Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • Laskelmia miesten ja naisten välisen palkkaeron kaventamisesta julkisella sektorilla 

   Korkeamäki, Ossi
   VATT-keskustelualoitteita : 420 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.04.2007)
   Tutkimuksessa esitetään arvioita julkisen sektorin kuukausipalkkaisten miesten ja naisten välisen palkkaeron kaventamisen kustannuksista. Valtion ja kuntien osalta arvioidaan tämän noin kahdenkymmenen prosentin palkkaeron ...
  • Laskelmia vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verotuksen tasosta 

   Kari, Seppo
   VATT-keskustelualoitteita : 208 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Raportissa kuvataan vapaaehtoisten eläkevakuutusten verorasitusta laskemalla vakuutussijoituksen verojen jälkeinen tuottoaste ja efektiivinen veroaste. Laskelmat osoittavat, että eläkevakuutusten nykyinen verokohtelu johtaa ...
  • Laskelmia yritys- ja pääomaverouudistuksesta 

   Rauhanen, Timo; Kari, Seppo; Karikallio, Hanna; Hietala, Harri
   VATT-keskustelualoitteita : 338 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 22.06.2004)
   Tutkimuksessa arvioidaan hallituksen toukokuussa 2004 esittämän veropaketin vaikutuksia pk-yritysten verorasitukseen, investointi- ja voitonjakokannusteisiin sekä suurten yritysten investointeihin. Veropaketin keskeisiä ...
  • Lasku- ja kasvualojen työmarkkinat 1990-luvulla 

   Peltola, Mikko; Soininen, Jarno
   VATT-keskustelualoitteita : 318 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.12.2003)
   Tutkimuksessa tarkastellaan taantuneiden toimialojen palkansaajien työmarkkinauria 1990-luvulla sekä kasvaneiden toimialojen rekrytointeja 1994?1999. Tarkastelu suoritetaan paneeliaineistolla, joka sisältää kaikki Suomen ...
  • Lasten päivähoito-oikeuden laajentamisen kustannusvaikutus julkiselle taloudelle 

   Palokangas, Jukka
   VATT-keskustelualoitteita : 97 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Keskustelualoitteessa arvioidaan lasten päivähoito-oikeuden laajentamisesta kaikkiin alle kouluikäisiin lapsiin aiheutuvia kustannuksia julkiselle taloudelle. Laskelman perusteella päivähoitoon liittyvien tukijärjestelmien ...
  • Lasten päivähoitopalvelut - kilpailua ja valinnanvapautta. 

   Työryhmäraportti
   VATT-keskustelualoitteita : 84 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Raportissa arvioidaan markkinaperusteisten palvelujen tuotantotapojen soveltuvuutta ja mahdollisuuksia lasten päivähoidossa. Aluksi raportissa tarkastellaan päivähoitopalvelujen kysynnän ja tarjonnan määrällistä kehitystä ...
  • Liikenteen kansantaloudellinen merkitys ja liikenneinfrastruktuuri toimintojen yhdistäjänä 

   Hjerppe, Reino; Honkatukia, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 364 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.03.2005)
   Suomella on liikenteessä erityinen kaksoisongelma: 1) pitkät etäisyydet ja harvaan asuttu maa sekä 2) etäisyys kansainvälisistä markkinoista. Suomen liikennejärjestelmän vahvuuksia ovat liikenteen sujuvuus ja liikenneruuhkien ...
  • Liikevaihtoraja arvonlisäverotuksessa - pienyrityksen kasvun este? 

   Rauhanen, Timo
   VATT-keskustelualoitteita : 278 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.06.2002)
   Yritys joutuu arvonlisäveron piiriin, kun tietty liikevaihtoraja ylitetään. Veronsaajan on asetettava liikevaihtoraja sellaiselle tasolle, että yrityksen tilittämä vero riittää peittämään verotuksen hallinnolliset ja ...
  • Luonnonvarojen käyttö Suomessa 

   Laine, Urho
   VATT-keskustelualoitteita : 64 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1994)
  • Länsi-Euroopan taloudellinen kehitys ja Suomen talouspolitiikan suuntaviivat 

   Romppanen, Antti; Leppänen, Seppo
   VATT-keskustelualoitteita : 52 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset 

   Pekkala, Sari
   VATT-keskustelualoitteita : 334 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 03.06.2004)
   Suomi on perinteisesti ollut maastamuuttomaa, josta on lähdetty töihin Ruotsiin, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Viime vuosina muuttoliike Suomeen on kuitenkin kiihtynyt, ja 1980-luvulta lähtien muuttotase on kääntynyt ...
  • Maahanmuuttajien työttömyyden ja työllistymisen kustannusvaikutukset Helsingin kaupungille 

   Sarvimäki, Matti; Karvinen, Anni-Mari
   VATT-keskustelualoitteita : 456 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.10.2008)
   Tässä selvityksessä on arvioitu Helsingissä asuville maahanmuuttajille maksettujen tulonsiirtojen kokoluokkaa sekä sitä, kuinka suuria kustannussäästöjä nykyistä korkeammalla maahanmuuttajien työllisyysasteella voitaisiin ...
  • Maatalouden sivuelinkeinot ja niiden laajuus 

   Heikkilä, Tuomo; Mustajärvi, Jarkko
   VATT-keskustelualoitteita : 168 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Maatalouden sivuansiotuloja on yli kolmanneksella kaikista maatiloista. Niiden yleisin sivuansio on konetyö noin 70 % osuudella ja esimerkiksi Ahvenanmaalla maatilamatkailu on merkittävä sivuansioiden lähde. Pienemmillä ...
  • Maatalous ja EMU 

   Heikkilä, Tuomo
   VATT-keskustelualoitteita : 155 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Suomen talous on vahvasti sidottu yhteiseen talouskuriin ja sen merkitsemään talouden hoitoon. Euroopan yhteisestä valuutasta EMU:sta näyttää kuitenkin olevan melko vähän suoria vaikutuksia maataloudelle ja EMU:n välilliset ...
  • Maatalouskaupan vapauttaminen - kansainväliset vaikutukset ja merkitys EU:lle 

   Vaittinen, Risto
   VATT-keskustelualoitteita : 295 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.02.2003)
   Maatalouskaupan vapauttamisen odotetaan muodostavan keskeisen osan WTO:n Dohan neuvottelukierosta sopimuksesta. Sen taloudellisia vaikutuksia arvioidaan tässä tutkimuksessa kansainvälistä taloutta kuvaavan numeerisen yleisen ...
  • Maataloustuen kannustinvaikutuksista 

   Suoniemi, Ilpo
   VATT-keskustelualoitteita : 106 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Hinta- ja tilakohtaisen tulotuen kannustinvaikutuksia selvitetään tarkastelemalla tehokasta tukipolitiikkaa epätäydellisen informaation oloissa. Tällöin tehokkaampaa yksikköä tulee palkita, jotta suhteellisen edun hyväksikäyttö ...
  • Markkinamekanismit palvelujen tuotannossa: Itämeren logistiikkapalvelut 

   Siivonen, Erkki; Berg, Inna; Metsäranta, Heikki; Moilanen, Paavo
   VATT-keskustelualoitteita : 463 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2008)
   EU luo markkinoiden vapauttamiselle raamit, jonka sisällä kukin maa luo omat ratkaisunsa infrastruktuuri- ja logistiikkapalvelujen toteuttamiselle. Markkinoiden houkuttelevuus kuitenkin vaihtelee Itämeren maissa ja joissain ...
  • Methods applied in evaluating business subsidy programs: A survey 

   Venetoklis, Takis
   VATT-keskustelualoitteita : 236 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.12.2000)
   This paper surveys evaluation studies of business subsidy programs conducted in Finland and abroad. The aim is to assess the evaluation methods applied and then recommend the most appropriate ones applicable in Finland. ...
  • Miesten ja naisten palkkaerot yksityisellä sektorilla 

   Kyyrä, Tomi; Korkeamäki, Ossi; Luukkonen, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 327 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.03.2004)
   Tässä tutkimuksessa valotetaan segregaation osuutta sukupuolten välisen palkkaeron syntyyn teollisuudessa ja yksityisen sektorin palvelualoilla. Teollisuuden toimihenkilöillä naisten keskipalkka on 22 % alhaisempi kuin ...
  • Miten arvonlisävero vaikuttaa kuluttajahintoihin? 

   Virén, Matti
   VATT-keskustelualoitteita : 380 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 13.01.2006)
   Tutkimuksessa selvitetään, miten arvonlisävero vaikuttaa kuluttajahintoihin. Tarkastelun kohteena ovat Euroopan unionin jäsenmaat ja tarkasteluajanjakso on 1970–2004. Taustalla on tavanomainen verojen kohtaanto-ongelman ...