Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • Naapurialueiden vaikutus veroprosentin määräytymisessä paikallistasolla 

   Leppälehto, Jenni
   VATT-keskustelualoitteita : 333 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.05.2004)
   Tutkimuksessa luodaan katsaus aikaisempiin tutkimuksiin, joissa on tarkasteltu paikallistason veroprosenttien määräytymisessä ilmeneviä alueiden välisiä riippuvuuksia. Veroprosenttien määräytymisessä on havaittu alueiden ...
  • Network Effects in Telecommunications: When Entrants are Welcome 

   Coenen, Heide
   VATT-keskustelualoitteita : 241 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.12.2000)
   This paper looks at the role of network effects in telecommunications markets. Network effects are said to exist when an existing user of a network benefits from any new user to the network. Even the expectation of a large ...
  • Nonlinearity and Heterogeneity in Weibull Duration Analysis: A Test for Misspecification with one Degree of Freedom 

   Suoniemi, Ilpo; Rantala, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 32 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Norjan ja Irlannin EY-jäsenyysneuvottelut 1970-72. Katsaus maatalouden ja kalastuksen neuvotteluratkaisuista 

   Heikkilä, Tuomo; Wilander, Camilla
   VATT-keskustelualoitteita : 35 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Norjan ja Suomen tuloverojärjestelmien vertailua 

   Kari, Seppo
   VATT-keskustelualoitteita : 272 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.04.2002)
   Selvityksessä vertaillaan Norjan ja Suomen eriytettyjen tuloverojärjestelmien veropohjia ja veroasteikkoja ja arvioidaan niistä aiheutuvia kannustimia pienyrittäjän käyttäytymiseen. Suomessa yksityishenkilön tulot jaetaan ...
  • Näkökulmia suomalaiseen tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikkaan - KNOGG-työpajaseminaarin yhteenveto 

   Berghäll, Elina; Kilponen, Juha; Santavirta, Torsten
   VATT-keskustelualoitteita : 279 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.07.2002)
   KNOGG-projekti on 2-vuotinen EU:n rahoittama ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen koordinoima tutkimushanke, jossa selvitetään pienten eurooppalaisten kansantalouksien osaamiseen ja koulutukseen sekä tietoon ja taitoon ...
  • Omavaraisen väestön Suomi 

   Parkkinen, Pekka; Loikkanen, Heikki
   VATT-keskustelualoitteita : 195 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tässä raportissa on tutkittu sodan jälkeisen siirtolaisuuden vaikutuksia Suomen väestömäärään ja -rakenteeseen vertailemalla laskennallista omavaraisväestöä todelliseen väestöön. Omavaraisväestö on rakennettu vuosille 1946 ...
  • On Local Government Spending and Taxation Behaviour - effect of population size and economic condition 

   Moisio, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 257 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.07.2001)
   This paper examines the Granger causality between total expenditures, own source revenues, grants received from the State and long-term loans for 12 subgroups of Finnish municipalities. Two panel data sets that cover the ...
  • Onko Suomessa liian vähän yrittäjiä? 

   Kiander, Jaakko
   VATT-keskustelualoitteita : 343 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.09.2004)
   Tässä raportissa vertaillaan yrittäjyyttä eri maissa. Yrittäjyyttä mitataan itsenäisten pienyrittäjien ja ammatinharjoittajien suhteellisella määrällä. Tarkoituksena on asettaa suomalainen toteutunut yrittäjyysaktiivisuus ...
  • Optimaalinen työnjako fiskaalisessa federalismissa 

   Parviainen, Seija
   VATT-keskustelualoitteita : 123 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Tutkimuksessa tarkastellaan fiskaalista federalismia eli monitasoista julkista taloutta talousteoreettisen kirjallisuuden valossa. Päähuomio on eri tasojen välisessä työnjaossa -- kuinka vastuu julkisten palvelujen ...
  • Palkanmuodostus ja palkkalinkit teollisuus- ja palvelutoimialoilla 

   Hartman, Laura
   VATT-keskustelualoitteita : 137 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimuksessa tarkastellaan ekonometrisen mallin avulla palkanmuodostusta ja mahdollisia palkkalinkkejä Suomessa 19 teollisuus- ja palvelutoimialalla. Tutkimusaineistona käytetään aikasarjoja vuosilta 1970 - 1993. Teoreettisena ...
  • Palkkadiskriminaatio Suomen teollisuussektorin toimihenkilöillä vuonna 2000 

   Luukkonen, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 309 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.06.2003)
   Tutkimuksessa selvitetään, esiintyykö Suomen teollisuussektorilla mies- ja naistoimihenkilöiden välillä palkkaeroja samassa työssä eli palkkadiskriminaatiota. Sama työ määritellään hyvin tiukasti eli lähes 300 muuttujan ...
  • Palvelusetelit kuntien sosiaalipalveluissa 

   Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Aronen, Pasi
   VATT-keskustelualoitteita : 325 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.02.2004)
   Vuonna 2004 voimaatullut lainsäädäntö mahdollistaa palvelusetelien käytön kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tässä raportissa yhdistetään sekä havainnot käytössä olleista palvelusetelijärjestelmistä että uusi ...
  • Palvelusetelit sosiaalipalveluissa 2004 

   Räty, Tarmo
   VATT-keskustelualoitteita : 340 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.09.2004)
   Vuoden 2004 alussa voimaanastuneet säädökset mahdollistivat palveluseteleiden käytön kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palveluseteleiden yhteensovittaminen jo olemassa olleen maksulainsäädännön kanssa on saanut ...
  • Perinnönjättömotiivit Suomessa - kotitaloustiedusteluun 1990 perustuva empiirinen tutkimus 

   Kruhse-Lehtonen, Ulla
   VATT-keskustelualoitteita : 105 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin kulutusta, annettuja tulonsiirtoja ja varallisuutta yhden ja kahden aikuisen kotitalouksissa, joissa viitehenkilö oli vähintään 45-vuotias. Lapsia hankkineita ja lapsettomia verrattiin keskenään. ...
  • Perintö- ja lahjaverotus. Näkökulmia talousteoriasta, maailmalta ja Suomesta 

   Kohonen, Anssi
   VATT-keskustelualoitteita : 411 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 12.01.2007)
   Olennaisen osan selvitystä muodostaa perintö- ja lahjaverotuksen kansainvälinen vertailu; perintö- ja lahjaveron yleisyys sekä erot maiden verojärjestelmissä ja verorasituksessa. Selvitys kokoaa myös yhteen suomalaista ...
  • Perusrakenne ja yksityisen sektorin toiminta 

   Mustonen, Esko
   VATT-keskustelualoitteita : 63 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Perusterveydenhuollon kustannukset ja tuotetut palvelut - tuottavuuden kehitys 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 372 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.11.2005)
   Tutkimuksessa on mitattu perusterveydenhuollon tuottavuuskehitystä terveyskeskusten keskeisten palvelusuoritteiden ja reaalisten käyttökustannusten suhteena. Sen nostaminen on perusedellytys sille, että kunnat pystyvät ...
  • Perusterveydenhuollon menoeroja selittävät tekijät ja terveyskeskusten kustannustehottomuus 

   Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 403 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2006)
   Tutkimuksessa arvioitiin terveyskeskusten kustannustehottomuutta SFA-menetelmällä. Selitettävänä muuttujana käytettiin kuntien perusterveydenhuollon asukaskohtaisia menoja ja selittävinä muuttujina yhdeksää eri ...
  • Pienituloisuuden dynamiikka Suomessa 

   Lyytikäinen, Teemu
   VATT-keskustelualoitteita : 293 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.02.2003)
   Tietämys pienituloisuudesta Suomessa on rajoittunut lähinnä poikkileikkausaineistoista saatuihin tietoihin pienituloisten joukon koosta ja koostumuksesta eri vuosina. Aikaisempaa kuvaa täydennetään tässä tutkimuksessa ...