Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • Saksan verouudistus 2001 

   Kari, Seppo; Kröger, Outi; With, Hanna
   VATT-keskustelualoitteita : 271 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.04.2002)
   Saksan vuosia 2001-2005 koskevan verouudistuksen tavoitteena on Saksan kilpailukyvyn lisääminen. Verouudistuksen tärkeimmät elementit ovat verokantojen lasku, luopuminen yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä ja siirtyminen ...
  • Samordningen av skatter och sociala förmåner i de nordiska länderna. Ekonomisk generalrapport 

   Virén, Matti
   VATT-keskustelualoitteita : 182 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Verojen ja tulonsiirtojen yhteensovittaminen Pohjoismaissa: Tässä yhteenvetoraportissa tarkastellaan niitä ongelmia, joita Pohjoismassa on syntynyt verotuksen, tulonsiirtojen ja tulosidonnaisten maksujen yhteisvaikutuksen ...
  • Snedvridande beskattning av utländska investeringar: reell och finansiell aktivitet inducerad av skattearbitrage 

   Kari, Seppo; Liljeblom, Eva; Ylä-Liedenpohja, Jouko
   VATT-keskustelualoitteita : 301 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.04.2003)
   Kirjoitus tarkastelee eriävistä kansallisista verojärjestelmistä muodostuvan kansainvälisen verotuksen vaikutuksia monikansallisen yrityksen päätöksiin. Analyyttisenä lähtökohtana on verojen kapitalisoitumishypoteesi, joka ...
  • Soviteltu työttömyysetuus: Kohdentuminen ja toimeentulo 

   Korkeamäki, Ossi; Haataja, Anita
   VATT-keskustelualoitteita : 431 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.12.2007)
   Soviteltujen työttömyysetuuksien tarkoituksena on parantaa toimeentuloa osittaisen työllistymisen aikana. Raportissa selvitettiin ensin keitä osittain työllistyneet - osittain työttömät ovat, minkä työttömyysetuuslajien ...
  • Soviteltu työttömyysetuus: Taustaa ja nykytilanne 

   Haataja, Anita
   VATT-keskustelualoitteita : 430 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.12.2007)
   Osittainen työttömyys ja soviteltu työttömyyspäiväraha ovat vähemmän tunnettuja kuin kokoaikainen työttömyys, olipa kysymys tilastoista, työvoimapolitiikasta, etuuden toimintaperiaatteista – tai tutkimuksesta. Tämä raportti ...
  • Statens budgetstyrning i de nordiska länderna 

   Östring, Timo
   VATT-keskustelualoitteita : 207 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Valtion budjettiohjaus Pohjoismaissa: Raportissa tarkastellaan valtion talousarviossa ja määrärahojen ohjausprosessissa toteutettuja uudistuksia. Niiden ydin on ollut tulosohjauksen käyttöönotto valtionhallinnossa. ...
  • Stora Enso Oyj:n Kemijärven sellutehtaan 40-vuotisen toiminnan alueellinen kokonaisvaikuttavuus 

   Honkatukia, Juha; Törmä, Hannu
   VATT-keskustelualoitteita : 368 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 13.06.2005)
   Tutkimuksessa arvioidaan Stora Enson Kemijärven sellutehtaan 40-vuotisen toiminnan alueellista kokonaisvaikuttavuutta ajassa taaksepäin suuntautuvien yleisen tasapainon RegFin-aluemallisimulaatioiden avulla. Lähestymistapana ...
  • Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon paperiteollisuuden 50-vuotisen toiminnan alueellinen kokonaisvaikuttavuus 

   Honkatukia, Juha; Törmä, Hannu
   VATT-keskustelualoitteita : 369 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.06.2005)
   Tutkimuksessa arvioidaan Stora Enson Veitsiluodon paperiteollisuuden 50-vuotisen toiminnan alueellista kokonaisvaikuttavuutta ajassa taaksepäin suuntautuvien yleisen tasapainon RegFin-aluemallisimulaatioiden avulla. ...
  • Sukupolvien elinkaarityötulot Suomessa 

   Lappeteläinen, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 77 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Sukupolvien perinnöt Suomessa 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 58 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Sukupuolten palkkaero yksityisissä palveluammateissa 

   Luukkonen, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 321 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 23.12.2003)
   Tutkimuksessa tarkastellaan miesten ja naisten välistä palkkaeroa yksityisellä palvelualalla, ja se perustuu Palvelutyönantajat Ry:n vuoden 2001 aineistoon. Tilastollisessa analyysissä käytetään ns. satunnaisten vaikutusten ...
  • Suomalaisen elinkeinotukijärjestelmän muutospaineet 

   Raatikainen, Juhani
   VATT-keskustelualoitteita : 43 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Suomalaiset mikrosimulointimallit päätöksenteon valmistelussa ja tutkimuksessa 

   Haataja, Anita
   VATT-keskustelualoitteita : 296 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.02.2003)
   Keskustelualoite käsittelee suomalaisia etuus- ja verojärjestelmien suunnitteluun ja arviointiin kehitettyjä mikrosimulointimalleja, SOMA ja TUJA, niiden taustaa ja hyväksikäyttöä valtiovarainministeriön sekä sosiaali- ja ...
  • Suomalaisten lukioiden tehokkuus - DEA yksilötason aineistolla 

   Lehtonen, Sanna
   VATT-keskustelualoitteita : 437 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.01.2008)
   Tässä tutkimuksessa mitataan suomalaisten lukioiden tehokkuutta vuosina 2000 ja 2004 lineaariseen optimointiin perustuvalla Data Envelopment Analysis (DEA) -menetelmällä. Tutkimusaineistona ovat ylioppilastutkintoon ...
  • Suomen infrastruktuuripääoma: Rautatiet 

   Uimonen, Sakari
   VATT-keskustelualoitteita : 439 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.03.2008)
   Tutkimuksessa kehitetään rautatiepääoman laskemiseen soveltuva laskentamenetelmä. Menetelmä perustuu rautatieverkoston fyysisten muutosten inventointiin, radan komponenttien fyysisen kulumisen mallittamiseen ja ...
  • Suomen infrastruktuuripääoma: Tiet 

   Uimonen, Sakari
   VATT-keskustelualoitteita : 436 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2007)
   Työssä kehitetään laskentamenetelmää tieinfrastruktuuriin sitoutuneen pääoman arvon laskemiseen. Lähtökohtana on se tosiasia, että säännöllinen kunnossapito ja korjaaminen ovat oleellisia tieinfrastruktuurin hallintaan ...
  • Suomen ja muiden unionimaiden väestön ikärakenne vuoteen 2050 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 265 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.02.2002)
   Raportissa on tarkasteltu Suomen ja muiden Euroopan unionimaiden väestön määrän ja ikärakenteen muutosta vuosina 2000 - 2050 Eurostatin ja Suomen osalta Tilastokeskuksen väestölaskelmien pohjalta. Väestökehitystä unionimaissa ...
  • Suomen koulutusmenojen kehitys 1900-luvulla ja tulevaisuudessa 

   Järviö, Maija-Liisa; Intonen, Nina; Pekkala, Sari
   VATT-keskustelualoitteita : 365 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.03.2005)
   Tässä katsauksessa tarkastellaan suomalaista koulutusjärjestelmää ja -menoja historiallisesta perspektiivistä ja pohditaan Euroopan Komission arvioita koulutusmenojen tulevaisuudesta. Suomalaista koulutusjärjestelmää on ...
  • Suomen sopeutumisesta Euroopan integraatioon - eräitä näkökohtia 

   Heikkilä, Tuomo; Hjerppe, Reino; Voipio, Iikko; Mäkelä, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 146 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Talouden suuri shokki 1990-luvun alussa on vaikeuttanut EU-jäsenyyden vaikutusten arviointia Suomessa. Mutta sekä hintarakenteen, ulko-maankaupan suuntautumisen että tuotantorakenteenkin perussuunnat pystyttiin arvioimaan ...
  • Suomessa asuvat ulkomaalaiset: Esiselvitys 

   Parkkinen, Pekka; Kangasharju, Aki; Korpinen, Liisa
   VATT-keskustelualoitteita : 297 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.02.2003)
   Tässä työssä vertaillaan ulkomaan ja Suomen kansalaisten sosio-ekonomista asemaa tilastollisilla mittareilla. Tulokset osoittavat, että ulkomaalaiset ovat keskimäärin suomalaisia heikommassa sosio-ekonomisessa asemassa. ...