• Sosiaalinen pääoma - käsitteet, suuntaukset ja mekanismit 

   Ruuskanen, Petri
   VATT-tutkimuksia : 81 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.10.2001)
   Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalisen pääoman käsitteen teoreettista taustaa ja eri suuntauksia. Samalla pyritään selkeyttämään sosiaalisen pääoman lähteiden ja tuotosten välisiä kytkentöjä. Työssä esitetään, että on ...
  • Suomalaisen kaupunkipolitiikan taloudelliset lähtökohdat 

   Laurila, Hannu
   VATT-tutkimuksia : 45 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Kaupungistumisella on keskeinen osa mekanismissa, jolla markkinatalous kohdentaa voimavaroja eri toimialojen kesken. Kaupungistuminen tapahtuu yksityistaloudellisen päätöksenteon seurauksena kansalaisten ja yritysten ...
  • Suomen elintarvike- ja ruokapalvelualan rakenne, kilpailullisuus ja taloudellinen suorituskyky 

   Karikallio, Hanna
   VATT-tutkimuksia : 126 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.11.2006)
   Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen elintarvike- ja ruokapalvelualojen kehitystä vuosina 1994-2003. Tutkimuksessa kuvataan toimialojen rakennetta sekä alojen kehitykseen keskeisesti vaikuttaneita tekijöitä viimeisen 10 ...
  • Suomen kansallisen ilmasto-ohjelman taloudelliset vaikutukset 

   Kemppi, Heikki; Perrels, Adriaan; Lehtilä, Antti
   VATT-tutkimuksia : 75 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.06.2001)
   Tämä raportissa esitetään kansallisen ilmasto-ohjelman toteuttamisen kokonaistaloudellisia vaikutuksia. Taloudelliset ja kokonaistaloudelliset vaikutukset on laskettu energiajärjestelmämallilla (EFOM) ja kokonaistaloudellisella ...
  • Suurten teollisuusyritysten toimintasopeutus 1980-luvulla 

   Junka, Teuvo
   VATT-tutkimuksia : 12 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Talouspolitiikan funktiot ja instituutiot - Teorian rekonstruktio ja elvytyksen taloudellispoliittinen anatomia 

   Puoskari, Pentti
   VATT-tutkimuksia : 8 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Terveyskeskusten tuottavuus vuosina 1997 ja 1998 sekä tuottavuuseroja selittävät tekijät 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Koskinen, Ville
   VATT-tutkimuksia : 88 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.05.2002)
   Tutkimuksessa on data envelopment analyysin avulla vertailtu 167 yleislääkärijohtoisen terveyskeskuksen tuottavuuseroja vuosina 1997 ja 1998 sekä estimoitu havaitun tehottomuuden yhteyttä terveyskeskusten toimintaympäristöä ...
  • TK, tuottavuus ja taloudellinen kasvu 

   Kiander, Jaakko; Junka, Teuvo; Berghäll, Elina
   VATT-tutkimuksia : 121 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.05.2006)
   Tässä raportissa pyritään arvioimaan T&K-toiminnan kansantaloudellisia hyötyjä. Kyseessä on kokoava tutkimus, jossa kartoitetaan jo olemassa olevaa tutkimustietoa T&K-rahoituksen vaikuttavuudesta projekti- ja yritystasolla ...
  • Tuloerojen ja taloudellisen eriarvoisuuden mittaamisesta: Sovellus Suomen kulutustutkimuksilla 

   Lintunen, Jussi
   VATT-tutkimuksia : 130 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.03.2007)
   Tutkimuksessa tarkastellaan kolmen yleisesti käytetyn eriarvoisuusmitan, laajennetun Gini-kertoimen, Atkinsonin indeksin sekä yleistetyn entropian, ominaisuuksia tuloerojen kuvaajina. Tavoitteena on havainnollistaa mittojen ...
  • Tuloerot ja eriarvoisuus suuralueilla pitkällä aikavälillä 1971-1998 ja erityisesti 1990-luvulla 

   Sullström, Risto; Riihelä, Marja
   VATT-tutkimuksia : 80 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.07.2001)
   Tutkimuksessa tarkastellaan suuralueiden tulonjaon ja eriarvoisuuden muutoksia vuosina 1971-1998. Aineistoina ovat kotitalouskohtaiset kulutustutkimukset (1971-1996) ja tulonjakotilastot (1990-1998). Erityistä huomiota ...
  • Tulojen vaikutus työmarkkinasiirtymiin 

   Kyyrä, Tomi; Holm, Pasi
   VATT-tutkimuksia : 40 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tulojen vaikutuksia työmarkkinasiirtymiin. Yhtäältä pyritään mallittamaan työttömien henkilöiden todennäköisyyttä työllistyä avoimille työmarkkinoille. Analyysissa keskeisiä tulomuuttujia ...
  • Tuloksellisuuden ja tuottavuuden mittaus ammattikorkeakouluissa 

   Räty, Tarmo; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja
   VATT-tutkimuksia : 137 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.05.2008)
   Tässä tutkimuksessa käsitellään ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusrahoituksen kehittämistä ja ammattikorkeakoulujen tuottavuusmittausta. Tuloksellisuusmittaristo on niin laaja ja laskentatavaltaan monimutkainen, että ...
  • Työhön vai eläkkeelle? Ikääntyvien työttömien valinnat työmarkkinoilla 

   Pyy-Martikainen, Marjo
   VATT-tutkimuksia : 66 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.06.2000)
   Tutkimuksessa tarkastellaan ikääntyvien työttömien työttömyyden päättymistapoihin vaikuttavia tekijöitä hierarkkisen multinomi-logit-mallin avulla. Tutkimusaineistona on yksilötason rekisteriperusteinen paneeliaineisto, ...
  • Työllistyneiden alkupalkkojen määräytyminen 

   Kyyrä, Tomi
   VATT-tutkimuksia : 39 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimuksessa tarkastellaan työttömyyskortistosta työllistyneiden uusien työsuhteiden alkupalkkoja sekä arvioidaan, miten työvoiman työllisten palkanmuodostus poikkeaa työllistyneiden alkupalkkojen määräytymisestä. ...
  • Työpaikan avoinnaolon keston mittaaminen 

   Rantala, Juha
   VATT-tutkimuksia : 4 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Työpaikkojen syntyminen ja päättyminen ja rakenteellinen työttömyys 

   Holm, Pasi; Sinko, Pekka; Tossavainen, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 52 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa kuvataan Suomen työmarkkinoita numeerisella työvoimavirtamallilla, jossa irtisanomiset, rekrytoinnit ja palkat määräytyvät endogeenisesti yritysten ja työntekijöiden dynaamisen optimointikäyttäytymisen ...
  • Työttömyysvakuutusmaksujen työttömyysriskin mukainen porrastus ja omavastuu 

   Holm, Pasi; Kiander, Jaakko; Tuomala, Juha; Valppu, Pirkko
   VATT-tutkimuksia : 48 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Työttömyysvakuutusmaksujen toimialoittaista ja yrityskohtaista porrastamista on ehdotettu, jotta vakuutusperiaate voisi paremmin toteutua työttömyysvakuutuksessa. Tämän ajatellaan lisäävän työttömyysvakuutuksen ...
  • Työvoimakoulutuksen vaikutus työttömien työllistymiseen 

   Tuomala, Juha
   VATT-tutkimuksia : 85 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.03.2002)
   Tutkimus käsittelee aktiivisen työvoimapolitiikan sekä erityisesti työvoimakoulutuksen vaikutuksia työttömän yksilön mahdollisuuksiin löytää työpaikka avoimilta työmarkkinoilta. Tarkoituksena oli selvittää, miten ...
  • Työvoiman hankinta julkisessa työnvälityksessä 

   Räisänen, Heikki
   VATT-tutkimuksia : 107 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.02.2004)
   Tutkimuksessa käsitellään työvoiman hankintaa julkisessa työnvälityksessä vuonna 2002. Julkisen työnvälityksen kautta virtaa vuodessa noin 315 000 avointa työpaikkaa. Yritykset ovat suurin rekrytoija. 10 suurinta kaupunkia ...
  • Työvoiman riittävyys ja kohdentuminen 1990-luvulla 

   Mäki, Tuomo
   VATT-tutkimuksia : 5 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)