Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • Omavaraisen väestön Suomi 

   Parkkinen, Pekka; Loikkanen, Heikki
   VATT-keskustelualoitteita : 195 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tässä raportissa on tutkittu sodan jälkeisen siirtolaisuuden vaikutuksia Suomen väestömäärään ja -rakenteeseen vertailemalla laskennallista omavaraisväestöä todelliseen väestöön. Omavaraisväestö on rakennettu vuosille 1946 ...
  • On Local Government Spending and Taxation Behaviour - effect of population size and economic condition 

   Moisio, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 257 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.07.2001)
   This paper examines the Granger causality between total expenditures, own source revenues, grants received from the State and long-term loans for 12 subgroups of Finnish municipalities. Two panel data sets that cover the ...
  • Onko Suomessa liian vähän yrittäjiä? 

   Kiander, Jaakko
   VATT-keskustelualoitteita : 343 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.09.2004)
   Tässä raportissa vertaillaan yrittäjyyttä eri maissa. Yrittäjyyttä mitataan itsenäisten pienyrittäjien ja ammatinharjoittajien suhteellisella määrällä. Tarkoituksena on asettaa suomalainen toteutunut yrittäjyysaktiivisuus ...
  • Optimaalinen työnjako fiskaalisessa federalismissa 

   Parviainen, Seija
   VATT-keskustelualoitteita : 123 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Tutkimuksessa tarkastellaan fiskaalista federalismia eli monitasoista julkista taloutta talousteoreettisen kirjallisuuden valossa. Päähuomio on eri tasojen välisessä työnjaossa -- kuinka vastuu julkisten palvelujen ...
  • Palkanmuodostus ja palkkalinkit teollisuus- ja palvelutoimialoilla 

   Hartman, Laura
   VATT-keskustelualoitteita : 137 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimuksessa tarkastellaan ekonometrisen mallin avulla palkanmuodostusta ja mahdollisia palkkalinkkejä Suomessa 19 teollisuus- ja palvelutoimialalla. Tutkimusaineistona käytetään aikasarjoja vuosilta 1970 - 1993. Teoreettisena ...
  • Palkkadiskriminaatio Suomen teollisuussektorin toimihenkilöillä vuonna 2000 

   Luukkonen, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 309 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.06.2003)
   Tutkimuksessa selvitetään, esiintyykö Suomen teollisuussektorilla mies- ja naistoimihenkilöiden välillä palkkaeroja samassa työssä eli palkkadiskriminaatiota. Sama työ määritellään hyvin tiukasti eli lähes 300 muuttujan ...
  • Palvelusetelit kuntien sosiaalipalveluissa 

   Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Aronen, Pasi
   VATT-keskustelualoitteita : 325 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.02.2004)
   Vuonna 2004 voimaatullut lainsäädäntö mahdollistaa palvelusetelien käytön kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tässä raportissa yhdistetään sekä havainnot käytössä olleista palvelusetelijärjestelmistä että uusi ...
  • Palvelusetelit sosiaalipalveluissa 2004 

   Räty, Tarmo
   VATT-keskustelualoitteita : 340 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.09.2004)
   Vuoden 2004 alussa voimaanastuneet säädökset mahdollistivat palveluseteleiden käytön kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palveluseteleiden yhteensovittaminen jo olemassa olleen maksulainsäädännön kanssa on saanut ...
  • Perinnönjättömotiivit Suomessa - kotitaloustiedusteluun 1990 perustuva empiirinen tutkimus 

   Kruhse-Lehtonen, Ulla
   VATT-keskustelualoitteita : 105 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin kulutusta, annettuja tulonsiirtoja ja varallisuutta yhden ja kahden aikuisen kotitalouksissa, joissa viitehenkilö oli vähintään 45-vuotias. Lapsia hankkineita ja lapsettomia verrattiin keskenään. ...
  • Perintö- ja lahjaverotus. Näkökulmia talousteoriasta, maailmalta ja Suomesta 

   Kohonen, Anssi
   VATT-keskustelualoitteita : 411 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 12.01.2007)
   Olennaisen osan selvitystä muodostaa perintö- ja lahjaverotuksen kansainvälinen vertailu; perintö- ja lahjaveron yleisyys sekä erot maiden verojärjestelmissä ja verorasituksessa. Selvitys kokoaa myös yhteen suomalaista ...
  • Perusrakenne ja yksityisen sektorin toiminta 

   Mustonen, Esko
   VATT-keskustelualoitteita : 63 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Perusterveydenhuollon kustannukset ja tuotetut palvelut - tuottavuuden kehitys 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 372 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.11.2005)
   Tutkimuksessa on mitattu perusterveydenhuollon tuottavuuskehitystä terveyskeskusten keskeisten palvelusuoritteiden ja reaalisten käyttökustannusten suhteena. Sen nostaminen on perusedellytys sille, että kunnat pystyvät ...
  • Perusterveydenhuollon menoeroja selittävät tekijät ja terveyskeskusten kustannustehottomuus 

   Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 403 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2006)
   Tutkimuksessa arvioitiin terveyskeskusten kustannustehottomuutta SFA-menetelmällä. Selitettävänä muuttujana käytettiin kuntien perusterveydenhuollon asukaskohtaisia menoja ja selittävinä muuttujina yhdeksää eri ...
  • Pienituloisuuden dynamiikka Suomessa 

   Lyytikäinen, Teemu
   VATT-keskustelualoitteita : 293 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.02.2003)
   Tietämys pienituloisuudesta Suomessa on rajoittunut lähinnä poikkileikkausaineistoista saatuihin tietoihin pienituloisten joukon koosta ja koostumuksesta eri vuosina. Aikaisempaa kuvaa täydennetään tässä tutkimuksessa ...
  • Pitkän aikavälin talousskenaariot 

   Honkatukia, Juha; Parkkinen, Pekka; Perrels, Adriaan
   VATT-keskustelualoitteita : 363 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.03.2005)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Suomen talouden kykyä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen talouskehityksen näkökulmasta. Tutkimuksen laskelmissa tarkastellaan talouden kehitystä vuoden kolmessa vaihtoehtoisessa skenaariossa. ...
  • Pk-yritysten turvallisuuskysely 

   Holm, Pasi; Pankka, Kari; Toivonen, Seppo; Tykkyläinen, Yrjö; Virén, Matti
   VATT-keskustelualoitteita : 233 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.11.2000)
   Yleisen käsityksen mukaan rikollisuus ja kansalaisten yleinen turvattomuus ovat lisääntyneet viime vuosien aikana. Tätä käsitystä tukevat myös poliisin tietoon tulleiden rikosten määrän lisääntyminen. Koska yrityksiin ...
  • Pohjoinen ulottuvuus: Investointien rahoitukseen liittyviä näkökohtia 

   Siivonen, Erkki
   VATT-keskustelualoitteita : 237 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.12.2000)
   Tässä raportissa kuvataan pohjoisen ulottuvuuden poliittisia tavoitteita ja prosesseja sekä arvioidaan investointien rahoitukseen vaikuttavia taustatekijöitä. Pohjoinen ulottuvuus on käsitteenä vakiinnuttamassa asemaansa ...
  • Pohjois-Karjalan vanhojen metsien suojelun kustannukset. Arvio Jaakko Pöyry Consulting Oy:n tutkimuksesta 

   Niskanen, Esko; Ollikainen, Markku
   VATT-keskustelualoitteita : 116 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Pöyryn tutkimuksessa esitetään kolme skenaariota, jotka kuvaavat vanhojen metsien suojelun kustannuksia vaihtoehtoisilla oletuksilla.
  • Poliisitoimen tehokkuuden arvioiminen; DEA-analyysi poliisipiirien ja yhteistoiminta-alueiden tehokkuudesta 

   Martikainen, Mikko
   VATT-keskustelualoitteita : 67 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Public Welfare Services and Inequality: Introduction to methodology and some examples with the 1985 Finnish Household Expenditure Survey data 

   Suoniemi, Ilpo
   VATT-keskustelualoitteita : 45 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)