Selaus syöttöajan mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • Energia, päästökauppa ja kilpailukyky - Suomalaisen energiaintensiivisen teollisuuden näkemyksiä EU:n päästökaupasta ja pohjoismaisista energiamarkkinoista 

   Honkatukia, Juha; Rajala, Arto
   VATT-keskustelualoitteita : 423 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.05.2007)
   Tässä tutkimuksessa on kartoitettu energiaintensiivisen teollisuuden näkemyksiä ja kokemuksia pohjoismaisten energiamarkkinoiden toimivuudesta sekä EU:n päästökaupasta ja niiden vaikutuksista yritysten toimintaedellytyksiin ...
  • Laskelmia miesten ja naisten välisen palkkaeron kaventamisesta julkisella sektorilla 

   Korkeamäki, Ossi
   VATT-keskustelualoitteita : 420 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.04.2007)
   Tutkimuksessa esitetään arvioita julkisen sektorin kuukausipalkkaisten miesten ja naisten välisen palkkaeron kaventamisen kustannuksista. Valtion ja kuntien osalta arvioidaan tämän noin kahdenkymmenen prosentin palkkaeron ...
  • Vapaa-ajan asuntojen omistus ja käyttö - Esiselvitys ekotehokkuuden kartoitusta varten 

   Perrels, Adriaan; Kangas, Elina
   VATT-keskustelualoitteita : 417 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.03.2007)
   Tämä raportti kuvaa vapaa-ajan asuntojen omistusta ja käyttöä Suomessa. Siinä esitetään ja analysoidaan keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat omistuksen ja käytön kehityksiin. Huomioita kiinnitetään erityisesti siihen, miten ...
  • Perintö- ja lahjaverotus. Näkökulmia talousteoriasta, maailmalta ja Suomesta 

   Kohonen, Anssi
   VATT-keskustelualoitteita : 411 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 12.01.2007)
   Olennaisen osan selvitystä muodostaa perintö- ja lahjaverotuksen kansainvälinen vertailu; perintö- ja lahjaveron yleisyys sekä erot maiden verojärjestelmissä ja verorasituksessa. Selvitys kokoaa myös yhteen suomalaista ...
  • Kuntien valtionosuusjärjestelmä Suomessa ja Ruotsissa 

   Moisio, Antti; Lehtonen, Sanna
   VATT-keskustelualoitteita : 413 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 12.01.2007)
   Tutkimuksessa kuvataan Ruotsissa vuoden 2005 alusta voimaan tullutta paikallistason rahoitusjärjestelmää ja verrataan sitä suomalaiseen kuntien rahoitusjärjestelmään. Erityisen kiinnostuksen kohteena on kuntien valtionosuus- ...
  • Vapaaehtoinen eläkevakuutus ja verotus. Katsaus kirjallisuuteen ja empiirinen kuva vapaaehtoisen eläkesäästämisen kehityksestä 

   Kiander, Jaakko; Kari, Seppo; Karikallio, Hanna
   VATT-keskustelualoitteita : 408 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.12.2006)
   Tutkimuksessa kuvataan vapaaehtoisen eläkesäästämisen kehitystä Suomessa 1990-luvulta viime vuosiin. Tarkastelu hyödyntää tulonjakotilaston otosaineistoja eri vuosilta. Tutkimuksen keskeiset havainnot ovat: Suoritettujen ...
  • Perusterveydenhuollon menoeroja selittävät tekijät ja terveyskeskusten kustannustehottomuus 

   Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 403 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2006)
   Tutkimuksessa arvioitiin terveyskeskusten kustannustehottomuutta SFA-menetelmällä. Selitettävänä muuttujana käytettiin kuntien perusterveydenhuollon asukaskohtaisia menoja ja selittävinä muuttujina yhdeksää eri ...
  • Julkisten investointien tuottavuus. Katsaus kirjallisuuteen ja Suomi vuosina 1948-2003 

   Hämäläinen, Pellervo
   VATT-keskustelualoitteita : 401 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2006)
   Tämä keskustelualoite on katsaus julkisten investointien tuottavuutta koskevaan kirjallisuuteen, jonka alkupiste on käytännössä Aschauerin vuoden 1989 artikkeli. Lisäksi tarkastellaan julkisten investointien ja ...
  • To Search or Not to Search? The Effects of UI Benefit Extension for the Elderly Unemployed 

   Kyyrä, Tomi; Ollikainen, Virve
   VATT-keskustelualoitteita : 400 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.10.2006)
   In Finland the older unemployed can collect unemployment insurance (UI) benefits until retirement, while the entitlement period for younger groups is two years. In 1997 the eligibility age of persons benefiting from extended ...
  • Eri hankintamuodot julkisissa investoinneissa 

   Mälkönen, Ville
   VATT-keskustelualoitteita : 398 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.08.2006)
   Tässä kirjoituksessa jäsennellään julkisten palvelujen tuotannon organisointia koskevaa keskustelua sekä näkemyksiä siitä, miten uusia yksityiseen rahoitukseen perustuvia hankintamalleja tulisi suhteuttaa perinteisiin ...
  • Valmisteverojen välittyminen kuluttajahintoihin Suomessa 1997-2005 

   Martikainen, Emmi; Virén, Matti
   VATT-keskustelualoitteita : 397 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.07.2006)
   Tutkimuksessa selvitetään, missä määrin viime vuosina tapahtuneet valmisteverojen muutokset ovat siirtyneet kuluttajahintoihin. Tarkastelun kohteena ovat alkoholi-, auto-, polttoaine- ja sähköverojen muutokset vuosina ...
  • Julkisen sektorin tuottavuuden kasvu ja työikäisen väestön määrän muutos 2005-2020, rakenteellinen pitkän aikavälin tarkastelu alueellisella tasapainomallilla 

   Rajala, Rami
   VATT-keskustelualoitteita : 395 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.06.2006)
   Tässä raportissa analysoidaan julkisen palvelutuotannon tuottavuuden kasvun sekä työvoiman kasvun vaikutuksia pitkällä aikavälillä. Analyysissa hyödynnetään kokonaistaloudellista VATT-REG mallia, joka mahdollistaa väestö- ...
  • Kaksi näkökulmaa julkisen työnvälityksen tehokkuuteen 

   Räisänen, Heikki
   VATT-keskustelualoitteita : 393 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.05.2006)
   Tutkimuksessa käsitellään julkisen työnvälityksen tehokkuutta kahdesta näkökulmasta: Ensimmäinen näkökulma on rekrytointiprosessin hajottaminen työnhakijan ja työnantajan osuuteen eli työpaikan avoinnaolon kestoon sekä ...
  • Runkoverkkosuunnitelman aluetaloudelliset vaikutukset 

   Honkatukia, Juha; Moilanen, Paavo; Törmä, Hannu
   VATT-keskustelualoitteita : 394 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.05.2006)
   Tässä tutkimuksessa on arvioitu runkoverkon taloudellisia vaikutuksia. Suomen liikennejärjestelmää kuvaavalla alueellisella EUNET-liikenneverkkomallilla laskettiin, miten liikenne tehostuisi runkoverkkojen alueella väylien ...
  • Finanssisäännöt ja varallisuusoikeudet julkisten investointien analyysissa 

   Siivonen, Erkki
   VATT-keskustelualoitteita : 387 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.05.2006)
   Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö julkishyödykkeiden tuotannossa on tullut tärkeäksi tutkimusteemaksi julkisen sektorin rahoitustilanteen tullessa kireämmäksi väestön ikääntymisen, globalisaation sekä kansainvälisen ...
  • Kotitalouksien kulutus ja säästäminen: Ikäprofiilien ja kohorttien kuvaus 

   Riihelä, Marja
   VATT-keskustelualoitteita : 386 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.03.2006)
   Tutkimuksessa tarkastellaan kotitalouksien kulutuksen, tulojen ja säästämisen ikäprofiileja ja kohortteja Suomessa. Säästäminen määritellään tulojen ja kulutuksen erotuksena. Kokonaiskulutuksen ohella tutkitaan kulutuksen ...
  • Väestön ikääntyminen, kulutus, säästäminen, tuloerot ja eriarvoisuus 

   Sullström, Risto; Riihelä, Marja
   VATT-keskustelualoitteita : 382 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.03.2006)
   Tutkimuksessa tarkastellaan ikääntymistä ja sen yhteyksiä kulutukseen, kulutuksen rakenteisiin, tuloihin, säästämiseen ja eriarvoisuuteen Suomessa. Hyvin pitkän aikavälin tarkastelu vuosina 1860 - 2004 korostaa ...
  • Miten arvonlisävero vaikuttaa kuluttajahintoihin? 

   Virén, Matti
   VATT-keskustelualoitteita : 380 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 13.01.2006)
   Tutkimuksessa selvitetään, miten arvonlisävero vaikuttaa kuluttajahintoihin. Tarkastelun kohteena ovat Euroopan unionin jäsenmaat ja tarkasteluajanjakso on 1970–2004. Taustalla on tavanomainen verojen kohtaanto-ongelman ...
  • Formula apportionment osana yritysverotuksen harmonisointia Euroopassa 

   Kari, Seppo; Hietala, Harri
   VATT-keskustelualoitteita : 376 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.12.2005)
   Kirjoitus tarkastelee Euroopan komission ehdotusta eurooppalaisten konsernien tuloverotuksen harmonisoimiseksi. Esityksessä yrityksille tarjottaisiin mahdollisuus siirtyä nykyisistä yhtiöiden erillisverotukseen perustuvista, ...
  • Perusterveydenhuollon kustannukset ja tuotetut palvelut - tuottavuuden kehitys 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 372 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.11.2005)
   Tutkimuksessa on mitattu perusterveydenhuollon tuottavuuskehitystä terveyskeskusten keskeisten palvelusuoritteiden ja reaalisten käyttökustannusten suhteena. Sen nostaminen on perusedellytys sille, että kunnat pystyvät ...