Selaus tekijän mukaan kokoelmassa VATT Tutkimukset

  • 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Koljonen, Tiina; Lehtilä, Antti
   VATT Tutkimukset : 170 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 07.03.2013)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan EU:n alkuperäistä 20 prosentin päästötavoitetta tiukemman 30 prosentin päästötavoitteen toteuttamisen vaikutuksia Suomessa toimialojen, koko kansantalouden, valtiontalouden ja kuluttajien ...
  • Energia- ja ilmastopoliittisen toimenpidekokonaisuuden vaikutukset energiajärjestelmään ja kansantalouteen vuoden 2013 jälkeisessä päästökauppajärjestelmässä 

   Honkatukia, Juha; Forsström, Juha; Pursiheimo, Esa
   VATT Tutkimukset : 165 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.08.2011)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida päästökaupan ja erityisesti erihintaisten päästöoikeuksien vaikutuksia energian tuotantoon ja kulutukseen sekä kansantalouteen osana energia- ja ilmastopoliittista toimenpidekok ...
  • Ikääntymisen vaikutukset taloudelliseen kehitykseen Suomen maakunnissa ja Keski-Suomen seutukunnissa - kuinka vastata kuntatalouden menopaineiden kasvuun? 

   Honkatukia, Juha; Kinnunen, Jouko; Ahokas, Jussi
   VATT Tutkimukset : 167 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.09.2011)
   Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu julkisten menojen alueellista kehitystä laskennallisen yleisen tasapainon mallin avulla. Tutkimuksessa pyritään ennakoimaan kuntatalouden rahoitustilanteen kehityksen alueellisia eroja ...
  • Kansantalouden kehitys vähähiiliskenaarioissa 

   Honkatukia, Juha; Niemi, Janne; Tamminen, Saara
   VATT Tutkimukset : 178 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.11.2014)
   Low Carbon Finland 2050 -platform -hankkeen loppuraportti Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kansantalouden kehitystä Low Carbon 2050-skenaarioissa. Tarkasteluun käytetään laskennallista yleisen tasapainon mallia, jossa ...
  • Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräysten aluetaloudelliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Simola, Antti; Airaksinen, Miimu; Vainio, Terttu
   VATT Tutkimukset : 182 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.09.2015)
   Tutkimme EU:n energiatehokkuusdirektiivin taloudellisia vaikutuksia Suomessa sekä kansallisella että suuraluetasolla. Suomella on ohjeellisena tavoitteena vähentää energian loppukäyttöä 310 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä. ...
  • Kriisien jälkeen – Suomen talouden rakenteellinen kehitys vuosina 2013–2030 

   Honkatukia, Juha; Ahokas, Jussi; Simola, Antti
   VATT Tutkimukset : 176 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 10.02.2014)
   Tässä tutkimusraportissa esitellään Suomen talouden ennakoitu perusura ja sen taustaskenaario vuosille 2013–2030. Tutkimus on osa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja neljän ministeriön (TEM, OKM, VM, STM) toteuttamaa ...
  • Politiikkatoimien vaikutukset työvoiman tarpeeseen Suomen taloudessa 2010-2025 

   Honkatukia, Juha; Ahokas, Jussi
   VATT Tutkimukset : 161 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.12.2010)
   Tässä raportissa ennakoidaan työvoiman tarvetta Suomen taloudessa vuosien 2010 ja 2025 välisenä aikana. Työvoiman tarvearviot ovat keskeinen osa julkisen sektorin ennakointijärjestelmää, jonka avulla pyritään hahmottamaan ...
  • Selvitys Suomen nykyisestä ja tulevasta puunkäytöstä 

   Honkatukia, Juha; Simola, Antti
   VATT Tutkimukset : 164 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.06.2011)
   Tässä julkaisussa esitellään Työ- ja elinkeinoministeriön Valtion taloudellisella tutkimuskeskuksella (VATT) teettämän metsäteollisuuden puunkäyttömahdollisuuksia arvioineen selvityksen keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset. ...
  • Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen – Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012–2030 

   Honkatukia, Juha; Ahokas, Jussi
   VATT Tutkimukset : 169 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.09.2012)
   Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen talouden kehitystä ja talouskasvun edellytyksiä globaalin finanssikriisin jälkeen. Tutkimus on osa neljän ministeriön ja VATT:n yhdessä toteuttamaa talouden ennakointityötä. Kysyntä- ja ...
  • Suomen talous 2015–2030: Laskelmia politiikkatoimien vaikutuksista 

   Honkatukia, Juha; Lehmus, Markku
   VATT Tutkimukset : 183 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.05.2016)
   Raportissa tarkastellaan Suomen talouden kehitystä vuoteen 2030 sen valossa, miltä kehitys näyttäisi ilman politiikkamuutoksia ja toisaalta sen jälkeen, kun otetaan huomioon jo päätetyt politiikkamuutokset sekä keskeiset ...
  • Työvoiman tarve Suomen maakunnissa vuosina 2008-2025 

   Honkatukia, Juha; Ahokas, Jussi
   VATT Tutkimukset : 166 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.09.2011)
   Tässä raportissa esitellään työvoiman tarpeen maakunnittaiset ennusteet vuoteen 2025 asti. Työvoiman tarpeen ennakointi on keskeinen osa julkisen sektorin ennakointijärjestelmää, jonka avulla pyritään hahmottamaan erilaisia ...
  • Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 

   Honkatukia, Juha; Ahokas, Jussi; Marttila, Kimmo
   VATT Tutkimukset : 154 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.04.2010)
   Tässä julkaisussa esitellään Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) arvioimat talouden rakenneanalyysin tulokset ja näkemykset toimialakohtaisesta työvoiman tarpeesta vuoteen 2025 saakka. Analyysi on toteutettu ...
  • Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2015–2030 

   Honkatukia, Juha; Niemi, Janne; Ahokas, Jussi; Simola, Antti; Tamminen, Saara; Lehmus, Markku
   VATT Tutkimukset : 181 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.05.2015)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työvoiman tarpeen kehitystä Suomen taloudessa vuosien 2015 ja 2030 välisenä aikana. Tutkimuksessa laaditaan Suomen taloudesta tulevaisuusskenaarioita, joiden perusteella lasketaan ...
  • Vuoden 2011 energiaverouudistuksen kansantaloudelliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Tamminen, Saara
   VATT Tutkimukset : 172 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.05.2013)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ensisijaisesti vuosina 2011–2015 toteutettavan energiaverouudistuksen vaikutuksia kansantalouteen. Energiaverojen korottamista verrataan ensin kontrafaktuaaliseen vertailuskenaarioon, jossa ...
  • Väestön ikääntymisestä johtuvien julkisten kulutusmenojen kasvun rakenteelliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Marttila, Kimmo; Kinnunen, Jouko
   VATT Tutkimukset : 147 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.05.2009)
   Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu julkisten menojen kehitystä lähivuosina julkisen sektorin kulutusta ennustavan ekonometrisen mallin ja alueellisen YTP-mallin avulla. Ekonometrisen mallin perusteella väestön kasvu selittää ...