Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

  • Ikääntyvät työmarkkinoilla 

   Romppanen, Antti; Rantala, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 311 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 24.07.2003)
   Raportissa on tarkasteltu ikääntyvien työmarkkina-asemassa 1990-luvulla tapahtuneita muutoksia yleisten työvoimatilastojen ja yksilökohtaisten paneeliaineistojen avulla. Suomessa on 55-64-vuotiaiden työllisyysaste kohonnut ...
  • Investointeihin vaikuttavista tekijöistä 

   Mäkelä, Pekka; Romppanen, Antti; Valppu, Pirkko
   VATT-keskustelualoitteita : 101 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Keskeisin selitys vientiteollisuuden investoinneille on tuotteiden kysyntä ja sen heijastuminen kapasiteetin käyttöasteeseen. Pääoman käyttökustannusten ja muiden hinta- tai kustannustekijöiden merkitys on vähäisempi. ...
  • Is there Room for Manouvre in Finnish Economic Policy? 

   Leppänen, Seppo
   VATT-keskustelualoitteita : 134 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   The Finnish economy has experienced an incredible shock in the first part of the 1990s. The 12 per cent decline in Finland?s GDP between 1991 and 1993 led to a sharp rise in unemployment from 3.5 per cent in 1990 to 18 per ...
  • Jatkojalostus liha- ja viljatiloilla 

   Mustajärvi, Jarkko
   VATT-keskustelualoitteita : 148 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia jatkojalostuksen voimavaroja, toimintaympäristöä sekä tavoitteita ja menestymistä. Voimavarojen tunnistamisen ja toimintaympäristöön suhteuttamisen kehikkona sovellettiin porterilaista ...
  • Julkinen talous ja sukupolvet - Suomen sukupolvitilinpito 

   Vanne, Reijo
   VATT-keskustelualoitteita : 171 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Nykyisten ja tulevien sukupolvien suhteellista nettoverorasitusta on tutkittu sukupolvitilinpitomenetelmällä. Tarkastelut on tehty kolmessa talouske-hitysvaihtoehdossa. Syntyvyyden on kaikissa vaihtoehdoissa oletettu pysyvän ...
  • Julkinen talous ja väestön ikääntyminen pitkällä aikavälillä - katsaus kirjallisuuteen ja simulointeja sukupolvimallilla 

   Romppanen, Antti; Kilponen, Juha
   VATT-keskustelualoitteita : 263 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.11.2001)
   Julkisen talouden tasapainon ja kokonaistaloudellisen kehityksen suhdetta on yleensä tarkasteltu lyhyen ja keskipitkän aikavälin stabilisaatioongelmana. Asialla on kuitenkin merkitystä myös pitkän ajan kasvun ja talouden ...
  • Julkinen tutkimuskeskus yritysten teknologian uudistajana. Tapausselvitys toimeksiantotutkimuksesta 

   Loikkanen, Torsti
   VATT-keskustelualoitteita : 100 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimus on taustaselvitys Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) Globaalitalous ja Suomi-hankkeeseen. Tutkimuksessa käsitellään julkisen teknillisen tutkimuskeskuksen roolia yritysten teknologian uudistajana Valtion ...
  • Julkisen hallinnon tuottavuuden tutkijaseminaari 12.-13.10.1992 

   Östring, Timo
   VATT-keskustelualoitteita : 54 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Julkisen rahan liikkeet Uudenmaan ja muun Suomen välillä 

   Moisio, Antti
   VATT-keskustelualoitteita : 330 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 23.03.2004)
   Tutkimuksessa selvitettiin alueiden välisiä julkisia rahavirtoja käsitteleviä aineistoja. Keskeinen näkökulma oli Uusimaa verrattuna muuhun Suomeen. Lisäksi pohdittiin aluetason rahavirtatarkasteluun liittyviä kysymyksiä ...
  • Julkisen sektorin tuottavuuden kasvu ja työikäisen väestön määrän muutos 2005-2020, rakenteellinen pitkän aikavälin tarkastelu alueellisella tasapainomallilla 

   Rajala, Rami
   VATT-keskustelualoitteita : 395 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.06.2006)
   Tässä raportissa analysoidaan julkisen palvelutuotannon tuottavuuden kasvun sekä työvoiman kasvun vaikutuksia pitkällä aikavälillä. Analyysissa hyödynnetään kokonaistaloudellista VATT-REG mallia, joka mahdollistaa väestö- ...
  • Julkisen sektorin tuottavuus: DEA-menetelmä työvoimatoimistojen tehokkuuden arvioimisessa 

   Martikainen, Mikko
   VATT-keskustelualoitteita : 56 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)
  • Julkisen talouden pitkän aikavälin laskentamallit - Katsaus kirjallisuuteen 

   Kostiainen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 445 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.06.2008)
   Tässä kirjallisuuskatsauksessa esitellään limittäisten sukupolvien mallin (OLG) teoreettinen perusta sekä mallin käyttöä numeerisissa sovelluksissa talouden pitkän aikavälin kehityksen arvioinnissa. Työssä käsitellään ...
  • Julkisen talouden työlliset 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-keskustelualoitteita : 82 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
  • Julkisen velan hallinta eräissä EU-maissa. Helsinki 1999 

   Mäki, Tuomo; Romppanen, Antti; Virén, Matti
   VATT-keskustelualoitteita : 193 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Maakohtaiset erot julkisen talouden ongelmien ovat huomattavan suuria, eikä mitään selvää yhteistä mallia ongelmien synnyn ja ratkaisun suhteen tunnu olevan. Joka tapauksessa yhteisiä tekijöitä ovat mm. talouksien ...
  • Julkisesti tuettu hammashoito vuosina 1994-2000 

   Järviö, Maija-Liisa
   VATT-keskustelualoitteita : 315 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.11.2003)
   Vuosina 1994-2000 terveyskeskusten järjestämän hammashuollon käyttömenojen, potilaiden, käyntien ja henkilöstön määrien kehitys oli hyvin maltillista. Sen sijaan alueelliset erot terveyskeskusten hammashuollon palvelujen ...
  • Julkisten hankintojen markkinoiden avautuminen ja Suomi 

   Huttunen, Riku
   VATT-keskustelualoitteita : 36 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Julkisten investointien tuottavuus. Katsaus kirjallisuuteen ja Suomi vuosina 1948-2003 

   Hämäläinen, Pellervo
   VATT-keskustelualoitteita : 401 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2006)
   Tämä keskustelualoite on katsaus julkisten investointien tuottavuutta koskevaan kirjallisuuteen, jonka alkupiste on käytännössä Aschauerin vuoden 1989 artikkeli. Lisäksi tarkastellaan julkisten investointien ja ...
  • Julkisten menojen rakenne ja kehitys: Suomi kansainvälisessä vertailussa 

   Luoma, Kalevi; Kiander, Jaakko; Lönnqvist, Henrik
   VATT-keskustelualoitteita : 249 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.03.2001)
   Tämä raportti tarkastelee Suomen julkisia menoja suhteessa meidän kannaltamme keskeisiin vertailumaihin, muun muassa muihin pohjoismaihin ja Saksaan. Mielenkiinnon kohteena on kokonaismenojen kehityksen lisäksi muuttuva ...
  • Kaksi näkökulmaa julkisen työnvälityksen tehokkuuteen 

   Räisänen, Heikki
   VATT-keskustelualoitteita : 393 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.05.2006)
   Tutkimuksessa käsitellään julkisen työnvälityksen tehokkuutta kahdesta näkökulmasta: Ensimmäinen näkökulma on rekrytointiprosessin hajottaminen työnhakijan ja työnantajan osuuteen eli työpaikan avoinnaolon kestoon sekä ...
  • Kansainvälinen yhteistyö haitallisen verokilpailun estämiseksi 

   Kröger, Outi
   VATT-keskustelualoitteita : 347 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.10.2004)
   Keskustelualoitteessa luodaan katsaus OECD:n ja EU:n suosituksiin ja toimenpiteisiin haitallisen verokilpailun estämiseksi ja sivutaan OECD:n alaisuudessa toimivan rahanpesua estämään pyrkivän FATF:n (Financial Action Task ...