Selaus tekijän mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • Arvioita ilmasto- ja energiastrategian kansantaloudellisista vaikutuksista 

   Honkatukia, Juha; Kemppi, Heikki; Kerkelä, Leena
   VATT-keskustelualoitteita : 373 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.11.2005)
   EU:n vuoden 2005 alussa alkanut päästökauppa ja joustomekanismeja koskeva linkkidirektiivi ovat tuoneet uudenlaisia taloudellisia ohjauskeinoja ilmastopolitiikan toteuttamiseen. Tässä tutkimuksessa arvioidaan joustomekanismien ...
  • Energia, päästökauppa ja kilpailukyky - Suomalaisen energiaintensiivisen teollisuuden näkemyksiä EU:n päästökaupasta ja pohjoismaisista energiamarkkinoista 

   Honkatukia, Juha; Rajala, Arto
   VATT-keskustelualoitteita : 423 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.05.2007)
   Tässä tutkimuksessa on kartoitettu energiaintensiivisen teollisuuden näkemyksiä ja kokemuksia pohjoismaisten energiamarkkinoiden toimivuudesta sekä EU:n päästökaupasta ja niiden vaikutuksista yritysten toimintaedellytyksiin ...
  • EU-laajuisen päästökaupan toteuttamisvaihtoehdot ja vaikutukset Suomen kannalta 

   Honkatukia, Juha; Joutsenvirta, Esa; Kemppi, Heikki; Perrels, Adriaan
   VATT-keskustelualoitteita : 282 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 23.09.2002)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan parhaillaan neuvoteltavana olevan EU:n päästökauppadirektiiviehdotuksen toteuttamisen vaikutuksia Suomessa (European Commission, 2001). Tutkimuksessa keskitytään päästökiintiöiden ...
  • Kivihiilen käytön rajoittamisen kansantaloudelliset vaikutukset päästökaupan yhteydessä 

   Honkatukia, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 355 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.12.2004)
   Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu kivihiilen käytön kieltämistä lauhdesähkön ja kaukolämmön tuotannossa vuosien 2008 - 2012 tilanteessa, jossa Suomi pyrkii täyttämään Kioton sopimuksen mukaisen päästöjen rajoittamistavoitteen ...
  • Liikenteen kansantaloudellinen merkitys ja liikenneinfrastruktuuri toimintojen yhdistäjänä 

   Hjerppe, Reino; Honkatukia, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 364 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.03.2005)
   Suomella on liikenteessä erityinen kaksoisongelma: 1) pitkät etäisyydet ja harvaan asuttu maa sekä 2) etäisyys kansainvälisistä markkinoista. Suomen liikennejärjestelmän vahvuuksia ovat liikenteen sujuvuus ja liikenneruuhkien ...
  • Pitkän aikavälin talousskenaariot 

   Honkatukia, Juha; Parkkinen, Pekka; Perrels, Adriaan
   VATT-keskustelualoitteita : 363 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.03.2005)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Suomen talouden kykyä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen talouskehityksen näkökulmasta. Tutkimuksen laskelmissa tarkastellaan talouden kehitystä vuoden kolmessa vaihtoehtoisessa skenaariossa. ...
  • Päästöoikeuksien jakotapojen kustannusvaikutukset 

   Honkatukia, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 329 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 16.03.2004)
   Tässä tutkimuksessa vertaillaan kolmea erilaista päästöoikeuksien jakosuunnitelmaa vertailemalla keskenään päästöjen rajoittamisen kokonaistaloudellisia vaikutuksia kussakin niistä. Jakosuunnitelmissa kohdennetaan päästökauppaa ...
  • Runkoverkkosuunnitelman aluetaloudelliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Moilanen, Paavo; Törmä, Hannu
   VATT-keskustelualoitteita : 394 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.05.2006)
   Tässä tutkimuksessa on arvioitu runkoverkon taloudellisia vaikutuksia. Suomen liikennejärjestelmää kuvaavalla alueellisella EUNET-liikenneverkkomallilla laskettiin, miten liikenne tehostuisi runkoverkkojen alueella väylien ...
  • Stora Enso Oyj:n Kemijärven sellutehtaan 40-vuotisen toiminnan alueellinen kokonaisvaikuttavuus 

   Honkatukia, Juha; Törmä, Hannu
   VATT-keskustelualoitteita : 368 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 13.06.2005)
   Tutkimuksessa arvioidaan Stora Enson Kemijärven sellutehtaan 40-vuotisen toiminnan alueellista kokonaisvaikuttavuutta ajassa taaksepäin suuntautuvien yleisen tasapainon RegFin-aluemallisimulaatioiden avulla. Lähestymistapana ...
  • Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon paperiteollisuuden 50-vuotisen toiminnan alueellinen kokonaisvaikuttavuus 

   Honkatukia, Juha; Törmä, Hannu
   VATT-keskustelualoitteita : 369 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.06.2005)
   Tutkimuksessa arvioidaan Stora Enson Veitsiluodon paperiteollisuuden 50-vuotisen toiminnan alueellista kokonaisvaikuttavuutta ajassa taaksepäin suuntautuvien yleisen tasapainon RegFin-aluemallisimulaatioiden avulla. ...
  • Suuren aluepolitiikan ja hajasijoittamisen vaikutuksia Keski-Suomessa 

   Honkatukia, Juha; Kangasharju, Aki; Vaittinen, Risto
   VATT-keskustelualoitteita : 308 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.06.2003)
   Tässä työssä arvioidaan numeerisella yleisen tasapainon mallilla kahden aluepoliittisen toimen vaikutuksia Keski-Suomessa. Yhtäältä arvioidaan niitä vaikutuksia, joita aiheutuisi Keski-Suomen alueelta kerättävien ja sinne ...
  • Sähköntuotannon voitot päästökaupan yhteydessä 

   Honkatukia, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 348 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.10.2004)
   Päästökaupan ennakoidaan nostavan sähkön hintaa aikaansaamalla kustannuslisän marginaalisille tuotantomuodoille, ennen kaikkea hiililauhteelle. Kun päästöttömille tuotantomuodoille ei vastaavaa kustannuslisää synny, saavat ...
  • Väylähankkeiden kansantaloudellinen merkitys 

   Honkatukia, Juha; Antikainen, Riikka
   VATT-keskustelualoitteita : 341 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.09.2004)
   Tutkimuksessa tarkastellaan liikennepoliittisen ministerityöryhmän mietinnössä ehdotettujen väylähankkeiden toteuttamisen kansantaloudellisia vaikutuksia kokonaistaloudellisen tasapainomallin avulla. Vaikutuksia tarkastellaan ...