• Maailman kilpailukykyisin maa? Tuottavuus ja investoinnit Suomessa 1975-2000 

   Junka, Teuvo
   VATT-tutkimuksia : 95 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.04.2003)
   Työn tuottavuus kasvoi Suomessa vuosina 1976-2000 keskimäärin kolme prosenttia vuodessa. Teollisuudessa kasvu oli keskimäärin 5,7 prosenttia vuodessa. Teollisuudessa työn tuottavuuden kasvu oli yli kolminkertainen ...
  • Maatalouden sopeutumistarve EU-jäsenyyteen 

   Heikkilä, Tuomo; Myhrman, Rolf
   VATT-tutkimuksia : 31 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Tutkimus arvioi Suomen maatalouden sopeutumistarvetta siirryttäessä EU-hintoihin ja -tukijärjestelmään Euroopan unionin jäsenenä. Tutkimus arvioi Suomen maatalouden sopeutumistarvetta siirryttäessä EU-hintoihin ja ...
  • Maksaako asumistuen saaja muita korkeampaa vuokraa? 

   Kangasharju, Aki
   VATT-tutkimuksia : 101 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.08.2003)
   Tässä työssä arvioidaan, vaikuttaako asumistuen saaminen vuokralla asuvien tuensaajakotitalouksien neliövuokraan. Analyysi suoritetaan noin 15 600 kotitalouden otoksella Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta vuosina 1993-2000. ...
  • Markkinat ja ympäristö - Euroopan unionin ympäristöpolitiikan tarkastelua 

   Mäkelä, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 19 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Menestyksen mitta? Vaihtoehtoisia mittareita aluetalouden kehitykselle 

   Moisio, Antti; Kangasharju, Aki; Ahtonen, Sanna-Mari
   VATT-tutkimuksia : 84 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.01.2002)
   Tutkimuksessa tarkastellaan viime vuosien aluekehitystä kuuden alueryhmän tasolla (Helsingin seutu, muut kasvukeskukset, teollisuuskeskukset, maaseudun palvelukeskukset, muut maakuntakeskukset ja harvaan asuttu maaseutu). ...
  • Mitattavissa oleva tuottavuus Suomen yliopistoissa 

   Räty, Tarmo; Kivistö, Jussi
   VATT-tutkimuksia : 124 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.08.2006)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää sovellettavissa olevia tuottavuusmittareita yliopistoille. Keskeisiä kriteereitä ovat mittarien riittävä läpinäkyvyys, joustavuus erilaisten päätöskriteereiden suhteen ja sopeutuvuus ...
  • Muuttoliike, työssäkäynti ja työvoimavarat Uudellamaalla 

   Tuomala, Juha; Montén, Seppo
   VATT-tutkimuksia : 105 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.12.2003)
   Tutkimuksessa selvitetään muuttoliikkeen, työmatkapendelöinnin ja tulevan työvoimatarpeen merkitystä Uudellemaalle ja pääkaupunkiseudulle. Muuttaminen pääkaupunkiseudulle kohensi työttömien työllistymismahdollisuuksia ...
  • Muuttopäätös ja aluevalinta Suomen sisäisessä muuttoliikkeessä 

   Häkkinen Iida
   VATT-tutkimuksia : 65 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.06.2000)
   Tutkimuksessa selvitetään, mitkä tekijät selittävät yksilön muuttopäätöstä Suomessa, ja arvioidaan yksilön ja alueiden ominaisuuksien vaikutusta kohdealueen valintaan. Empiirisissä tarkasteluissa hyödynnetään rekisteripohjaista ...
  • Nuorten lukiokoulutuksen tehokkuus 2000-2004 

   Kirjavainen, Tanja
   VATT-tutkimuksia : 131 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.03.2007)
   Tutkimuksessa tarkastellaan lukioiden tehokkuutta ja kunnallisten lukiokoulutuksen järjestäjien opetuksen kustannustehokkuutta vuosilta 2000 - 2004. Lukioiden tehokkuutta arvioidaan ylioppilaskirjoitusmenestystä selittävillä ...
  • Nuorten työllistymisen kuvaaminen elinaika-analyysin menetelmin 

   Pyy, Marjo
   VATT-tutkimuksia : 22 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
   Tutkimuksessa perehdytään työttömyyden keston kuvaamisessa yleisesti käytettyyn menetelmään: elinaika- eli duraatioanalyysiin ja sovelletaan sitä nuorten työttömyyden keston mallintamiseen. Duraatioanalyysin menetelmin ...
  • Ohjailusta kilpailuun - Suomen hallitusten kasvu- ja rakennepolitikka vuosina 1962-1999 

   Mannermaa, Kauko
   VATT-tutkimuksia : 134 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.05.2007)
   Tutkimus tarkastelee Suomen hallitusten vuosina 1962–99 harjoittaman kasvu- ja rakennepolitiikan sisältöä, muuttumista ja muutosten syitä. Erityisesti arvioidaan kasvu- ja rakennepoliittiseen ajatteluun vaikuttaneiden ...
  • Ollin oppivuosi 13 000 - 56 000 markkaa - Peruskoulujen oppilaskohtaisten kustannusten ekonometrinen analyysi 

   Kirjavainen, Tanja; Loikkanen, Heikki A.
   VATT-tutkimuksia : 11 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Osakeyhtiöiden verotuksen investointikannustimet 

   Kröger, Outi
   VATT-tutkimuksia : 70 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   Eriytetty tuloverojärjestelmä aiheuttaa noteeraamattomissa osakeyhtiöissä investointikannustimen, kun osinko verotetaan osittain ansiotulona ja osittain pääomatulona. Vuoden 1997 yritysaineiston perusteella 35 prosentilla ...
  • Paikallinen sopiminen ja yritysten työvoiman kysyntä 

   Uusitalo, Roope
   VATT-tutkimuksia : 62 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.01.2000)
   Tutkimuksessa selvitetään paikallisten sopimusten vaikutusta yritysten työvoiman kysyntään ja tuottavuuteen. Paikallisen sopimisen vaikutusta analysoidaan estimoimalla työvoiman kysyntä- ja tuotantofunktioita. Tulosten ...
  • Pankkien talletusvakuuden arvo ja riskikäyttäytyminen vuosina 1982 - 1992: optiohinnoittelumallin sovellutus 

   Räsänen, Mikko
   VATT-tutkimuksia : 17 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Panosverot ja toimialoittainen työllisyys 

   Tossavainen, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 47 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tutkimuksessa tarkastellaan työnantajan sova-maksujen alentamisen vaikutuksia työllisyyteen sekä sitä, voidaanko sova-maksujen alentaminen kompensoida energiaverotusta nostamalla siten, että valtion verotulokertymä säilyisi ...
  • Perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen peruskoulutuksen tuottavuus ja tehokkuus - Loppuraportti 

   Moisio, Antti; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja; Ollikainen, Virve
   VATT-tutkimuksia : 135 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.06.2007)
   Raportissa tehdään yhteenveto perusopetusta, lukioita ja ammatillista peruskoulutusta koskevien tutkimusten tuloksista sekä tehdään ehdotuksia jatkotutkimuksesta ja aineistojen kehittämiskohteista. Tulosten perusteella ...
  • Pitkäaikaistyöttömyys ja työttömien riski syrjäytyä avoimilta työmarkkinoilta 

   Tuomala, Juha
   VATT-tutkimuksia : 46 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tutkimuksessa selvitetään työttömien työmarkkinasiirtymiin sekä erityisesti työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä. Työmarkkinasiirtymien todennäköisyyksiä mallitetaan sekä binäärisen, että multinominaalisen logit-malllin ...
  • Polkumyynti Euroopan unionin kauppapolitiikassa 

   Mäkelä, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 41 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   EU:ssa polkumyynnillä tarkoitetaan tuotteen myymistä yhteisöön hintaan, joka on alhaisempi kuin Euroopan unioniin vievässä tuottajamaassa. Ensimmäinen yhteisön polkumyyntiä koskeva asetus tuli voimaan vuonna 1968. Vuoden ...
  • Progressiivisen tuloverotuksen vaikutus miesten työn tarjontaan 

   Kuismanen, Mika
   VATT-tutkimuksia : 14 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)