• Kestävän kulutuksen mahdollisuudet ekotehokkaassa elinympäristössä 

   Perrels, Adriaan; Ahlqvist, Kirsti; Heiskanen, Eva; Lahti, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 120 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.04.2006)
   Tässä julkaisussa raportoidaan KulMaKunta hankkeen tuloksista. Tutkimuksessa selvitettiin skenaarioiden avulla mikä olisi kulutuksen ekotehokkuuden toteuttamiskelpoinen parannuspotentiaali. Skenaariot keskitettiin ...
  • Kokonaiskulutuksen kehitys Suomessa talouden ulkopuolisten tekijöiden suhteen vuosina 1985-2001 

   Ropponen, Olli
   VATT-tutkimuksia : 117 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.12.2005)
   Tutkimuksessa tarkastellaan elinkaarimallin lähtökohdista kotitalouden viitehenkilön iän, syntymävuoden (kohortin) ja tarkasteluvuosien vaikutusta kokonaiskulutukseen. Aineistoina käytetään Tilastokeskuksen vuosien 1985, ...
  • Kokonaistuottavuuden kehitys yliopistoissa 

   Räty, Tarmo; Harava, Maiju
   VATT-tutkimuksia : 138 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.10.2008)
   Tässä tutkimuksessa kehitetään kokonaistuottavuuden mittareita yliopistoille. Tuottavuus lasketaan vertaamalla perus- ja jatkotutkintokoulutuksen sekä julkaisutoiminnan määriä panoksiin, joita mitataan kustannuksilla. ...
  • Kotitalouksien sijoittuminen, asuinkiinteistöjen hinnat ja alueelliset julkiset investoinnit kaupunkialueella 

   Laakso, Seppo
   VATT-tutkimuksia : 10 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Koulutuksen oppilaskohtaisten käyttömenojen eroista 

   Kirjavainen, Tanja
   VATT-tutkimuksia : 7 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Koulutusmenojen kehityspiirteitä vuoteen 2030 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 9 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Kulutusverotus teoriasta käytäntöön - Vaikuttaako arvonlisäverotus kuluttajahintoihin? 

   Teppala, Tiina
   VATT-tutkimuksia : 125 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.10.2006)
   Työssä käsitellään verotuksen yleisten periaatteiden kautta kulutusverojen rakennetta ja teoriaa, ja empiriaosassa keskitytään tarkastelemaan arvonlisäveromuutosten vaikutusta kuluttajahintoihin EU15-maissa. Tässä tutkimuksessa ...
  • Kunnallisen päivähoidon yksikkökustannukset: Miksi kunnat ovat niin erilaisia? 

   Kangasharju, Aki; Aaltonen, Juho
   VATT-tutkimuksia : 119 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.04.2006)
   Tässä taloustieteellisessä työssä analysoidaan kunnallisen päivähoidon yksikkökustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ja arvioidaan olosuhde-erojen ja toiminnallisen tehottomuuden vaikutusta yksikkökustannuksiin. Tehottomuuden ...
  • Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmä: Vaihtoehtoja uudistuksen toteuttamiseksi 

   Moisio, Antti; Lyytikäinen, Teemu; Lehtonen, Sanna
   VATT-tutkimuksia : 141 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2008)
   Raportissa tutkitaan kuntien peruspalvelujen valtionosuuskriteereitä. Lisäksi arvioidaan nykyistä valtionosuusjärjestelmää ja tehdään esityksiä uusista valtionosuusmalleista. Tutkimuksessa ehdotetaan kuuteen osamalliin ...
  • Lasten päivähoito investointina 

   Kajanoja, Jouko
   VATT-tutkimuksia : 50 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa kartoitetaan lasten päivähoidon vaikutusta kansantalouteen ja julkiseen talouteen vertailemalla "päivähoitoyhteiskuntaa" ja "kotihoitoyhteiskuntaa". Laskelmissa otetaan huomioon päivähoidon kustannukset ja ...
  • Lorenz-käyrät, hyvinvointiteoriat ja tilastollinen päättely 

   Aura, Saku
   VATT-tutkimuksia : 35 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Tutkimuksessa esitellään menetelmä, jolla hyvinvointi- ja eriarvoisuusvertailuja voidaan tehdä tuloaineistojen perusteella ilman vahvoja oletuksia hyvinvointifunktion tai eriarvoisuusindeksin ominaisuuksista. Menetelmä ...
  • Lukioiden tehokkuuseroista - DEA-menetelmän sovellus lukioiden tehokkuuserojen arvioimiseksi 

   Kirjavainen, Tanja; Loikkanen, Heikki A.
   VATT-tutkimuksia : 16 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Maailman kilpailukykyisin maa? Tuottavuus ja investoinnit Suomessa 1975-2000 

   Junka, Teuvo
   VATT-tutkimuksia : 95 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.04.2003)
   Työn tuottavuus kasvoi Suomessa vuosina 1976-2000 keskimäärin kolme prosenttia vuodessa. Teollisuudessa kasvu oli keskimäärin 5,7 prosenttia vuodessa. Teollisuudessa työn tuottavuuden kasvu oli yli kolminkertainen ...
  • Maatalouden sopeutumistarve EU-jäsenyyteen 

   Heikkilä, Tuomo; Myhrman, Rolf
   VATT-tutkimuksia : 31 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Tutkimus arvioi Suomen maatalouden sopeutumistarvetta siirryttäessä EU-hintoihin ja -tukijärjestelmään Euroopan unionin jäsenenä. Tutkimus arvioi Suomen maatalouden sopeutumistarvetta siirryttäessä EU-hintoihin ja ...
  • Maksaako asumistuen saaja muita korkeampaa vuokraa? 

   Kangasharju, Aki
   VATT-tutkimuksia : 101 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.08.2003)
   Tässä työssä arvioidaan, vaikuttaako asumistuen saaminen vuokralla asuvien tuensaajakotitalouksien neliövuokraan. Analyysi suoritetaan noin 15 600 kotitalouden otoksella Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta vuosina 1993-2000. ...
  • Markkinat ja ympäristö - Euroopan unionin ympäristöpolitiikan tarkastelua 

   Mäkelä, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 19 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Menestyksen mitta? Vaihtoehtoisia mittareita aluetalouden kehitykselle 

   Moisio, Antti; Kangasharju, Aki; Ahtonen, Sanna-Mari
   VATT-tutkimuksia : 84 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.01.2002)
   Tutkimuksessa tarkastellaan viime vuosien aluekehitystä kuuden alueryhmän tasolla (Helsingin seutu, muut kasvukeskukset, teollisuuskeskukset, maaseudun palvelukeskukset, muut maakuntakeskukset ja harvaan asuttu maaseutu). ...
  • Mitattavissa oleva tuottavuus Suomen yliopistoissa 

   Räty, Tarmo; Kivistö, Jussi
   VATT-tutkimuksia : 124 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.08.2006)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää sovellettavissa olevia tuottavuusmittareita yliopistoille. Keskeisiä kriteereitä ovat mittarien riittävä läpinäkyvyys, joustavuus erilaisten päätöskriteereiden suhteen ja sopeutuvuus ...
  • Muuttoliike, työssäkäynti ja työvoimavarat Uudellamaalla 

   Tuomala, Juha; Montén, Seppo
   VATT-tutkimuksia : 105 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.12.2003)
   Tutkimuksessa selvitetään muuttoliikkeen, työmatkapendelöinnin ja tulevan työvoimatarpeen merkitystä Uudellemaalle ja pääkaupunkiseudulle. Muuttaminen pääkaupunkiseudulle kohensi työttömien työllistymismahdollisuuksia ...
  • Muuttopäätös ja aluevalinta Suomen sisäisessä muuttoliikkeessä 

   Häkkinen Iida
   VATT-tutkimuksia : 65 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.06.2000)
   Tutkimuksessa selvitetään, mitkä tekijät selittävät yksilön muuttopäätöstä Suomessa, ja arvioidaan yksilön ja alueiden ominaisuuksien vaikutusta kohdealueen valintaan. Empiirisissä tarkasteluissa hyödynnetään rekisteripohjaista ...