• Suomen infrastruktuuripääoma: Rautatiet 

   Uimonen, Sakari
   VATT-keskustelualoitteita : 439 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.03.2008)
   Tutkimuksessa kehitetään rautatiepääoman laskemiseen soveltuva laskentamenetelmä. Menetelmä perustuu rautatieverkoston fyysisten muutosten inventointiin, radan komponenttien fyysisen kulumisen mallittamiseen ja ...
  • Suomen infrastruktuuripääoma: Tiet 

   Uimonen, Sakari
   VATT-keskustelualoitteita : 436 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2007)
   Työssä kehitetään laskentamenetelmää tieinfrastruktuuriin sitoutuneen pääoman arvon laskemiseen. Lähtökohtana on se tosiasia, että säännöllinen kunnossapito ja korjaaminen ovat oleellisia tieinfrastruktuurin hallintaan ...
  • Suomen ja muiden unionimaiden väestön ikärakenne vuoteen 2050 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 265 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.02.2002)
   Raportissa on tarkasteltu Suomen ja muiden Euroopan unionimaiden väestön määrän ja ikärakenteen muutosta vuosina 2000 - 2050 Eurostatin ja Suomen osalta Tilastokeskuksen väestölaskelmien pohjalta. Väestökehitystä unionimaissa ...
  • Suomen koulutusmenojen kehitys 1900-luvulla ja tulevaisuudessa 

   Järviö, Maija-Liisa; Intonen, Nina; Pekkala, Sari
   VATT-keskustelualoitteita : 365 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.03.2005)
   Tässä katsauksessa tarkastellaan suomalaista koulutusjärjestelmää ja -menoja historiallisesta perspektiivistä ja pohditaan Euroopan Komission arvioita koulutusmenojen tulevaisuudesta. Suomalaista koulutusjärjestelmää on ...
  • Suomen sopeutumisesta Euroopan integraatioon - eräitä näkökohtia 

   Heikkilä, Tuomo; Hjerppe, Reino; Voipio, Iikko; Mäkelä, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 146 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Talouden suuri shokki 1990-luvun alussa on vaikeuttanut EU-jäsenyyden vaikutusten arviointia Suomessa. Mutta sekä hintarakenteen, ulko-maankaupan suuntautumisen että tuotantorakenteenkin perussuunnat pystyttiin arvioimaan ...
  • Suomessa asuvat ulkomaalaiset: Esiselvitys 

   Parkkinen, Pekka; Kangasharju, Aki; Korpinen, Liisa
   VATT-keskustelualoitteita : 297 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.02.2003)
   Tässä työssä vertaillaan ulkomaan ja Suomen kansalaisten sosio-ekonomista asemaa tilastollisilla mittareilla. Tulokset osoittavat, että ulkomaalaiset ovat keskimäärin suomalaisia heikommassa sosio-ekonomisessa asemassa. ...
  • Suomi, Ruotsi, Itävalta ja Euroopan yhteisön jäsenyys. Vertaileva katsaus taloudellisista vaikutuksista 

   Wilander, Camilla
   VATT-keskustelualoitteita : 31 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Suorien sijoitusten verorasituksen mittaamisesta 

   Hietala, Harri
   VATT-keskustelualoitteita : 229 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.09.2000)
   Efektiivistä rajaveroastetta (EMTR) on perinteisesti käytetty investointien verorasituksen kuvaamiseen. Devereux ja Griffith ovat johtaneet uuden verokannustimien mittarin, efektiivisen keskimääräisen veroasteen (EATR), ...
  • Suuren aluepolitiikan ja hajasijoittamisen vaikutuksia Keski-Suomessa 

   Honkatukia, Juha; Kangasharju, Aki; Vaittinen, Risto
   VATT-keskustelualoitteita : 308 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.06.2003)
   Tässä työssä arvioidaan numeerisella yleisen tasapainon mallilla kahden aluepoliittisen toimen vaikutuksia Keski-Suomessa. Yhtäältä arvioidaan niitä vaikutuksia, joita aiheutuisi Keski-Suomen alueelta kerättävien ja sinne ...
  • Syrjäytyminen, työvoiman tarjonta ja työllisyys 

   Kajanoja, Jouko
   VATT-keskustelualoitteita : 211 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.11.1999)
   Työvoiman tarjonnan tärkeimpiä vuotokohtia eli työmarkkinoilta syrjäytymisen muotoja ovat varhainen eläkeikä, myöhäinen tulo työmarkkinoille, pienten lasten äitien jääminen kotiin hoitamaan lapsia, pitkäaikainen ...
  • Syvenevä integraatio, EMU ja aluetaloudellinen kehitys: Seminaariyhteenveto 

   Loikkanen, Heikki A.
   VATT-keskustelualoitteita : 156 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   EMU-asiantuntijaryhmän loppuraportin "Rahaliitto ja Suomi - talouden haasteet" julkistamisen jälkeen eduskunnan suuri valiokunta käsitteli EMU-kysymystä ja edellytti jatkoselvityksiä mm. aluekehityksestä. Valtio-varainministeriö ...
  • Sähköntuotannon voitot päästökaupan yhteydessä 

   Honkatukia, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 348 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.10.2004)
   Päästökaupan ennakoidaan nostavan sähkön hintaa aikaansaamalla kustannuslisän marginaalisille tuotantomuodoille, ennen kaikkea hiililauhteelle. Kun päästöttömille tuotantomuodoille ei vastaavaa kustannuslisää synny, saavat ...
  • Taloudellinen kasvu, innovaatiot ja kilpailu - katsaus kirjallisuuteen ja politiikkasuosituksiin 

   Kilponen, Juha; Santavirta, Torsten
   VATT-keskustelualoitteita : 289 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.01.2003)
   Tässä keskustelunaloitteessa luodaan katsaus talouden kasvua käsittelevään kirjallisuuteen. Erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat ns. innovaatiopohjaiset talouden kasvumallit, joissa talouden pitkän aikavälin kasvu riippuu ...
  • Talouden tie kohti tasapainoa 

   Leppänen, Seppo
   VATT-keskustelualoitteita : 41 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Talousneuvostot 1920 - sekä vastaavat eräissä Euroopan maissa 

   Voipio, Iikko
   VATT-keskustelualoitteita : 6 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Teknologinen kehitys ja voimalaitosten SOX- ja NOX-päästöt eräissä OECD-maissa 

   Piispala, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 96 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimuksessa on tarkasteltu voimalaitosten teknologian ympäristöllistä kuormittavuutta rikin ja typen oksidien osalta seitsemässä OECD-maassa. Lisäksi tutkimuksessa on mitattu miten teknologinen kehitys on vaikuttanut ...
  • Terveydenhuollon palvelut - kilpailua ja valinnanvapautta 

   Työryhmäraportti
   VATT-keskustelualoitteita : 86 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
  • Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelumenot vuoteen 2030 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 246 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.01.2001)
   Julkaisussa on tarkasteltu terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja Suomessa vuodesta 1975 vuoteen 1999 panostuotostutkimuksen ja kansantalouden tilinpidon sekä näiden palvelujen ikäryhmittäisten käyttötilastojen avulla. Tämän ...
  • Terveyskeskuslääkäreiden palkkaeroja vuosina 1998-2004 selittävät tekijät Suomessa 

   Ruskoaho, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 457 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.10.2008)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin paneeliaineistolla terveyskeskuslääkäreiden palkkaeroja selittäviä tekijöitä vuosina 1998–2004. Selittävinä muuttujina oli terveyskeskuksia koskevia potilastietoja ja kuntia kuvaavia muuttujia. ...
  • Terveyskeskusten meno- ja tehokkuuserot: Hoidon vaativuuden ja tuotantorakenteiden vaikutukset 

   Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 452 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.09.2008)
   Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten hoidon vaativuus ja terveyskeskusten tuotantorakenteet selittävät terveyskeskusten meno- ja tehokkuuseroja. Tehottomuusluvut laskettiin SFA-menetelmällä suhteuttamalla palveluiden ...