• Panosverot ja toimialoittainen työllisyys 

   Tossavainen, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 47 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tutkimuksessa tarkastellaan työnantajan sova-maksujen alentamisen vaikutuksia työllisyyteen sekä sitä, voidaanko sova-maksujen alentaminen kompensoida energiaverotusta nostamalla siten, että valtion verotulokertymä säilyisi ...
  • Perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen peruskoulutuksen tuottavuus ja tehokkuus - Loppuraportti 

   Moisio, Antti; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja; Ollikainen, Virve
   VATT-tutkimuksia : 135 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.06.2007)
   Raportissa tehdään yhteenveto perusopetusta, lukioita ja ammatillista peruskoulutusta koskevien tutkimusten tuloksista sekä tehdään ehdotuksia jatkotutkimuksesta ja aineistojen kehittämiskohteista. Tulosten perusteella ...
  • Pitkäaikaistyöttömyys ja työttömien riski syrjäytyä avoimilta työmarkkinoilta 

   Tuomala, Juha
   VATT-tutkimuksia : 46 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tutkimuksessa selvitetään työttömien työmarkkinasiirtymiin sekä erityisesti työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä. Työmarkkinasiirtymien todennäköisyyksiä mallitetaan sekä binäärisen, että multinominaalisen logit-malllin ...
  • Polkumyynti Euroopan unionin kauppapolitiikassa 

   Mäkelä, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 41 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   EU:ssa polkumyynnillä tarkoitetaan tuotteen myymistä yhteisöön hintaan, joka on alhaisempi kuin Euroopan unioniin vievässä tuottajamaassa. Ensimmäinen yhteisön polkumyyntiä koskeva asetus tuli voimaan vuonna 1968. Vuoden ...
  • Progressiivisen tuloverotuksen vaikutus miesten työn tarjontaan 

   Kuismanen, Mika
   VATT-tutkimuksia : 14 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Rahoitusmarkkinat ja talouden tasapaino informaation taloustieteen näkökulmasta 

   Vartiainen, Hannu
   VATT-tutkimuksia : 20 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Rakenteellinen työttömyys. Tutkimusinventaari ja politiikkajohtopäätökset 

   Räisänen, Heikki
   VATT-tutkimuksia : 92 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 23.09.2002)
   Tutkimus käsittelee rakenteellista työttömyyttä ja siihen vaikuttavia politiikkatoimenpiteitä. Tutkimuksen keskeinen aineisto on 44 tutkimuksen inventaari 1) tulonjakoon, 2) verotukseen ja työn kysyntään, 3) sosiaaliturvaan, ...
  • Sosiaalinen pääoma - käsitteet, suuntaukset ja mekanismit 

   Ruuskanen, Petri
   VATT-tutkimuksia : 81 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.10.2001)
   Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalisen pääoman käsitteen teoreettista taustaa ja eri suuntauksia. Samalla pyritään selkeyttämään sosiaalisen pääoman lähteiden ja tuotosten välisiä kytkentöjä. Työssä esitetään, että on ...
  • Suomalaisen kaupunkipolitiikan taloudelliset lähtökohdat 

   Laurila, Hannu
   VATT-tutkimuksia : 45 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Kaupungistumisella on keskeinen osa mekanismissa, jolla markkinatalous kohdentaa voimavaroja eri toimialojen kesken. Kaupungistuminen tapahtuu yksityistaloudellisen päätöksenteon seurauksena kansalaisten ja yritysten ...
  • Suomen elintarvike- ja ruokapalvelualan rakenne, kilpailullisuus ja taloudellinen suorituskyky 

   Karikallio, Hanna
   VATT-tutkimuksia : 126 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.11.2006)
   Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen elintarvike- ja ruokapalvelualojen kehitystä vuosina 1994-2003. Tutkimuksessa kuvataan toimialojen rakennetta sekä alojen kehitykseen keskeisesti vaikuttaneita tekijöitä viimeisen 10 ...
  • Suomen kansallisen ilmasto-ohjelman taloudelliset vaikutukset 

   Kemppi, Heikki; Perrels, Adriaan; Lehtilä, Antti
   VATT-tutkimuksia : 75 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.06.2001)
   Tämä raportissa esitetään kansallisen ilmasto-ohjelman toteuttamisen kokonaistaloudellisia vaikutuksia. Taloudelliset ja kokonaistaloudelliset vaikutukset on laskettu energiajärjestelmämallilla (EFOM) ja kokonaistaloudellisella ...
  • Suurten teollisuusyritysten toimintasopeutus 1980-luvulla 

   Junka, Teuvo
   VATT-tutkimuksia : 12 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Talouspolitiikan funktiot ja instituutiot - Teorian rekonstruktio ja elvytyksen taloudellispoliittinen anatomia 

   Puoskari, Pentti
   VATT-tutkimuksia : 8 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Terveyskeskusten tuottavuus vuosina 1997 ja 1998 sekä tuottavuuseroja selittävät tekijät 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Koskinen, Ville
   VATT-tutkimuksia : 88 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.05.2002)
   Tutkimuksessa on data envelopment analyysin avulla vertailtu 167 yleislääkärijohtoisen terveyskeskuksen tuottavuuseroja vuosina 1997 ja 1998 sekä estimoitu havaitun tehottomuuden yhteyttä terveyskeskusten toimintaympäristöä ...
  • TK, tuottavuus ja taloudellinen kasvu 

   Kiander, Jaakko; Junka, Teuvo; Berghäll, Elina
   VATT-tutkimuksia : 121 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.05.2006)
   Tässä raportissa pyritään arvioimaan T&K-toiminnan kansantaloudellisia hyötyjä. Kyseessä on kokoava tutkimus, jossa kartoitetaan jo olemassa olevaa tutkimustietoa T&K-rahoituksen vaikuttavuudesta projekti- ja yritystasolla ...
  • Tuloerojen ja taloudellisen eriarvoisuuden mittaamisesta: Sovellus Suomen kulutustutkimuksilla 

   Lintunen, Jussi
   VATT-tutkimuksia : 130 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.03.2007)
   Tutkimuksessa tarkastellaan kolmen yleisesti käytetyn eriarvoisuusmitan, laajennetun Gini-kertoimen, Atkinsonin indeksin sekä yleistetyn entropian, ominaisuuksia tuloerojen kuvaajina. Tavoitteena on havainnollistaa mittojen ...
  • Tuloerot ja eriarvoisuus suuralueilla pitkällä aikavälillä 1971-1998 ja erityisesti 1990-luvulla 

   Sullström, Risto; Riihelä, Marja
   VATT-tutkimuksia : 80 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.07.2001)
   Tutkimuksessa tarkastellaan suuralueiden tulonjaon ja eriarvoisuuden muutoksia vuosina 1971-1998. Aineistoina ovat kotitalouskohtaiset kulutustutkimukset (1971-1996) ja tulonjakotilastot (1990-1998). Erityistä huomiota ...
  • Tulojen vaikutus työmarkkinasiirtymiin 

   Kyyrä, Tomi; Holm, Pasi
   VATT-tutkimuksia : 40 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tulojen vaikutuksia työmarkkinasiirtymiin. Yhtäältä pyritään mallittamaan työttömien henkilöiden todennäköisyyttä työllistyä avoimille työmarkkinoille. Analyysissa keskeisiä tulomuuttujia ...
  • Tuloksellisuuden ja tuottavuuden mittaus ammattikorkeakouluissa 

   Räty, Tarmo; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja
   VATT-tutkimuksia : 137 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.05.2008)
   Tässä tutkimuksessa käsitellään ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusrahoituksen kehittämistä ja ammattikorkeakoulujen tuottavuusmittausta. Tuloksellisuusmittaristo on niin laaja ja laskentatavaltaan monimutkainen, että ...
  • Työhön vai eläkkeelle? Ikääntyvien työttömien valinnat työmarkkinoilla 

   Pyy-Martikainen, Marjo
   VATT-tutkimuksia : 66 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.06.2000)
   Tutkimuksessa tarkastellaan ikääntyvien työttömien työttömyyden päättymistapoihin vaikuttavia tekijöitä hierarkkisen multinomi-logit-mallin avulla. Tutkimusaineistona on yksilötason rekisteriperusteinen paneeliaineisto, ...