Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • Taloudellinen kasvu, innovaatiot ja kilpailu - katsaus kirjallisuuteen ja politiikkasuosituksiin 

   Kilponen, Juha; Santavirta, Torsten
   VATT-keskustelualoitteita : 289 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.01.2003)
   Tässä keskustelunaloitteessa luodaan katsaus talouden kasvua käsittelevään kirjallisuuteen. Erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat ns. innovaatiopohjaiset talouden kasvumallit, joissa talouden pitkän aikavälin kasvu riippuu ...
  • Talouden tie kohti tasapainoa 

   Leppänen, Seppo
   VATT-keskustelualoitteita : 41 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Talousneuvostot 1920 - sekä vastaavat eräissä Euroopan maissa 

   Voipio, Iikko
   VATT-keskustelualoitteita : 6 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Teknologinen kehitys ja voimalaitosten SOX- ja NOX-päästöt eräissä OECD-maissa 

   Piispala, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 96 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimuksessa on tarkasteltu voimalaitosten teknologian ympäristöllistä kuormittavuutta rikin ja typen oksidien osalta seitsemässä OECD-maassa. Lisäksi tutkimuksessa on mitattu miten teknologinen kehitys on vaikuttanut ...
  • Terveydenhuollon palvelut - kilpailua ja valinnanvapautta 

   Työryhmäraportti
   VATT-keskustelualoitteita : 86 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
  • Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelumenot vuoteen 2030 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 246 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.01.2001)
   Julkaisussa on tarkasteltu terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja Suomessa vuodesta 1975 vuoteen 1999 panostuotostutkimuksen ja kansantalouden tilinpidon sekä näiden palvelujen ikäryhmittäisten käyttötilastojen avulla. Tämän ...
  • Terveyskeskuslääkäreiden palkkaeroja vuosina 1998-2004 selittävät tekijät Suomessa 

   Ruskoaho, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 457 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.10.2008)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin paneeliaineistolla terveyskeskuslääkäreiden palkkaeroja selittäviä tekijöitä vuosina 1998–2004. Selittävinä muuttujina oli terveyskeskuksia koskevia potilastietoja ja kuntia kuvaavia muuttujia. ...
  • Terveyskeskusten meno- ja tehokkuuserot: Hoidon vaativuuden ja tuotantorakenteiden vaikutukset 

   Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 452 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.09.2008)
   Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten hoidon vaativuus ja terveyskeskusten tuotantorakenteet selittävät terveyskeskusten meno- ja tehokkuuseroja. Tehottomuusluvut laskettiin SFA-menetelmällä suhteuttamalla palveluiden ...
  • Terveyskeskusten tehokkuuseroja selittävät tekijät 

   Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 441 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.04.2008)
   Tutkimuksessa arvioitiin terveyskeskusten kustannustehottomuutta vuosina 2001–2005 SFA-menetelmällä. Panosmuuttujana käytettiin kuntien perusterveydenhuollon asukaskohtaisia menoja ja tuotosmuuttujina yhdeksää eri ...
  • Terveyskeskusten tuottavuuden ja tehokkuuserojen kehitys vuosina 1988-2002 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 354 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.12.2004)
   Tutkimuksessa selvitettiin yleislääkärijohtoisten terveyskeskusten tuottavuuden ja tehokkuuserojen kehitystä vuosina 1988–2002 DEA-menetelmän avulla. Panoksina käytettiin kiinteähintaisia käyttömenoja ja tuotoksina neljää ...
  • Tiehankkeiden rahoitusvajeen ratkaisu? 

   Siivonen, Erkki; Ruotoistenmäki, Riikka
   VATT-keskustelualoitteita : 306 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.06.2003)
   Tiehankkeiden rahoitus on koettu riittämättömäksi. Tutkimuksessa on kartoitettu ongelmaan liittyviä näkökohtia kuten talousarviokäytäntöä, tieinfrastruktuurin asemaan julkishyödykkeenä ja markkinalähtöisen toiminnan ...
  • Tieliikenteen energian kysynnän hinta- ja tulojousto 

   Malka, Sakari
   VATT-keskustelualoitteita : 21 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Tieto- ja viestintäteknologiamarkkinat 

   Mustonen, Esko
   VATT-keskustelualoitteita : 121 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Tietotekniikka ja tietoliikennemarkkinoilla käyttäjät hankkivat hyödykkeitä jotka koostuvat monista komponenteista. Komponenteista muodostuvien järjestelmien käyttäjät muodostavat verkoston. Käyttäjien verkostosta saama ...
  • To Search or Not to Search? The Effects of UI Benefit Extension for the Elderly Unemployed 

   Kyyrä, Tomi; Ollikainen, Virve
   VATT-keskustelualoitteita : 400 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.10.2006)
   In Finland the older unemployed can collect unemployment insurance (UI) benefits until retirement, while the entitlement period for younger groups is two years. In 1997 the eligibility age of persons benefiting from extended ...
  • Trends in Top Income Shares in Finland 

   Riihelä, Marja; Sullström, Risto; Tuomala, Matti
   VATT-keskustelualoitteita : 371 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.11.2005)
   This paper provides new evidence about the evolution of top incomes in Finland over the period 1966 - 2002. Using micro data we construct estimates of shares of top income groups. The paper shows how the proportion of ...
  • Tulospalkkaus ja tuottavuus 

   Uusitalo, Roope
   VATT-keskustelualoitteita : 276 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.06.2002)
   Tulospalkkaus on yleistynyt nopeasti suomalaisissa yrityksissä 1990-luvun aikana. Tuoreimman saatavilla olevan vuoden 2000 palkkatilaston mukaan tulospalkkoja sai jo yli puolet teollisuuden toimihenkilöistä. Sitomalla ...
  • Tuloverotus Suomessa ja lineaarisesti progressiivinen verojärjestelmä 

   Lehtinen, Teemu
   VATT-keskustelualoitteita : 13 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Tuontisuojan purkaminen yleisen tasapainon mallissa - GATTin vaikutukset Suomen elintarviketalouteen 

   Sinko, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 104 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimuksessa sovelletaan numeerista yleisen tasapainon menetelmää GATTin Uruguayn kierroksen vaikutusten arvioimiseen Suomessa. GATT-sopimuksen velvoitteista esitetään mallilaskelmiin soveltuva tulkinta. Vaikutusten ...
  • Tuotannon kasvun työllistävyydestä 

   Romppanen, Antti; Valppu, Pirkko
   VATT-keskustelualoitteita : 153 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
  • Tuottavuus maanmittaustoimistoissa 1991-1993: DEA ja Malmquist-indeksi tarkastelu 

   Martikainen, Mikko
   VATT-keskustelualoitteita : 92 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimuksessa arvioitiin maanmittaustoimistojen tehokkuutta vuosina 1991, 1992 ja 1993 data envelopment analysis (DEA) -menetelmällä. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta maanmittaustoimistojen välillä olevan suuria ...