• Tulojen vaikutus työmarkkinasiirtymiin 

   Kyyrä, Tomi; Holm, Pasi
   VATT-tutkimuksia : 40 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tulojen vaikutuksia työmarkkinasiirtymiin. Yhtäältä pyritään mallittamaan työttömien henkilöiden todennäköisyyttä työllistyä avoimille työmarkkinoille. Analyysissa keskeisiä tulomuuttujia ...
  • Tuloksellisuuden ja tuottavuuden mittaus ammattikorkeakouluissa 

   Räty, Tarmo; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja
   VATT-tutkimuksia : 137 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.05.2008)
   Tässä tutkimuksessa käsitellään ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusrahoituksen kehittämistä ja ammattikorkeakoulujen tuottavuusmittausta. Tuloksellisuusmittaristo on niin laaja ja laskentatavaltaan monimutkainen, että ...
  • Työhön vai eläkkeelle? Ikääntyvien työttömien valinnat työmarkkinoilla 

   Pyy-Martikainen, Marjo
   VATT-tutkimuksia : 66 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.06.2000)
   Tutkimuksessa tarkastellaan ikääntyvien työttömien työttömyyden päättymistapoihin vaikuttavia tekijöitä hierarkkisen multinomi-logit-mallin avulla. Tutkimusaineistona on yksilötason rekisteriperusteinen paneeliaineisto, ...
  • Työllistyneiden alkupalkkojen määräytyminen 

   Kyyrä, Tomi
   VATT-tutkimuksia : 39 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimuksessa tarkastellaan työttömyyskortistosta työllistyneiden uusien työsuhteiden alkupalkkoja sekä arvioidaan, miten työvoiman työllisten palkanmuodostus poikkeaa työllistyneiden alkupalkkojen määräytymisestä. ...
  • Työpaikan avoinnaolon keston mittaaminen 

   Rantala, Juha
   VATT-tutkimuksia : 4 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Työpaikkojen syntyminen ja päättyminen ja rakenteellinen työttömyys 

   Holm, Pasi; Sinko, Pekka; Tossavainen, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 52 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa kuvataan Suomen työmarkkinoita numeerisella työvoimavirtamallilla, jossa irtisanomiset, rekrytoinnit ja palkat määräytyvät endogeenisesti yritysten ja työntekijöiden dynaamisen optimointikäyttäytymisen ...
  • Työttömyysvakuutusmaksujen työttömyysriskin mukainen porrastus ja omavastuu 

   Holm, Pasi; Kiander, Jaakko; Tuomala, Juha; Valppu, Pirkko
   VATT-tutkimuksia : 48 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Työttömyysvakuutusmaksujen toimialoittaista ja yrityskohtaista porrastamista on ehdotettu, jotta vakuutusperiaate voisi paremmin toteutua työttömyysvakuutuksessa. Tämän ajatellaan lisäävän työttömyysvakuutuksen ...
  • Työvoimakoulutuksen vaikutus työttömien työllistymiseen 

   Tuomala, Juha
   VATT-tutkimuksia : 85 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.03.2002)
   Tutkimus käsittelee aktiivisen työvoimapolitiikan sekä erityisesti työvoimakoulutuksen vaikutuksia työttömän yksilön mahdollisuuksiin löytää työpaikka avoimilta työmarkkinoilta. Tarkoituksena oli selvittää, miten ...
  • Työvoiman hankinta julkisessa työnvälityksessä 

   Räisänen, Heikki
   VATT-tutkimuksia : 107 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.02.2004)
   Tutkimuksessa käsitellään työvoiman hankintaa julkisessa työnvälityksessä vuonna 2002. Julkisen työnvälityksen kautta virtaa vuodessa noin 315 000 avointa työpaikkaa. Yritykset ovat suurin rekrytoija. 10 suurinta kaupunkia ...
  • Työvoiman riittävyys ja kohdentuminen 1990-luvulla 

   Mäki, Tuomo
   VATT-tutkimuksia : 5 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja ennakoinnista 

   Romppanen, Antti; Tuomala, Juha; Venetoklis, Takis; Ilmakunnas, Seija
   VATT-tutkimuksia : 77 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.05.2001)
   Aktiivisella työvoimapolitiikalla on suhdannepoliittinen, rakennepoliittinen ja sosiaalipoliittinen tehtävä. Samalla käytännön työvoimapolitiikka koostuu suuresta joukosta yksittäisiä toimenpiteitä. Kokonaiskuvan saamiseksi ...
  • Työvoimapolitiikan rooli ja työttömien työllistyminen 

   Rantala, Juha
   VATT-tutkimuksia : 44 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
  • Uusi biotekniikka - Mahdollisuuksien ja uhkien teknologia 

   Kuusi, Osmo
   VATT-tutkimuksia : 1 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Vakaus- ja kasvusopimuksen ensimmäiset vuodet 

   Romppanen, Antti
   VATT-tutkimuksia : 108 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.04.2004)
   Euroopan unionin vakaus- ja kasvusopimus hyväksyttiin vuonna 1997. Sopimuksella pyrittiin vahvistamaan talouspolitiikan koordinointia ja takaamaan kurinalainen finanssipolitiikka euroalueella. Sopimuksen mukaan euromaiden ...
  • Valtion palkat yleisiin työmarkkinoihin verrattuna: vuodet 1989 - 1997 

   Korkeamäki, Ossi
   VATT-tutkimuksia : 61 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.01.2000)
   Tutkimuksessa verrataan vuodet 1989-1997 kattavan suomalaisen henkilöpaneelin avulla palkkakehitystä valtiolla ja yleisillä työmarkkinoilla. Molemmille sektoreille estimoidaan inhimillisen pääoman teoriaan perustuvat ...
  • Verouudistukset - yrittäjien sosiaalietuudet ja niiden maksupohja 

   Työryhmäraportti
   VATT-tutkimuksia : 29 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Vuonna 1993 toteutettu yritys- ja pääomatulojen verouudistus muutti yrittäjien ja maatalouden harjoittajien ansiotulojen määräytymistä. Verouudistuksen suunnitteluvaiheessa ei tarkasteltu sen vaikutuksia sosiaalivakuutukseen. ...
  • Vesiliikenteen tehokas ja oikeudenmukainen hinnoittelu 

   Niskanen, Esko
   VATT-tutkimuksia : 38 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tässä työssä esitetään vesiliikenteen tehokkaan ja oikeudenmukaisen hinnoittelun periaatteet. Myös tehdään ehdotukset käytännössä perittäviksi väylämaksuiksi ja näitä verrataan nykytilanteessa perittäviin maksuihin. ...
  • Väestön ikääntymisen vaikutukset kuntatalouteen 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 136 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2007)
   Tässä tutkimuksessa on rakennettu ikääntyvän väestön taloudellisia vaikutuksia arvioiva kuntatalouden laskentamalli. Se perustuu kuntatalouteen vuonna 2004 sekä vuoteen 2040 ulottuvan väestöennusteen mukaiseen kunnittaisen ...
  • Vähimmäis- ja ansioturva vuonna 1995 

   Viitamäki, Heikki
   VATT-tutkimuksia : 28 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimuksessa tarkastellaan keskeisten toimeentuloturvaetuuksien antamaa käytettävissä olevien tulojen tasoa. Esimerkkiperheiden avulla tehty tarkastelu kuvaa etuus-, verotus- ja yleisten tulonsiirtojärjestelmien rakenteita. ...
  • Välittömän verotuksen tulonjakovaikutukset 

   Lehtinen, Teemu
   VATT-tutkimuksia : 23 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
   Tutkimuksessa käsitellään Suomen välittömien verojen järjestelmän rakennetta ja sen kehitystä progressiivisuuden ja tulonjakovaikutusten näkökulmista sekä toisaalta arvioidaan eri mittaamistapoja ja niihin vaikuttavia ...