Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • Koulutus ja ansiot 

   Tossavainen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 5 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Koulutuspalvelut - kilpailua ja valinnanvapautta 

   Työryhmäraportti
   VATT-keskustelualoitteita : 87 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
  • Kuinka arvioida osaamis- ja tutkimusinvestointien tuottoa? 

   Kuusi, Osmo
   VATT-keskustelualoitteita : 143 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimus liittyy Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa käynnistettyyn Inhimillinen pääoma -investoidaanko oikein tutkimusprojektiin. Projektissa etsitään koulutus- ja tutkimusinvestointien tuottavuusarvioihin aiempaa ...
  • Kulutus ja säästäminen väestön ikääntyessä 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 138 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimuksessa tarkastellaan ikäryhmittäin kulutusta ja kansantaloudellista säästämistä. Näiden ikäryhmittäisten laskelmien ja väestöennusteiden avulla arvioidaan väestön lukumäärän ja ikärakenteen muutosten seurauksia ...
  • Kunnallisen kotihoidon tuen käyttöasteeseen vaikuttavista tekijöistä 

   Kuismanen, Mika
   VATT-keskustelualoitteita : 22 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Kunnat kuntoon -seminaari 17.5.1993 - tiivistelmät ja esitelmät 

   Parkkinen, Pekka; Loikkanen, Heikki
   VATT-keskustelualoitteita : 53 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Kuntien perusopetuksen tehokkuuserot ja tuottavuus 1998-2003 

   Moisio, Antti; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja
   VATT-keskustelualoitteita : 374 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.11.2005)
   Tutkimuksessa selvitettiin kunnallisen perusopetuksen tehokkuuseroja ja tuottavuuskehitystä vuosina 1998–2003. Perusopetuksen tuotoksina käytettiin vuosiluokan suorittaneiden ja jatko-opintopaikan saaneiden lukumääriä sekä ...
  • Kuntien rahoitus: Periaatteita ja kansainvälinen vertailu 

   Kurri, Samu; Loikkanen, Heikki A.
   VATT-keskustelualoitteita : 177 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tutkimus on kansainvälinen katsaus kuntien tai hieman toisin ilmaistuna paikallisen julkisen sektorin rahoituksen muotoihin ja rakenteisiin. Työ on laadittu sisäministeriön asettaman kuntien tulopohjatyöryhmän toimeksiannosta. ...
  • Kuntien terveydenhuoltomenot 1990-96 ja menokehitystä selittävät tekijät 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi
   VATT-keskustelualoitteita : 199 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa selvitetään miten laman aiheuttama tulotason lasku ja sen myötä verotulojen supistuminen sekä valtionosuusuudistus vaikuttivat kuntien julkisten erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon menojen kehitykseen ...
  • Kuntien valtionosuusjärjestelmä Suomessa ja Ruotsissa 

   Moisio, Antti; Lehtonen, Sanna
   VATT-keskustelualoitteita : 413 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 12.01.2007)
   Tutkimuksessa kuvataan Ruotsissa vuoden 2005 alusta voimaan tullutta paikallistason rahoitusjärjestelmää ja verrataan sitä suomalaiseen kuntien rahoitusjärjestelmään. Erityisen kiinnostuksen kohteena on kuntien valtionosuus- ...
  • Kuntien valtionosuuskriteerit tarkastelussa: Esi- ja perusopetus, päivähoito, kirjastot ja kulttuuritoimi 

   Moisio, Antti; Lyytikäinen, Teemu; Lehtonen, Sanna
   VATT-keskustelualoitteita : 451 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.09.2008)
   Tässä tutkimuksessa on selvitetty esi- ja perusopetuksen, lasten päivähoidon, kirjastojen, taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena oli tiedon tuottaminen kuntien ...
  • Kustannusvaikuttava terveydenhuolto ja lääkehoidot tulevaisuudessa 

   Kuusi, Osmo
   VATT-keskustelualoitteita : 461 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.12.2008)
   Tutkielmassa tarkastellaan erityisesti kahta teemaa: mitä merkitsee kustannusvaikuttava julkinen terveydenhuolto ja kuinka voidaan päätyä kustannusvaikuttaviin ratkaisuihin lääkehoidoissa, joille uusi geenitekniikka on ...
  • Käytettävissä olevien tulojen liikkuvuus vuosina 1990-1999 

   Sullström, Risto; Riihelä, Marja
   VATT-keskustelualoitteita : 270 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.05.2002)
   Poikittaisaineistoilla tehdyt selvitykset osoittavat, että tuloilla mitattu eriarvoisuus on lisääntynyt Suomessa 1990-luvulla. Tarkasteluissa on jäänyt selvittämättä elinkaaritulon vaikutus tuloksiin. Tutkimuksessa ...
  • Laskelmia miesten ja naisten välisen palkkaeron kaventamisesta julkisella sektorilla 

   Korkeamäki, Ossi
   VATT-keskustelualoitteita : 420 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.04.2007)
   Tutkimuksessa esitetään arvioita julkisen sektorin kuukausipalkkaisten miesten ja naisten välisen palkkaeron kaventamisen kustannuksista. Valtion ja kuntien osalta arvioidaan tämän noin kahdenkymmenen prosentin palkkaeron ...
  • Laskelmia vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verotuksen tasosta 

   Kari, Seppo
   VATT-keskustelualoitteita : 208 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Raportissa kuvataan vapaaehtoisten eläkevakuutusten verorasitusta laskemalla vakuutussijoituksen verojen jälkeinen tuottoaste ja efektiivinen veroaste. Laskelmat osoittavat, että eläkevakuutusten nykyinen verokohtelu johtaa ...
  • Laskelmia yritys- ja pääomaverouudistuksesta 

   Rauhanen, Timo; Kari, Seppo; Karikallio, Hanna; Hietala, Harri
   VATT-keskustelualoitteita : 338 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.06.2004)
   Tutkimuksessa arvioidaan hallituksen toukokuussa 2004 esittämän veropaketin vaikutuksia pk-yritysten verorasitukseen, investointi- ja voitonjakokannusteisiin sekä suurten yritysten investointeihin. Veropaketin keskeisiä ...
  • Lasku- ja kasvualojen työmarkkinat 1990-luvulla 

   Peltola, Mikko; Soininen, Jarno
   VATT-keskustelualoitteita : 318 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.12.2003)
   Tutkimuksessa tarkastellaan taantuneiden toimialojen palkansaajien työmarkkinauria 1990-luvulla sekä kasvaneiden toimialojen rekrytointeja 1994?1999. Tarkastelu suoritetaan paneeliaineistolla, joka sisältää kaikki Suomen ...
  • Lasten päivähoito-oikeuden laajentamisen kustannusvaikutus julkiselle taloudelle 

   Palokangas, Jukka
   VATT-keskustelualoitteita : 97 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Keskustelualoitteessa arvioidaan lasten päivähoito-oikeuden laajentamisesta kaikkiin alle kouluikäisiin lapsiin aiheutuvia kustannuksia julkiselle taloudelle. Laskelman perusteella päivähoitoon liittyvien tukijärjestelmien ...
  • Lasten päivähoitopalvelut - kilpailua ja valinnanvapautta. 

   Työryhmäraportti
   VATT-keskustelualoitteita : 84 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Raportissa arvioidaan markkinaperusteisten palvelujen tuotantotapojen soveltuvuutta ja mahdollisuuksia lasten päivähoidossa. Aluksi raportissa tarkastellaan päivähoitopalvelujen kysynnän ja tarjonnan määrällistä kehitystä ...
  • Liikenteen kansantaloudellinen merkitys ja liikenneinfrastruktuuri toimintojen yhdistäjänä 

   Hjerppe, Reino; Honkatukia, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 364 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.03.2005)
   Suomella on liikenteessä erityinen kaksoisongelma: 1) pitkät etäisyydet ja harvaan asuttu maa sekä 2) etäisyys kansainvälisistä markkinoista. Suomen liikennejärjestelmän vahvuuksia ovat liikenteen sujuvuus ja liikenneruuhkien ...