• Vakaus- ja kasvusopimuksen ensimmäiset vuodet 

   Romppanen, Antti
   VATT-tutkimuksia : 108 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.04.2004)
   Euroopan unionin vakaus- ja kasvusopimus hyväksyttiin vuonna 1997. Sopimuksella pyrittiin vahvistamaan talouspolitiikan koordinointia ja takaamaan kurinalainen finanssipolitiikka euroalueella. Sopimuksen mukaan euromaiden ...
  • Valtion palkat yleisiin työmarkkinoihin verrattuna: vuodet 1989 - 1997 

   Korkeamäki, Ossi
   VATT-tutkimuksia : 61 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.01.2000)
   Tutkimuksessa verrataan vuodet 1989-1997 kattavan suomalaisen henkilöpaneelin avulla palkkakehitystä valtiolla ja yleisillä työmarkkinoilla. Molemmille sektoreille estimoidaan inhimillisen pääoman teoriaan perustuvat ...
  • Verouudistukset - yrittäjien sosiaalietuudet ja niiden maksupohja 

   Työryhmäraportti
   VATT-tutkimuksia : 29 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Vuonna 1993 toteutettu yritys- ja pääomatulojen verouudistus muutti yrittäjien ja maatalouden harjoittajien ansiotulojen määräytymistä. Verouudistuksen suunnitteluvaiheessa ei tarkasteltu sen vaikutuksia sosiaalivakuutukseen. ...
  • Vesiliikenteen tehokas ja oikeudenmukainen hinnoittelu 

   Niskanen, Esko
   VATT-tutkimuksia : 38 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tässä työssä esitetään vesiliikenteen tehokkaan ja oikeudenmukaisen hinnoittelun periaatteet. Myös tehdään ehdotukset käytännössä perittäviksi väylämaksuiksi ja näitä verrataan nykytilanteessa perittäviin maksuihin. ...
  • Väestön ikääntymisen vaikutukset kuntatalouteen 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 136 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2007)
   Tässä tutkimuksessa on rakennettu ikääntyvän väestön taloudellisia vaikutuksia arvioiva kuntatalouden laskentamalli. Se perustuu kuntatalouteen vuonna 2004 sekä vuoteen 2040 ulottuvan väestöennusteen mukaiseen kunnittaisen ...
  • Vähimmäis- ja ansioturva vuonna 1995 

   Viitamäki, Heikki
   VATT-tutkimuksia : 28 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimuksessa tarkastellaan keskeisten toimeentuloturvaetuuksien antamaa käytettävissä olevien tulojen tasoa. Esimerkkiperheiden avulla tehty tarkastelu kuvaa etuus-, verotus- ja yleisten tulonsiirtojärjestelmien rakenteita. ...
  • Välittömän verotuksen tulonjakovaikutukset 

   Lehtinen, Teemu
   VATT-tutkimuksia : 23 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
   Tutkimuksessa käsitellään Suomen välittömien verojen järjestelmän rakennetta ja sen kehitystä progressiivisuuden ja tulonjakovaikutusten näkökulmista sekä toisaalta arvioidaan eri mittaamistapoja ja niihin vaikuttavia ...
  • Yksityisen ja julkisen sektorin palkkoihin vaikuttavat tekijät 

   Korkeamäki, Ossi
   VATT-tutkimuksia : 57 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa selvitetään vuodet 1987-1994 kattavan suomalaisen yksilötason paneeliaineiston avulla yksityisen ja julkisen sektorin palkanmuodostuksen eroja. Tärkeimpinä selittäjinä mallissa ovat inhimillisen pääoman teorian ...
  • Yrittäjyyden tila 2002-2004 

   Kiander, Jaakko; Voipio, Iikko; Martikainen, Minna
   VATT-tutkimuksia : 112 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.09.2004)
   Tässä tutkimuksessa on raportoitu tuloksia, joita on saatu kolmesta peräkkäisinä vuosina yrittäjille suunnatusta kyselystä. Kyselyjen tarkoituksena on ollut selvittää yrittäjyyden tilan, näkemysten ja kokemusten muutoksia ...
  • Yritysten toimintaympäristö: Kyselytutkimuksen tuloksia vuosilta 2002-2005 

   Kiander, Jaakko; Martikainen, Minna; Pihkala, Timo; Voipio, Iikko
   VATT-tutkimuksia : 123 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.06.2006)
   Julkaisussa raportoidaan neljästä peräkkäisinä vuosina yrityksille suunnatusta kyselytutkimuksesta saatuja tuloksia. Kyselyjen tarkoituksena on ollut selvittää yritysten odotuksia ja niiden mielipiteitä niiden toimintaympäristön ...