Lehmus, Markku
   VATT Tutkimukset : 181 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.05.2015)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työvoiman tarpeen kehitystä Suomen taloudessa vuosien 2015 ja 2030 välisenä aikana. Tutkimuksessa laaditaan Suomen taloudesta tulevaisuusskenaarioita, joiden perusteella lasketaan ...
  • Hyvän valtionosuusjärjestelmän periaatteet 

   VATT-työryhmä; Saarimaa, Tuukka; Pursiainen, Heikki; Tukiainen, Janne
   VATT-julkaisuja : 70 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 13.05.2015)
   Suomen julkinen sektori on kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen hajautettu paikallistasolle eli kunnille. Tästä syystä valtion kunnille maksamat valtionosuudet ovat merkittävä menoerä. Nyt käsillä olevassa VATT ...
  • Veromuutosten vaikutukset sukupuolen mukaan vuosina 1993–2012 

   Viitamäki, Heikki; Riihelä, Marja
   VATT Tutkimukset : 180 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.02.2015)
   Tutkimuksessa on arvioitu veropoliittisten ratkaisujen vaikutuksia naisten ja miesten väliseen taloudelliseen tasa-arvoon vuosina 1993–2012. Veromuutosten seurauksena ansiotuloverotus on merkittävästi keventynyt. Vaikutukset ...
  • Lukioiden väliset erot ja paremmuusjärjestys 

   Pursiainen, Heikki; Kortelainen, Mika; Pääkkönen, Jenni
   VATT Tutkimukset : 179 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.11.2014)
   Tutkimuksessa selvitetään Suomen päivälukioiden tuottamia arvonlisiä ja arvonlisiin pohjautuvia paremmuusjärjestyksiä vuosille 2002-2013. Lukioiden välinen vertailu perustuu arvonlisämenetelmään, jossa kontrolloidaan ...
  • Kansantalouden kehitys vähähiiliskenaarioissa 

   Honkatukia, Juha; Niemi, Janne; Tamminen, Saara
   VATT Tutkimukset : 178 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.11.2014)
   Low Carbon Finland 2050 -platform -hankkeen loppuraportti Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kansantalouden kehitystä Low Carbon 2050-skenaarioissa. Tarkasteluun käytetään laskennallista yleisen tasapainon mallia, jossa ...
  • Julkisen talouden kestävyysvaje ja eläkeiän nostaminen 

   Oksanen, Heikki
   VATT Tutkimukset : 177 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.10.2014)
   Tutkimuksessa tarkastellaan vanhuuseläkeiän merkittävää nostamista, ensin viidellä vuodella 10 vuoden aikana ja vasta sen jälkeen sen sitomista elinajan pitenemiseen. Selvitystä tarvitaan, jotta saadaan perusteltu kokonaiskuva ...
  • Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen 

   VATT-työryhmä; Sarvimäki, Matti; Ansala, Laura; Eerola, Essi; Hämäläinen, Kari; Hämäläinen, Ulla; Pesola, Hanna; Riihelä, Marja
   VATT-julkaisuja : 67 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.06.2014)
   VATT Analyysit on laajalle lukijakunnalle tarkoitettu julkaisusarja, jossa valotetaan laitoksen tutkijavoimin kansantalouden ja talouspolitiikan keskeisiä kysymyksiä. Käsillä oleva VATT Analyysi kuvaa maahanmuuton ...
  • Kriisien jälkeen – Suomen talouden rakenteellinen kehitys vuosina 2013–2030 

   Honkatukia, Juha; Ahokas, Jussi; Simola, Antti
   VATT Tutkimukset : 176 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 10.02.2014)
   Tässä tutkimusraportissa esitellään Suomen talouden ennakoitu perusura ja sen taustaskenaario vuosille 2013–2030. Tutkimus on osa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja neljän ministeriön (TEM, OKM, VM, STM) toteuttamaa ...
  • Vuokrataso Helsingin ARA-asuntokannassa 

   Eerola, Essi; Saarimaa, Tuukka
   VATT Tutkimukset : 175 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 16.12.2013)
   ARA-asuntotuotannon keskeinen tavoite on pienituloisten kotitalouksien asumiskustannusten alentaminen. Lisäksi erityisesti Helsingissä ARA-asuntoja pidetään tärkeänä keinona asuinalueiden eriytymisen ehkäisyssä. Tämänkin ...
  • Sukupolvenvaihdoksen vaikutus perheyritysten toimintaan 

   Ropponen, Olli
   VATT Tutkimukset : 174 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.10.2013)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan sukupolvenvaihdoksen ja siihen liittyvien perintöveroseuraamusten vaikutuksia yrityksen voitonjakoon, rahoitukseen ja suorituskykyyn. Suorituskyvyllä tarkoitetaan yrityksen kasvua ja ...
  • Hoivakodissa vai kotihoivassa? Suurten ikäluokkien halukkuus maksaa vanhuspalveluista 

   Pursiainen, Heikki; Seppälä, Timo
   VATT Tutkimukset : 173 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.08.2013)
   Suurten ikäluokkien vanhushoivan rahoitus on ajankohtainen kysymys. Koska verotulojen tuntuva lisääminen vanhushoivan rahoittamiseksi ei ole mahdollista, on luultavaa, että suuret ikäluokat joutuvat itse maksamaan suuren ...