• Maatalouden sivuelinkeinot ja niiden laajuus 

   Heikkilä, Tuomo; Mustajärvi, Jarkko
   VATT-keskustelualoitteita : 168 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Maatalouden sivuansiotuloja on yli kolmanneksella kaikista maatiloista. Niiden yleisin sivuansio on konetyö noin 70 % osuudella ja esimerkiksi Ahvenanmaalla maatilamatkailu on merkittävä sivuansioiden lähde. Pienemmillä ...
  • Maatalous ja EMU 

   Heikkilä, Tuomo
   VATT-keskustelualoitteita : 155 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Suomen talous on vahvasti sidottu yhteiseen talouskuriin ja sen merkitsemään talouden hoitoon. Euroopan yhteisestä valuutasta EMU:sta näyttää kuitenkin olevan melko vähän suoria vaikutuksia maataloudelle ja EMU:n välilliset ...
  • Maatalouskaupan vapauttaminen - kansainväliset vaikutukset ja merkitys EU:lle 

   Vaittinen, Risto
   VATT-keskustelualoitteita : 295 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.02.2003)
   Maatalouskaupan vapauttamisen odotetaan muodostavan keskeisen osan WTO:n Dohan neuvottelukierosta sopimuksesta. Sen taloudellisia vaikutuksia arvioidaan tässä tutkimuksessa kansainvälistä taloutta kuvaavan numeerisen yleisen ...
  • Maataloustuen kannustinvaikutuksista 

   Suoniemi, Ilpo
   VATT-keskustelualoitteita : 106 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Hinta- ja tilakohtaisen tulotuen kannustinvaikutuksia selvitetään tarkastelemalla tehokasta tukipolitiikkaa epätäydellisen informaation oloissa. Tällöin tehokkaampaa yksikköä tulee palkita, jotta suhteellisen edun hyväksikäyttö ...
  • Markkinamekanismit palvelujen tuotannossa: Itämeren logistiikkapalvelut 

   Siivonen, Erkki; Berg, Inna; Metsäranta, Heikki; Moilanen, Paavo
   VATT-keskustelualoitteita : 463 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2008)
   EU luo markkinoiden vapauttamiselle raamit, jonka sisällä kukin maa luo omat ratkaisunsa infrastruktuuri- ja logistiikkapalvelujen toteuttamiselle. Markkinoiden houkuttelevuus kuitenkin vaihtelee Itämeren maissa ja joissain ...
  • Methods applied in evaluating business subsidy programs: A survey 

   Venetoklis, Takis
   VATT-keskustelualoitteita : 236 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.12.2000)
   This paper surveys evaluation studies of business subsidy programs conducted in Finland and abroad. The aim is to assess the evaluation methods applied and then recommend the most appropriate ones applicable in Finland. ...
  • Miesten ja naisten palkkaerot yksityisellä sektorilla 

   Kyyrä, Tomi; Korkeamäki, Ossi; Luukkonen, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 327 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.03.2004)
   Tässä tutkimuksessa valotetaan segregaation osuutta sukupuolten välisen palkkaeron syntyyn teollisuudessa ja yksityisen sektorin palvelualoilla. Teollisuuden toimihenkilöillä naisten keskipalkka on 22 % alhaisempi kuin ...
  • Miten arvonlisävero vaikuttaa kuluttajahintoihin? 

   Virén, Matti
   VATT-keskustelualoitteita : 380 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 13.01.2006)
   Tutkimuksessa selvitetään, miten arvonlisävero vaikuttaa kuluttajahintoihin. Tarkastelun kohteena ovat Euroopan unionin jäsenmaat ja tarkasteluajanjakso on 1970–2004. Taustalla on tavanomainen verojen kohtaanto-ongelman ...
  • Miten kävi hallitun rakennemuutoksen? 

   Uusitalo, Roope
   VATT-keskustelualoitteita : 206 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa selvitetään 1990-luvun laman aikaisia rakennemuutoksia työmarkkinoilla. Aluksi raportoidaan ammatti- ja toimialarakenteen muutosten vaikutuksia koulutetun työvoiman kysyntään. Sen jälkeen tutkitaan muutosten ...
  • Mökkikannan kehityspolku vuoteen 2025 asti 

   Perrels, Adriaan; Berghäll, Elina; Sahari, Anna
   VATT-keskustelualoitteita : 455 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.10.2008)
   Tässä selvityksessä tarkastellaan mökkikannan ja mökkien varustetason kehitystrendejä. Mökkikannan kasvu kiihtyi sodan jälkeen ja on vähitellen kääntynyt laskuun. Mökkikannan kasvua ovat hillinneet mm. mökkien ja rantatonttien ...
  • Naapurialueiden vaikutus veroprosentin määräytymisessä paikallistasolla 

   Leppälehto, Jenni
   VATT-keskustelualoitteita : 333 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.05.2004)
   Tutkimuksessa luodaan katsaus aikaisempiin tutkimuksiin, joissa on tarkasteltu paikallistason veroprosenttien määräytymisessä ilmeneviä alueiden välisiä riippuvuuksia. Veroprosenttien määräytymisessä on havaittu alueiden ...
  • Network Effects in Telecommunications: When Entrants are Welcome 

   Coenen, Heide
   VATT-keskustelualoitteita : 241 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.12.2000)
   This paper looks at the role of network effects in telecommunications markets. Network effects are said to exist when an existing user of a network benefits from any new user to the network. Even the expectation of a large ...
  • Nonlinearity and Heterogeneity in Weibull Duration Analysis: A Test for Misspecification with one Degree of Freedom 

   Suoniemi, Ilpo; Rantala, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 32 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Norjan ja Irlannin EY-jäsenyysneuvottelut 1970-72. Katsaus maatalouden ja kalastuksen neuvotteluratkaisuista 

   Heikkilä, Tuomo; Wilander, Camilla
   VATT-keskustelualoitteita : 35 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Norjan ja Suomen tuloverojärjestelmien vertailua 

   Kari, Seppo
   VATT-keskustelualoitteita : 272 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.04.2002)
   Selvityksessä vertaillaan Norjan ja Suomen eriytettyjen tuloverojärjestelmien veropohjia ja veroasteikkoja ja arvioidaan niistä aiheutuvia kannustimia pienyrittäjän käyttäytymiseen. Suomessa yksityishenkilön tulot jaetaan ...
  • Näkökulmia suomalaiseen tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikkaan - KNOGG-työpajaseminaarin yhteenveto 

   Berghäll, Elina; Kilponen, Juha; Santavirta, Torsten
   VATT-keskustelualoitteita : 279 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.07.2002)
   KNOGG-projekti on 2-vuotinen EU:n rahoittama ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen koordinoima tutkimushanke, jossa selvitetään pienten eurooppalaisten kansantalouksien osaamiseen ja koulutukseen sekä tietoon ja taitoon ...
  • Omavaraisen väestön Suomi 

   Parkkinen, Pekka; Loikkanen, Heikki
   VATT-keskustelualoitteita : 195 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tässä raportissa on tutkittu sodan jälkeisen siirtolaisuuden vaikutuksia Suomen väestömäärään ja -rakenteeseen vertailemalla laskennallista omavaraisväestöä todelliseen väestöön. Omavaraisväestö on rakennettu vuosille 1946 ...
  • On Local Government Spending and Taxation Behaviour - effect of population size and economic condition 

   Moisio, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 257 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.07.2001)
   This paper examines the Granger causality between total expenditures, own source revenues, grants received from the State and long-term loans for 12 subgroups of Finnish municipalities. Two panel data sets that cover the ...
  • Onko Suomessa liian vähän yrittäjiä? 

   Kiander, Jaakko
   VATT-keskustelualoitteita : 343 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.09.2004)
   Tässä raportissa vertaillaan yrittäjyyttä eri maissa. Yrittäjyyttä mitataan itsenäisten pienyrittäjien ja ammatinharjoittajien suhteellisella määrällä. Tarkoituksena on asettaa suomalainen toteutunut yrittäjyysaktiivisuus ...
  • Optimaalinen työnjako fiskaalisessa federalismissa 

   Parviainen, Seija
   VATT-keskustelualoitteita : 123 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Tutkimuksessa tarkastellaan fiskaalista federalismia eli monitasoista julkista taloutta talousteoreettisen kirjallisuuden valossa. Päähuomio on eri tasojen välisessä työnjaossa -- kuinka vastuu julkisten palvelujen ...